План за четене на Библията

Хронологичен / ден 71

Стар Завет

Второзаконие

3

Победа над Ог, цар на Васан


1 Тогава се обърнахме и оти-дохме към Васан; и васанският цар Ог излезе против нас, той и всичките му люде, на бой в Едреи. 2 А Господ ми рече: Не бой се от него, защото предадох в ръката ти него, всичките му люде и земята му; ще му направиш, както направи на аморейския цар Сихон, който живееше в Есевон. 3 И така, Господ, нашият Бог, предаде в ръката ни и васанския цар Ог, и всичките му люде; и го поразихме, докато не остана ни един оцелял. 4 В онова време превзехме всичките му градове; нямаше град, който да не превземем от тях: шестдесет града, цялата Арговска област, царството на Ог във Васан. 5 Всички тези градове бяха укрепени с високи стени, с порти и лостове; освен тях имаше твърде много неукрепени градове. 6 Тях изтребихме, както сторихме на есевонския цар Сихон; изтребихме всеки град с мъжете, жените и децата. 7 А всичкия добитък и плячката от градовете разграбихме за себе си.
8 Така в онова време взехме от ръцете на двамата аморейски царе земята, която е на изток от Йордан, от потока Арнон до планината Хермон; 9 (Хермон сидонците наричат Сирион, а аморейците го наричат Шенир;) 10 всичките градове по платото, целия Галаад и целия Васан до Салха и Едреи, градове от царството на Ог във Васан. 11 (Защото само васанският цар Ог беше останал от оцелелите исполини; ето, леглото му беше желязно легло; не е ли то в Рава на амонците? Дължината му беше девет лакти и широчината му четири лакти, според лакътя на мъж.)

Поделяне на земята


12 И дадох на рувимците и на гадците земята, която превзехме в онова време, от Ароир, който е при потока Арнон, и половината от планинските страни на Галаад с градовете му; 13 а остатъка на Галаад и целия Васан, царството на Ог, дадох на половината от Манасиевото племе, цялата Арговска област с целия Васан, който се нарича земя на исполините. 14 Манасиевият потомец Яир взе цялата Арговска област до границите на гесурците и маахатците и нарече земите по свое име Васан-Хаввот-Яир, както се наричат и до днес. 15 А на Махир дадох Галаад. 16 А на рувимците и на гадците дадох от Галаад до потока Арнон, до средата на потока за граница, и до потока Ябок, границата на амонците, 17 и равнината, и Йордан, който им е граница от Кинерет до морето на Араба, тоест Солено море, под склоновете на Фасга, на изток.
18 В онова време ви заповядах: Господ, вашият Бог, ви даде тази земя да я притежавате; затова всички вие, храбри мъже, минете въоръжени пред братята си израиляните. 19 Само жените ви, децата ви и добитъкът ви (защото зная, че имате много добитък) нека останат в градовете, които ви дадох, 20 докато Господ успокои братята ви, както е успокоил и вас, и превземат и те земята, която Господ, вашият Бог, ще им даде на запад от Йордан; тогава да се върнете всеки в наследството, което ви дадох.

Мойсей няма да премине отвъд Йордан


21 В онова време заръчах на Исус, като му казах: Очите ти видяха всичко, което стори Господ, вашият Бог, на тези двама царе; така ще направи Господ и на всичките царства, през които минаваш. 22 Да не се боите от тях, защото Господ, вашият Бог, Той воюва за вас.
23 В онова време се молих на Господа, казвайки: 24 Господи Еова, Ти си започнал да показваш на слугата Си величието Си и крепката Си ръка; защото кой е този бог на небето или на земята, който може да върши такива дела, като Твоите и с такава мощ, като Твоята? 25 Нека премина, моля Ти се, и видя добрата земя на запад от Йордан, онази хубава планинска земя, и Ливан. 26 Но Господ, понеже се бе разгневил на мене заради вас, не ме послуша; и Господ ми рече: Стига ти; да не Ми продумаш повече за това. 27 Изкачи се на връх Фасга и вдигни очи на запад и на север, на юг и на изток, та гледай земята с очите си, защото няма да преминеш този Йордан. 28 И заръчай на Исус, насърчи го и укрепи го; защото той ще мине пред тези люде и той ще им раздели за наследство земята, която ще видиш. 29 И така, седяхме в долината срещу Бет-Пеор.
© Библейска лига - България

4

Заповед за послушание


1 Сега слушай, Израилю, по-веленията и законите, които ви уча да следвате, за да живеете и да влезете и наследите земята, която ви дава Господ, Бог на бащите ви. 2 Да не прибавяте нищо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам. 3 Очите ви са видели какво направи Господ поради Баал-Пеор; защото Господ, вашият Бог, изтреби изсред вас всички, които се поведоха по Баал-Пеор. 4 А вие, които сте се привързали към Господа, вашия Бог, всички сте живи днес. 5 Ето, аз ви научих на повеленията и законите, както ми заповяда Господ, моят Бог, за да постъпвате според тях в земята, в която влизате, за да я наследите. 6 И тъй, пазете и изпълнявайте ги, защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тези повеления, ще рекат: Ето, от мъдри и разумни люде е този велик народ. 7 Защото кой народ е толкова велик, че да има бог тъй близо до себе си, колкото Еова, нашият Бог, е близо до нас всеки път, когато Го призоваваме? 8 Или кой народ е толкова велик, че да има такива справедливи повеления и закони, какъвто е целият този закон, който излагам пред вас днес? 9 Само внимавай за себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би те да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти; но предавай ги на чадата си и на внуците си; 10 помни деня, в който ти застана пред Господа, твоя Бог, на Хорив, когато Господ ми каза: Събери Ми людете и ще им дам да чуят думите Ми, за да се научат да се боят от Мене през цялото време, докато живеят на земята, и те да учат чадата си на това. 11 Вие се приближихте и застанахте под планината; и планината гореше в огън досред небето, и имаше тъмнина, облак и мрак.
12 Тогава Господ ви говори изсред огъня; вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ; само глас чухте. 13 И Той ви изяви завета Си, който ви заповяда да изпълнявате, десетте заповеди; и написа ги на две каменни плочи. 14 И в онова време Господ ми заповяда да ви науча на повеления и закони, за да ги спазвате в земята, в която отивате, за да я притежавате.

Забрана на идолопоклонството


15 Внимавайте добре за себе си, (защото в деня, когато Господ ви говори при Хорив изсред огъня, вие не видяхте никакъв образ), 16 да не би да се развратите и да си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена, 17 подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети в небето, 18 подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята. 19 И да не би, като повдигнеш очи към небето, и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се подмамиш, да им се кланяш и да им служиш, на тях, които Господ, твоят Бог, е отредил за всички народи под цялото небе. 20 А вас взе Господ и ви изведе от железарската пещ, от Египет, да Му бъдете народ за наследство, както сте и днес.
21 При това Господ се разгневи на мене заради вас и се закле да не премина Йордан и да не вляза в онази хубава земя, която Господ, твоят Бог, ти дава за наследство. 22 Аз да умра в тази земя; да не премина Йордан; а вие ще преминете и ще завладеете онази хубава земя.
23 Внимавайте за себе си да не забравяте завета, който Господ, вашият Бог, сключи с вас; и да не си правите идол, подобие на нещо, което Господ, твоят Бог, ти е забранил; 24 защото Господ, твоят Бог, е огън пояждащ, Бог ревнив.
25 Когато ви се родят чада и внуци, и сте живели дълго време на земята, ако се развратите и направите идол, образ на нещо, и правите зло пред Господа, твоя Бог, и Го разгневите, 26 днес призовавам за свидетели против вас небето и земята, че непременно скоро ще изчезнете от земята, за превземането на която преминавате Йордан; няма да живеете дълго време в нея, а ще бъдете изтребени. 27 Господ ще ви разпръсне между племената и ще останете малочислени между онези народи, сред които Господ ще ви отведе. 28 Там ще служите на богове, дело на човешки ръце, на дърво и камък, които нито виждат, нито чуват, нито ядат, нито миришат. 29 Но ако оттам потърсиш Господа, твоя Бог, ще Го намериш, ако Го потърсиш с цялото си сърце и с цялата си душа. 30 Когато се намериш в скръб и всичко това те постигне, ако най-после се обърнеш към Господа, твоя Бог, и послушаш гласа Му, 31 то, понеже Господ, твоят Бог, е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти. 32 Защото попитай сега за миналите времена, които бяха преди тебе, от деня, когато Бог създаде човека на земята, и попитай от единия край на небето до другия: ставало ли е такова нещо, като това велико дело, или чувало ли се е подобно на него? 33 Чувал ли е някой друг народ Божият глас да говори изсред огън, както ти си чул, и да остане жив? 34 Опитвал ли се е някой бог да дойде да си вземе народ от друг народ чрез изпитания, знамения и чудеса, чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца и чрез големи ужаси, чрез всичко, което Господ, вашият Бог, е сторил за вас в Египет пред очите ви? 35На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Еова, Той е Бог, и няма друг освен Него. 36За да те научи, Той ти даде да чуеш гласа Му от небето и ти показа на земята великия Си огън, и ти чу думите Му изсред огъня. 37И понеже Той обичаше бащите ти, затова избра тяхното потомство след тях, и с присъствието Си и с голямата Си сила те изведе от Египет, 38за да изгони пред тебе народи, по-големи и по-силни от тебе, да те въведе в земята им и да ти я даде в наследство, както прави днес. 39И тъй, познай днес и вложи в сърцето си, че Еова е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг. 40И пазѝ повеленията Му и заповедите Му, които днес ти заповядвам, за да благоденстваш ти и потомците ти след тебе, и завинаги да се продължат дните ти на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

Градове-прибежища


41 Тогава Мойсей отдели три града на изток от Йордан, към изгрева на слънцето, 42за да прибягва там онзи убиец, който убие ближния си погрешка, без да го е мразел по-рано, и, като побегне в един от тези градове, да остане жив. 43Те бяха: Безер в пустинята, в равнинната земя на рувимците: Рамот в Галаад, в земята на гадците; и Голан във Васан, в земята на манасийците.

Въвеждане в закона


44 И ето закона, който Мойсей изложи пред израиляните; 45 ето заповедите, повеленията и законите, които Мойсей даде на израиляните, когато бяха излезли от Египет, 46 на изток от Йордан, в долината срещу Бет-Пеор, в земята на аморейския цар Сихон, който живееше в Есевон, когото Мойсей и израиляните поразиха, след като бяха излезли от Египет, 47 като превзеха земята му и земята на васанския цар Ог, двамата аморейски царе, които бяха на изток от Йордан, към изгрева на слънцето, 48 от Ароир, който е при устието на река Арнон, до планината Сион, (която е Хермон), 49 и цялата Араба на изток от Йордан до морето на Араба под склоновете на Фасга.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи