План за четене на Библията

Хронологичен / ден 41

Стар Завет

Изход

33

1 И рече още Господ на Мойсей: Иди, вдигни се оттук, ти и народът, който си извел от Египетската земя, и иди в земята, за която се клех на Авраам, на Исаак и на Яков, като казах: На твоето потомство ще я дам. 2 И ще изпратя пред тебе Ангел, и ще изгоня ханаанеца, аморееца, хета, ферезееца, евееца и евусееца; 3 и Той ще ви заведе в земя, където текат мляко и мед; понеже Аз няма да вървя помежду ви, (защото сте коравовратни люде,) да не би да ви довърша по пътя. 4 И когато чуха людете тази лоша вест, скърбиха; и никой не си сложи украшенията. 5 Защото Господ беше рекъл на Мойсей: Кажи на израиляните: Вие сте коравовратни люде; една минута да бях дошъл помежду ви, бих ви довършил; затова, снемете си сега украшенията, за да видя какво ще сторя с вас. 6 И тъй, израиляните махнаха украшенията си при планината Хорив.

Шатърът за срещане


7 А Мойсей взе шатъра и го постави вън от стана, далеч от стана, и го нарече Шатър за срещане, и всеки, който търсеше Господа, излизаше при шатъра за срещане, който беше вън от стана. 8 И когато Мойсей излизаше да отиде към шатъра, всичките люде заставаха и стояха, всеки при входа на шатъра си, и гледаха след Мойсей, докато влезе в шатъра. 9 И когато влезеше Мойсей в шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше на входа на шатъра, и Господ говореше с Мойсей. 10 И всичките люде гледаха облачния стълб, който стоеше на входа на шатъра, и заставаха, всеки на входа на шатъра си, и се кланяха. 11 И Господ говореше на Мойсей лице с лице, както човек говори с приятеля си; а, като се връщаше Мойсей в стана, слугата му, младежът Исус, Навиевият син, не се отдалечаваше от шатъра.

Мойсей и Божията слава


12 Мойсей каза на Господа: Ето, Ти ми казваш: Води този народ; но не си ми открил кого ще изпратиш с мене; макар да си ми казал: Тебе познавам по име, ти си придобил Моето благоволение. 13 Сега, ако съм придобил Твоето благоволение, покажи ми, моля Ти се, пътя Си, за да Те позная и да придобия благоволението Ти; и помисли, че тези люде са Твой народ. 14 И Господ каза: Моето присъствие ще върви с тебе и Аз ще те успокоя. 15 А Мойсей му рече: Ако Твоето присъствие не дойде с мене, не ни извеждай оттук. 16 Защото как ще се познае сега, че сме придобили Твоето благоволение, аз и Твоят народ? Нали чрез идването Ти с нас, за да се отделим, аз и Твоят народ, от всичките народи, които са по лицето на земята.
17 И Господ каза на Мойсей: И това което си рекъл, ще сторя; защото си придобил Моето благоволение и те познавам по име. 18 Тогава рече Мойсей: Покажи ми, моля, славата Си. 19 А Господ му каза: Аз ще сторя да мине пред тебе цялата Моя слава, и ще проглася пред тебе името Еова; и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля. 20 Рече още: Не можеш видя лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане жив. 21 Рече още Господ: Ето място при Мене; ти ще застанеш на канарата; 22 и когато минава славата Ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката Си, докато премина; 23 после ще вдигна ръката Си и ще ме видиш изотзад, но лицето Ми няма да се види.
© Библейска лига - България

34

Новите каменни плочи


1 След това Господ каза на Мойсей: Издялай си две каменни плочи като първите; и ще напиша на тези плочи думите, които бяха на първите плочи, които ти строши. 2 Бъди готов за сутринта и на сутринта се качи на Синайската планина и застани пред Мене там, на върха на планината. 3 Но никой да не идва с тебе, нито да се вестява някой по цялата планина; дори овцете и говедата да не пасат пред тази планина.
4 И така, Мойсей издяла две каменни плочи като първите; и на сутринта, като стана рано, изкачи се на Синайската планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи. 5 И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господнето име. 6 Господ премина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, многомилостив и верен, 7 Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния; въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и четвъртото поколение. 8 Тогава Мойсей бързо се наведе до земята и се поклони; 9 и каза: Господи, ако съм придобил сега Твоето благоволение, нека дойде, моля, Господ между нас; защото този народ е коравовратен; и прости беззаконието ни и греха ни, и вземи ни за Свое наследство.
10 И Господ му каза: Ето, Аз сключвам завет; пред целия ти народ ще извърша чудеса такива, каквито не са ставали сред нито един народ по целия свят; и целият народ, сред който си ти, ще види Господнето дело; защото това, което Аз ще сторя с вас, е страшно. 11 Пази това, което ти заповядвам днес. Ето, Аз изгонвам пред тебе аморееца, ханаанеца, хета, ферезееца, евееца и евусееца; 12 но внимавай да не направиш договор с жителите на земята, където отиваш, да не би да стане примка между вас. 13 Но жертвениците им да събориш, стълбовете им да строшиш, и ашерите им да изсечеш; 14 защото ти не бива да се кланяш на друг бог, понеже Еова, чието име е Ревнив, Той е ревнив Бог. 15 Внимавай да не направиш договор с жителите на земята и когато те блудстват след боговете си и жертват на боговете си, да те поканят, и да ядеш от жертвите им; 16 и да вземеш от дъщерите им за синовете си, и тези техни дъщери, като блудстват след боговете си, да накарат и твоите синове да блудстват след боговете им. 17 Да не си правиш излети богове.
18 Празника на безквасните да пазиш. Седем дни да ядеш безквасен хляб, както съм ти заповядал, на отреденото време в месец авив; защото в месец авив ти излезе от Египет. 19 Всичко, което отваря утроба, е Мое, и всяко мъжко първородно между добитъка ти, говедо или овца. 20 А първородното на осела да откупиш с агне; и ако не го откупиш, тогава да му пресечеш врата. Всичките си първородни синове да откупваш. И никой да не се яви пред Мене с празни ръце.
21 Шест дни да работиш, а в седмия ден да си почиваш; даже и във време на сеитба и на жътва да си почиваш.
22 И да пазиш празника на седмиците, тоест на първите плодове на жетвата на житото, и празника на беритбата в края на годината.
23 Три пъти през годината всичките твои от мъжки пол да се явяват пред Господа Еова, Израилевия Бог. 24 Защото ще изгоня пред тебе народи, и ще разширя пределите ти; и никой не ще пожелае твоята земя, ако се явяваш пред Господа, твоя Бог, три пъти през годината.
25 Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасни хлябове; нито да остане нещо от жертвата на пасхалния празник до сутринта. 26 Най-първите плодове от земята си да принесеш в дома на Господа, твоя Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.
27 Тогава Господ каза на Мойсей: Напиши си тези думи; защото според тези думи сключих Аз завет с тебе и с Израил. 28 И Мойсей стоя там с Господа четиридесет дни и четиридесет нощи, без да яде хляб или да пие вода. И Господ написа на плочите думите на завета, десетте заповеди.

Блясъкът на Мойсеевото лице


29 И като слизаше Мойсей от Синайската планина, и държеше двете плочи на свидетелството в ръката си, при слизането си от планината Мойсей не знаеше, че кожата на лицето му блести, понеже беше говорил с Бога. 30 Но Аарон и всичките израиляни видяха Мойсей и ето, кожата на лицето му блестеше и бояха се да се приближат при него. 31 Затова Мойсей ги повика; тогава Аарон и всичките началници на обществото се върнаха при него и Мойсей говори с тях. 32 След това се приближиха и всички израиляни; и той им заповяда всичко, което Господ му беше говорил на Синайската планина. 33 И когато Мойсей свърши да говори с тях, сложи на лицето си покривало. 34 А когато влизаше пред Господа да говори с Него, Мойсей вдигаше покривалото докато излезе; тогава излизаше и говореше на израиляните онова, което му беше заповядано. 35 И израиляните виждаха лицето на Мойсей, че кожата на лицето му блестеше; а Мойсей пак пускаше покривалото на лицето си, докато влезе да говори с Господа.
© Библейска лига - България

35

Наредба за съботата


1 След това Мойсей събра цялото общество израиляни и им каза: Ето какво заповяда Господ да правите. 2 Шест дни да се работи; а седмият ден да ви бъде свят, събота за почивка, посветена на Господа; всеки, който работи в този ден, да се умъртви. 3 В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си.

Принадлежности за скинията


4 Мойсей още говори на цялото общество израиляни, казвайки: Ето какво заповяда Господ: 5 Съберете помежду си принос за Господа; всеки, когото сърцето подбужда, нека принесе принос на Господа: злато, сребро и мед, 6синьо, мораво, червено, висон и козина, 7 червенобоядисани овчи кожи и обработени морски кожи, ситимово дърво, 8 масло за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене, 9 ониксови камъни и камъни за влагане на ефода и на нагръдника. 10 И всеки между вас, който има мъдро сърце, нека дойде, за да се направи всичко, което заповяда Господ: 11 скинията, покривката ѝ, покривалото ѝ, куките ѝ, дъските ѝ, лостовете ѝ, стълбовете ѝ и подложките ѝ; 12 ковчега и върлините му, умилостивилището и закривателната завеса; 13 трапезата и върлините ѝ с всичките ѝ прибори, и присъствения хляб; 14 също и светилника за осветление с приборите му, светилата му и маслото за осветление; 15 кадилния олтар и върлините му, мирото за помазване, благоуханния тамян, входната завеса за скинията; 16 олтара за всеизгарянето с медната му решетка, върлините му и всичките му прибори, умивалника и коритото му; 17 завесите за двора, стълбовете му и подложките им, и завесата за дворния вход; 18 коловете за скинията и коловете за двора с въжетата им, 19 служебните одежди за служене в светилището, свещените одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат.
20 Тогава цялото общество на израиляните си отиде от Мойсеевото присъствие. 21 И заприиждаха, всеки, когото сърцето подбуждаше, и всеки, когото духът предразполагаше, и принасяха принос на Господа за направата на шатъра за срещане и за всички служби в него, и за свещените одежди. 22 Идваха мъже и жени, онези, които сърцето подбуждаше, и принасяха гривни, обеци, пръстени, мъниста и всякакви златни вещи, както и всеки, който искаше да принесе златен принос на Господа. 23 И всеки, у когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козина, червенобоядисани овчи кожи и обработени морски кожи, принасяше ги. 24 Всички, които можеха да направят принос от сребро и мед, принасяха принос на Господа; и всички, у които се намираше ситимово дърво за каквато и да било работа за службата, принасяха го. 25 Също и всяка жена, която имаше мъдро сърце, предеше с ръцете си и принасяше напреденото – синьото, моравото, червеното и висона. 26 Всички жени, които сърцето подбуждаше и които умееха, предяха козина. 27 А началниците принасяха ониксови камъни и камъни за влагане на ефода и на нагръдника, 28 и аромати, и масло за осветление и за мирото за помазване, и за благоуханния тамян. 29 Израиляните принасяха доброволен принос на Господа, всеки мъж и жена, които сърцето подбуждаше да принесат за каквато и да било работа, която Господ чрез Мойсей заповяда да се направи.
30 Тогава каза Мойсей на израиляните: Вижте, Господ повика по име Веселеил, сина на Ури, Оровия син, от Юдовото племе, 31 и го изпълни с Божия Дух, с мъдрост, разум, знание и с всякакво майсторство, 32 за да изобретява художествени изделия, да работи със злато, сребро и мед, 33 да изсича камъни за обковка и да изрязва дърво, и да работи всякаква художествена работа. 34 И Той вложи в неговото сърце и в сърцето на Елиав, Ахисамаховия син, от Дановото племе, да поучават. 35 Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник и на везач по син, морав, червен и висонов плат, и на тъкачи, които правят всякакви работи и измайсторяват художествени изделия.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи