План за четене на Библията

Хронологичен / ден 312

Стар Завет

Нов Завет

Деяния

4

Петър и Йоан пред синедриона


1 И когато те още говореха на людете, свещениците и началникът на храмовата стража, и садукеите дойдоха при тях, 2 възмутени, задето те поучаваха людете и проповядваха, в името на Исуса, възкресението от мъртвите. 3 И тъй, сложиха ръце на тях и ги поставиха под стража за следващия ден, защото беше вече привечер. 4 А мнозина от тези, които чуха словото, повярваха; и числото на повярвалите мъже стигна до пет хиляди.
5 И на следващия ден се събраха в Ерусалим началниците им, старейшините и книжниците; 6 и първосвещеникът Анна, и Каиафа, Йоан, Александър и всички, които бяха от първосвещеническия род. 7 И като поставиха Петър и Йоан по средата, питаха ги: С каква сила, или в кое име извършихте това? 8 Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им каза: Началници народни и старейшини Израилеви, 9 ако ни изпитвате днес за едно благодеяние, сторено на немощен човек, чрез какво той беше изцелен, 10 да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име този човек стои пред вас здрав. 11 Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. 12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.
13 А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса. 14 А като видяха изцеления човек, стоящ с тях, нямаха какво да възразят. 15 Затова, като им заповядаха да излязат вън от синедриона, съвещаваха се помежду си, казвайки: 16 Какво да сторим на тези човеци, защото на всичките ерусалимски жители е известно, че бележито знамение стана чрез тях; и не можем да го опровергаем. 17 Но за да не се разнася повече между людете, нека ги заплашим, за да не говорят вече на никого в това име. 18 И тъй, те ги повикаха и им заръчаха да не говорят никак, нито да поучават в Исусовото име. 19 А Петър и Йоан в отговор им рекоха: Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога, разсъдете; 20 защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули. 21 А те, като ги заплашиха отново, пуснаха ги, понеже не знаеха как да ги накажат поради людете; защото всички славеха Бога за станалото. 22 Защото човекът, над когото се извърши това изцелително знамение, беше на повече от четиридесет години.
Молитвата на вярващите

Молитвата на вярващите


23 И когато ги пуснаха, те дойдоха при своите си, и известиха всичко, което им рекоха главните свещеници и старейшините. 24 А те, като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и казаха: Владико, Ти си Бог, Който си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях, 25 Ти чрез Святия Дух, чрез устата на слугата Си, нашия баща Давид, си казал:
„Защо се разяряват народите
и племената намислят суети?
26 Опълчват се земните царе
и управниците се наговарят заедно
против Господа и против Неговия Помазаник.“
27 Защото наистина и Ирод, и Понтийски Пилат, с езичниците и Израилевите люде, се събраха в този град против Твоя свят Служител Исус, Когото си помазал, 28 за да извършат всичко, което Твоята ръка и Твоята воля са определили да стане. 29 И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на Твоите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост, 30 докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Служител Исуса. 31 И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани; и всички се изпълниха със Святия Дух, и с дързост говореха Божието слово.
Вярващите споделят собствеността си

Вярващите споделят собствеността си


32 А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. 33 И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над всички тях. 34 А и никой от тях не беше в лишение; защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото, 35 и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се на всеки според колкото имаше нужда.
36 Така Йосий, наречен от апостолите Варнава (което значи Син на увещание), левит, родом кипрянин, 37 като имаше земя, продаде я, донесе парите и ги сложи пред нозете на апостолите.
© Библейска лига - България

5

Анания и Сапфира


1 А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот 2 и задържа нещо от цената със знанието на жена си; и донесе една част, и я сложи пред нозете на апостолите. 3 А Петър рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, та да излъжеш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата? 4 Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си лъгал човеци, но Бога. 5 И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това. 6 И младежите станаха, обвиха го и го изнесоха, та го погребаха. 7 И като се минаха около три часа, влезе и жена му, без да знае за станалото. 8 И Петър ѝ проговори: Кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? И тя каза: За толкова. 9 А Петър ѝ каза: Защо се съгласихте да изпитате Господния Дух? Ето, нозете на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата, и ще изнесат и тебе. 10 И тя начаса падна до нозете му и издъхна; а младежите, като влязоха, намериха я мъртва, изнесоха я и я погребаха при мъжа ѝ. 11 И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.

Изцелението на мнозина чрез апостолите


12 И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людете (и те всички бяха единодушно в Соломоновия трем; 13 а от другите никой не смееше да се присъедини към тях; людете обаче ги величаеха; 14 и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се прибавяха), 15 така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, та, като минаваше Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. 16 Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим и носеха болни и измъчваните от нечисти духове; и всички се изцеляваха.

Апостолите, подложени на гонение


17 Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, съставляващи садукейската секта, и, изпълнени със завист, 18 сложиха ръце на апостолите и положиха ги в общата тъмница. 19 Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата, изведе ги и каза: 20 Идете, застанете в храма и говорете на людете всичките думи на този живот. 21 Те, като чуха то ва, на разсъмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът дойде с онези, които бяха с него, и като свикаха синедриона и цялото старейшинство на израиляните, пратиха в тъмницата да доведат апостолите. 22 Но служителите, като отидоха, не ги намериха в тъмницата; и върнаха се, та известиха, казвайки: 23 Тъмницата намерихме заключена твърде здраво и стражарите, стоящи при вратата; но като отворихме, не намерихме никого вътре. 24 А началникът на храмовата стража и главните свещеници, като чуха тези думи, бяха в недоумение и се чудеха какво ще последва от това. 25 Но дойде някой си и им извести: Ето, човеците, които хвърлихте в тъмницата, стоят в храма и поучават людете. 26 Тогава отиде началникът със служителите и ги доведе, обаче без насилие; защото се бояха от людете, да не би да ги замерват с камъни. 27 И като ги доведоха, поставиха ги пред синедриона; и първосвещеникът ги попита, казвайки: 28 Строго ви забранихме да поучавате в това име; но ето, напълнили сте Ерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на Този Човек. 29 А Петър и апостолите в отговор рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. 30 Бог на бащите ни възкреси Исуса, Когото вие убихте, като Го повесихте на дърво. 31 Него Бог възвиси до десницата Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израил и опрощение на греховете. 32 И ние сме Негови свидетели за тези неща, както е и Святият Дух, Когото Бог даде на онези, които Му се покоряват.
33 А те, като чуха това, късаха се от яд, и възнамеряваха да ги убият. 34 Но един фарисей на име Гамалиил, законоучител, почитан от всичките люде, се изправи в синедриона и заповяда да извадят вън апостолите за малко време; 35 и рече на събора: Израиляни, внимавайте добре какво ще направите на тези човеци. 36 Защото в предишни дни въстана Тевда и представяше себе си за голям човек, към когото се присъединиха около четиристотин мъже на брой; който беше убит, и всички, които му се покоряваха, се разпиляха и изчезнаха. 37 След него въстана галилеянинът Юда, през времето на записването, и отвлече след себе си някои от людете; и той загина, и всички, които му се покоряваха, се разпръснаха. 38 И сега ви казвам, оттеглете се от тези човеци и оставете ги; защото, ако това намерение или това дело е от човеци, ще се повали; 39 но ако е от Бога, не ще можете го повали. Пазете се да не би да се намерите и богопротивници. 40 И те го послушаха; и като повикаха апостолите, биха ги и заръчаха им да не говорят в Исусовото име, и ги пуснаха. 41 А те си отидоха от синедриона възрадвани, задето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име. 42 И нито един ден не преставаха да учат и да благовестват, и в храма, и по къщите си, че Исус е Помазаникът.
© Библейска лига - България

6

Избирането на седемте


1 А през тези дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските, задето във всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. 2 Тогава дванадесетте свикаха всичките ученици и рекоха: Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези. 3 И тъй, братя, изберете измежду вас седем души с одобрен характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тази работа. 4 А ние ще постоянстваме в молитвата и в служенето на словото. 5 И това предложение се хареса на цялото множество; и избраха Стефан, мъж, пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармена и един прозелит от Антиохия Никола. 6 Тях поставиха пред апостолите; и те, като се помолиха, положиха ръце на тях.
7 И Божието учение растеше, и числото на учениците в Ерусалим се умножаваше твърде много; и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата.

Залавянето на Стефан


8 А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между людете. 9 Тогава някои от синагогата, наречена Синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия, повдигнаха се и се препираха със Стефан. 10 Но не можаха да устоят срещу мъдростта и Духа, с който говореше. 11 Тогава подучиха човеци да казват: Чухме го да говори хулни думи против Мойсей и против Бога. 12 И подбудиха людете, старейшините и книжниците, и като налетяха върху него, уловиха го и го докараха на синедриона, 13 където поставиха лъжесвидетели, които казаха: Този човек непрестанно говори [хулни] думи против това свято място и против закона; 14 защото го чухме да казва, че този Исус Назарянин ще разруши това място и ще измени обредите, които Мойсей ни е предал. 15 И всички, които седяха на синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че беше лице на ангел.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи