План за четене на Библията

Хронологичен / ден 64

Стар Завет

Числа

23

Първото пророчество на Валаам


1 Тогава Валаам каза на Валак: Издигни ми тук седем жертвеника и приготви ми тук седем телета и седем овена. 2 И Валак стори, както рече Валаам; и Валак, и Валаам принесоха по теле и овен на всеки жертвеник. 3 После Валаам рече на Валак: Застани близо до всеизгарянето си, а аз ще отида настрани; може да дойде Господ да ме срещне; и каквото ми изяви, ще ти кажа. И отиде на гола височина. 4 И Бог срещна Валаам; а Валаам Му рече: Приготвих седемте жертвеника и принесох по теле и овен на всеки жертвеник. 5 И Господ вложи слово в устата на Валаам и каза: Върни се при Валак и според това слово говори. 6 Върна се при него и го намери до всеизгарянето му с всичките моавски първенци. 7 Тогава започна словото си, казвайки:
Валак, моавският цар, ме доведе от Арам,
от източните планини, и каза ми:
Ела – каза той – и прокълни ми Яков,
Ела и хвърли презрение върху Израил.
8 Как да прокълна, когото Бог не проклина?
И как да хвърля презрение, върху когото Господ не хвърля?
9 Защото от връх канарите го виждам
и от хълмите го гледам
ето народ, който се е заселил отделно
и няма да се счита между народите.
10 Кой може да преброи пясъка Яковов
или да изчисли четвъртата част от Израил?
Дано умра, както умират праведните,
и сетнините ми да бъдат както техните!
11 Тогава Валак рече на Валаам: Какво ми направи ти? Взех те, за да прокълнеш неприятелите ми, а ти напълно ги благослови! 12 А той в отговор каза: Не трябва ли да внимавам да говоря онова, което Господ слага в устата ми?

Второто пророчество на Валаам


13 Тогава Валак му каза: Ела с мене на друго място, откъдето ще ги видиш; само част от тях ще видиш, а всички тях няма да видиш; и прокълни ми ги оттам. 14 И тъй, доведе го на полето Зофим, на върха на Фасга, и издигна седем жертвеника, и принесе по теле и овен на всеки жертвеник. 15 Тогава Валаам рече на Валак: Застани тук при всеизгарянето си, а аз ще срещна Господа там. 16 И Господ срещна Валаам, вложи слово в устата му и рече: Върни се при Валак и говори според това слово. 17 И той отиде при него и го намери да стои при всеизгарянето си с моавските първенци. И Валак му рече: Какво говори Господ? 18 Тогава той започна словото си, казвайки:
Стани, Валаче, та слушай;
дай ми ухо, ти, сине Сепфоров!
19 Бог не е човек, че да лъже,
нито човешки син, че да се разкае.
Той ли ще каже и не ще го стори?
Той ли ще обещае и не ще изпълни?
20 Ето, получих заповед да благославям;
Той като благослови, аз не мога да го отменя.
21 Не вижда беззаконие в Яков,
не вижда и извратеност в Израил.
Господ, Бог негов, с него е;
царско възклицание има сред тях.
22 Бог го изведе от Египет;
има силата на див вол.
23 Няма чародейство против Яков,
няма врачуване против Израил.
На времето си ще се говори за Яков
и за Израил: Ето какво е извършил Бог!
24 Народът ще се повдигне като лъвица
и ще се изправи като лъв,
няма да легне, докато не изяде лова си
и не изпие кръвта на жертвите.
25 Тогава Валак рече на Валаам: Нито ги проклинай, нито ги благославяй. 26 А Валаам в отговор каза на Валак: Не ти ли казах, че каквото ми каже Господ, това ще сторя?
27 След това Валак пак рече на Валаам: Ела ще те заведа на друго място, дано бъде угодно на Бога да ми ги прокълнеш оттам. 28 И Валак заведе Валаам на върха на Пеор, който гледа към Йесимон. 29 Тогава Валаам рече на Валак: Издигни ми тук седем жертвеника и приготви ми тук седем телета и седем овена. 30 И Валак направи, както рече Валаам, и принесе по теле и овен на всеки жертвеник.
© Библейска лига - България

24

Третото пророчество на Валаам


1 И Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя Израил, не отиде както друг път да търси гадания, а обърна лицето си към пустинята. 2 И като повдигна очи, Валаам видя Израил, заселен според племената си; и Божият Дух дойде на него. 3 И започна словото си, казвайки:
Валаам, син Веоров, говори,
човекът с отворени очи говори;
4 говори онзи, който чу Божиите думи,
който видя видението от Всесилния,
който падна в изстъпление,
но имаше очите си отворени:
5 Колко са красиви твоите шатри, Якове,
твоите скинии, Израилю!
6 Като долини са разпрострени,
като градини по речни брегове,
като алоини дървета, насадени от Господа,
като кедри покрай водите.
7 Ще се излива вода из ведрата му
и потомството му ще се простира в много води;
царят му ще бъде по-велик от Агага
и царството му ще се възвеличи.
8 Бог го изведе от Египет;
има силата на див вол.
Ще пояде неприятелските нему народи,
ще строши костите им и ще ги удари със стрелите си.
9 Легнал е и лежи като лъв,
като лъвица – кой ще го вдигне?
Благословен, който те благославя!
И проклет, който те проклина!
10 Тогава гневът на Валак пламна против Валаам и изпляска той с ръце; и Валак каза на Валаам: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми, а ти три пъти все ги благославяш. 11 Сега бягай и се махай; исках да те въздигна до голяма почит, но ето, Господ те лишава от почит. 12 А Валаам каза на Валак: Не казах ли аз и на твоите посланици, които ми прати: 13 Ако би ми дал Валак и къщата си, пълна със сребро и злато, не мога да престъпя Господнето повеление и да направя добро или зло от себе си, но онова, което Господ проговори, него ще кажа? 14 И сега аз си отивам при своите люде; ела да ти кажа какво ще направят тези люде на твоите люде в последните дни.

Четвъртото пророчество на Валаам


15 И като започна словото си, каза:
Валаам, син Веоров, каза,
човекът с отворени очи каза,
16 каза онзи, който чу думите Божии,
който има знание за Всевишния,
който видя видението от Всесилния,
който паднав изстъпление,
но имаше очите си отворени:
17 Виждам го, но не сега;
гледам го, но не отблизо.
Ще изгрее звезда от Яков
и ще се въздигне скиптър от Израил.
Ще порази моавските първенци
и ще погуби всичките Ситови потомци.
18 Едом ще бъде завладян,
още Сеир ще бъде завладян от неприятелите си,
а Израил ще действа мощно.
19 Владетел ще произлезе от Яков
и ще погуби останалото от града.

Последни пророчества на Валаам


20 А като видя Амалик, продължи словото си и каза:
Амалик е пръв между народите,
но краят му е гибел.
21 А като видя кенейците, продължи словото си и каза:
Яко е твоето жилище,
и положил си гнездото си на канара,
22 но кенейците ще се разорят,
когато Асур те заплени.
23 Още продължи словото си и каза:
Уви! Кой ще остане жив,
когато Бог извърши това?
24 Но кораби ще дойдат от крайморията на Китим
и ще смирят Асур, и ще смирят Евер;
но и техният край е гибел.
25 Тогава, като стана Валаам, тръгна и се върна у дома си; също и Валак тръгна по пътя си.
© Библейска лига - България

25

Моав съблазнява Израил


1 А докато Израил живееше в Ситим, мъжете започнаха да блудстват с дъщерите на Моав, 2 които ги канеха на жертвите на боговете си, и израиляните ядяха и се кланяха на боговете им. 3 Така Израил се привърза към Баал-Пеор; и Господният гняв пламна против Израил. 4 Тогава Господ каза на Мойсей: Хвани всичките първенци на народа, погуби ги и ги обеси през деня на показ пред Господа, за да се отвърне от Израил Господният яростен гняв. 5 И Мойсей рече на Израилевите съдии: Всеки от вас да убие онези от хората си, които са се привързали към Баал-Пеор. 6 Тогава един от израиляните дойде и доведе при братята си една мадиамка пред очите на Мойсей и пред цялото общество израиляни, докато те плачеха пред входа на шатъра за срещане. 7 И когато Финехас, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, видя това, излезе изсред обществото, взе копие в ръката си, 8 и влезе след израилянина в спалнята, та прободе телата и на двамата – и на израилянина и на жената. Така морът престана сред израиляните. 9 Ала умрелите от мора бяха двадесет и четири хиляди души.
10 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 11 Финехас, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, отвърна гнева Ми от израиляните, като показа ревност сред тях, подобна на Моята; така Аз не изтребих израиляните в ревността Си. 12 Затова кажи му: Аз му давам Моя завет на мир; 13 ще бъде на него и на потомството му след него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израиляните. 14 А името на убития израилянин, който беше убит с мадиамката, беше Зимри, син на Салу, първенец на един бащин дом от симеонците. 15 И името на убитата мадиамка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на племе и на един бащин дом в Мадиам.
16 След това Господ говори на Мойсей, казвайки: 17 Измъчвайте мадиамците и поразете ги, 18защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Пеор и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на мора, наложен поради Пеор.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи