План за четене на Библията

Хронологичен / ден 315

Стар Завет

Нов Завет

Деяния

11

Петър обяснява своите постъпки


1 И апостолите, и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Бо жието слово. 2 И когато Петър възлезе в Ерусалим, онези, които бяха от обрязаните, се препираха с него, казвайки: 3 У необрязани човеци си влизал и си ял с тях. 4 А Петър хвана и им изложи наред станалото, като каза: 5 Аз бях на молитва в град Йопия и в изстъпление видях видение: един съд, като голяма плащаница, слизаше, спускан от небето, вързан за четирите краища, и дойде дори до мене. 6 В него, като се взрях и разсъждавах, видях земните четириноги, зверове и гадини, и небесни птици. 7 Чух още и глас, който ми каза: Стани, Петре, заколи и яж! 8 Но аз рекох: Никак, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо скверно или нечисто. 9 Обаче втори глас от небето продума: Което Бог е очистил, ти за скверно не го считай. 10 Това стана три пъти, след което всичко се дръпна пак на небето. 11 И ето, в същия час трима човека, изпратени от Кесария до мене, пристигнаха пред къщата, в която бяхме. 12 И Духът ми каза да отида с тях, и никак да не се съмнявам, а с мене дойдоха и шестимата тези братя, и влязохме в къщата на човека. 13 И той ни разказа как видял ангела да стои в къщата му и да казва: Прати хора в Йопия да повикат Симон, чието презиме е Петър; 14 той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. 15 И когато започнах да говоря, Святият Дух слезе на тях, както и на нас отначало. 16 Тогава си спомних словото на Господа: „Йоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух.“ 17 И тъй, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господа Исуса Христа, както и на нас, кой бях аз, та да можех да попреча на Бога? 18 Като чуха това, те престанаха да възразяват, и славеха Бога, казвайки: И на езичниците Бог даде покаянието за живот.

Петър обяснява своите постъпки


19 Между това, разпръснатите от гонението, което стана при убийството на Стефан, пътуваха чак до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите. 20 Обаче между тях имаше някои кипряни и киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, благовествайки Господа Исуса. 21 Господнята ръка беше с тях; и голям брой човеци, като повярваха, се обърнаха към Господа. 22 И стигна известие за тях в ушите на църквата в Ерусалим; и те изпратиха Варнава в Антиохия; 23 който, като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да пребъдват в Господа с непоколебимо сърце. 24 Понеже той беше добър човек и пълен със Святия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа. 25 Тогава той отиде в Тарс да търси Савел; 26 и когато го намери, доведе го в Антиохия и като се събираха с църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.
27 И през тези дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия, 28 един от които на име Агав, стана и обяви чрез Духа, че ще настане голям глад по цялата вселена; което и стана в дните на Клавдий. 29 Затова учениците наредиха да изпратят, всеки според състоянието си, помощ на братята, които живееха в Юдея; 30 което и сториха, и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савел.
© Библейска лига - България

12

Чудното бягство на Петър от затвора


1 По същото време цар Ирод простря ръцете си да стори зло на някои от църквата. 2 Уби с меч Йоановия брат Яков; 3 и като видя, че беше угодно на юдеите, улови и Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове. 4 И като го хвана, хвърли го в тъмница, и предаде го на четири четворки войници да го вардят, с намерение да го изведе пред людете след Пасхата. 5 И така, те пазеха Петър в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.
6 И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войници, окован с две вериги; и стражари пред вратата пазеха тъмницата. 7 И ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и той като побута Петър по ребрата, разбуди го и му каза: Ставай бързо! И веригите паднаха от ръцете му. 8 И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и ела след мене. 9 И Петър излезе и вървеше след него, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение. 10 А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица, и ангелът веднага се оттегли от него. 11 И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела Си и ме избави от ръката на Ирод, и от всичко, което юдейските люде очакваха. 12 И като поразмисли, дойде в къщата на Мария, майката на Йоан, чието презиме бе Марк, където бяха събрани мнозина да се молят. 13 И когато похлопа на портата, една слугиня на име Рода излезе да послуша кой е. 14 И щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата. 15 А те ѝ рекоха: Ти си луда. Но тя настояваше, че това, което казва, е вярно. Тогава те казаха: Това е неговият ангел. 16 А Петър продължаваше да хлопа; и като отвориха, видяха го и се смаяха. 17 А той им махна с ръка да мълчат и им разказа как Господ го изведе от тъмницата. И като им каза: Обадете за това на Яков и на братята, излезе и отиде на друго място. 18 А като се съмна, стана немалко смущение между войниците – къде бе отишъл Петър. 19 И Ирод, като го потърси и не го намери, изпита стражарите и заповяда да ги погубят. И слезе от Юдея в Кесария, и там живееше.

Смъртта на Ирод


20 А Ирод беше много разгневен на тирците и сидонците; и те дойдоха единодушно при него, и като спечелиха поддръжката на царския прислужник Власт, просеха помирение; защото тяхната област се хранеше от царската. 21 И в един определен ден Ирод, облечен в царска одежда, седна на престола и държа пред тях реч. 22 А народът извика: Глас Божий, а не човешки! 23 И понеже не въздаде слава на Бога, начаса един ангел от Господа го порази, та беше изяден от червеи и умря.
24 Междувременно, Божието учение растеше и се умножаваше.
25 А Варнава и Савел, като свършиха службата си, върнаха се от Ерусалим в Антиохия и взеха със себе си Йоан, чието презиме бе Марк.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи