План за четене на Библията

Хронологичен / ден 349

Стар Завет

Нов Завет

2 Петрово

1

1 Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра: 2 Благодат и мир да ви се умножат чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ.

Да затвърждаваме нашето призвание и избиране


3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призвал чрез Своята слава и сила; 4 чрез които ни се подариха скъпоценните и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избегнали произлязлото от страстите разтление в света; 5 то по самата тази причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, 6 на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, 7 на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. 8 Защото, ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те няма да ви оставят безделни, нито безплодни относно познаването на нашия Господ Исус Христос. 9 Но онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.
10 Затова, братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране; защото, като изявявате тези добродетели, никога няма да се спънете. 11 Понеже така ще ви се даде щедър достъп до вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

Пророческото слово като светило


12 Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите. 13 И мисля, че е право, докато съм в тази телесна хижа, да ви подбуждам чрез напомняне; 14 понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос. 15 Даже ще се постарая вие и след умирането ми да можете всякога да помните тези работи. 16 Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. 17 Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. 18 Този глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на святата планина. 19 И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. 2 0И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено на пророка обяснение на Божията воля; 21 защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [святите] човеци са говорили от Бога; движени от Святия Дух.
© Библейска лига - България

2

Лъжливите учители и тяхното унищожение


1 Но имало е лъжливи про-роци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като даже се отричат от Господаря, Който ги е изкупил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. 2 И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще бъде похулен. 3 От лакомия те ще се възползват от вас с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхната погибел не дреме. 4 Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вардени за съд; 5 и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ной, възгласител на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят; 6 тъй също, ако Той осъди на разорение градовете Содом и Гомор, и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие, 7 а избави праведния Лот, на когото бе досадил развратният живот на нечестивите; 8(защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела); 9 то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден, 10 а особено тези, които с нечисто пожелание следват плътските страсти и презират властта. Дръзки и надменни, те не се страхуват да хулят славните същества; 11 докато ангелите, ако и да са по-големи в мощ и сила, не представят хулна присъда против тях пред Господа. 12 Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат, 13 понасящи онеправдание, като заплата на неправдата си – люде, които считат за удоволствие да пируват денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение с вас; 14 очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; прелъстяват неукрепналите души; сърцето им е научено на лакомия; те са чада на проклятие; 15 оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаам Восоров, който обикна заплатата за неправдата, 16 но беше изобличен за своето беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря лудостта на пророка. 17 Те са безводни кладенци, мъгли, тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина [довека]. 18 Защото, като говорят с надуто празнословие, те с разтлеността подмамват в плътските страсти онези, които едвам избягват от живеещите в заблуждение. 19 Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става. 20 Понеже, ако, след като са избегнали светската поквара чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се оплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. 21 Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях свята заповед. 22 С тях се е случило това, което казва истинната пословица: Кучето се върна на бълвоча си; и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.
© Библейска лига - България

3

1 Ето, любезни, пиша ви това второ послание; а в двете пробуждам чрез напомняне вашия чист разум, 2 за да помните думите, изговорени по-напред от святите пророци, и заповедта на Господа и Спасителя, дадена чрез изпратените ви апостоли.

Ходене в светлината


3 Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: 4 Къде е обещаното му пришествие? Защото, откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е било от началото на създанието. 5 Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово отначало е имало небе и земя, образувана от водата и чрез водата, 6 поради което тогавашният свят, потопен от водата, загина. 7 Така чрез същото слово и днешните небе и земя са пазени за огъня, съхранени до деня на страшния съд и на загиването на нечестивите човеци. 8 Още и това нещо да не забравяте, любезни, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години – като един ден. 9 Господ не забавя това, което е обещал, според както някои разбират бавенето, но заради вас търпи дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. 10 А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите, нажежени, ще се стопят, и земята, и делата по нея ще изгорят.
11 И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие? Трябва да водите свят живот, в благочестие, 12 като очаквате и желаете идването на Божия ден, поради който небето, възпламенено, ще се стопи, и стихиите, нажежени, ще се разложат! 13 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. 14 Затова, любезни, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. 15 И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както и любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост, 16 както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи; в които послания има някои неща, мъчни за разбиране, които неучените и неукрепналите изопачават, както правят и с другите Писания, за своя погибел. 17 И тъй, вие, любезни, като сте предизвестени за това, пазете се, да не би, увлечени от заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си. 18 Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин.
© Библейска лига - България

Юда

1

1 Юда, слуга на Исуса Христа, а брат на Яков, до призваните, осветени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа: 2 Милост, мир и любов да ви се умножат.

Грехът и осъждението на безбожниците


3 Любезни, макар да имах голямо желание да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да пиша и да ви увещая да се борите за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. 4 Защото сред вас са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на осъждение, нечестивци, които покваряват благодатта на нашия Бог с похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос. 5 А искам да ви напомня (тъй като сте узнали вече всичко това), че Господ, като избави веднъж Своя народ от Египетската земя, после погуби онези, които не повярваха; 6 и че ангели, които не запазиха подобаващото им положение, а напуснаха собственото си жилище, Той ги държи под мрак във вечни окови за съда на великия ден; 7 както и Содом, Гомор и околните им градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и изпадаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън. 8 При все това, по същия начин и тези с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества. 9 А архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Мой-сеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри. 10 Тия обаче хулят всичко, което не знаят; а което знаят по природа, както животните без разум, в това развращават себе си. 11 Горко им! Защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовото заблуждение и погиват в Кореевото упорство. 12 Те са подводни скали, когато пируват с вас без страх в дружелюбните ви гощавки, и пасат сами себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени; 13свирепи морски вълни, които изпущат като пяна своите безсрамни дела; скитащи звезди, за които мракът на тъмнината се пази навеки. 14 За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с десетки хиляди Свои светии 15 да извърши съд над всички и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него. 16 Те са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си (и устата им говорят надуто), и заради печалба ласкаят човеците.

Призив за устояване


17 Но вие, любезни, помнете думите, изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, 18как ви казваха, че в последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите си нечестиви страсти. 19 Те са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа. 20 А вие, любезни, като назидавате себе си на вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, 21 пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. 22 И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви; 23 други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня; а към трети показвайте милост, със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.

Възхвала на Бога


24 А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, 25на Единствения Бог, наш Спасител чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи