План за четене на Библията

Хронологичен / ден 350

Стар Завет

Нов Завет

1 Йоан

1

Словото на живота


1 Това, което е било отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха, за Словото на живота 2 (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас) 3 каквото сме видели и чули възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос. 4 И това ви пишем, за да стане пълна нашата радост.

Ходене в светлината


5 И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. 6 Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. 7 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. 8 Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. 9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. 10 Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.
© Библейска лига - България

2

1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме Ходатай при Отца, Исус Христос Праведния. 2 Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. 3 И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. 4 Който казва: Познавам Го, но не пази заповедите Му, лъжец е, и истината не е в него. 5 Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. 6 Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
7 Любезни, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед, която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули. 8 Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинно и в Него, и в нас; защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. 9 Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и досега е в тъмнината. 10 Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън. 11 А който мрази брата си, той е в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.
12 Пиша ви, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. 13 Пиша ви, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша ви, младежи, защото победихте лукавия. Писах ви, дечица, защото познавате Отца. 14 Писах ви, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах ви, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.

Не любете света


15 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, любовта на Отца не е в него. 16 Защото нищо, което е в света – страстта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, не е от Отца, но е от света; 17 и светът преминава, и всичко, към което той има похот; а който върши Божията воля, пребъдва довека.

Предупреждение срещу антихристите


18 Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. 19 От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха от нас, щяха да са си останали с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. 20 А вие сте помазани от Святия и знаете всичко. 21 Пиша ви не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. 22 Кой е лъжец, ако не онзи, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина. 23 Никой, който се отрича от Сина, няма и Отца; [а който изповядва Сина, има и Отца]. 24 А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека пребъдва у вас. Ако пребъдва у вас това, което сте чули отначало, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. 25 И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот. 26 Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят; 27 а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, пребъдва във вас и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи на всичко и е истинно, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както и ви е научило да правите.

Божии чада


28 Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та, когато се яви, да имаме увереност и да не се посрамим от Него в пришествието Му. 29 Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.
© Библейска лига - България

3

1 Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. 2 Любезни, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, както е. 3 И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както е Той чист. 4 Всеки, който върши грях, върши и беззаконие; защото грехът е беззаконие; 5 и знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни. В Него няма грях. 6 Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал. 7 Дечица, никой да не ви заблуждава; който върши правда, е праведен, както и Христос е праведен. 8 Който върши грях, от дявола е: защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола. 9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. 10 По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; който не върши правда, не е от Бога, съ що и онзи, който не люби брата си.

Божията любов и нашата любов


11 Защото поръчката, която чухте отначало, е това: да любим един другиго; 12 и да не бъдем като Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му – праведни.
13 Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. 14 Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби [брата си], остава в смърт. 15 Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. 16 От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. 17 Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него Божията любов? 18 Дечица, да не любим с дума или с език, а с дело и в действителност. 19 От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него 20 относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. 21 Любезни, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме увереност спрямо Бога; 22 и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. 23 И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал. 24 И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога иБог в него; и по това познаваме, че Той пребъдва в нас, по Духа, Който ни е дал.
© Библейска лига - България

4

Изпитвайте духовете


1 Любезни, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. 2 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповядва, че Помазаният Спасител е дошъл в плът, е от Бога; 3 а всеки дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече на света. 4 Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Този, Който е във вас, от онзи, който е в света. 5 Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. 6 Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблуждението.

Божията любов и нашата любов


7 Любезни, да любим един другиго; защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. 8 Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов. 9 В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него. 10 В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. 11 Любезни, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго. 12 Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. 13 По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си. 14 И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Синада бъде Спасител на света. 15 Който изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той в Бога. 16 И ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. 17 В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме увереност в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в този свят. 18 В любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда страха; защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. 19 Ние любим [Него], защото Бог първо възлюби нас. 20 Ако каже някой: Любя Бога, а мрази брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял. 21 И тази заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.
© Библейска лига - България

5

Вяра в Божия Син


1 Всеки, който вярва, че Исус е Помазаникът, е роден от Бога; и всеки, който люби Онзи, Който е родил, люби и Родения от Него. 2 По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди; 3 защото тази е Божията любов: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки. 4 Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази е победата, която е победила света, нашата вяра. 5 И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син?
6 Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината. 7 Защото три са, които свидетелстват: 8 Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни; 9Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това е Божието свидетелство, с което Бог свидетелства за Сина Си. 10 Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва в Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което Бог е свидетелствал за Сина Си. 11 И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина Му. 12 Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.

Заключителни бележки


13 Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син]. 14 И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако искаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша; 15 и ако знаем, че ни слуша за каквото и да Му поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него. 16 Ако някой види брата си, че извършва грях, който не води към смърт, нека поиска, и Бог ще му даде живот, тоест, на онези, чиито грях не води към смърт. Има грях, който води към смърт; не казвам за него да се помоли. 17 Всяка неправда е грях; и има грях, който не води към смърт. 18 Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него. 19 Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия. 20 Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, тоест, в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот. 21 Дечица, пазете себе си от идоли. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи