План за четене на Библията

Хронологичен / ден 307

Стар Завет

Нов Завет

Матей

27

Юда се обесва


1 А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исус, за да Го умъртвят. 2 И като Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилат.
3 Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините, и каза: 4 Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нас какво ни е грижа? Ти му мисли. 5 И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, та се обеси. 6 А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: Не е позволено да ги слагаме в храмовата каса, понеже са цена за кръв. 7 И като се съветваха, купиха с тях грънчаровата нива за погребване на чужденци. 8 Затова онази нива се нарече Кръвна нива, както се нарича и до днес. 9 Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: „И взеха тридесетте сребърника, цената на Оценения, Когото оцениха някои от израиляните, 10 и дадоха ги за грънчаровата нива, според както ми заповяда Господ“.

Исус пред Пилат


11 А Исус застана пред управителя; и управителят Го попита, като каза: Ти Юдейският Цар ли си? А Исус [му] рече: Ти казваш. 12 И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. 13 Тогава Пилат Му каза: Не чуваш ли за колко неща свидетелстват против Тебе? 14 Но Той не му отговори нито на едно нещо; тъй че управителят се чудеше много. 15 А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали. 16 А тогава имаха един прочут затворник, на име Варава. 17 И тъй като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна? Варава ли, или Исус, наречен Помазаник? 18 (Понеже знаеше, че от завист Го бяха предали. 19 При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не прави нищо на Този Праведник; защото днес много страдах насън поради Него). 20 А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпросят Варава, а Исус да погубят. 21 Управителят в отговор им рече: Кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава. 22 Пилат ги попита: Тогава какво да правя с Исус, наречен Помазаник? Те всички казаха: Да бъде разпнат. 23 А той каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха: Да бъде разпнат! 24 И тъй Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред народа и каза: Аз съм невинен за кръвта на Този [Праведник]; вие му мислете. 25 И целият народ в отговор рече: Кръвта Му нека бъде върху нас и върху чадата ни. 26 Тогава им пусна Варава; а Исус би и Го предаде на разпятие.

Войниците се подиграват на Исус


27 Тогава войниците на управителя заведоха Исус в преторията и събраха около Него цялата дружина. 28 И като Го съблякоха, облякоха Го в червена мантия. 29 И сплетоха венец от тръни, и го наложиха на главата Му, и сложиха тръстика в десницата Му; и като коленичеха пред Него, присмиваха Му се, казвайки: Здравей, Царю Юдейски! 30 И заплюваха Го, и взеха тръстиката, и Го удряха по главата. 31 И след като се поругаха с Него, съблякоха Му мантията, та Го облякоха в Неговите дрехи, и Го заведоха да Го разпнат.

Разпъването на кръста


32 А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му. 33 И като стигнаха на едно място, наречено Голгота, (което значи Лобно място), 34 дадоха Му да пие вино, размесено с жлъчка; но Той, като вкуси, не прие да пие. 35 И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребий. 36 И седяха, та Го пазеха там. 37 И поставиха над главата Му обвинението Му, написано така: Този е Исус, Юдейският Цар. 38 Тогава бяха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно и един отляво. 39 А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави и казваха: 40 Ти, Който разрушаваш храма, и за три дни пак го съграждаш, спаси Себе Си; ако Си Божий Син, слез от кръста! 4 1Също и главните свещеници с книжниците и старейшините Му се присмиваха, казвайки: 42 Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Той е Израилевият Цар! Нека слезе сега от кръста, и ще повярваме в Него. 43 Уповаваше се на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм. 44 Със същия укор Му се присмиваха и разпнатите с Него разбойници.

Смъртта на Исус


45 А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. 46 А около деветия час Исус извика със силен глас и каза: Или, Или, лама савахтани?, тоест: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 47 Някои от стоящите там, като чуха, казваха: Той вика Илия. 48 И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет и като я надяна на тръстика, даде Му да пие. 49 А другите казваха: Остави! Да видим дали ще дойде Илия да Го избави. 50 А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. 51 И ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, 52 гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, 53 (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина.) 54 А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, уплашиха се твърде много, и казаха: Наистина Този беше Син на Бога. 55 Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исуса от Галилея, и Му служеха; 56 между които бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и на Йосий, и майката на Зеведеевите синове.

Погребването на Исус


57 И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Йосиф, който също тъй беше се учил при Исус. 58 Той дойде при Пилат и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде. 59 Йосиф, като взе тялото, обви Го с чиста плащаница, 60 и Го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си. 61 А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.

Стражата пред гроба


62 И на следващия ден, който бе денят след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и казаха:
63 Господарю, спомнихме си, че онзи измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна. 64 Заповядай гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и да кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. 65 Пилат им рече: Вземете стража; идете, завардете го както знаете. 66 Те отидоха и завардиха гроба, като запечатаха камъка с помощта на стражата.
© Библейска лига - България

Марк

15

Исус пред Пилат


1 И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците, и целият синедрион незабавно се съвещаха, и като вързаха Исуса, заведоха Го и Го предадоха на Пилат. 2 И Пилат Го попита: Ти Юдейският Цар ли си? А Той му отговори: Ти казваш. 3 И главните свещеници Го обвиняваха в много неща. 4 А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват! 5 Но Исус нищо вече не отговори, така че Пилат се чудеше.
6 А на празника той им пускаше по един затворник, когото биха поискали. 7 А в онова време имаше някой си на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство. 8 И народът се изкачи и започна да иска от Пилат да им направи каквото имаше обичай да прави. 9 А Пилат в отговор им рече: Искате ли да ви пусна Юдейския Цар? 10 (Понеже знаеше, че главните свещеници от завист бяха Го предали.) 11 Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава. 12 Пилат пак в отговор им рече: Тогава какво да направя с Този, Когото наричате Юдейски Цар? 13 А те пак изкрещяха: Разпни Го!
14 А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха: Разпни Го! 15 Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие.

Войниците се подиграват на Исус


16 И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина. 17 И облякоха Му пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни, та го положиха на главата Му. 18 И започнаха да Го поздравяват със: Здравей, Царю Юдейски! 19 И удряха Го по главата с тръстика, заплюваха Го, и коленичейки, кланяха Му се. 20 И след като Му се подиграха, съблякоха Му пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи, и Го изведоха вън да Го разпнат.

Разпъването на кръст


21 И накараха да носи кръста Му някой си Симон Киринеец, баща на Александър и Руф, който минаваше на връщане от нива.
22 И заведоха Исуса на мястото Голгота, което значи Лобно място.
23 И даваха Му вино, смесено със смирна, но Той не прие. 24 И като Го разпънаха, разделиха си дрехите Му и хвърлиха жребий за тях, кой какво да вземе. 25 А беше третият час, когато Го разпнаха. 26 А надписът на обвинението Му бе надписан така: Юдейският Цар. 27 И с Него разпнаха двама разбойници, един отдясно на Него и един отляво на Него. [28 И се изпълни Писанието, което казва: „И с беззаконните се числи.“] 29 И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Ха, сега! Ти, който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш, 30 спаси Себе Си и слез от кръста. 31 Подобно и главните свещеници с книжниците Му се присмиваха помежду си, като казваха: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! 32 Помазаникът, Израилевият Цар, нека слезе сега от кръста, та да видим и да повярваме. И разпнатите с Него Го хулеха.

Смъртта на Исус


33 И като дойде шестият час, настана тъмнина по цялата земя, и трая до деветия час. 34 И на деветия час Исус извика със силен глас: „Елои, Елои, Лама Савахтани?“, което значи: Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил?
35 И някои от стоящите там, като чуха, казаха: Ето, вика Илия. 36 И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръстика и Му даде да пие, като казваше: Оставете Го! Да видим дали ще дойде Илия да Го снеме. 37 А Исус, като издаде силен глас, издъхна. 38 И завесата на храма се раздра на две от горе до долу. 39 А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина Тоя Човек беше Син на Бога. 40 Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалина, и Мария, майката на малкия Яков и на Йосий, и Саломия; 41 които, когато беше в Галилея, вървяха след Исуса и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Ерусалим.

Погребението на Исус


42 И когато вече се свечери, понеже беше Приготвителен ден, тоест, срещу събота, 43 дойде Йосиф от Ариматея, един виден съветник, който и сам очакваше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилат и да поиска Исусовото тяло. 44 А Пилат се почуди дали е вече умрял и като повика стотника, попита го дали е вече мъртъв. 45 И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Йосиф. 46 И той купи плащаница и като Го сне, обви Го в плащаницата и положи Го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата. 47 А Мария Магдалина и Мария, Йосиевата майка, гледаха къде Го полагаха.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи