План за четене на Библията

Хронологичен / ден 61

Стар Завет

Числа

16

Корей, Датан и Авирон


1 А Корей, син на Исаар, син на Каат, Левиевия син, и Датан, и Авирон – синове на Елиав, и Он – син на Фалет, Рувимови потомци, като взеха хора, 2 вдигнаха се против Мойсей с двеста и петдесет души от израиляните, първенци на обществото, избрани за съветници, именити мъже. 3 Събраха се против Мойсей и против Аарон и казаха им: Стига ви толкова! Цялото общество е свято, всеки един от тях и Господ е сред тях. А защо възвисявате себе си над Господнето общество?
4 А Мойсей, като чу това, падна по лице 5 и говори на Корей и на цялата му дружина, казвайки: Утре Господ ще покаже кои са Негови и кой е свят, и кого ще приближи при Себе Си. И когото Той избере, него и ще приближи при Себе Си. 6 Това направете: ти, Корей, и цялата ти дружина, вземете си кадилници, 7 сложете в тях огън и сложете в тях тамян утре пред Господа; и когото Господ избере, той ще бъде свят. Стига толкова, синове Левиеви! 8 И Мойсей каза на Корей: Чуйте сега, синове Левиеви: 9 малко ли ви е това, че Израилевият Бог ви отдели от Израилевото общество, и ви приближи при Себе Си, за да служите в Господнята скиния и да стоите пред народа, за да му служите? 10 Той те приближи при Себе Си заедно с всичките ти братя, Левиеви синове; а сега искате и свещенството. 11 Така че ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа; защото кой е Аарон, че да роптаете против него?
12 И Мойсей изпрати да повикат Датан и Авирон, Елиавовите синове; а те отговориха: Няма да дойдем. 13 Малко ли е това, че си ни извел от земя, в която текат мляко и мед, за да ни измориш в пустинята, че още и владетел искаш да ни станеш. 14 При това, ти не си ни довел в земя, където текат мляко и мед, нито си ни дал да наследим нивя и лозя. Или искаш да извадиш очите на тези хора? Няма да дойдем. 15 Тогава Мойсей се разсърди много и каза на Господа: Не поглеждай благосклонно на приноса им; аз не съм взел нито един осел от тях и никому не съм сторил зло. 16 И Мойсей каза на Корей: Утре ти и всички, които си събрал, да застанете пред Господа – ти и те, и Аарон; 17 и вземете всеки кадилницата си, сложете в тях тамян, и занесете пред Господа всеки кадилницата си, двеста и петдесет кадилници; също и ти, и Аарон – всеки своята кадилница.
18 И тъй, те взеха всеки кадилницата си, сложиха огън в тях, сложиха в тях и тамян, и застанаха пред входа на шатъра за срещане заедно с Мойсей и Аарон, 19 И Корей събра срещу тях цялото общество пред входа на шатъра за срещане; и Господнята слава се яви на цялото общество.
20 Тогава Господ говори на Мойсей и Аарон, казвайки: 21 Отделете се от това общество, за да ги изтребя в един миг. 22 А те паднаха по лице и рекоха: О, Боже, Боже на духовете на всяка плът! Ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество? 23 Тогава Господ каза на Мойсей: 24 Говори на обществото, кажи: Отстъпете от шатрите на Корей, Датан и Авирон. 25 И тъй, Мойсей стана и отиде при Датан и Авирон; след него отидоха и Израилевите старейшини. 26 И говори на обществото, казвайки: Отстъпете, моля ви се, от шатрите на тези нечестиви мъже и не се допирайте до нищо тяхно, за да не погинете сред всичките техни грехове. 27 И тъй, те навред отстъпиха от шатрите на Корей, Датан и Авирон; а Датан и Авирон излязоха и застанаха при входовете на своите шатри с жените си и малките си деца. 28 И рече Мойсей: Ето как ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тези дела, и че не от себе си го правя: 29 ако тези човеци умрат, както умират всичките човеци, или ако им се въздаде, както се въздава на всичките човеци, то Господ не ме е изпратил; 30 но ако Господ извърши нещо ново – ако земята отвори устата си, и ги погълне заедно с всичко, което е тяхно, и те слязат живи в шеол, тогава ще познаете, че тези човеци са презрели Господа.
31 Като изговори той всички тези думи, земята се разпукна под тях. 32 Земята отвори своята паст и погълна тях, домочадията им, всичките Корееви люде и всичкия им имот. 33 Те слязоха живи в шеол с всичко тяхно, земята ги покри и те изчезнаха от обществото. 34 И всички израиляни, които бяха около тях, побягнаха при техния вик, като казваха: Да не погълне и нас земята. 35 И огън излезе от Господа и пояде онези двеста и петдесет мъже, които бяха принесли тамяна.
36 След това Господ говори на Мойсей, казвайки: 37 Кажи на Елеазар, сина на свещеника Аарон, да прибере кадилниците от изгарянето; а ти разпръсни огъня нататък, защото святи са 38 кадилниците на тези човеци, които съгрешиха против собствената си душа. И нека ги направят на плочи за обковаване на олтара, понеже те ги принесоха пред Господа, затова са святи; и те ще бъдат за знамение на израиляните. 39 И тъй, свещеникът Елеазар прибра медните кадилници, които изгорелите бяха принесли; и направиха ги на плочи за обковаване на олтара, 40 за да напомнят на израиляните, че никой чужд човек, който не е от Аароновото потомство, не бива да пристъпва да принася тамян пред Господа, за да не стане като с Корей и дружината му, както Господ му бе казал чрез Мойсей.
41 А на утрешния ден цялото общество израиляни възроптаха против Мойсей и Аарон, като казаха: Вие избихте Господните служители. 42 Но когато обществото се събра против Мойсей и Аарон, погледнаха към шатъра за срещане, и ето, облакът го покри и Господнята слава се яви. 43 И Мойсей и Аарон дойдоха пред шатъра за срещане. 44 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 45 Оттеглете се от това общество, за да ги погубя в един миг. Но те паднаха по лице. 46 Тогава Мойсей каза на Аарон: Вземи кадилницата си, сложи в нея огън от олтара и сложи на него тамян, и иди бързо при обществото и направи умилостивение за тях; защото гняв излезе от Господа, морът започна. 47 Аарон направи както каза Мойсей и се завтече сред обществото; и ето, морът беше започнал сред народа; и той сложи тамяна и направи умилостивение за людете. 48 А като застана между мъртвите и живите, морът престана. 49 Умрелите от мора бяха четиринадесет хиляди и седемстотин души, освен онези, които умряха поради делото на Корей. 50 И Аарон се върна при Мойсей до входа на шатъра за срещане, защото морът престана.
© Библейска лига - България

17

Напъпването на Аароновия жезъл


1 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 Говори на израиляните и вземи от тях дванадесет жезъла, по един жезъл за всеки дом, от всичките им първенци според домовете на бащите им, и напиши името на всекиго върху жезъла му. 3 На Левиевия жезъл напиши името на Аарон, понеже ще има по един жезъл за всеки началник на бащините им домове. 4 Положи ги в шатъра за срещане пред плочите на свидетелството, където Аз се срещам с вас. 5 И жезълът на човека, когото избера, ще процъфти. Така ще направя да престанат пред Мене роптанията на израиляните, с които те роптаят против вас.
6 И тъй, Мойсей каза на израиляните, и всичките им първенци му дадоха по един жезъл според бащините си домове; и Аароновият жезъл беше между жезлите им. 7 И Мойсей положи жезлите пред Господа в шатъра за плочите на свидетелството. 8 И на другия ден Мойсей влезе в шатъра за плочите на свидетелството; и ето, Аароновият жезъл за Левиевия дом беше покарал и напъпил, цъфнал и завързал зрели бадеми. 9 И Мойсей изнесе всички жезли от пред Господа при всичките израиляни; и те, като ги прегледаха, взеха всеки жезъла си. 10 Тогава Господ каза на Мойсей: Върни Аароновия жезъл пред плочите на свидетелството, за да се пази като знак против бунтовническия род; и така да направиш да престанат роптанията им против Мене, за да не измрат. 11 И Мойсей направи така; както Господ му заповяда, така направи.
12 Тогава казаха израиляните на Мойсей: Ето, ние загиваме, погубени сме, всички сме погубени! 13 Всеки, който се приближи до Господнята скиния, умира; дали няма всички да измрем?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи