План за четене на Библията

Хронологичен / ден 37

Стар Завет

Изход

22

Защита на собствеността


1 Ако някой открадне вол или овца и го заколи или го продаде, да плати пет вола за вола и четири овце за овцата. 2 (Ако се завари крадец, когато подкопава, и го ударят, та умре, няма да се пролее кръв за него. 3 Но ако слънцето е изгряло над него, да се пролее кръв за него.) Крадецът трябва непременно да плати; но ако няма с какво, то да се продаде той за откраднатото. 4 И ако откраднатото, било вол, осел или овца, се намери живо в ръката му, ще плати двойно.
5 Ако някой остави да се опасе нива или лозе, или пусне животното си и то се напасе в чужда нива, ще плати с най-доброто от нивата си и най-доброто от лозето си.
6 Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят кръстци или непожънати класове, или нива, то който е запалил огъня, да плати.
7 Ако някой даде на ближния си пари или някакви вещи да ги пази и те бъдат откраднати от къщата на човека, то, ако се намери крадецът, той да плати двойно. 8 Но ако не се намери крадецът, тогава стопанинът на къщата да се заведе пред съдиите, за да се издири дали е сложил ръка върху имота на ближния си. 9 За всякакъв вид престъпление – относно вол, осел, овца, дреха, или какво да било загубено нещо, за което би казал някой, че е негово – делото между двамата да дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той да плати двойно на ближния си.
10 Ако някой даде на ближния си осел или вол, или овца, или каквото и да било животно да го пази и то умре или се нарани, или бъде откарано, без да види някой, 11 то нека бъде клетва пред Господа помежду двамата, че не е сложил ръка върху имота на ближния си; и стопанинът да приеме тази клетва, а другият да не плаща. 12 Но ако животното бъде откраднато от него, да плати на стопанина му. 13 Обаче, ако бъде разкъсано от звяр, нека го донесе за свидетелство; за разкъсаното няма да плаща.
14 Ако заеме някой от ближния си животно и то се нарани или умре в отсъствието на стопанина му, да го заплати. 15 Но ако стопанинът му е бил с него, няма да плаща. Ако е било наето с пари, ще отиде за наема си.

Отговорност пред обществото


16 Ако някой прелъсти несгодена девица и легне с нея, да даде откуп за нея и да я вземе за жена. 17 Но ако баща ѝ съвсем откаже да му я даде, то ще плати в пари според откупа за девиците.
18 Магьосница жива да не оставиш.
19 Всеки скотоложник да бъде предаден на смърт.
20 Който принася жертва на който и да е бог, освен на Господа, да се обрече на изтребление.
21 Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. 22 Да не угнетявате вдовица или сираче. 23 Защото ако ги угнетите някак и те извикат към Мене, ще послушам вика им 24 и гневът Ми ще пламне, и ще ви избия с меч; и вашите жени ще бъдат вдовици, и вашите деца сирачета.
25 Ако дадеш в заем пари на някой свой беден съсед измежду Моите люде, да не постъпваш с него като заемодател, нито да му налагаш лихва. 26 Ако вземеш в залог дрехата на ближния си, до залез слънце да я върнеш; 27 защото това е едничката му завивка, това е дрехата на тялото му; с какво ще спи? И като викне към Мене, Аз ще чуя, защото съм милостив.
28 Да не хулиш съдиите, нито да проклинаш началника на твоя народ.
29 Не закъснявай да принасяш първака от гумното си и от жлеба си. Първородният от синовете си да даваш на Мене. 30 Така прави и с вола си и с овцата си; седем дни ще остане малкото с майка си, а на осмия ден да го даваш на Мене.
31 Бъдете Ми святи човеци; затова не яжте месо разкъсано от зверове на полето; хвърляйте го на кучетата.
© Библейска лига - България

23

Закони на справедливост и милост


1 Да не разнасяш лъжлив слух. Да не съдействаш с неправедния да свидетелстваш в полза на неправдата. 2 Да не следваш множеството да правиш зло; нито да свидетелстваш в съдебно дело, така че да се увличаш след множеството, за да изкривиш правосъдието; 3 нито да показваш пристрастие към сиромаха в делото му.
4 Ако срещнеш заблудилия се вол или осел на неприятеля си, да му го закараш. 5 Ако видиш, че оселът на ненавистника ти е паднал под товара си и не ти се иска да му помогнеш, пак да помогнеш заедно с него.
6 Да не изкривяваш правото на сиромаха в делото му. 7 Отдалечавай се от всяка несправедлива работа и не убивай невинния и праведния; защото Аз няма да оправдая нечестивия. 8 Да не приемаш подаръци; защото подаръците заслепяват виждащите и извращават думите на праведните. 9 И да не угнетяваш чужденеца; защото вие знаете какво му е на сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в Египетската земя.

Законът за съботата


10 Шест години да сееш земята си и да събираш плодовете ѝ; 11 а в седмата да я оставиш да си почива и да не я работиш, за да се хранят сиромасите между людете ти от самораслото; и полските животни нека ядат оставеното от тях. Така да правиш и с лозето си и с маслините си.
12 Шест дни да вършиш работите си; а в седмия ден да си почиваш, за да се отмори волът ти и оселът ти, и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът.
13 И внимавайте във всичко, което съм ви говорил; име на други богове да не споменавате и да не се чува то от устата ви.

Трите годишни празници


14 Три пъти в годината да Ми правиш празник. 15 Да пазиш празника на безквасните хлябове; седем дни да ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, на определеното време в месец авив, защото в него си излязъл от Египет; и никой да не се яви пред Мене с празни ръце; 16 и празника на жетвата, на първите плодове на труда ти, на това, което си посял в нивата; и празника на беритбата в свършека на годината, когато прибираш плодовете си от нивата.
17 Три пъти в годината всичките твои от мъжки пол да се явяват пред Господа Еова. 18 Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасен хляб, нито тлъстината от празника Ми да остава през нощта до сутринта. 19 Най-първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа, твоя Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.

Божий ангел проправя пътя


20 Ето, изпращам Ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. 21 Внимавай пред Него и слушай гласа Му; не Го предизвиквай, защото Той няма да прости престъпленията ти; понеже Моето име е в Него. 22 Но ако слушаш внимателно гласа Му и вършиш всичко каквото говоря, тогава Аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници. 23 Защото Ангелът Ми ще върви пред тебе и ще те въведе при аморейците, хетите, ферезейците, ханаанците, евейците и евусейците; и ще ги изтребя. 24 Да не се кланяш на техните богове, нито да им служиш, нито да вършиш според делата им; а да ги строшиш и да разрушиш стълбовете им. 25 Но да служиш на Господа, твоя Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест изпомежду ви. 26 Не ще има пометкиня или бездетница в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.
27 Ще изпратя пред тебе ужас от Мене и ще обезсиля всичките народи, при които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред тебе. 28 Ще изпратя и стършели пред тебе, които ще изгонят отпреде ти евейците, ханаанците и хетите. 29 Няма да ги изпъдя пред тебе в една година, да не би да запустее земята и да се размножат против тебе полските зверове. 30 Малко по малко ще ги изгонвам пред тебе, докато се размножиш и завладееш земята. 31 И ще поставя пределите ти от Червено море до Филистимско море и от пустинята до река Ефрат; защото ще предам местните жители в ръцете ви и ти ще ги прогониш пред себе си. 32 Да не сключваш завет с тях нито с боговете им.
33 Да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да съгрешиш против Мене; защото, ако служиш на боговете им, това ще ти бъде примка.
© Библейска лига - България

24

Потвърждение на завета


1 И каза още Бог на Мойсей: Изкачете се при Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и поклонете се отдалеч; 2 само Мойсей да се приближи при Господа, а те да не се приближават, нито да се изкачва народът с него.
3 Тогава Мойсей дойде и каза на народа всичките думи на Господа и всичките Му закони; и целият народ единогласно отговори: Всичко, което е казал Господ, ще вършим. 4 И Мойсей написа всичките Господни думи; и на сутринта, като стана рано, издигна олтар под планината, където изправи и дванадесет стълба, според дванадесетте Израилеви племена. 5 И изпрати младежи от израиляните, та принесоха всеизгаряния и пожертваха на Господа телци за примирителни жертви. 6 А Мойсей взе половината от кръвта и я сипа в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху олтара. 7 После взе книгата на завета и я прочете, като слушаха людете; и те рекоха: Всичко каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни. 8 Тогава Мойсей взе кръвта и поръси с нея върху народа, като казваше: Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тези условия.
9 И тъй, Мойсей и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини се изкачиха нагоре. 10 И видяха Израилевия Бог; под нозете Му имаше нещо като настилка от сапфир, бистра също като небето. 11 Но Той не сложи ръка на благородните от израиляните. И те видяха Бога, и там ядоха и пиха.
12 Тогава каза Господ на Мойсей: Ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона, и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш. 13 И тъй, Мойсей стана със служителя си Исус и се изкачи на Божията планина. 14 А на старейшините каза: Чакайте ни тук, докато се завърнем при вас; ето, Аарон и Ор са при вас; който има тъжба, нека иде при тях. 15 Тогава Мойсей се изкачи на планината; и облак покри планината. 16 И Господнята слава осени Синайската планина, и облакът я покриваше шест дни; а на седмия ден Господ извика към Мойсей изсред облака. 17 И изгледът на Господнята слава по върха на планината се виждаше на израиляните като огън пояждащ. 18 И тъй, Мойсей влезе всред облака и се изкачи на планината. И Мойсей стоя на планината четиридесет дни и четиридесет нощи.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи