План за четене на Библията

Хронологичен / ден 343

Стар Завет

Нов Завет

Тит

1

1 Павел, слуга Божий и апостол на Исуса Христа за подпомагане вярата на Божиите избрани и познанието им на истината, която е по благочестието, 2 служещ в надеждата за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже, 3 а в Своите времена яви изпълнението на това Свое слово чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога, нашия Спасител – 4 до Тит, истинското мое чадо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с тебе от Бога Отца и Христа Исуса, нашия Спасител.

Тит изпратен със задача в Крит


5 Оставих те в Крит по тази причина, да сложиш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти заръчах. 6 Ако някой е непорочен, на една жена мъж и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство, такъв да се постави. 7 Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито пияница, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба; 8 а гостолюбив, любител на доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан; 9 който да държи вярното слово, според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение и да опровергава онези, които противоречат.
10 Защото има мнозина непокорни, празнословци и измамници, а особено от обрязаните, 11 чиито уста трябва да се затворят, човеци, които развращават цели домове, като учат за гнусна печалба на това, на което не трябва. 12 Един от тях, някой си техен пророк, е казал:
„Критяните са винаги лъжци,
зли зверове, безделни лакомци.“
13 Това твърдение е вярно. По тази причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата, 14 и да не дават внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината. 15 За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени. 16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело.
© Библейска лига - България

2

Как да бъдат поучавани различните хора


1 Но ти говори това, което приляга на здравото учение, именно: 2 старците да бъдат са-мообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението; 3 също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро; 4 за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, 5 да са разбрани, целомъдрени, къщовници, да са благи, покорни на мъжете си, за да не се хули Божието учение. 6 Така и младите мъже увещавай да бъдат разбрани. 7 Във всичко показвай себе си пример за добри дела; в поучението си показвай искреност, сериозност, 8 здра во и безукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас. 9 Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, да не им противоречат, 10 да не присвояват чуждото, а да показват винаги съвършена вярност, за да украсяват във всичко учението на Бога, нашия Спасител.
11 Защото Божията благодат, спасителна за всички човеци, се яви, 12 и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в сегашния свят, 13 очаквайки да се сбъдне блажената ни надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, 14 Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.
15 Така говори, увещавай и изобличавай пълновластно. Никой да не те презира.
© Библейска лига - България

3

Да вършим това, което е правилно


1 Напомняй им да се поко-ряват на началствата и властите, да ги слушат, да бъдат готови за всяко добро дело, 2 да не злословят за никого, да не бъдат крамолници, да бъдат благи и да показват съвършена кротост към всичките човеци. 3 Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, мамени и поробвани от разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме мразени, и мразехме се един друг. 4 Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, 5 Той ни спаси не поради праведните дела, които ние бяхме сторили, а по Своята милост, чрез окъпването, тоест новорождението и обновяването на Святия Дух, 6 Когото изля обилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, 7 и, оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата, наследници на вечния живот. 8 Вярно е това слово.
И аз желая да настояваш върху това, с цел онези, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците. 9 А отбягвай глупави разисквания, родословия, препирни и караници относно закона; защото те са безполезни и суетни.
10 След като съветваш един-два пъти човек, който сее раздори, остави го, 11 като знаеш, че такъв човек се е извратил и съгрешава, и от само себе си е осъден.

Последни заръки


12 Когато изпратя до тебе Артема или Тихик, постарай се да дойдеш при мене в Никопол; защото съм решил там да презимувам. 13 Погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполос, тъй че нищо да не им липсва. 14 Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни за посрещане на необходимите нужди.
15 Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави онези, които ни любят във вярата. Благодат да бъде с всички ви. [Амин].
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи