План за четене на Библията

Хронологичен / ден 311

Стар Завет

Нов Завет

Деяния

1

Исус се възнася на небето


1 Първата повест написах, о, Теофиле, за всичко, което Исус вършеше и учеше, откак започна 2 до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал; 3 на които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дни и им говореше за Божието царство.
4 И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене. 5 Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. 6 И тъй, веднъж, като се събраха, те Го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил царството? 7 А Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт; 8 но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. 9 И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. 10 И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, 11 които и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.

Матия е избран на мястото на Юда


12 Тогава се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елеонски, който е близо до Ерусалим, на разстояние един съботен ден път.
13 И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където живееха, Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Юда Яковов. 14 Всички тези единодушно бяха в постоянна молитва [и моление] с някои жени и Мария, майката на Исуса, и с братята Му.
15 През тези дни Петър стана посред братята (а имаше събрано множество около сто и двадесет души) и каза: 16 Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Святият Дух предсказа чрез Давидовите уста за Юда, който стана водител на тези, които хванаха Исуса. 17 Защото той се числеше между нас и получи дял в това служение. 18 И тъй, той придоби, нива от заплатата на своята неправда; и като падна стремглав, пукна се през средата, и всичките му черва изтекоха. 19 И това стана известно на всичките ерусалимски жители, така че тази нива се наименува по езика им Акелдама, тоест, Кръвната нива. 20 Защото е писано в книгата на Псалмите:
„Жилището му да запустее,
и да няма кой да живее в него“;
и:
„Друг нека вземе чина му.“
21 И тъй, от човеците, които дружеха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше между нас, 22 като почна от времето, когато Йоан кръщаваше, и следва до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението Му. 23 И така, поставиха двама: Йосиф, наречен Варсава, чието презиме бе Юст, и Матия. 24 И помолиха се, казвайки: Ти, Господи, сърцеведецо на всички, покажи онзи от тези двама, когото си избрал 25 да вземе мястото в това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето си място. 26 И хвърлиха жребий за тях, и жребият падна на Матия; и той се причисли към единадесетте апостоли.
© Библейска лига - България

Святият Дух идва в деня на Петдесетница


2

1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2 И внезапно стана шум от небето, като фученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. 3 И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 4 И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 5 А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. 6 И като се чу този шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят неговия език. 7 И всички, смаяни и зачудени, си казваха: Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? 8 Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? 9 Партяни, мидяни и еламити, и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, 10 Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим – и юдеи, и прозелити, 11 критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. 12 И те всички се смаяха, и в недоумение се питаха един друг: Какво значи това? 13 А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.

Петър се обръща към народа


14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно това, и внимавайте в моите думи. 15 Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третият час на деня; 16но това е казаното чрез пророк Йоил:
17 „И в последните дни, казва Бог,
ще излея от Духа Си на всяка твар;
и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват;
юношите ви ще виждат видения;
и старците ви ще сънуват сънища;
18 още и на слугите си, и на слугините Си ще изливам от Духа Си
в онези дни, и ще пророкуват.
19 И ще покажа чудеса на небето горе
и знамения на земята долу – кръв и огън, и кълба от дим;
20 слънцето ще се обърне в тъмнина
и луната в кръв,
преди да дойде великият и бележит ден Господен.
21 И всеки, който призове името Господне, ще се спаси“.
22 Израиляни, послушайте тези думи: Исуса Назарянина, мъж, засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса, и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както вие сами знаете, 23 Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници; 24 Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея. 25 Защото Давид казва за Него:
„Винаги слагам Господа пред себе си;
понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя;
26 затова се радва сърцето ми,
и развесели се душата ми,
а още и плътта ми ще почива в увереност.
27 Защото няма да оставиш душата ми в шеол, нито ще допуснеш угодника Си да види изтление.
28 Ще ми посочиш пътя на живота;
в Твоето присъствие има пълнота от радост.“
29 Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давид, че умря и беше погребан, и гробът му е у нас до този ден. 30 И тъй, понеже беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от неговите потомци [по плът ще въздигне Христа, да Го] постави на престола Му, 31 той, предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че Той нито беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление. 32 Този Исус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. 33 И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Святи Дух, Той изля това, което вие виждате и чувате. 34 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва:
„Рече Господ на моя Господ:
Седи отдясно Ми,
35 докато положа враговете Ти за Твое подножие“.
36 И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ, и Помазаник.
37 Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: Какво да сторим, братя? 38 А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. 39 Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог ще призове при Себе Си. 40 И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение. 41 И тъй, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.

Общението на вярващите


42 И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.
43 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. 44 И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; 45 и продаваха стоката и имота си, и разделяха парите на всички, според нуждата на всеки. 46 И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, 47 като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше към тях онези, които се спасяваха.
© Библейска лига - България

3

Изцелението на сакатия просяк


1 Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в деветия час, часа на молитвата, 2 някои носеха един човек, куц от рождението си. Него слагаха всеки ден при тъй наречената Красна врата на храма, да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. 3 Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. 4 А Петър заедно с Йоан се взря в него и каза: Погледни ни. 5 И той се вгледа в тях, като очакваше да получи нещо от тях. 6 Но Петър каза: Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам: в името на Исуса Христа Назарянина, [стани и] ходи! 7 И като го хвана за дясната ръка, вдигна го; и начаса нозете и глезените му добиха сила. 8 И той, като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма, та ходеше и скачаше, и славеше Бога. 9 И всичките люде го видяха да ходи и да слави Бога, 10 и познаха го, че беше същият, който седеше за милостиня при Красната врата на храма; и изпълниха се с учудване и удивление за това, което бе станало с него.

Петър говори на гледащите


11 И понеже [изцеленият куц] човек се държеше за Петър и Йоан, то всичките люде смаяни се стекоха при тях в тъй наречения Соломонов притвор. 12 А Петър, като видя това, проговори на людете: Израиляни, защо се чудите за този човек или защо се взирате на нас, като че от своя сила или благочестие сме го направили да ходи? 13 Бог Авраамов, Исааков, и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Служителя си Исуса, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред Пилат, когато той бе решил да Го пусне. 14 Но вие се отрекохте от Святия и Праведния, и като поискахте да ви се пусне един убиец, 15 убихте Начинателя на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. 16 И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. 17 И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание; 18 но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че Неговият Помазаник ще пострада. 19 Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, 20 и Той да ви изпрати определения за вас Помазаник Исуса, 21 Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог отвека чрез устата на святите Си пророци. 22 Защото Мойсей е казал: „Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мене; Него слушайте във всичко, каквото би ви рекъл; 23 и всяка душа, която не би послушала този Пророк, ще бъде изтребена из людете“. 24 И всичките пророци от Самуил и насетне, колкото са говорили, и те са известили за тези дни. 25 Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи с бащите ни, когато каза на Авраам: „В твоето потомство ще се благославят всички земни племена.“ 26 Бог, като възкреси Служителя Си [Исус], първо до вас Го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието му.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи