План за четене на Библията

Хронологичен / ден 36

Стар Завет

Изход

19

На планината Синай


1 Три месеца след излизането на израиляните от Египетската земя, в същия ден дойдоха в Синайската пустиня. 2 Като се вдигнаха от Рефидим, дойдоха в Синайската пустиня и разположиха стан в пустинята, където и Израил разпъна шатрите си срещу планината. 3 И като се възкачи Мойсей при Бога, Господ го повика от планината и рече: Така да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израил: 4 Вие видяхте какво сторих на египтяните, а как вас носих на орлови криле и доведох ви при Себе Си. 5 И тъй, ако наистина слушате гласа Ми и пазите завета Ми, то повече от всичките народи вие ще бъдете Мой избран народ; защото Мой е целият свят; 6 и вие ще Ми бъдете царство свещеници и свят народ. Тези са думите, които трябва да кажеш на израиляните. 7 И тъй, Мойсей дойде и повика старейшините на народа, и представи пред тях всички тези думи, които Господ му заповяда. 8 И целият народ отговори единогласно: Всичко, което Господ е казал, ще сторим. И Мойсей отнесе на Господа думите на народа. 9 Тогава Господ рече на Мойсей: Ето, Аз ида при тебе в гъст облак, за да чуе народът, когато говоря с тебе, и да ти вярва вече завинаги. И като каза Мойсей на Господа думите на народа, 10 Господ рече още на Мойсей: Иди при людете, освети ги днес и утре, и нека изперат дрехите си; 11 и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на целия народ. 12 И да поставиш прегради наоколо за народа, и да кажеш: Внимавайте да не се качите на планината, нито да се допирате до подножието ѝ; който се допре до планината, ще бъде умъртвен; 13 ръка да не се допре до него, а той да се убие с камъни или със стрела да се застреля; било то животно или човек, който се допре, да не остане жив. Когато тръбата затръби, тогава нека се приближат до планината.
14 И тъй, Мойсей слезе от планината при народа и освети людете; а те изпраха дрехите си. 15 И рече на народа: Бъдете готови за третия ден; не се приближавайте при жена.
16 А сутринта на третия ден имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, потрепера. 17 Тогава Мойсей изведе народа от стана, за да посрещне Бога; и застанаха под планината. 18 А Синайската планина беше цяла в дим, защото Господ бе слязъл в огън на нея; и димът се вдигаше от нея като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше. 19 И когато тръбният глас се усилваше, Мойсей говори и Бог му отговори с глас. 20 И Господ слезе на върха на Синайската планина. И Господ повика Мойсей до върха на планината; и Мойсей се изкачи. 21 Тогава рече Господ на Мойсей: Слез, заръчай на народа да не се спусне към Господа, за да гледа и да погинат мнозина. 22 Така и свещениците, които се приближават при Господа, нека се осветят, за да не ги порази Господ. 23 А Мойсей рече на Господа: Народът не може да се възкачи на Синайската планина, защото Ти си ни заповядал, казвайки: Постави прегради около планината и освети я. 24 Но Господ му каза: Иди, слез: после да се качиш, ти и Аарон с тебе; а свещениците и людете да не се спускат да се качват към Господа, за да не ги порази. 25 Мойсей слезе при людете и им каза това.
© Библейска лига - България

20

Десетте Божии заповеди


1 Тогава Бог изговори всички тези думи, като каза: 2 Аз съм Еова, твоят Бог, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.
3 Да нямаш други богове, освен Мене.
4 Не си прави кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; 5 да не им се кланяш, нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят, 6 а показвам милост към хиляда поколения на онези, които Ме любят и пазят Моите заповеди.
7 Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно името Му.
8 Помни съботния ден, за да го освещаваш. 9 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; 10 а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е прекрачил прага ти; 11 защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
12 Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог.
13 Не убивай.
14 Не прелюбодействай.
15 Не кради.
16 Не свидетелствай лъжливо против ближния си.
17 Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му – нищо, което е на ближния ти.
18 И целият народ чуваше гърмежите и тръбния глас, гледаше светкавиците и димящата планина; и, като видя това, народът се оттегли и застана надалеч. 19 И казаха на Мойсей: Ти говори на нас и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем. 20 Но Мойсей рече на народа: Не бойте се; Бог дойде да ви изпита и за да има пред лицето ви страх от Него, за да не съгрешавате. 21 Така народът стоеше надалеч.
А Мойсей се приближи при мрака, където беше Бог.

Идоли и олтари


22 Тогава рече Господ на Мойсей: Така да кажеш на израиляните: Вие сами видяхте, че ви говорих от небето. 23 Пред Мене да не правите сребърни богове, нито златни богове да си правите. 24 От пръст Ми издигай олтар и жертвай на него всеизгарянията си и примирителните си приноси, овцете си и говедата си. На всяко място, където направя да се помни името Ми, ще идвам при тебе и ще те благославям. 25 Но ако Ми издигнеш каменен олтар, да не го съзидаш от дялани камъни; защото ако вдигнеш на него сечиво, ще го оскверниш. 26 И да не се качваш на олтара Ми по стъпала, за да не се открие голотата ти на него.
© Библейска лига - България

21

1 Ето законите, които ще представиш пред тях.
2 Ако купиш роб евреин, шест години ще работи, а в седмата ще излезе свободен, без откуп. 3 Ако е дошъл сам, сам да си излезе; ако е имал жена, и жена му да излезе с него. 4 Ако господарят му му е дал жена и тя му е родила синове или дъщери, то жената и чадата ѝ ще бъдат на господаря ѝ, а той ще излезе сам. 5 Но ако робът изрично каже: Обичам господаря си, жена си и чадата си; не желая да изляза свободен, 6 тогава господарят му ще го заведе пред съдиите, и като го изправи при вратата, или при стълба на вратата, господарят му ще му промуши ухото с шило; и той ще му бъде роб завинаги.
7 Ако някой продаде дъщеря си за робиня, тя няма да излезе така, както излизат робите. 8 Ако не бъде угодна на господаря си, който се е сгодил за нея, то нека я остави да бъде откупена; той не ще има власт да я продаде на чужденци, тъй като се е отнесъл с нея нечестно. 9 Но ако я е сгодил за сина си, то нека постъпи с нея както е обичайно с дъщерите. 10 Ако си вземе още една жена, да не лиши първата от храна, от дрехи и от съпружеско съжителство. 11 И ако не направи за нея тези три неща, тогава тя нека си излезе даром, без откуп.

Телесни наранявания


12 Който удари човека смъртоносно, да бъде предаден на смърт. 13 Но ако не го е причаквал, а Бог го е предал в ръката му, тогава Аз ще ти определя място, където да прибегне. 14 Ако обаче някой от злоба убие ближния си коварно, то и от олтара Ми ще го извадиш, за да се умъртви.
15 Който удари баща си или майка си, да бъде предаден на смърт.
16 Който открадне човека и го продаде или ако откраднатият се намери в ръката му, той да бъде предаден на смърт.
17 Който хули баща си или майка си, да бъде предаден на смърт.
18 Когато се карат някои, ако единият удари другия с камък или с юмрука си и той не умре, а легне на легло; 19 ако последният се привдигне и излиза макар с тояга, тогава онзи, който го е ударил, ще бъде невинен, само да плати за загубата на времето му и за пълното му изцеление.
20 Ако някой удари роба си или робинята си с тояга и те умрат под ръката му, да се накаже. 21 Обаче, ако удареният поживее един-два дни, тогава да не се наказва, понеже той е негова собственост.
22 Ако се бият някои и ударят трудна жена, така че да пометне, а не последва друга повреда, тогава онзи, който я е ударил, да бъде глобен, според както мъжът ѝ би му наложил, и да плати, както определят съдиите. 23 Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за живот, 24 око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, 25 изгаряне за изгаряне, рана за рана, удар за удар.
26 Ако някой удари роба си или робинята си в окото и го повреди, заради окото да ги освободи. 27 И ако избие някой зъб на роба си или зъб на робинята си, да ги освободи заради зъба.
28 Ако вол убоде мъж или жена и те умрат, да се убие волът с камъни и да не се яде месото му; а стопанинът на вола ще бъде оправдан. 29 Но ако волът е бил бодлив от по-напред, и това е било известно на стопанина му, но той не го е ограничил, а е убил мъж или жена, то волът да се убие с камъни, още и стопанинът му да се умъртви. 30 Обаче, ако му се определи откуп, то за избавление на живота си нека даде колкото му се определи. 31 Било че волът е убол син или е убол дъщеря, по този закон да се постъпва с него. 32 Но ако волът убоде роб или робиня, стопанинът нека плати на господаря им тридесет сребърни сикли и нека се убие волът с камъни.
33 Ако отвори някой яма, или изкопае яма, без да я покрие, и в нея падне вол или осел, 34 притежателят на ямата ще заплати повредата; ще даде пари на стопанина им, а трупът ще бъде негов.
35 Ако волът на някого убоде вола на другиго, така че умре, тогава да продадат живия вол и да си разделят стойността му, и трупа също да си разделят. 36 Но ако се е знаело от по-напред, че волът е бил бодлив, и стопанинът му не го е ограничил, то ще плати вол за вол, а трупът ще бъде негов.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи