План за четене на Библията

Хронологичен / ден 42

Стар Завет

Изход

36

1 И тъй: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е вложил мъдрост и разум, за да знае да върши каквато и да било работа за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал.
2 И Мойсей повика Веселеил, Елиав и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше вложил мъдрост, всеки, когото сърцето подбуждаше да се заеме за работа и да я работи. 3 И те приеха от Мойсей всичките приноси, които израиляните бяха принесли, за да изработят потребното за светилището.
И продължаваха да принасят на Мойсей всяка сутрин още доброволни приноси. 4 Тогава дойдоха всичките мъдри по сърце мъже, които изработваха всякакви вещи за светилището, всеки от работата, която вършеше, 5 и говориха на Мойсей, казвайки: Народът принася много повече, отколкото е нужно за работите, които заповяда Господ да се направят. 6 Затова Мойсей заповяда и прогласиха в стана: Никой мъж или жена да не прави вече принос за светилището. И тъй, людете престанаха да принасят. 7 Защото материалът, който имаха, беше достатъчно, за да извършат всичката работа, че и повече.

Скинията


8 И всичките мъдри по сърце мъже измежду онези, които работеха, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях извезаха изкусно изработени херувими. 9 Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакти, а широчината на всяка завеса – четири лакти; всичките завеси имаха една мярка. 10 И Веселеил скачи петте завеси една с друга, и другите пет завеси скачи една с друга. 11 И направи сини петлици по края на последната от първите скачени завеси; така направи и по края на последната от вторите скачени завеси. 12 Петдесет петлици направи на едната завеса и петдесет петлици направи по края на завесата, която беше от вторите скачени завеси; петлиците бяха една срещу друга. 13 Направи и петдесет златни куки и скачи завесите една за друга с куките; така скинията стана едно цяло. 14 После направи завеси от козина за покрив на скинията; единадесет такива завеси направи; 15 дължината на всяка завеса беше тридесет лакти, а широчината на всяка завеса четири лакти; единадесетте завеси имаха една мярка. 16 И скачи петте завеси отделно и шестте завеси отделно. 17 И направи петдесет петлици по края на онази завеса, която беше последна от първите скачени завеси, и петдесет петлици по края на завесата, която беше последна от вторите скачени завеси. 18 Направи и петдесет медни куки, за да съедини покрива в едно цяло. 19 И направи покрив за скинията от червенобоядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от обработени морски кожи.
20 И направи дъските за скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени. 21 Дължината на всяка дъска беше десет лакти, а широчината на всяка дъска лакът и половина. 22 Във всяка дъска имаше два шипа, един срещу друг; така направи с всички дъски на скинията. 23 И направи за скинията двадесет такива дъски за южната страна; 24 и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата ѝ шипа и две подложки под друга дъска за двата ѝ шипа. 25 Също и за втората страна на скинията, северната, направи двадесет дъски 26 и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска. 27 А за задната страна на скинията, западната, направи шест дъски. 28 И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна. 29 Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством една халка; така направи и с двете дъски на двата ъгъла. 30 Така бяха осем дъски с шестнадесет сребърни подложки, по две подложки под всяка дъска. 31 И направи лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията, 32 пет лоста за дъските от другата страна на скинията и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад. 33 И направи средния лост да преминава през средата на дъските от край до край. 34 И обкова дъските със злато, и направи халките им от злато, за да се слагат в тях лостовете, и обкова лостовете със злато.
35 И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, и извеза на нея изкусно изработени херувими. 36 И направи за нея четири стълба от ситимово дърво, които обкова със злато; куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.
37 Направи и завеса за входа на шатъра, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон, 38 и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.
© Библейска лига - България

37

Ковчегът на завета


1 И направи Веселеил ковчега от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок. 2 Обкова го отвътре и отвън с чисто злато и му направи златен венец наоколо. 3 И изля за него четири златни халки за четирите му долни ъгъла, две халки на едната му страна и две халки на другата му страна. 4 Направи и върлини от ситимово дърво и ги обкова със злато. 5 И провря върлините през халките от страните на ковчега, за да се носи ковчегът. 6 И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго и лакът и половина широко. 7 И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището, 8 един херувим на единия край и един херувим на другия край; част от самото умилостивилище направи херувимите на двата му края. 9 И херувимите бяха с разперени отгоре крила, и покриваха с крилата си умилостивилището; и лицата им бяха едно срещу друго; към умилостивилището бяха обърнати лицата на херувимите.

Трапезата


10 И направи трапезата от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока. 11 Обкова я с чисто злато, и ѝ направи златен венец наоколо. 12 Направи ѝ наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза ѝ. 13 И изля за нея четири златни халки, и постави халките на четирите ъгъла, които бяха при четирите ѝ крака. 14 До самия перваз бяха халките, за да се слагат в тях върлините и да се носи трапезата. 15 Направи върлините от ситимово дърво и ги обкова със злато, за да се носи трапезата с тях. 16 И направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата ѝ, тамянниците ѝ, тасовете ѝ, и поливалниците ѝ, за употреба при възлиянията.

Светилникът


17 И направи светилника от чисто злато; изкован направи светилника; стъблото му, клоните му, чашките му, топчиците му, и цветята му бяха част от самия него. 18 Шест клона се издаваха от страните му, три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна. 19 На единия клон имаше три чашки като бадемови цветове, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадемови цветове, една топчица и едно цвете; така и на шестте клона, които се издаваха от светилника. 20 И на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадемови цветове, с топчиците им и цветята им. 21 И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под двата му клона една топчица, и под двата му клона една топчица, и под двата му клона една топчица. 22 Топчиците им и клоните им бяха част от самия него; светилникът беше цял изкован от чисто злато. 23 И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато. 24 От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори.

Кадилният олтар


25 И направи кадилния олтар от ситимово дърво, един лакът дълъг и един лакът широк, четвъртит; и височината му беше два лакътя; а роговете му бяха част от самия него. 26 Обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо и роговете му; и направи му златен венец наоколо. 27 А под венеца му направи две златни халки, близо при двата му ъгъла на двете му страни, за да се слагат в тях върлините и да го носят с тях. 28 Върлините направи от ситимово дърво и ги обкова със злато.
29 И направи мирото за свещено помазване и чистия благоуханен тамян, според изкуството на мироварец.
© Библейска лига - България

38

Олтарът за всеизгаряне


1 И направи олтара за всеизгаряне от ситимово дърво, пет лакти дълъг и пет лакти широк, четвъртит, и три лакти висок. 2 И на четирите му ъгъла направи роговете му; роговете му бяха част от самия него; и обкова го с мед. 3 Направи и всичките прибори за олтара, гърнетата, лопатите, тасовете, вилиците, и въгленниците; всичките му прибори направи медни. 4 И направи за олтара медна решетка във вид на мрежа, под полицата, която е около олтара отдолу, така че да стигне до средата на олтара. 5 Изля и четири халки за четирите края на медната решетка, в които да се слагат върлините. 6 Върлините направи от ситимово дърво и ги обкова с мед. 7 И провря върлините през халките от страните на олтара, за да се носи с тях. Кух, от дъски, направи олтара.

Медният умивалник


8 Направи умивалника от мед и коритото му от мед, от огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра за срещане да прислужват.

Дворът


9 И направи двора; за южната страна завесите на двора бяха от препреден висон, дълги сто лакти; 10 стълбовете им бяха двадесет и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 11 И за северната страна завесите бяха сто лакти дълги, стълбовете им двадесет и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 12 После, за западната страна завесите бяха петдесет лакти дълги, стълбовете им десет и подложките им десет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 13 И за източната страна, която гледа към изток, бяха петдесет лакти завеси; 14 завесите за едната страна на входа бяха дълги петнадесет лакти, стълбовете им три и подложките им три; 15 така и за другата им страна; оттам и отсам дворния вход завесите бяха петнадесет лакти дълги, стълбовете им три и подложките им три. 16 Всичките завеси около двора бяха от препреден висон. 17 Подложките за стълбовете бяха медни, куките на стълбовете и връзките им сребърни, и върховете им обковани със сребро; и всичките стълбове на двора бяха опасани със сребро. 18 Завесата за дворния вход беше везана изработка от синьо, мораво, червено и препреден висон; и дължината ѝ беше двадесет лакти, а височината пет лакти, както завесите на двора; 19 и стълбовете им бяха четири, и медните им подложки четири, куките им сребърни, върховете им обковани със сребро и връзките им сребърни. 20 Всичките колове на скинията и около двора бяха медни.

Принадлежности за скинията


21 Това е сборът на принадлежностите за скинията, тоест за скинията за плочите на свидетелството, както, според Мойсеевото повеление, се изброиха чрез Итамар, сина на свещеника Аарон, за служенето на левитите. 22 Веселеил, синът на Ури, Оровия син, от Юдовото племе, направи всичко, което Господ заповяда на Мойсей; 23 и с него беше Елиав, Ахисамаховият син, от Дановото племе, резбар и изкусен художник, и везач на синьо, на мораво, на червено и на висон.
24 Всичкото злато, което се употреби за изработването на всичко потребно за светилището, златото на приноса, беше двадесет и девет таланта и седемстотин и тридесет сикъла, според сикъла на светилището. 25 И среброто от данъка наложен върху преброените от обществото беше сто таланта и хиляда седемстотин седемдесет и пет сикъла, според сикъла на светилището, – 26 данък от един веках на глава, тоест половин сикъл, според сикъла на светилището, за всеки, който се е причислил към преброените, тоест онези, които бяха на възраст от двадесет години и нагоре, за шестотин и три хиляди петстотин и петдесет души. 27 От среброто на стоте таланта се изляха подложките на светилището и подложките на стълбовете за завесата – сто подложки от сто таланта, един талант за една подложка. 28 И от хилядата седемстотин седемдесет и пет сикъла направи куките за стълбовете, обкова върховете им и им направи връзки. 29 А медта на приноса беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикъла. 30 От нея направи подложките за входа на шатъра за срещане, медния олтар, медната решетка за него с всичките прибори за олтара, 31 подложките за стълбовете около двора, и подложките за дворния вход, всичките колове на скинията и всичките колове за двора наоколо.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи