План за четене на Библията

Хронологичен / ден 314

Стар Завет

Нов Завет

Деяния

9

Обръщането на Савел


1 А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника 2 и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че ако намери някой от този Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. 3 И на отиване, като приближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. 4 И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? 5 А той рече: Кой си Ти, Господи? И Господ каза: Аз съм Исус, Когото ти гониш. 6 Но стани, влез в града и ще ти се каже какво трябва да правиш. 7 А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. 8 И Савел стана от земята, и когато отвори очите си, не виждаше нищо; и водеха го за ръка, та го въведоха в Дамаск. 9 И три дни не виждаше, и нито яде, нито пи.
10 А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му каза във видение: Анание! А той каза: Ето ме, Господи! 11 И Господ мурече: Стани, иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един тарсянин, на име Савел; защото ето, той се моли; 12 и е видял един човек, на име Анания, да влиза и да полага ръце на него, за да прогледне. 13 Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек колко злини сторил на Твоите светии в Ерусалим. 14 И тука имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име. 15 А Господ му рече: Иди, защото той Ми е съд, избран да разгласява Моето име пред народи и царе, и пред израиляните; 16 защото Аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за името Ми. 17 И тъй, Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати – същият Исус, Който ти се яви на пътя, по който ти идеше, за да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух. 18 И начаса паднаха от очите му като люспи, и той прогледна; и стана, та се кръсти.

Савел в Дамаск и Ерусалим


19 А като похапна, доби сила; и преседя няколко дни с учениците в Дамаск. 20 И веднага започна да проповядва по синагогите, че Исус е Божият Син. 21 И всички, които го слушаха, се удивяваха и казваха: Не е ли този, който в Ерусалим съсипвал тези, които призовавали това име, и е дошъл тука, за да закара такива вързани при главните свещеници? 22 А Савел се засилваше още повече и внасяше смут сред юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че това е Помазаникът.
23 И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият; 24 но техният заговор стана известен на Савел. И те даже пазеха портите денем и нощем, за да го убият, 25 но учениците му го взеха през нощта и го свалиха през стената, като го спуснаха с кош. 26 И когато дойде в Ерусалим, той се опитваше да дружи с учениците; но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че е ученик. 27 Но Варнава го взе, доведе го при апостолите и им разказа как бил видял Господа по пътя, и че му говорил, и как в Дамаск дързостно проповядвал в Исусовото име. 28 И той влизаше и излизаше с тях в Ерусалим, като дързостно проповядваше в Господнето име. 29 И говореше, и се препираше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го убият. 30 Но братята, като разбраха това, заведоха го в Кесария и изпратиха го в Тарс. 31 И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше.

Еней и Тавита


32 И Петър, като обикаляше всичките вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида. 33 И там намери един човек, на име Еней, който беше на легло осем години, понеже беше парализиран. 34 И Петър му рече: Еней, Исус Христос те изцелява; стани, оправи леглото си. И той стана веднага. 35 И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха и се обърнаха към Господа.
36 А в Йопия имаше една ученичка, на име Тавита (което значи Сърна). Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния. 37 И през тези дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в една горна стая. 38 И понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят: Не се бави да дойдеш при нас. 39 И Петър стана, и отиде с тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всичките вдовици стояха около него, та плачеха, и му показваха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна, когато бе с тях. 40 А Петър изкара всички навън, коленичи, та се помоли, и се обърна към тялото, и рече: Тавито, стани! И тя отвори очите си, и, като видя Петър, седна. 41 И той ѝ подаде ръка, и я изправи; после повика светиите и вдовиците и представи им я жива. 42 И това стана известно по цяла Йопия; и мнозина повярваха в Господа. 43А Петър преседя дълго време в Йопия у някой си кожар Симон.
© Библейска лига - България

10

Корнилий вика Петър


1 Имаше в Кесария един човек, на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски полк. 2 Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете и непрестанно се молеше на Бога. 3 Около деветия час на един ден той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилий! 4 А той, като се взря в него, уплашен рече: Какво има, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. 5 И сега изпрати човеци в Йопия да повикат Симон, чието презиме е Петър. 6 Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето [той ще ти каже какво трябва да правиш]. 7 И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тези, които редовно му служеха; 8 и като им разказа всичко, прати ги в Йопия.

Видението на Петър


9 А на другия ден, когато те пътуваха и приближаваха града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли. 10 И след време огладня и поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление, 11 и видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, вързан за четирите края, да слиза, спускан към земята. 12 В него имаше всякакви земни четириноги, [и зверове] и влечуги, и небесни птици. 13 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж! 14 А Петър рече: Никак, Господи; защото никога не съм ял нищо скверно и нечисто. 15 И пак дойде към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти за скверно не го считай. 16 И това стана три пъти, след което съдът се вдигна веднага на небето.
17 А докато Петър беше в недоумение какво значеше видението, което беше видял, ето, изпратените от Корнилий човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата, 18 повикаха и попитаха: Тука ли гостува Симон, чието презиме е Петър? 19 И докато Петър още размишляваше за видението, Духът му каза: Ето, трима човека те търсят. 20 Стани, слез, та иди с тях; и никак не се съмнявай, защото Аз съм ги изпратил. 21 И тъй, Петър слезе при човеците и каза: Ето, аз съм онзи, когото търсите. По коя причина дойдохте? 22 А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с характер, одобрен от целия юдейски народ, беше уведомен от Бога чрез един свят ангел да те повика у дома си и да чуе думи от тебе. 23 Тогава той ги покани вътре и ги нагости.

Петър в дома на Корнилий


И на сутринта той стана, и излезе с тях; а някои от братята от Йопия го придружиха. 24 И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. 25 И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и се поклони. 26 А Петър го вдигна, казвайки: Стани; и сам аз съм човек. 27 И разговаряйки с него, той влезе и намери мнозина събрани. 28 И рече им: Вие знаете колко незаконно е за юдеин да общува или да дружи с другоплеменник; Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого скверен или нечист. 29 Затова, щом ме повикахте, дойдох без да възразявам; и тъй, питам ви, по коя причина сте ме повикали? 30 И Корнилий каза: Преди четири дни, до този час постех и прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза: 31 Корнилий, твоята молитва е послушана, и твоите милостини се помнят пред Бога. 32 Прати в Йопия да повикат Симон, чието презиме е Петър; той гостува в дома на един кожар Симон, край морето [той като дойде, ще ти говори.] 33 Начаса пратих до тебе и ти си сторил добрината да дойдеш. И тъй, ние всички присъстваме тука пред Бога да чуем всичко, което ти е заповядано от Господа.
34 А Петър отвори уста и каза: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, 35 но във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правото, угоден Му е. 36 Словото, което Той прати на израиляните и им благовестваше мир чрез Исуса Христа (Който е Господар на всички), 37 това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоан, се разпространи по цяла Юдея, като започна от Галилея, 38 именно Исус от Назарет – как Бог Го помаза със Святия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него. 39 И ние сме свидетели на всичко, което извърши Той и в Юдейската земя, и в Ерусалим; Когото и убиха, като Го повесиха на дърво. 40 Него Бог възкреси в третия ден и даде Му да се яви, 41 не на всичките люде, а на нас, предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите. 42 И заръча ни да проповядваме на людете и да заявяваме, че Този е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. 43 За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име опрощение на греховете си. 44 Докато Петър още говореше тези думи, Святият Дух слезе на всички, които слушаха словото. 45 И обрязаните вярващи, дошли с Петър, се смаяха, че дарът, Святият Дух, се изля и на езичниците; 46 защото ги чуваха да говорятчужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори: 47 Може ли някой да забрани водата, да не се кръстят тези, които приеха Святия Дух, както и ние? 48 И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у тях.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи