План за четене на Библията

Хронологичен / ден 68

Стар Завет

Числа

33

Етапи в пътуванията на Израил


1 Ето становете по време на странстванията на израиляните, когато излязоха от Египетската земя според бойните си дружини, под началството на Мойсей и Аарон. 2 По Господне повеление Мойсей записа местата на становете им по време на тяхното странстване; и ето техните станове според странстванията им.
3 На петнадесетия ден от първия месец, на сутринта след пасхата, израиляните излязоха от Раамсес неустрашимо пред очите на всичките египтяни, 4 докато египтяните погребваха всичките си първородни, които Господ беше поразил помежду им. (И над боговете им Господ извърши съд.) 5 И израиляните, като отпътуваха от Раамсес, разположиха стан в Сокхот. 6 Като отпътуваха от Сокхот, разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята. 7 Като отпътуваха от Етам, върнаха се към Пи-Хахирот, който е срещу Баал-Цефон, и разположиха стан срещу Мигдол. 8 А когато отпътуваха от Пи-Хахирот, преминаха през морето в пустинята, та пътуваха три дни през пустинята Етам и разположиха стан в Мера. 9 А като отпътуваха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извора и седемдесет палмови дървета и там разположиха стан. 10 Като отпътуваха от Елим, разположиха стан при Червено море. 11 Като отпътуваха от Червено море, разположиха стан в пустинята Син. 12 Като отпътуваха от пустинята Син, разположиха стан в Дофка. 13 Като отпътуваха от Дофка, разположиха стан в Елус. 14 Като отпътуваха от Елус, разположиха стан в Рефидим, където нямаше вода да пият людете. 15 Като отпътуваха от Рефидим, разположиха стан в Синайската пустиня. 16 Като отпътуваха от Синайската пустиня, разположиха стан в Киврот-Хатаава. 17 Като отпътуваха от Киврот-Хатаава, разположиха стан в Хацерот. 18 Като отпътуваха от Хацерот, разположиха стан в Ритма. 19 Като отпътуваха от Ритма, разположиха стан в Римон-Фарес. 20 Като отпътуваха от Римон-Фарес, разположиха стан в Ливна. 21 Като отпътуваха от Ливна, разположиха стан в Риса. 22 Като отпътуваха от Риса, разположиха стан в Кеелата. 23 Като отпътуваха от Кеелата, разположиха стан на хълма Сафер. 24 Като отпътуваха от хълма Сафер, разположиха стан в Харада. 25 Като отпътуваха от Харада, разположиха стан в Макилот. 26 Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат. 27 Като отпътуваха от Тахат, разположиха стан в Тара. 28 Като отпътуваха от Тара, разположиха стан в Митка. 29 Като отпътуваха от Митка, разположиха стан в Асемона. 30 Като отпътуваха от Асемона, разположиха стан в Масирот. 31 Като отпътуваха от Масирот, разположиха стан във Венеякан. 32 Като отпътуваха от Венеякан, разположиха стан в Хоргадгад. 33 Като отпътуваха от Хоргадгад, разположиха стан в Йотвата. 34 Като отпътуваха от Йотвата, разположиха стан в Еврона. 35 Като отпътуваха от Еврона, разположиха стан в Ецион-Гебер. 36 Като отпътуваха от Ецион-Гебер, разположиха стан в Кадеш, който е в пустинята Цин. 37 А като отпътуваха от Кадеш, разположиха стан в планината Ор, при пределите на Едомската земя.
38 И по Господне повеление свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор и умря там в четиридесетата година от изхода на израиляните от Египетската земя, в петия месец, на първия ден от месеца. 39 Аарон беше на сто двадесет и три години, когато умря на планината Ор.
40 И арадският цар, ханаанецът, който живееше на юг от Ханаанската земя, чу за идването на израиляните. 41 А те, като отпътуваха от планината Ор, разположиха стан в Цалмона. 42 Като отпътуваха от Цалмона, разположиха стан във Финон. 43 Като отпътуваха от Финон, разположиха стан в Овот. 44 Като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Е-Аварим, на Моавската граница. 45 Като отпътуваха от Иим, разположиха стан в Девон-Гад. 46 Като отпътуваха от Девон-Гад, разположиха стан в Алмон-Дивлатаим. 47 Като отпътуваха от Алмон-Дивлатаим, разположиха стан на планината Аварим, срещу Нево. 48 А като отпътуваха от планините Аварим, разположиха стан на Моавските полета при Йордан, срещу Ерихон. 49 При Йордан разположиха стан от Бет-Есимот до Абел-Ситим, на Моавските полета.
50 Тогава Господ говори на Мойсей на Моавските полета при Йордан, срещу Ерихон, казвайки: 51 Кажи на израиляните: Когато минете през Йордан в Ханаанската земя, 52 изгонете пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли и съборете всичките им оброчища. 53 И завладейте земята, и заселете се в нея; защото на вас съм дал тази земя в наследство. 54 И да разделите земята с жребий между семействата си за наследство; на по-многобройните да дадете по-голямо наследство, а на по-малобройните да дадете по-малко наследство. На всекиго наследството да бъде там, където му падне жребият. Според бащините си племена да наследите. 55 Но ако не изгоните пред себе си жителите на земята, тогава онези от тях, които оставите, ще бъдат трън в очите ви и бодил в ребрата ви, и ще ви измъчват в земята, в която живеете. 56 Освен това, онова, което мислех да сторя на тях, ще го сторя на вас.
© Библейска лига - България

34

Границите на Ханаан


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Заповядай на израиляните: Когато влезете в Ханаанската земя, ето земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите ѝ: 3 южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом; и южната ви граница да бъде от края на Солено море на изток, 4 и да завива към височините на Акрабим, да отива до Цин, и да продължава на юг до Кадеш-Варни, да излиза на Асар-Адар и да отива до Асмон. 5 И от Асмон границата да завива към Египетския поток, и да стига до морето.
6 А за западна граница да имате Голямото море; това да ви бъде западна граница.
7 Северните ви граници да бъдат тези: от Голямото море да прокарате границата до планината Ор; 8 от планината Ор да прокарате границата до прохода на Хамат; и границата да продължава до Седад. 9 И границата да продължава до Зифрон, и да излиза на Асар-Енан. Това да ви бъде северната граница.
10 А източната си граница да прокарате от Асар-Енан до Шефам. 11 И границата да слиза от Шефам до Ривла на изток от Аин; и границата да слиза, и да достига брега на езерото Кинерет на изток. 12 И границата да слиза до Йордан, и да излиза на Солено море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници.
13 И тъй, Мойсей заповяда на израиляните: Това е земята, която ще наследите чрез жребий. Господ заповяда тя да се даде на деветте и половина племена, 14 защото племето на рувимците според бащините им домове и племето на гадците според бащините им домове взеха наследството си, както и го взе половината от Манасиевото племе. 15 Тези две и половина племена взеха наследството си оттатък Йордан, срещу Ерихон на изток.
16 И Господ говори на Мойсей: 17 Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята в наследство: свещеникът Елеазар и Исус, Навиевият син. 18 Също и от всяко племе да вземете по един първенец, за да разделят земята в наследство. 19 А ето имената на тези мъже: от Юдовото племе – Халев, Ефониевият син; 20 от племето на симеонците – Самуил, Амиудовият син; 21 от Вениаминовото племе – Елидад, Хислоновият син; 22 от племето на данците – първенецът Вуки, Йоглиевият син; 23 от Йосифовите потомци, от племето на манасийците – първенецът Аниил, Ефодовият син; 24 а от племето на ефремците – първенецът Камуил, Сафтановият син; 25 от племето на завулонците – първенецът Елисафан, Фарнаховият син; 26 от племето на исахарците – първенецът Фалтиил, Азановият син; 27 от племето на асирците – първенецът Ахиуд, Шеломиевият син; 28 и от племето на нефталимците – първенецът Федаил, Амиудовият син.
29 Това са онези, на които Господ заповяда да разделят наследството на израиляните в Ханаанската земя.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи