План за четене на Библията

Хронологичен / ден 31

Стар Завет

Изход

4

Знамения за Мойсей


1А Мойсей в отговор каза: Но ето, те няма да ми повярват, нито да послушат думите ми, защото ще кажат: Не ти се е явил Господ. 2 Тогава Господ му каза: Какво е това в ръката ти? А той рече: Жезъл. 3 И казаБог: Хвърли го на земята. И той го хвърли на земята, и стана змия; и Мойсей побягна от нея. 4 Но Господ каза на Мойсей: Простри ръката си и хвани я за опашката; (и той простря ръката си и я хвана, и тя стана жезъл в ръката му;) 5 стори това, за да повярват, че ти се е явил Господ, Бог на бащите им, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. 6 При това му рече Господ: Пъхни си сега ръката в пазвата. И той си пъхна ръката в пазвата; а като я извади, ето, ръката му прокажена, бяла като сняг. 7 Тогава рече Господ: Пъхни си пак ръката в пазвата; (и той пак си сложи ръката в пазвата, и когато я извади от пазвата, ето, че бе станала пак като другите му меса;) 8 и продължи Господ, ако не ти повярват, и не послушат гласа на първото знамение, ще повярват поради гласа на второто знамение. 9 Но ако не повярват и поради тия две знамения, нито послушат думите ти, тогава да вземеш от водата на реката и да я излееш на сушата; и водата, която извадиш от реката, ще стане кръв на сушата.
10 А Мойсей каза на Господа: Моля Ти се, Господи, аз не съм красноречив, нито досега, нито откак си почнал да говориш на слугата Си, а мъчно говоря и съм тежкоезичен. 11 Но Господ му рече: Кой е създал човешките уста? Кой прави човек да е ням или глух, да има зрение или да е сляп? Не Аз ли, Господ? 12 И тъй, върви; и Аз ще бъда на устата ти, и ще те науча какво да говориш.
13 Тогава каза Мойсей: Моля Ти се, Господи, прати другиго, когото искаш да пратиш. 14 И гневът Господен пламна против Мойсей; и рече Господ: Нямаш ли брат – левитът Аарон? Зная, че той може да говори добре. Ето, той излиза да те посрещне и когато те види, ще се зарадва сърдечно. 15 Ти му говори и сложи думите Ми в устата му; пък Аз ще бъда на твоите уста и на неговите уста и ще ви науча какво да правите. 16 Вместо тебе нека говори той на народа; той ще ти бъде вместо уста, а ти ще бъдеш на него вместо Бога. 17 И вземи в ръката си този жезъл, с който ще вършиш знаменията.

Знамения за Мойсей


18 Тогава Мойсей отиде и се върна при тъста си Йотор, и му каза: Моля ти се, нека отида и се завърна при братята си, които са в Египет, за да видя живи ли са още. И Йотор каза на Мойсей: Иди с мир. 19 А в Мадиам Господ каза на Мойсей: Иди, върни се в Египет, защото измряха всички онези, които искаха живота ти. 20 И тъй, Мойсей взе жена си и синовете си, качи ги на осел и тръгна да се върне в Египетската земя; взе Мойсей и Божия жезъл в ръката си.
21 И Господ каза на Мойсей: Когато се завърнеш в Египет, внимавай да вършиш пред Фараон всичките чудеса, които дадох в ръката ти; но Аз ще закоравя сърцето му, и той няма да пусне народа. 22 А ти кажи на Фараон: Така говори Еова: Израил Ми е син, първородният Ми; 23 и казвам ти, пусни сина Ми да Ми послужи; но ако откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще умъртвя твоя син, първородния ти.
24 А по пътя, в гостилницата, Господ посрещна Мойсей и искаше да го убие. 25 Тогава Сепфора взе кремък и обряза краекожието на сина си, хвърли го в нозете на Мойсей и каза: Наистина ти си ми кръвен младоженец. 26 И Господ се оттегли от него. Тогава тя каза: Кръвен младоженец поради обрязването.
27 А Господ беше казал на Аарон: Иди в пустинята да посрещнеш Мойсей. И той отиде, и го посрещна при Божията планина, и го целуна. 28 И Мойсей извести на Аарон всичките думи, с които Господ го беше изпратил, и всичките знамения, за които му беше заръчал.
29 Тогава Мойсей и Аарон отидоха и събраха всичките старейшини на израиляните; 30 и Аарон каза всичките думи, които Господ беше говорил на Мойсей, и Мойсей извърши знаменията пред людете. 31 И людете повярваха; и когато чуха, че Господ е посетил израиляните и че е погледнал на неволята им, наведоха главите си и се поклониха.
© Библейска лига - България

5

Тухли без плява


1 След това дойдоха Мойсей и Аарон и казаха на Фараон: Така говори Еова, Израилевият Бог: Пусни людете Ми, за да Ми направят празник в пустинята. 2 Но Фараон отговори: Кой е Еова, че да послушам гласа Му и да пусна Израил? Не познавам Еова и няма да пусна Израил. 3 А те казаха: Бог на евреите ни срещна. Молим ти се, нека отидем на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Еова, нашия Бог, да не би да ни изпрати бедствие чрез мор или меч. 4 Но египетският цар им каза: Защо, Мойсее и Аароне, отвличате людете от работите им? Идете си по работата. 5 Рече още Фараон: Ето, народът в тази земя е многоброен, а вие го отвличате от работите му.
6 И в същия ден Фараон заповяда на настойниците и на надзирателите на народа, казвайки: 7 Не давайте вече, както досега, плява на тези люде, за да правят тухли; нека идат сами да си събират плява. 8 Но колкото тухли са правили досега, същото число изисквайте от тях; с нищо да не го намалите; защото остават без работа и затова викат: Нека отидем, за да принесем жертва на нашия Бог. 9Да им се налага още по-тежка работа, за да се трудят; и да не се занимават с празни думи. 10И тъй, настойниците и надзирателите на людете излязоха и казаха на народа: Така казва Фараон: Не ви давам плява. 11 Вие сами идете и си събирайте плява, където намерите; но нищо няма да се намали от работата ви. 12 Затова, людете се пръснаха по цялата Египетска земя, за да събират слама вместо плява. 13 А настойниците настояваха: Изпълнявайте работата си, определената си ежедневна работа, както когато имаше плява. 14 И Фараоновите настойници биеха надзирателите, поставени над израиляните, като им казваха: Защо не изкарахте, и вчера и днес, определеното число тухли, както по-напред?
15 Тогава надзирателите на израиляните отидоха при Фараон, викнаха и казаха: Защо постъпваш така със слугите си? 16 Плява не се дава на слугите ти, а казват ни: Правете тухли; и ето, слугите ти сме бити; а вината е на твоите люде. 17 Но той каза: Без работа останахте, без работа; затова казвате, нека отидем да принесем жертва на Господа. 18Идете сега работете; защото плява няма да ви се даде; а ще давате определеното число тухли. 19 И надзирателите на израиляните видяха, че положението им е лошо, когато им се рече: Нищо не намалявайте от определеното за всеки ден число тухли. 20 И като излизаха от Фараоновото присъствие, срещнаха Мойсей и Аарон, които се намериха на пътя; 21 и им казаха: Господ да погледне на вас и да съди; защото вие ни направихте омразни на Фараон и на слугите му, и сложихте меч в ръката им, за да ни избият.

Бог обещава освобождение


22 Тогава Мойсей се върна при Господа и каза: Господи, защо си постъпил зле спрямо този народ? Защо си ме изпратил? 23 Защото откак дойдох при Фараон да говоря в Твое име, той постъпва зле спрямо този народ; а Ти никак не избавяш народа Си.
© Библейска лига - България

6

1 А Господ каза на Мойсей: Сега ще видиш какво ще сторя на Фараон; защото под силна ръка ще ги пусне и под силна ръка ще ги изпъди от земята си.
2 Бог каза още на Мойсей: Аз съм Еова. 3 Явих се на Авраам, на Исаак и на Яков с името Бог Всемогъщи, но не им се открих с името Си Еова. 4 Поставих още и завета Си с тях, да им дам Ханаанската земя, земята, в която бяха пришълци при странстванията си. 5 И Аз чух стоновете на израиляните поради робството, което им налагат египтяните, и спомних завета Си. 6 Затова кажи на израиляните: Аз съм Еова; ще ви изведа изпод египетския гнет, ще ви избавя от египетското робство и ще ви откупя с простряна ръка и с велики присъди. 7 Ще ви взема за Мой народ и ще бъда ваш Бог; и ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог, който ви извеждам изпод египетския гнет. 8 И ще ви въведа в земята, за която съм се клел, че ще я дам на Авраам, на Исаак и на Яков; и ще я дам на вас за наследство. Аз съм Еова. 9 И Мойсей говори така на израиляните; но поради утеснението на душите си и поради жестокото си робуване те не послушаха Мойсей.
10 След това Господ говори на Мойсей, казвайки: 11 Иди при египетския цар, Фараон, и му кажи да пусне израиляните от земята си. 12 А Мойсей говори пред Господа, казвайки: Ето, израиляните не ме послушаха; тогава как ще ме послуша Фараон, като се запъвам в речта си? 13 И Господ говори на Мойсей и на Аарон и им даде заповед до израиляните и до египетския цар, Фараон, да изведат израиляните от Египетската земя.

Родословието на Аарон и Мойсей


14 Ето родоначалниците на бащините домове на Аарон и Мойсей: синове на Рувим, Израилевия първороден: Енох, Фалу, Есрон и Харми; това са Рувимови семейства. 15 Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин и Сохар, и Саул, син на ханаанка; това са Симеонови семейства. 16 Ето имената на Левиевите синове според поколенията им: Гирсон, Каат и Мерари; и годините на Левиевия живот станаха сто тридесет и седем години. 17 Синовете на Гирсон са: Ливни и Семей със семействата им. 18 И синовете на Каат са: Амрам, Исаар, Хеброн, и Узиил; и годините на Каатовия живот станаха сто тридесет и три години. 19 И синовете на Мерари са: Махли и Муси. Това са Левиевите семейства според поколенията им. 20 И Амрам взе за жена бащината си сестра Йохавед, която му роди Аарон и Мойсей; и годините на Амрамовия живот станаха сто тридесет и седем години. 21 И синовете на Исаар са: Корей, Нефег и Зехри. 22 И синовете на Узиил са: Мисаил, Елисафан и Ситри. 23 И Аарон взе за жена Елишеба, Аминадавова дъщеря, Наасонова сестра, която му роди Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 24 И синовете на Корей са: Асир, Елкана и Авиасаф; това са Кореевите семейства. 25 И Аароновият син Елеазар взе за жена една от Футииловите дъщери, която му роди Финехас. Това са родоначалниците на бащините домове на левитите според семействата им. 26 Това са същите Аарон и Мойсей, на които Господ каза: Изведете израиляните от Египетската земя според както са на дружини. 27 Това са тези, които говориха на Фараон, египетския цар, да изведат израиляните от Египет; това са същите Мойсей и Аарон.

Аарон говори вместо Мойсей


28 И в същия ден, когато говори Господ на Мойсей в Египетската земя, 29 Господ каза на Мойсей: Аз съм Еова. Кажи на Фараон, египетския цар, всичко каквото ти казвам. 30 А Мойсей каза пред Господа: Ето, аз се запъвам в речта си; и как ще ме послуша Фараон?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи