План за четене на Библията

Хронологичен / ден 354

Стар Завет

Нов Завет

Откровение

12

Жената и змеят


1 И голямо знамение се яви на небето – жена, облечена със слънцето, с луната под нозете ѝ, и на главата ѝ венец от дванадесет звезди. 2 Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. 3 И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му – седем корони. 4 И опашката му, като завлече една трета от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото ѝ, щом роди. 5 И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, и при Неговия престол. 6 И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.
7 И стана война на небесата: Михаил и неговите ангели воюваха против змея; и змеят воюваше заедно със своите ангели; 8 обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. 9 И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. 10 И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог, и властта на Неговия Помазаник; защото беше свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. 11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си дотолкова че да бягат от смърт. 12 Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
13 И като видя змеят, че беше свален на земята, той започна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. 14 И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където я хранят за време, времена и половин време, скрита от лицето на змея. 15 И змеят изпусна след жената от устата си вода като река, за да я завлече реката. 16 Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал от устата си. 17 Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса.
© Библейска лига - България

13

Звярът от морето


1 И застанах на морския пясък, и видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му – десет корони, и на главите му – богохулни имена. 2 И звярът, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, и устата му – като уста на лъв; и змеят даде на него силата си, престола си и голяма власт. 3 И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя, учудена, отиде след звяра; 4 и поклониха се на змея, защото даде властта си на звяра; поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като този звяр и кой може да воюва против него? 5 И даде му се и уста да говори горделиво и богохулно; даде му се още власт да действа четиридесет и два месеца. 6 И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, а и онези, които живеят на небесата. 7 И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всеки род и племе, език и народ. 8 И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне. 9 Ако има човек ухо, нека слуша. 10 Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива с меч, и той трябва от меч да бъде убит. Тук е нужно устояването и вярата на светиите.
Звярът от земята
11 И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей. 12 Той упражняваше всичката власт на първия звяр в негово присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. 13 И вършеше големи знамения, дотам, че направи и огън да слиза от небето на земята пред човеците. 14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя. 15 И позволи му се да даде дихание на звяровия образ, та звяровият образ да проговори; също и така да направи, че да бъдат избити онези, които не се кланят на звяровия образ. 16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се постави белег на десницата или на челата им; 17 за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име. 18 Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.
© Библейска лига - България

14

Агнето и 144 – те хиляди


1 И видях, и ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им. 2 И чух глас от небето като глас от много води и като глас на силен гръм; и гласът, който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. 3 И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старейшините; и никой не можеше да научи песента, освен сто четиридесет и четирите хиляди, които бяха изкупените от земята. 4 Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девствени; те са, които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето. 5 И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни.

Трите ангела


6 И видях друг ангел да лети посред небето, като имаше вечното благовестие, което да прогласява на обитаващите по земята и на всеки род и племе, език и народ. 7 И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте на Него слава, защото настана часът на Неговия съд; и поклонете се на Онзи, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.
8 И един друг ангел, втори, го следваше и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудство.
9 И друг, трети ангел вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се кланя на звяра и на неговия образ, и приеме белег на челото си или на ръката си, 10 той ще пие и от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и сяра пред святите ангели и пред Агнето. 11 И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се кланят на звяра и на образа му, не ще имат отдих ни ден, ни нощ, нито някой, който приеме белега на името му. 12 Тук е нужно устояването на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.
13 И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени отсега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да, казва Духът, за да си починат от трудовете си; защото делата им следват след тях.

Жътвата по земята


14 И видях, и ето бял облак, и на облака седеше Един, Който приличаше на Човешкия Син, и имаше на главата Си златен венец, и в ръката Си – остър сърп. 15 И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на Този, Който седеше на облака: Простри сърпа Си и жъни; защото е настанал часът да жънеш, понеже земната жътва е презряла. 16 И Онзи, Който седеше на облака, хвърли сърпа Си на земята; и земята беше пожъната.
17 И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като държеше и той остър сърп. 18 Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от олтара и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп; и каза: Простри острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече узряло. 19 И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв. 20 И линът беше изтъпкан вън от града, и кръв потече от лина до юздите на конете на разстояние от хиляда и шестстотин стадии.
© Библейска лига - България

15

Седемте ангела със седемте язви


1 И видях на небето друго знамение, голямо и чудно: седем ангела, които държаха седемте последни язви, защото с тях се изчерпва Божият гняв. 2 И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тези, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. 3 И пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи, Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. 4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят; понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни присъди.
5 И след това видях, че на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството; 6 и седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи, и препасани през гърдите със златни пояси. 7 И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове. 8 И храмът се напълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела.
© Библейска лига - България

16

Седемте чаши на Божия гняв


1 И чух от храма силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете и излейте на земята седемте чаши на Божия гняв.
2 И първият отиде и изля чашата си на земята; и появи се лоша и люта рана на онези човеци, които носеха белега на звяра и които се кланяха на неговия образ.
3 Вторият ангел изля чашата си в морето; и то стана на кръв, като от убит човек, и всичко живо в морето умря.
4 Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори; и водата им стана на кръв. 5 И чух ангелът на водите да казва: Праведен си Ти, Пресвяти, Който си, и Който си бил, загдето си отсъдил така; 6 понеже те проляха кръв на светии и на пророци, то и Ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това. 7 И чух [друг от] олтара да казва: Така, Господи, Боже Всемогъщи, истинни и праведни са Твоите присъди.
8 Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да обгаря човеците с огън. 9 А като се опекоха човеците от голямата жега, похулиха името на Бога, Който има власт над тези язви, и не се покаяха да Му отдадат слава.
10 Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството му потъмня, и човеците хапеха езиците си от болки, 11 и похулиха Небесния Бог поради болките и раните си, и не се покаяха за делата си.
12 Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата ѝ, за да се приготви пътят за царете от изток. 13 И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка три нечисти духа, прилични на жаби; 14 защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, за да ги събират за войната във великия ден на Всемогъщия Бог. 15 (Ето, ида като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да гледат срамотите му.) 16 И събраха ги на мястото, което на еврейски се нарича Армагедон
17 И седмият ангел изля чашата си във въздуха; и от храма излезе силен глас от престола и каза: Сбъдна се. 18 И произлязоха светкавици и гласове, и гръмове, и стана силен трус, небивал, откак съществуват човеците на земята, такъв трус, толкова силен. 19 И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха; и Бог си спомни за великия Вавилон, за да му даде чашата с вино от яростния Си гняв. 20 И всеки остров побягна, и планините не се намериха. 21 И едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците; и човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата беше твърде голяма.
© Библейска лига - България

17

Жената върху змея


1 И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, и поговори с мене, казвайки: Ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи на много води; 2 с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. 3 И тъй, той ме отнесе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. 4 Жената бе облечена в пурпурно и червено, и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. 5 И на челото ѝ беше написано това име: Тайна, Велики Вавилон, Майка на блудниците и на гнусотиите на земята. 6 И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много. 7 Но ангелът ми каза: Защо се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, и има седем глави и десет рога. 8 Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче скоро ще излезе от бездната и ще отиде в погибел. И онези земни жители, чиито имена не са написани в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде. 9 Тук се иска ум, който има мъдрост: седемте глави са седем хълма, на които седи жената; 10 те са и седем царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва малко да постои; 11 и звярът, който беше и го няма, той е осми цар, който е от седемте, и отива в погибел; 12 и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час ще получат власт като царе заедно със звяра; 13 те имат една цел и ще предадат на звяра своята сила и власт; 14 те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; и онези, които са с него са призвани, избрани и верни. 15 Каза ми още: Водите, които си видял, където седи блудницата, са люде и множества, народи и езици. 16 И десетте рога, които си видял, и звярът ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат плътта ѝ, а нея ще изгорят в огън. 17 Защото Бог вложи в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като се сговорят и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи. 18 И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.
© Библейска лига - България

18

Падането на Вавилон


1 След това видях друг ангел да слиза от небето, който имаше голяма власт; и земята се освети от неговата слава. 2 Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна Вавилон – великата блудница и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякакви нечисти и омразни птици; 3 защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудство, и земните царе блудстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от безмерния ѝ разкош.
4 И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете ѝ и да не споделяш язвите ѝ; 5 защото греховете ѝ стигнаха до небето, и Бог си спомни нейните неправди. 6 Въздайте ѝ, както и тя е въздала; да, платете ѝ двойно според делата ѝ; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. 7 Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печал ѝ дайте; защото тя казва в сърцето си: Седя като царица, не съм вдовица и печал няма да видя. 8 Затова в един ден ще дойдат язвите ѝ, мор, печал и глад, и тя ще изгори в огън; защото могъщ е Господ Бог, Който я съди. 9 И земните царе, които са блудствували и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето ѝ. 10 Отдалеч ще стоят поради страх от мъките ѝ и ще казват: Горко, горко, на тебе, велики граде Вавилоне, могъщи граде, понеже в един час дойде съдбата ти! 11 И земните търговци ще плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им, 12 стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и пурпур, коприна и червено; и всякакво благоуханно дърво, и всякакви изделия от слонова кост, и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед, от желязо и от мрамор; 13 и канела, [аромати] тамян, миро и ливан; вино и дървено масло; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души. 14 Овощията, за които душата ти копнееше, изчезнаха от тебе и всичко изящно и разкошно загина от тебе, и няма го вече. 15 Търгуващите с тези неща, които се обогатиха от нея, ще застанат отдалеч поради страх от мъките ѝ и ще плачат, и ще жалеят, казвайки: 16 Горко ти, горко ти, граде велики, облечен във висон, пурпур и червено, и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери; 17 защото в един час запустя толкова богатство! И всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалеч 18 и викаха, като гледаха дима от неговото изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на великия град? 19 И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и жалеене, като казваха: Горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му; защото в един час запустя! 20 Весели се за него, небе, и вие, светии, апостоли и пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него.
21 И един силен ангел взе един камък, голям като воденичен, та го хвърли в морето и каза: Така стремително ще бъде сринат Вавилон, великият град, и няма вече да го има. 22 Глас от онези, които свирят на арфи, и от певци, от свирачи и от тръбачи няма вече да се чуе в тебе; и никакъв художник, от каквото и да било художество няма вече да се намери в тебе; и шум от воденица няма вече да се чуе в тебе; 23 светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец и от невяста няма вече да се чуе в тебе; защото твоите търговци бяха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи. 24 И в него се намери кръв от пророци и от светии, и от всичките заклани на земята.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи