План за четене на Библията

Хронологичен / ден 348

Стар Завет

Нов Завет

2 Тимотей

1

1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, който е в Христа Исуса, – 2 до Тимотей, възлюбеното ми чадо: Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.

Насърчение за вярност


3 Благодаря на Бога, на Когото служа, като прародителите ми, с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си нощем и денем, 4 и спомняйки си сълзите ти, копнея да те видя, за да се изпълня с радост. 5 Понеже си припомням твоята нелицемерна вяра, която първо я имаше у баба ти Лоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен, и у тебе. 6 По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. 7 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. 8 И тъй, не се срамувай от свидетелството за нашия Господ, нито от мене – затворник за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога, 9 Който ни е спасил и призовал със свято призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христа Исуса преди вечните времена, 10 а сега открита чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието, 11 на което аз бях поставен вестител, апостол и учител. 12 Затова и така страдам. Но не се срамувам, защото зная в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм Му поверил.
13 Имай за образец здравите думи, които си чул от мене, с вяра и любов в Христа Исуса. 14 Онова добро нещо, което ти е било поверено, опази чрез Святия Дух, Който живее в нас.
15 Ти знаеш това, че всички в Азия се отвърнаха от мене, между които са Фигел и Ермоген. 16 Господ да покаже милост към дома на Онисифор, защото той много пъти ме подкрепяше и не се срамуваше от оковите ми, 17 а, напротив, когато беше в Рим, старателно ме търси и ме откри. 18 Господ да му даде да намери милост пред Господа в онзи ден; а колко ми помогна в Ефес, ти знаеш твърде добре.
© Библейска лига - България

2

1 И така, ти, чадо мое, укрепвай в благодатта, която е в Христа Исуса. 2 И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. 3 Съучаствай в страданията като добър воин Исус Христов. 4 Никой служещ като воин не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за воин. 5 Също и ако се състезава някой в игрите, той не бива увенчан, ако не се е състезавал според правилата. 6 Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. 7 Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко. 8 Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие; 9 за което страдам до окови като злодеец. Но Божието слово не се връзва. 10 Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава. 11 Вярно е това слово:
„Защото, ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него;
12 ако устоим, то ще и да царуваме с Него;
ако се отричаме от Него,
и Той ще се отрече от нас;
13 ако сме неверни, Той верен остава;
защото не може да се отрече от Себе Си.“

Работник, одобрен пред Бога


14 Това им напомняй и заръчвай им пред Господа да не влизат в препирни, от които няма полза, а погубват слушателите. 15 Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. 16 А скверните празнословия отбягвай, защото, които ги произнасят, ще отиват още по-надалеч в нечестие, 17 и учението на такива ще разяжда като гангрена; от които са Именей и Филет, 18 които се отклониха от истината, като казват, че възкресението вече е станало, и разрушават вярата на някои. 19 Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки този печат: „Господ познава Своите Си“ и: „Всеки, който изповяда Господнето име, да отстъпи от неправдата“.
20 А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена употреба, а други за непочтена. 21 И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на Стопанина, приготвен за всяко добро дело. 22 Отбягвай младежките страсти и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира. 23 Отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат препирни. 24 А Господният слуга не бива да се препира, но трябва да бъде кротък към всички, способен да поучава, търпелив; 25 с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината, 26 и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за давършат неговата воля.
© Библейска лига - България

3

Безбожието в последните дни


1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. 2З ащото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, 3 безсърдечни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, 4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, 5 имащи наглед благочестие, но отричащи силата му. И от такива се отвръщай! 6 Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове жени, водени от различни страсти, 7 които все се учат, а никога не могат да стигнат до познание на истината. 8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсей, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата. 9 Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всички, както стана и с безумието на тези двама.

Заповедта на Павел за Тимотей


10 А ти си последвал моето учение, поведение, целта, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, 11 гоненията, страданията, които ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях Господ ме избави. 12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. 13 А нечестиви и измамливи човеци ще отиват от лошо към по-лошо, като мамят и биват мамени. 14 А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил, 15 и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те умъдрят за спасение чрез вяра в Христа Исуса. 16 Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; 17 за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
© Библейска лига - България

4

1 Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите при явяването Си и царуването Си: 2 проповядвай словото, настоявай навреме и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с пълно търпение и непрестанно поучаване. 3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже желаят да слушат новости, ще си съберат учители по своите страсти, за да им гъделичкат слуха, 4 и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. 5 Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълни докрай служението си.
6 Защото аз вече ставам жертва, и времето на отиването ми настава. 7 Аз се подвизах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих; 8 отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явяване.
9 Постарай се да дойдеш скоро при мене; 10 Защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент – в Галатия, а Тит в Далмация. 11 Само Лука е при мене. Вземи Марк и доведи го със себе си, защото ми е полезен за служението. 12 А Тихик пратих в Ефес. 13 Когато дойдеш, донеси наметалото, което съм оставил в Троада при Карп, и книгите, а особено пергаментите. 14 Медникарят Александър ми стори много зло; Господ ще му върне според делата му; 15 от него и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.
16 При първата ми защита никой не взе моята страна, а всички ме изоставиха; дано не им се счете за грях. 17 Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене и да чуят всичките езичници; и аз бях избавен от устата на лъва. 18 Господ ще ме избави от всяко зло дело на лукавия и ще ме спаси, и въведе в небесното Си царство; на Него да бъде слава до вечни векове. Амин.
19 Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом. 20 Ераст остана в Коринт, а Трофим оставих болен в Милит. 21 Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всичките братя.
22 Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. [Амин.]
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи