План за четене на Библията

Хронологичен / ден 44

Стар Завет

Левит

1

Принос за всеизгаряне


1 И Господ повика Мойсей, и като му говореше от шатъра за срещане, каза: 2 Кажи на израиляните: Когато някой от вас принася принос на Господа, от добитъка нека принася, от едрия и дребния добитък.
3 Ако приносът му за всеизгаряне е от едрия добитък, нека принесе мъжко без недостатък; да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа. 4 Да положи ръката си върху главата на животното за всеизгаряне и то ще бъде прието като умилостивение за него. 5 После да заколи телето пред Господа; и свещениците, Аароновите синове, да принесат кръвта и да поръсят с кръвта наоколо върху олтара, който е пред входа на шатъра за срещане. 6 И да одере животното за всеизгаряне, и да го насече на късове. 7 А синовете на свещеника Аарон да накладат огън на олтара и да наредят дърва на огъня. 8 И свещениците, Аароновите синове, да сложат тези късове, главата и тлъстината, на дървата, които са върху огъня на олтара. 9 А вътрешностите на животното и нозете му да измие с вода, и свещеникът да изгори всичко на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна за Господа.
10 Ако пък приносът му за всеизгаряне е дребен добитък, от овцете или от козите, нека принесе мъжко без недостатък. 11 Да го заколи пред Господа на северната страна на олтара; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят олтара наоколо с кръвта му. 12 И да го насече на късове, с главата му и с тлъстините му; а свещеникът да ги нареди на дървата, които са върху огъня на олтара. 13 А вътрешностите и нозете да измие с вода; и свещеникът да донесе всичко това и да го изгори на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна за Господа.
14 Но ако приносът му за всеизгаряне пред Господа е от птици, тогава да принесе жертвата си от гургулици или от млади гълъби. 15 Свещеникът да го донесе при олтара и, като откъсне главата му, да го изгори на олтара; а кръвта му да изцеди отстрани до олтара. 16 Да изтръгне гушата и перата му, и да ги хвърли на източната страна на жертвеника, към мястото за пепелта. 17 И да го скърши между крилата, но без да го разделя на две; и свещеникът да го изгори върху дървата, които са на огъня на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна за Господа.
© Библейска лига - България

2

Хлебен принос


1 Когато принася някой на Господа хлебен принос, нека бъде от чисто брашно; и да го полее с дървено масло, и да сложи върху него ливан. 2 И като го донесе на свещениците, Аароновите синове, свещеникът да вземе една пълна шепа от чистото му брашно и от маслото му, и всичкия му ливан, и да ги изгори на олтара за възпоменание, като жертва чрез огън, благоуханна за Господа. 3 А останалото от хлебния принос да бъде за Аарон и за синовете му; това е пресвято измежду жертвите, принесени на Господа.
4 Когато принасяш хлебен принос, печен в пещ, нека бъде от безквасни пити от чисто брашно, омесени с дървено масло, или от безквасни кори, намазани с масло.
5 Ако пък приносът ти е хлебен принос, печен в тава, то нека бъде безквасен, от чисто брашно, омесено с дървено масло. 6 Да го разчупиш на късове и да го полееш с масло; това е хлебен принос.
7 Но ако приносът ти е хлебен принос, приготвен в гърне, нека бъде от чисто брашно с дървено масло. 8 Направеният от тези неща принос да донесеш на Господа; и когато се представи на свещеника, той да го донесе при олтара. 9 И свещеникът, като отдели от хлебния принос колкото за възпоменание, да го изгори на олтара като жертва чрез огън, благоуханна за Господа. 10 А останалото от хлебния принос да бъде за Аарон и за синовете му; това е пресвято измежду жертвите, принесени на Господа.
11 Никакъв хлебен принос, който принасяте на Господа, да не се прави с квас; защото не бива да изгаряте в жертва пред Господа нито квас, нито мед. 12 Тях принасяйте на Господа като принос от първите плодове; но да не се изгарят на олтара за благоухание. 13 И от хлебните приноси да подправяш със сол всеки свой принос; да не оставяш да липсва от хлебния ти принос солта на завета на твоя Бог; с всичките си приноси да принасяш и сол.
14 И ако принасяш на Господа хлебен принос от първите плодове, то за хлебен принос от първите си плодове да принесеш класове изсушени на огън, жито очукано от първите зрели класове. 15 Да го полееш с дървено масло и да му сложиш ливан; това е хлебен принос. 16 И за възпоменание свещеникът да изгори от очуканото жито и от маслото, заедно с всичкия ливан; това е жертва чрез огън на Господа.
© Библейска лига - България

3

Принос за примирителна жертва


1 Ако приносът на някого е примирителна жертва и го принася от едър добитък, мъжко или женско, трябва да го принесе пред Господа без недостатък. 2 Нека положи ръката си на главата на приноса си и нека го заколи при входа на шатъра за срещане; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят олтара наоколо с кръвта. 3 И от примирителната жертва нека принесе в жертва чрез огън на Господа тлъстината, която обвива вътрешностите, и всичката тлъстина по вътрешностите, 4 двата бъбрека с тлъстината около тях към слабините и булото на черния дроб, (което да извади до бъбреците); 5 и Аароновите синове да изгорят всичко това на олтара, върху приноса за всеизгаряне, който е върху дървата, на огъня; това е жертва чрез огън, благоуханна за Господа.
6 И ако приносът му за примирителна жертва на Господа е от дребен добитък, мъжко или женско, трябва да го принесе без недостатък. 7 Ако принася агне, нека го принесе пред Господа. 8 Като положи ръката си на главата на приноса си, нека го заколи пред шатъра за срещане; а Аароновите синове да поръсят олтара наоколо с кръвта му. 9 И от примирителния принос нека принесе в жертва чрез огън на Господа тлъстината му, цялата опашка, (която да извади чак от гръбнака) тлъстината, която обвива вътрешностите, и всичката тлъстина по вътрешностите, 10 двата бъбрека с тлъстината около тях към слабините и булото на черния дроб, (което да извади до бъбреците); 11 и свещеникът да ги изгори на олтара; това е храна, пожертвана чрез огън на Господа.
12 Ако пък приносът му е коза, то да я принесе пред Господа. 13 Като положи ръката си на главата ѝ, нека я заколи пред шатъра за срещане; а Аароновите синове да поръсят олтара наоколо с кръвта ѝ. 14 И от нея нека принесе за жертва чрез огън на Господа тлъстината, която обвива вътрешностите, и всичката тлъстина по вътрешностите, 15 двата бъбрека с тлъстината около тях към слабините и булото на черния дроб, (което да извади до бъбреците); 16 и свещеникът да ги изгори на олтара. Това е храна, пожертвана чрез огън за благоухание; всичката тлъстина принадлежи на Господа. 17 Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви поселения, да не ядете нито тлъстина, нито кръв.
© Библейска лига - България

4

Принос за грях


1 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Ако някой съгреши от незнание, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се върши, – 3 ако помазаният свещеник съгреши, така че да се завлече народът в престъпление, тогава за греха, който е извършил нека принесе на Господа теле без недостатък в принос за грях. 4 Нека приведе телето пред Господа, при входа на шатъра за срещане, нека положи ръката си на главата на телето и нека го заколи пред Господа. 5 Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на телето и да я принесе при шатъра за срещане; 6 и свещеникът да натопи пръста си в кръвта, и да поръси с кръвта седем пъти пред Господа пред завесата на светилището. 7 Свещеникът да помаже с кръвта пред Господа и роговете на жертвеника за благоуханно кадене, който е в шатъра за срещане; а останалата кръв на телето да излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане. 8 И да извади всичката тлъстина на принесеното за грях теле: тлъстината, която обвива вътрешностите, и всичката тлъстина по вътрешностите, 9 двата бъбрека с тлъстината около тях към слабините и булото на черния дроб, (което да извади до бъбреците), 10 както се изважда от телето за примирителна жертва; и свещеникът да ги изгори на олтара за всеизгаряне. 11 А кожата на телето, всичкото му месо, с главата му и с нозете му, и вътрешностите му, и изпражненията му, 12 тоест цялото теле да изнесе вън от стана на чисто място, където се изсипва пепелта, и да го изгори на дърва с огън; където се изсипва пепелта, там да се изгори.
13 Ако пък цялото общество израиляни съгрешат от незнание, като извършат нещо, което Господ е заповядал да не се върши и станат виновни, а делото им се укрие от очите на обществото, 14 когато се узнае грехът, който са извършили, нека обществото да принесе теле в принос за грях и да го приведе пред шатъра за срещане; 15 и старейшините на обществото да положат ръцете си на главата на телето пред Господа; и да заколят телето пред Господа. 16 Тогава помазаният свещеник да внесе от кръвта на телето в шатъра за срещане; 17 и свещеникът, като натопи пръста си в кръвта, да поръси пред завесата седем пъти пред Господа. 18 Да помаже с кръв и роговете на олтара, който е пред Господа, в шатъра за срещане; после всичката кръв да излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане. 19 Всичката му тлъстина да извади и да я изгори на олтара. 20 И с това теле да направи така, както направи с онова, което беше принос за грях; така да направи и с това теле; и свещеникът да направи умилостивение за тях, и ще им се прости. 21 И да изнесе телето вън от стана, и да го изгори, както изгори първото теле; това е принос за грях за обществото.
22 А когато някой първенец съгреши, като от незнание извърши нещо, което Господ, неговият Бог, е заповядал да не се върши, и стане виновен, 23 ако му се посочи грехът, който е извършил, за принос да донесе козел без недостатък; 24 и да положи ръката си на главата на козела и да го заколи на мястото, където колят всеизгарянето пред Господа; това е принос за грях. 25 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да помаже роговете на олтара за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на олтара за всеизгаряне; 26 и всичката му тлъстина да изгори на олтара, както тлъстината на примирителната жертва; така да направи свещеникът умилостивение за него поради греха му и ще му се прости.
27 Ако пък някой от народа съгреши от незнание, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се върши и стане виновен, 28 ако му се посочи грехът, който е извършил, то за греха, който е извършил, да принесе коза без недостатък; 29 и да положи ръката си на главата на приноса за грях, и да заколи приноса за грях на мястото на всеизгарянето. 30 Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта му и да помаже роговете на олтара за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на олтара. 31 И да извади всичката му тлъстина така както се изважда тлъстината от примирителната жертва; и свещеникът да я изгори на олтара за благоухание пред Господа; така да направи свещеникът умилостивение и ще му се прости.
32 Или ако принесе агне в принос за грях, да принесе женско без недостатък; 33 и да положи ръката си на главата на приноса за грях, и да го заколи в принос за грях на мястото, където колят всеизгарянето. 34 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да помаже роговете на олтара за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на олтара. 35 И да извади всичката му тлъстина така както се изважда тлъстината от агнето на примирителната жертва; и свещеникът да ги изгори на олтара, както се изгарят приносите чрез огън на Господа; така да направи свещеникът умилостивение за греха, който е извършил, и ще му се прости.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи