План за четене на Библията

Хронологичен / ден 30

Стар Завет

Изход

1

Потисничеството над Израил


1 Ето имената на синовете на Израил, които дойдоха в Египет заедно с Яков; всеки дойде с челядта си: 2 Рувим, Симеон, Леви, и Юда, 3 Исахар, Завулон и Вениамин, 4 Дан и Нефталим, Гад и Асир. 5 Всичките човеци, произлезли от чреслата на Яков бяха седемдесет души; а Йосиф беше вече в Египет. 6 И умря Йосиф, всичките му братя, и цялото онова поколение. 7 А потомците на Израил се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се засилиха, че земята се напълни с тях.
8 Тогава се възцари над Египет нов цар, който не познаваше Йосиф. 9 И той каза на людете си: Ето, тия люде, израиляните, са по-многобройни и по-силни от нас; 10 елате, да постъпим разумно спрямо тях, за да не се размножават, да не би, в случай на война, да се съединят с неприятелите ни и да воюват против нас, и да си отидат от земята. 11 Затова поставиха над тях надзиратели, които да ги измъчват с тежък труд; и те съзидаха на Фараон градове за житници: Питом и Раамсес. 12 Но колкото повече ги измъчваха, толкова повече те нарастваха и се разширяваха, така че египтяните се страхуваха от израиляните. 13 Затова египтяните безмилостно караха израиляните да работят; 14 огорчаваха живота им с тежък труд над глина и тухли и всякаква полска работа; всичките работи, които ги караха да вършат, бяха твърде тежки.
15 При това, египетският цар заръча на еврейските баби, (от които едната се именуваше Шифра, а другата Пуа), като им каза: 16 Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее. 17 Но бабите се бояха от Бога и не правеха каквото им заръча египетският цар, а оставяха живи мъжките деца. 18 Тогава египетският цар повика бабите и рече им: Защо правите това, защо оставяте живи мъжките деца? 19 И бабите казаха на Фараон: Понеже еврейките не са като египтянките; защото са пъргави и раждат преди да дойдат бабите при тях. 20 За това Бог правеше добро на бабите. А народът се множеше и твърде много се засилваше. 21 И понеже бабите се бояха от Бога, Той им създаде собствени домове. 22 Тогава Фараон заръча на всичките си люде: Всеки син, който се роди на евреите, хвърляйте го в Нил, а всяка дъщеря оставяйте жива.
© Библейска лига - България

2

Раждането на Мойсей


1 В това време отиде някой си човек от Левиевия дом и взе за жена една от Левиевите жени. 2 И жената зачена и роди син; и като видя, че беше красиво дете, кри го три месеца. 3 Но понеже не можеше вече да го крие, взе му тръстиково кошче, намаза го със смола и катран, сложи детето в него, и го положи в тръстиката при брега на реката. 4 А сестра му стоеше отдалеч, за да види, какво ще му се случи. 5 И Фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугините ѝ ходеха по брега на реката; и когато съгледа кошчето в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. 6 Като го отвори, видя детето, и ето, малкото плачеше; и пожали го, и каза: От еврейските деца е това. 7 Тогава сестра му каза на Фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикам кърмачка от еврейките, за да ти кърми детето? 8 И Фараоновата дъщеря ѝ каза: Иди. И тъй, момичето отиде и повика майката на детето. 9 И Фараоновата дъщеря ѝ рече: Вземи това дете и ми го откърми, ще ти заплатя. И жената взе детето и го кърми. 10 А когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря и то стана неин син. И наименува го Мойсей: Понеже, каза тя, го извлякох из водата.

Мойсей бяга в Мадиамската земя


11 След време, когато Мойсей порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си египтянин, че бие един евреин от братята му; 12 и като се поогледа насам-натам и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка. 13 Излезе и на другия ден, и ето, двама евреи се спречкаха; и каза на виновника: Защо биеш другаря си? 14 А той рече: Кой те постави началник и съдия над нас? Да не искаш и мене да убиеш, както уби египтянина? Тогава Мойсей се уплаши и си каза: Явно, че това нещо се е узнало. 15 И като чу това Фараон, търсеше случай да убие Мойсей; но Мойсей побягна от Фараоновото присъствие и се засели в Мадиамската земя.
И седна до един кладенец. 16 А мадиамският жрец имаше седем дъщери, които дойдоха и наляха вода, и напълниха коритата, за да напоят бащините си овце. 17 Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха; а Мойсей стана, та им помогна, и напои овцете им. 18 И като дойдоха при баща си Рагуил, той им каза: Как дойдохте днес толкова скоро? 19 А те казаха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, че и вода ни наля и напои овцете. 20 И той попита дъщерите си: А къде е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб. 21 И Мойсей склони да живее при човека, който и даде на Мойсей дъщеря си Сепфора за жена. 22 И тя роди син; и той го наименува Гиршом, защото казваше: Пришълец станах в чужда земя.
23 След дълго време египетският цар умря; а израиляните пъшкаха от робството и викаха; и викът им от робството стигна до Бога. 24 Бог чу стенанията им и си спомни завета Си с Авраам, с Исаак и с Яков. 25 И Бог погледна на израиляните и се смили над тях.
© Библейска лига - България

3

Мойсей и горящата къпина


1 А Мойсей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадиамския жрец; и като откара овцете далеч в пустинята, дойде на Божията планина Хорив. 2 И Ангел Господен му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Мойсей погледна, и ето, къпината гореше в огън, но не изгаряше. 3 И Мойсей си каза: Да се отбия и да погледна това велико явление, защо къпината не изгаря. 4 А като го видя Господ, че се отбива да погледа, Бог го извика изсред къпината и каза: Мойсее, Мойсее! И той каза: Ето ме. 5 И Той рече: Да не се приближиш тук; събуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. 6 Каза още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Мойсей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.
7 И Господ каза: Наистина видях страданието на людете Ми, които са в Египет, и чух вика им поради надзирателите им; защото познах неволите им. 8 И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа от тази земя в земя добра и пространна, в земя където текат мляко и мед, в земята на ханаанците, хетите, аморейците, ферезейците, евейците, и евусейците. 9 И сега, ето, викът на израиляните стигна до Мене; още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните. 10 И тъй, ела сега, и ще те изпратя при Фараон, за да изведеш людете Ми израиляните, от Египет.
11 А Мойсей каза на Бога: Кой съм аз, че да ида при Фараон и да изведа израиляните от Египет? 12 Рече му Бог: Аз без друго ще бъда с тебе, и ето ти знак, че Аз съм те изпратил: когато изведеш народа от Египет, ще послужите на Бога на тази планина.
13 А Мойсей рече на Бога: Ето, когато отида при израиляните и им кажа: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ме попитат: Как Му е името?, какво да им кажа? 14 И Бог каза на Мойсей: АЗ СЪМ ОНЗИ, КОЙТО СЪМ. Рече още: Така ще кажеш на израиляните: ОНЗИ, КОЙТО СЪМ, ме изпрати при вас. 15 И рече Бог още на Мойсей: Така ще кажеш на израиляните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов, ме изпрати при вас. Това е името Ми довека и с това име ще Ме помнят из род в род. 16 Иди, събери Израилевите старейшини и кажи им: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Исааков и Яковов, ми се яви и каза: Аз ви посетих и видях какво ви правят в Египет; 17 и рекох: Ще ви изведа от страданието в Египет и ще ви заведа в земята на ханаанците, на хетите, на аморейците, на ферезейците, на евейците и на евусейците, в земя, където текат мляко и мед. 18 И те ще послушат думите ти; и ще отидеш ти с Израилевите старейшини при египетския цар, и ще му кажете: Еова, Бог на евреите, ни срещна; и тъй, остави ни, молим ти се, да отидем на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Еова, нашия Бог. 19 Но зная Аз, че египетският цар не ще ви остави да отидете, нито даже под силна ръка. 20 И като издигна ръката Си, ще поразя Египет с всичките Мои чудеса, които ще направя всред него; след това той ще ви пусне. 21 И ще дам на този народ благоволението Си пред очите на египтяните, та, когато тръгнете, няма да тръгнете с празни ръце; 22 но всяка жена ще поиска от съседката си и от съжителката си сребърни вещи, златни вещи и облекла; и ще облечете с тях синовете си и дъщерите си, и ще оберете египтяните.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи