План за четене на Библията

Хронологичен / ден 344

Стар Завет

Нов Завет

1 Петрово

1


1 Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришълци, които са пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния, 2 избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова. Благодат и мир да ви се умножи!

Послушание към управниците и господарите


3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, 4 за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас, 5 които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. 6 В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега (ако е потребно), в разни изпитания, 7 с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос; 8 Когото любите, без да сте Го видели; в Когото, като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, 9 като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. 10 За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас; 11 като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, Който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славата. 12 И откри им се, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.

Бъдете святи


13 Затова стегнете ума си, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. 14 Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имах те във време на незнанието си; 15 но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие във всичките си постъпки; 16 защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.“ 17 И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди според делото на всеки, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване, 18 като знаете, че не с тленни неща сте изкупени от вашия предаден от бащите ви суетен живот, не със сребро или злато, 19 но със скъпоценната кръв на Христа, като на Агнец без недостатък и пречист, 20 Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в последно време за вас, 21 повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така че вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. 22 Понеже сте очистили душите си с покорство към истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце, 23 тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае [довека]. 24 Защото
„Всяка твар е като трева,
и всичката ѝ слава като цвят от трева;
тревата изсъхва и цветът ѝ окапва,
25 но словото Божие трае довека“;
и това е словото, което ви е благовестено.
© Библейска лига - България

2

1 И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, 2 пожелавайте, като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, 3 ако сте опитали, „че Господ е благ“.

Живият камък и избраният народ


4 При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а пред Бога избран и скъпоценен, 5 и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. 6 Защото е писано в Писанието:
„Ето, полагам в Сион крайъгълен Камък,
отбран, скъпоценен;
и който вярва в Него, не ще се посрами.“
7 За вас именно, които вярвате, е скъпоценността Му, а за тези, които не вярват,
„Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла“,
8 и, „Камък, в Който да се спъват, и Канара, в Която да се съблазняват“;
защото се спъват в словото и са непокорни, за което бяха и определени. 9 Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; 10 вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.
11 Любезни, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата; 12 да живеете благоприлично между езичниците, така че те, макар и да ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.

Послушание към управниците и господарите


13 Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел, 14 било на управителите, като пратени от него, за да наказват злодейците и да похвалват добротворците. 15 Защото това е Божията воля – да затваряте устата на невежите и глупави човеци, като правите добро; 16 като свободни обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, а като Божии слуги. 17 Почитайте всички; обичайте братството; бойте се от Бога; почитайте царя.
18 Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и на кротките, но и на опърничавите; 19 защото това е благоугодно, ако някой поради съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо. 20 Защото, какво похвално има, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. 21 Защото за това сте и призвани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да следвате по Неговите стъпки; 22 Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата Му; 23 Който, като беше охулван, с хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо; 24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 25 Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастира и Епископа на душите ви.
© Библейска лига - България

3

Съпрузи и съпруги


1 Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че, даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез поведението на жените си, 2 като видят, че вие живеете в боязън и чистота. 3 Вашето украшение да не е външно: плетене на косата, кичене със злато или обличане в скъпи дрехи, 4 а скритият в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. 5 Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си; 6 както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, когато правите добро и не се боите от никакво заплашване.
7 Така също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб пол, и отдавайте почит на тях, като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.

По-добре да страдаме, като вършим добро


8 А най-после бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри. 9 Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте; понеже за това бяхте призвани, за да наследите благословение. 10 Защото,
„Който желае да обича живота
и да види добри дни,
нека пази езика си от зло
и устните си от лъжливо говорене;
11 нека се отклонява от злото и върши добро;
нека търси мир и се стреми към него.
12 Защото очите на Господа са върху праведните,
и ушите Му към тяхната молитва;
но лицето на Господа е против онези, които вършат зло“.
13 И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? 14 Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте; а „от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте.“ 15 Но почитайте в сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда. 16 Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви в Христа живот. 17 Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло. 18 Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, а оживотворен по дух; 19 с който отиде и проповядва на духовете в тъмницата, 20 които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчегът, в който малцина, тоест осем души, се избавиха чрез вода. 21 Която в образа на кръщението и сега ви спасява (не измиването на плътската нечистота, а свидетелството към Бога на чистата съвест) чрез възкресението на Исус Христос; 22 Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, на Когото се покориха ангелите, властите и силите.
© Библейска лига - България

4

Живот за Бога


1 И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, че пострадалият по плът се е откъснал от греха, 2 за да живеете през останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля. 3 Защото доста е миналото време, през което сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирувания, в опивания и в омразни идолослужения. 4 Относно които неща те и се чудят, и ви хулят загдето не тичате с тях в същата крайност на разврата; 5 но те ще отговарят пред Онзи, Който скоро ще съди живите и мъртвите. 6 Понеже затова се проповядваше благовестието и на мъртвите, така че, като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.
7 А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. 8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. 9 Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. 10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.
11 Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса; ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, на Когото е славата и господството до вечни векове. Амин.

Страдание поради вярата ни


12 Любезни, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо странно; 13 но радвайте се, че с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. 14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива върху вас. [Откъм тях се хули, а откъм вас се прославя.] 15 Никой от вас да не страда като убиец или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. 16 Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. 17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тези, които не се покоряват на Божието благовестие? 18 И ако праведният едва се спасява, то нечестивият и грешният къде ще се яви? 19 Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.
© Библейска лига - България

5

До презвитерите и младите


1 Презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който също съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се яви: 2 Пасете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не от принуждение, но драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие; 3 нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. 4 И когато се яви Пастиреначалникът, ще приемете за венец, който не повяхва, славата.
5 Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите. Да, всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. 6 И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; 7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. 8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. 9 Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. 10 А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенства, утвърди и укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко. 11 На Него да бъде господството до вечни векове. Амин.

Последни поздрави


12 Чрез Сила, верния брат, както го мисля, писах ви накъсо, да ви увещавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат. Стойте твърди в нея. 13 Поздравява ви избраната заедно с вас църква във Вавилон, и синът ми Марк. 14 Поздравете се един друг с любезна целувка. Мир на всички вас, които сте в Христа Исуса. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи