План за четене на Библията

Хронологичен / ден 32

Стар Завет

Изход

7

1 Тогава Господ каза на Мойсей: Ето, поставих те като Бог на Фараон; и брат ти Аарон ще ти бъде пророк. 2 Ти ще казваш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на Фараон да пусне израиляните от земята си. 3 Но аз ще закоравя Фараоновото сърце и ще умножа знаменията Си и чудесата Си в Египетската земя. 4 Но понеже Фараон не ще ви послуша, Аз ще положа ръката Си на Египет и с велики присъди ще изведа войнството Си, народа Си Израил, от Египетската земя. 5 И египтяните ще познаят, че Аз съм Господ, когато вдигна ръката Си против Египет и изведа израиляните изсред тях. 6 И тъй, Мойсей и Аарон сториха така; според както Господ им заповяда, така сториха. 7 И Мойсей бе на осемдесет години, а Аарон на осемдесет и три години, когато говореха на Фараон.

Жезълът на Аарон става змия


8 И Господ каза на Мойсей и на Аарон: 9 Когато ви говори Фараон и рече: Покажете чудо в своя подкрепа, тогава кажи на Аарон: Вземи жезъла си и хвърли го пред Фараон, за да стане змия.
10 Тогава Мойсей и Аарон отидоха при Фараон и сториха както заповяда Господ; Аарон хвърли жезъла си пред Фараон и пред слугите му, и жезълът стана змия. 11 Но Фараон повика мъдреците и чародеите, и те, египетските магьосници, сториха същото с магиите си. 12 Защото хвърлиха, всеки от тях, жезъла си, и те станаха на змии; обаче Аароновият жезъл погълна техните жезли. 13 А сърцето на Фараон се закорави и той не ги послуша, според както Господ беше говорил.

Поразяване с кръв


14 След това Господ рече на Мойсей: Сърцето на Фараон се закорави дотолкова, че той отказва да пусне народа. 15 Иди утре при Фараон; ето той излиза да отиде при водата; а ти застани при брега на реката, за да го срещнеш, и вземи в ръката си жезъла, който се беше превърнал на змия. 16 И кажи му: Господ, Бог на евреите, ме изпрати при тебе и казва: Пусни людете Ми, за да Ми послужат в пустинята; но, ето, досега ти не послуша. 17 Така казва Господ: От това ще познаеш, че Аз съм Господ; ето, с жезъла, който е в ръката ми, ще ударя върху водата, която е в реката, и тя ще се превърне в кръв. 18 Рибите, които са в реката, ще измрат и реката ще завони, та египтяните ще се гнусят да пият вода от реката. 19 Тогава Господ рече на Мойсей: Кажи на Аарон: Вземи жезъла си и простри ръката си над египетските води, над реките им, над потоците им, над езерата им, и над всичките им водохранилища, за да станат на кръв; и ще има кръв по цялата Египетска земя, и в дървените, и в каменните съдове. 20 И Мойсей и Аарон сториха, както Господ заповяда; и Аарон, като вдигна жезъла, удари речната вода пред Фараон и пред слугите му; и всичката речна вода се превърна в кръв. 21 И рибите, които бяха в реката, измряха: и реката завоня така, че египтяните не можеха да пият вода от реката; и кръв имаше по цялата Египетска земя. 22 Но и египетските магьосници с магиите си сториха същото; затова сърцето на Фараон се закорави, и той не ги послуша; според както беше казал Господ. 23 И Фараон се обърна, и си отиде у дома, без да вземе присърце и това. 24 А всичките египтяни копаха около реката, за да намерят вода за пиене, защото не можеха да пият речната вода. 25 И изминаха седем пълни дни, след като Господ порази реката.
© Библейска лига - България

8

Поразяване с жаби


1 Тогава Господ рече на Мойсей: Иди при Фараон и кажи му: Така казва Господ: Пусни народа Ми, за да Ми послужи. 2 Но ако откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще поразя всичките ти предели с жаби. 3 Реката ще загъмжи от жаби и те ще излизат, ще наскачат в къщата ти, в спалнята ти, по леглото ти, в къщата на слугите ти, върху людете ти, в пещите ти и по нощвите ти. 4 Върху тебе, върху людете ти и всичките ти слуги ще наскачат жабите. 5 И тъй, Господ рече на Мойсей: Кажи на Аарон: Простри ръката си с жезъла си над реките, над потоците и над езерата, та стори да наскачат жаби по Египетската земя. 6 И Аарон простря ръката си над египетските води, и наизскачаха жабите, и покриха Египетската земя. 7 Но и магьосниците сториха същото с магиите си и направиха да наскачат жаби по Египетската земя. 8 Тогава Фараон повика Мойсей и Аарон и рече: Помолете се на Еова да махне жабите от мене и от людете ми: и ще пусна людете ви, за да принесат жертва на Господа. 9 И Мойсей каза на Фараон: Определи ми кога да се помоля за тебе, за слугите ти и за людете ти, за да се изтребят жабите от тебе и от къщите ти, та да останат само в реката. 10 Фараон каза: Утре. А той рече: Ще бъде както си казал, за да познаеш, че няма никой подобен на Еова, нашия Бог. 11 Жабите ще се махнат от тебе, от къщите ти, от слугите ти и от людете ти; само в реката ще останат. 12 Тогава Мойсей и Аарон излязоха от Фараоновото присъствие; и Мойсей викна към Господа относно жабите, които беше пратил върху Фараон. 13 И Господ стори според каквото викна Мойсей – жабите измряха от къщите, от дворовете и от нивите. 14 И събираха ги на купове; и земята завоня. 15 А Фараон, като видя, че му дойде облекчение, закорави сърцето си и не ги послуша, както Господ беше говорил.

Поразяване с въшки


16 След това Господ каза на Мойсей: Кажи на Аарон: Простри жезъла си и удари земната пръст, за да се превърне на въшки в цялата Египетска земя. 17 И сториха така; Аарон простря ръката си с жезъла си и удари земната пръст, и явиха се въшки по човеците и по животните; всичката земна пръст се превърна на въшки по цялата Египетска земя. 18 И магьосниците работеха да вършат същото с магиите си, да произведат въшки, но не можаха; а въшките бяха по човеците и по животните. 19 Тогава рекоха магьосниците на Фараон: Божий пръст е това. Но сърцето на Фараон се закорави и той не ги послуша, както Господ беше говорил.
20 После Господ рече на Мойсей: Стани утре рано и застани пред Фараон (ето, той излиза да отиде при водата), и кажи му: Така казва Господ: Пусни народа Ми, за да Ми послужи. 21 Защото, ако не пуснеш народа Ми, ето, ще изпратя рояци мухи върху тебе, върху слугите ти и върху людете ти, и в къщите ти; така че къщите на египтяните и земята, на която живеят, ще се пълнят с рояци мухи. 22 Но в онзи ден Аз ще отделя Гошенската земя, в която живее народът Ми, и там няма да има рояци мухи, за да познаеш, че Аз съм Господар на земята. 23 Аз ще направя разлика между Моя народ и твоя народ; утре ще стане това знамение. 24 И Господ стори така; навлязоха мъчителни рояци мухи във Фараоновия дом и в къщите на слугите му, и в цялата Египетска земя; земята се опустоши от рояците мухи. 25 Тогава Фараон повика Мойсей и Аарон и каза: Идете, принесете жертва на вашия Бог в тази земя. 26 Но Мойсей каза: Не е прилично да направим така, защото ние ще жертваме на Господа, нашия Бог, онова, от което египтяните се гнусят; ето, ако жертваме пред очите на египтяните онова, от което те се гнусят, няма ли да ни избият с камъни? 27 Ще отидем на тридневен път в пустинята и ще жертваме на Господа, нашия Бог, както би ни казал. 28 Тогава рече Фараон: Ще ви пусна да пожертвате на Господа, вашия Бог, в пустинята, само да не отидете много далеч. Помолете се на Бога за мене. 29 И Мойсей каза: Ето, аз излизам отпред тебе, и ще се помоля на Господа да се махнат утре рояците мухи от Фараон, от слугите му и от народа му; но нека престане Фараон да лъже и да не пуска народа ни да пожертва на Господа. 30 И тъй, Мойсей излезе от Фараоновото присъствие и помоли се на Господа. 31 И Господ стори, според както Мойсей се молеше; Той махна рояците мухи от Фараон, от слугите му и от народа му; не остана ни една. 32 Но Фараон и този път закорави сърцето си и не пусна народа.
© Библейска лига - България

9

Поразяване на добитъка


1 Тогава Господ рече на Мойсей: Иди при Фараон и кажи му: Така казва Господ, Бог на евреите: Пусни людете Ми, за да Ми послужат. 2 Защото, ако откажеш да ги пуснеш и ако още ги държиш, 3 ето, Господнята ръка ще падне върху добитъка ти, който е на полето, върху конете, върху ослите, върху камилите, върху говедата и овцете – тежък мор ще настане. 4 И Господ ще постави разлика между Израилевия добитък и египетския добитък; от всичкия добитък на израиляните нищо няма да умре. 5 И Господ определи срок, като рече: Утре Господ ще стори това в тази земя. 6 На другия ден Господ стори това; всичкият египетски добитък измря, а от добитъка на израиляните нищо не умря. 7 И Фараон прати да видят, и ето, от добитъка на израиляните нищо не беше умряло. Но сърцето на Фараон бе упорито и той не пусна народа.

Поразяване с гнойни циреи


8 Тогава Господ каза на Мойсей и Аарон: Напълнете шепите си с пепел от пещ и нека я пръсне Мойсей към небето пред Фараон; 9 и пепелта ще стане прах по цялата Египетска земя, и ще причини на хората и на животните възпаление с гнойни циреи по цялата Египетска земя. 10 И като взеха пепел от пещ и застанаха пред Фараон, Мойсей я пръсна към небето; и стана възпаление с гнойни циреи на хората и на животните. 11 И магьосниците не можаха да устоят пред Мойсей поради възпалението; защото циреи имаше по магьосниците, както и по всички египтяни. 12 Но Господ закорави сърцето на Фараон, и той не ги послуша, както Господ беше говорил на Мойсей.
13 След това Господ рече на Мойсей: Стани утре рано и застани пред Фараон, и кажи му: Така казва Господ, Бог на евреите: Пусни людете Ми, за да Ми послужат. 14 Защото този път Аз ще изпратя всичките Си напасти върху сърцето ти, върху слугите ти и върху людете ти, за да познаеш, че в целия свят няма подобен на Мене.

Поразяване с град


15 Защото сега ще простра ръка, за да поразя тебе и народа ти с мор, и ти ще бъдеш изтребен от земята. 16 Пък и не съм ли те нарочно издигнал, за да покажа в тебе силата Си и да се прочуе името Ми по целия свят. 17 Още ли се надигаш против народа Ми и не го пускаш? 18 Ето, утре около този час ще пратя много тежък град, небивал в Египет, откакто се е основал до днес. 19 Сега прати да приберат скоро добитъка ти и всичко, което имаш по полето; защото градът ще падне върху всеки човек и всяко животно, което се намери на полето и не се прибере вкъщи; и те ще измрат. 20 И така, който от Фараоновите слуги се убоя от това, което Господ каза, прибра бързо вкъщи слугите си и добитъка си; 21 а който не обърна внимание на словото Господне, остави слугите си и добитъка си на полето. 22 Тогава Господ каза на Мойсей: Простри ръката си към небето, за да удари град по цялата Египетска земя, по човеците, по животните и по всяка трева на полето из цялата Египетска земя. 23 И Мойсей простря жезъла си към небето и Господ прати гръм и град, и се сипеше огън по земята; и Господ прати град по Египетската земя. 24 Така имаше град и огън, размесен с града, град много тежък, небивал в цялата Египетска земя, откакто е заживял там народ. 25 В цялата Египетска земя градът изби всичко, което беше на полето, и човек, и животно; градът очука и всичката трева по полето, и изпочупи всичките дървета по полето. 26 Само в Гошенската земя, където бяха израиляните, не удари град. 27 Тогава Фараон изпрати да повикат Мойсей и Аарон и рече им: Този път съгреших; Господ е праведен, а аз и народа ми сме нечестиви. 28 Помолете се на Господа; нека спрат тия ужасни гръмове и град; и аз ще ви пусна, и няма вече да ви задържам. 29 А Мойсей му каза: Щом изляза от града, ще простра ръцете си към Господа; и гръмовете ще престанат, и град не ще има вече, за да познаеш, че светът е Господен. 30 Обаче зная, че ти и слугите ти още не ще се убоите от Господа Бога. 31 (Ленът и ечемикът бяха изпобити, защото ечемикът беше на класове, а ленът връзваше семе; 32 но пшеницата и бялото жито оцеляха, защото бяха късни.) 33 И тъй, Мойсей напусна Фараон и излезе извън града, и простря ръцете си към Господа; и гръмовете и градът престанаха, и дъждът не се изливаше вече по земята. 34 Но като видя Фараон, че престанаха дъждът и градът, и гръмовете, той продължи да греши и закоравя сърцето му, на него и на слугите му. 35 Сърцето на Фараон се закорави, и той не пусна израиляните, както Господ бе говорил чрез Мойсей.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи