План за четене на Библията

Хронологичен / ден 342

Стар Завет

Нов Завет

1 Тимотей

1

1 Павел, апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христа Исуса, нашата надежда – 2 до Тимотей, истинско мое чадо във вярата: Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.

Предупреждение срещу лъжливите учители на закона


3 Както те молих, когато отивах в Македония, да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават друго учение, 4 нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които спомагат повече за препирни, а не за Божията спасителна наредба чрез вяра, така прави. 5 А целта на тази заръка е любов от чисто сърце, добра съвест и нелицемерна вяра; 6 относно които неща някои, като не улучиха целта, се отклониха в празнословие, 7 и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят. 8 А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно, 9 като знае това, че законът е установен не за праведния, а за беззаконниците и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците, 10 за блудниците, извратените, търгуващите с роби, лъжците, клетвопрестъпниците и за всичко друго, което е противно на здравото учение 11 според славното благовестие на блажения Бог, което ми беше поверено.

Благодатта на Господа за Павел


12 Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме счете за верен, и ме постави в служение, 13 при все че бях по-рано хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже, като невеж сторих това в неверие; 14 и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса. 15 Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. 16 Но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, всичкото Си дълготърпение, за пример на онези, които повярват в Него за вечен живот. 17 А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
18 Тази заръка ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях като добър воин, 19 имайки вяра и чиста съвест, която някои отхвърлиха и отпаднаха от вярата; 20 от тях са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват.
© Библейска лига - България

2

Наставления за поклонението


1 И тъй, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, 2 за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. 3 Това е добро и угодно пред Бога, нашия Спасител, 4 Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. 5 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, 6 Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички; 7 за което аз бях поставен вестител и апостол (истина казвам, не лъжа), учител на езичниците във вярата и в истината.
8 И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и съмнение. 9 Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери, или скъпи дрехи, 10 а с добри дела, както подобава на жени, които са се посветили на благочестието. 11 Жената да се учи мълчаливо с пълно покорство. 12 А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива. 13 Защото първо Адам бе създаден, а после Ева. 14 И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление. 15 Но пак тя ще се спаси чрез раждането на деца, ако те пребъдват във вяра, в любов и в святост с целомъдрие.
© Библейска лига - България

3

Епископи и дякони


1 Вярно е това слово: Ако по-иска някой епископство, добро нещо желае. 2 А епископът трябва да бъде непорочен, на една жена мъж, самообладан, разбран, порядъчен, гостолюбив, способен да поучава, 3 не навикнал на пиянски разправии, не побойник, а кротък, не кавгаджия, не сребролюбец; 4 който управлява добре своя собствен дом, и държи чадата си в послушание с пълна сериозност; 5 (защото, ако човек не знае да управлява своя собствен дом, как ще се грижи за Божията църква?) 6 да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждане с дявола. 7 При това, той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.
8 Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двуезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба, 9 да държат с чиста съвест тайната на вярата. 10 Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако се окажат непорочни. 11 Тъй и жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко. 12 Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена и да управляват добре чадата си и домовете си. 13 Защото тези, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата в Христа Исуса.
14 Надявам се скоро да дойда при тебе; а това ти пиша, 15 в случай че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината. 16 И без съмнение, велика е тайната на благочестието: Този,
„Който се яви в плът,
доказан чрез Духа,
видян от ангели,
проповядван между народите,
повярван в света,
възнесен в слава.“
© Библейска лига - България

4

Наставления към Тимотей


1 А Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения, 2 чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, 3 които забраняват жененето и заповядват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарност от онези, които вярват и познават истината. 4 Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарност; 5 понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.
6 В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исуса Христа, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал досега. 7 А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие. 8 Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот. 9 Това слово е вярно и заслужава пълно приемане; 10 понеже за това се трудим и се борим, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите. 11 Това заръчвай и учи. 12 Никой да не презира твоята младост; но бъди за вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота. 13 Докато дойда, посвети се на четенето, на увещаването и на поучаването. 14 Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде, съгласно пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите. 15 В това бъди прилежен, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък. 16 Внимавай за себе си и за поучението си, постоянствай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.
© Библейска лига - България

5

Съвет относно вдовиците, презвитерите и робите


1 Стар човек не укорявай, а увещавай го като баща, по-младите – като братя, 2 старите жени – като майки, по-младите – като сестри, със съвършена чистота.
3 Почитай вдовиците, които наистина са вдовици. 4 А ако някоя вдовица има чада или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога. 5 А истинската вдовица, която е останала сама, се надява на Бога и постоянства в молби и в молитви нощем и денем; 6 но онази, която живее сладострастно, жива е умряла. 7 Заръчвай и това, за да бъдат непорочни. 8 А ако някой не се грижи за своите, и особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от неверник е по-лош. 9 Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от шестдесет години, която е била на един мъж жена, 10 известна с добрите си дела: ако е отхранила чада, ако е приемала странници, ако е умивала нозете на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е отдавала на всякакви добри дела. 11 А по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват, 12 та падат под осъждение, защото са се отметнали от първото си убеждение. 13 А при това, те навикват да стоят без работа, да ходят от къща в къща и не само да бъдат без работа, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори. 14 По тази причина искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да въртят къща, да не дават никакъв повод на противника да хули; 15 защото някои вече са се отклонили след Сатана. 16 Ако някой вярващ, мъж или жена, има сродници вдовици, нека си ги приглеждат, та църквата да не се обременява, за да може да приглежда истинските вдовици. 17 Презвитерите, които управляват добре, нека се удостояват с двойна почит, особено онези, които се трудят в словото и поучението; 18 защото Писанието казва: „Да не връзваш устата на вола, когато вършее“; и: „Работникът заслужава заплатата си“. 19 Против презвитер не приемай обвинение, освен ако не е подкрепено от двама или трима свидетели. 20 Изобличавай пред всички онези, които съгрешават, за да ги е страх и другите. 21 Пред Бога, пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да спазваш тези заповеди без предубеждение, и нищо да не вършиш с пристрастие.
22 Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвай в чужди грехове. Пази себе си чист. 23 Не пий вечесамо вода, но употребявай малко вино поради стомаха си и честите си боледувания. 24 Греховете на някои човеци са явни отпреди и ги изпреварват на съда; а на някои идват след тях. 25 Така и добрите дела на някои са явни; и онези, които не са, не могат да се укрият завинаги.
© Библейска лига - България

6

1 Които са под робско иго, не-ка считат господарите си достойни за всяка почит, за да не се хули Божието име и учението. 2 А онези, които имат вярващи господари, да не ги презират, загдето са братя; а толкова повече нека им работят, защото онези, които се ползват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;

Любовта към парите


3 и ако някой предава друго учение, и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с благочестивото учение, 4 той се е възгордял и не знае нищо, и има нездрава склонност към спорове и препирни, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, 5 кавги между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба. 6 А благочестието, приемано със задоволство, е голяма печалба; 7 защото нищо не сме донесли на света, нито можем да изнесем нещо; 8 а като имаме прехрана и облекло, нека бъдем доволни. 9 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. 10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби.

Любовта към парите


11 Но ти, човече Божий, бягай от тези неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта. 12 Подвизавай се в добрата битка за вярата; дръж се за вечния живот, за който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. 13 Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко, и пред Христа Исуса, Който пред Понтийски Пилат засвидетелства добрата изповед, 14 да пазиш тази заповед чиста и безукорна до явяването на нашия Господ Исус Христос, 15 което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, Цар на царстващите и Господ на господстващите, 16 Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; на Него да бъде чест и вечна сила. Амин.
17 На онези, които притежават богатство на този свят, заръчай да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; 18 да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувстващи, 19 като си събират съкровище, коетоще бъде добра основа за бъдещето, за да се хванат за истинския живот.
20 О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на лъжовното знание, 21 на което, като се предадоха някои, отклониха се от вярата.
Благодат да бъде с вас. [Амин.]
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи