План за четене на Библията

Хронологичен / ден 65

Стар Завет

Числа

26

Второто преброяване


1 А след поражението Господ говори на Мойсей и Елеазар, син на свещеника Аарон, казвайки: 2 Пребройте цялото общество израиляни от двадесет години и нагоре, според бащините им домове, всички в Израил, които могат да излизат на бой. 3 Затова Мойсей и свещеникът Елеазар говориха на народа в Моавските полета при Йордан срещу Ерихон, казвайки: 4 Пребройте народа от двадесет години и нагоре, както Господ заповяда на Мойсей и на израиляните, които излязоха от Египетската земя.
5 Потомците на Рувим, първородния на Израил, бяха: от Енох – семейството на еноховците; от Фалу – семейството на фалуевците; 6 от Есрон – семейството на есроновците; от Харми – семейството на хармиевците. 7 Това са семействата на рувимците; а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет. 8 Синът на Фалу беше Елиав;
9 и синовете на Елиав: Намуил, Датан и Авирон. Това са онези Датан и Авирон, избрани от обществото, които се надигнаха против Мойсей и против Аарон и бяха сред дружината на Корей, когато онези се надигнаха против Господа. 10 И земята разтвори своята паст, та ги погълна заедно с Корей при изтреблението на дружината му, когато огънят пояде двеста и петдесетте мъже, и те станаха за знамение, 11 а синовете на Корей не умряха.
12 Потомците на Симеон по семействата им бяха: от Намуил – семейството на намуиловците; от Ямин – семейството на яминовците; от Яхин – семейството на яхиновците; 13 от Зара – семейството на заровците; от Саул – семейството на сауловците. 14 Това са семействата на симеонците: двадесет и две хиляди и двеста души.
15 Потомците на Гад по семействата им бяха: от Сафон – семейството на сафоновците; от Аги – семейството на агиевците; от Суни – семейството на суниевците; 16 от Азени – семейството на азениевците; от Ири – семейството на ириевците; 17 от Арод – семейството на ародовците; от Арили – семейството на арилиевците. 18 Това са семействата на гадците; и преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин.
19 Юдовите синове бяха Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя. 20 А потомците на Юда по семействата им бяха: от Села – семейството на селаевците; от Фарес – семейството на фаресовците; от Зара – семейството на заровците. 21 И потомците на Фарес бяха: от Есрон – семейството на есроновците; от Амул – семейството на амуловците. 22 Това са Юдовите семейства; и преброените от тях бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин.
23 Потомците на Исахар по семействата им бяха: от Тола – семейството на толовците; от Фуа – семейството на фуавците; 24 от Ясув – семейството на ясувовците; от Симрон – семейството на симроновците. 25 Това са Исаха-ровите семейства; и преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста.
26 Потомците на Завулон по семействата им бяха: от Серед – семейството на середовците; от Елон – семейството на елоновците; от Ялеил – семейството на ялеиловците. 27 Това са семействата на завулонците; и преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин.
28 Потомците на Йосиф според семействата им бяха Манасия и Ефрем. 29 Потомците на Манасия бяха: от Махир – семейството на махировците. А Махир роди Галаад, а от Галаад – семейството на галаадовците. 30 Ето Галаадовите потомци: от Ахиезер – семейството на ахиезеровците; от Хелек – семейството на хелековците; 31 от Асриил – семейството на асрииловците; от Сихем – семейството на сихемовците; 32 от Семида – семейството на семидовците; и от Ефер – семейството на еферовците. 33 А Салпаад, Еферовият син, нямаше синове, а дъщери; и имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. 34 Това са Манасиевите семейства; и преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин.
35 Ето потомците на Ефрем по семействата им: от Сутала – семейството на суталовците; от Вехер – семейството на вехеровците; от Тахан – семейството на тахановците. 36 Ето и Суталовите потомци: от Еран – семейството на ерановците. 37 Това са семействата на ефремците; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин. Това са Йосифовите потомци по семействата им.
38 Потомците на Вениамин по семействата си бяха: от Вела – семейството на веловците; от Асвил – семейството на асвиловците; от Ахирам – семейството на ахирамовците; 39 от Суфам – семейството на суфамовците; от Уфам – семейството на уфамовците. 40 А потомците на Вела бяха Аред и Нееман; от Аред – семейството на аредовците; от Нееман – семейството на неемановците. 41 Това са вениаминците по семействата им; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин.
42 Потомците на Дан по семействата им: от Суам – семейството на суамовците. Това са Дановите семейства. 43 Преброените от всичките семейства на суамовците бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин.
44 Потомците на Асир по семействата им бяха: от Емна – семейството на емновците; от Есуй – семейството на есуевците; от Берия – семейството на бериевците. 45 Бериевите потомци бяха: от Хебер – семейството на хеберовците; от Малхиил – семейството на малхииловците. 46 А Асир имаше дъщеря на име Сара. 47 Тези са семействата на асирците; и преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин.
48 Потомците на Нефталим по семействата им бяха: от Ясиил – семейството на ясииловците; от Гуни – семейството на гуниевците; 49 от Есер – семейството на есеровците; от Силим – семейството на силимовците. 50Това са Нефталимовите семейства; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин.
51 Общият брой на израиляните беше шестстотин и една хиляди седемстотин и тридесет.
52 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 53 На тях нека се раздели земята за наследство според броя на имената им. 54 На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство; на всяко племе да се даде наследството му според броя на преброените. 55 Земята обаче ще се раздели с жребий; те ще наследят според имената на бащините си племена. 56 С жребий да се раздели наследството между мнозината и малцината.
57 А ето броя на преброените синове Левиеви по семействата им: от Гирсон – семейството на гирсонците; от Каат – семейството на каатовците; от Мерари – семейството на мерариевците. 58 Това също бяха Левиеви семейства: семейството на ливниевците, семейството на хеброновците, семейството на махлиевците, семейството на мусиевците, семейството на кореовците. А Каат роди Амрам. 59 Името на Амрамовата жена беше Йохавед, Левиева дъщеря, която се роди на Леви в Египет; и тя роди на Амрам Аарон, Мойсей и сестра им Мариам. 60 А на Аарон се родиха Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар. 61 Но Надав и Авиуд умряха, когато принасяха чужд огън пред Господа. 62 Всички преброени от Левиевите синове от един месец и нагоре бяха двадесет и три хиляди; те не бяха преброени с другите израиляни, понеже на тях не се даде наследство между израиляните.
63 Това са преброените от Мойсей и свещеника Елеазар, които преброиха израиляните на Моавските полета при Йордан срещу Ерихон. 64 Но сред тях не се намираше ни един от онези, които бяха преброени от Мойсей и свещеника Аарон, когато те броиха израиляните в Синайската пустиня; 65 защото за тях Господ бе казал: Ще измрат в пустинята. От тях не остана ни един, освен Халев, Ефониевия син и Исус, Навиевия син.
© Библейска лига - България

27

Дъщерите на Салпаад


1 Тогава дойдоха дъщерите на Салпаад, сина на Ефер, син на Галаад, син на Махир, син на Манасия, от семействата на Манасия, Йосифовия син. А ето имената на дъщерите му: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. 2 Те застанаха пред Мойсей, пред свещеника Елеазар и пред първенците, и пред цялото общество при входа на шатъра за срещане и казаха: 3 Баща ни умря в пустинята; а той не беше от дружината на онези, които се събраха против Господа в Кореевата дружина, но умря поради своя си грях; и нямаше синове. 4 Да изчезне ли името на баща ни от семейството му, защото не е имал син? Дай на нас наследство между братята на баща ни.
5 И Мойсей представи делото им пред Господа. 6 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 7 Право говорят Салпаадовите дъщери; непременно да им дадеш притежание от наследството между братята на баща им и да прехвърлиш върху тях наследството на баща им. 8 И говори на израиляните, казвайки: Ако умре някой, без да има син, тогава да прехвърлите наследството му върху дъщеря му. 9 Ако няма дъщеря, дайте наследството му на братята му. 10 Ако няма братя, дайте наследството му на бащините му братя. 11 Ако баща му няма братя, дайте наследството му на най-близкия му сродник от семейството му и той да го притежава. Това да бъде съдебен закон за израиляните, според както Господ заповяда на Мойсей.

Исус Навиев заема мястото на Мойсей


12 След това Господ рече на Мойсей: Изкачи се на планината Аварим и огледай земята, която съм дал на израиляните; 13 и като я огледаш, прибери се и ти при людете си, както се прибра брат ти Аарон; 14 защото в пустинята Цин, когато обществото се противеше, вие не се покорихте на повелението Ми да Ме осветите при водата пред тях. (Това е водата на Мерива при Кадеш в пустинята Цин.)
15 А Мойсей говори на Господа, казвайки: 16 Господ, Бог на духовете и на всяка плът, нека постави над това общество човек, 17 който да излиза и да влиза пред тях, който да ги извежда и въвежда, за да не бъде Господнето общество като овце без пастир.
18 И Господ каза на Мойсей: Вземи при себе си Исус, Навиевия син, човек в когото е Духът, и положи на него ръката си; 19 и като го представиш пред свещеника Елеазар и пред цялото общество, дай му заръка пред тях. 20 И възложи на него част от твоята почетна власт, за да го слуша цялото общество израиляни. 21 Той да се отнася до свещеника Елеазар, който ще се допитва до Господа за него чрез Урим, и по неговата дума да излизат, и по неговата дума да влизат, той и всичките израиляни с него, и цялото общество.
22 И Мойсей стори, както му заповяда Господ; взе Исус и го представи пред свещеника Елеазар и пред цялото общество; 23 и като положи ръцете си на него, даде му заръка, както Господ заповяда чрез Мойсей.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи