План за четене на Библията

Хронологичен / ден 309

Стар Завет

Нов Завет

Матей

28

Възкресението


1 А като се мина съботата, при разсъмването на първия ден от седми цата дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. 2 И, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето, та пристъпи и отвали камъка, и седна на него. 3 Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. 4 И от страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. 5 А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. 6 Няма Го тука; защото възкръсна, както и рече; елате, вижте мястото, където е лежал [Господ]. 7 Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви. 8 И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му. 9 И ето, Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха. 10 Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете, кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.

Известието на стражите


11 Докато те отиваха, ето, някои от стражите дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което бе станало. 12 И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: 13 Кажете, че учениците Му са дошли през нощта и са Го откраднали, докато ние сме спели. 14 И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще избавим от грижа. 15 И тъй, те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.

Великото поръчение


16 А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на планината, където Исус им определи. 17 И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. 18 Тогава Исус се приближи при тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 19 И тъй, идете, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. [Амин.]
© Библейска лига - България

Марк

16

Възкресението


1 А като се мина съботата, Мария Магдалина, Мария, Якововата майка, и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат. 2 И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето. 3 И казваха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? – защото беше твърде голям. 4 А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.
5 И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седи отдясно, облечен в бяла одежда; и много се удивиха. 6 А той им каза: Недейте се удивлява; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото, където Го положиха. 7 Но идете, кажете на учениците Му и на Петър, че отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза. 8 И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели; и на никого не казаха нищо, защото се бояха.
9 И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. 10 Тя отиде да извести на тези, които бяха Го придружавали, и които жалееха и плачеха. 11 Но те, като чуха, че бил жив и че тя Го видяла, не повярваха.
12 След това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки на село. 13 И те отидоха и известиха на другите; но и на тях не повярваха.
14 После се яви на самите единадесет ученици, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, защото не повярваха на онези, които бяха Го видели възкръснал. 15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. 16 Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. 17 И тези знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
19 И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. 20 А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ, и подкрепяше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи