План за четене на Библията

Хронологичен / ден 72

Стар Завет

Второзаконие

5

Десетте заповеди


1 Мойсей повика целия Изра-ил и рече им: Слушай, Израилю, повеленията и законите, които изказвам на всеослушанието ви днес, за да ги научите и да внимавате да ги изпълнявате. 2 Господ, нашият Бог, направи завет с нас при Хорив. 3 Този завет Господ не направи с бащите ни, а с нас, които всички сме живи тук днес. 4 Лице с лице говори Господ с вас на планината изсред огъня, 5 (а в онова време аз стоях между Господа и вас, за да ви известя Господните думи; защото се уплашихме от огъня и не се изкачихме на планината), като казваше:
6 Аз съм Еова, твоят Бог, който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.
7 Да нямаш други богове освен Мене.
8 Не си прави кумир, подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водите под земята; 9 да не им се кланяш, нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят, 10 и Който показвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме любят и пазят Моите заповеди.
11 Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да счита за безгрешен онзи, който изговаря напразно името Му.
12 Пази съботния ден, за да го освещаваш, както Господ, твоят Бог, ти заповяда. 13 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; 14 а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог; през него да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой твой добитък, ни чужденецът, който е отвътре портите ти, за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти. 15 И помни, че ти беше роб в Египетската земя и че Господ, твоят Бог, те изведе оттам със силна ръка и издигната мишца; затова Господ, твоят Бог, ти заповяда да пазиш съботния ден.
16 Почитай баща си и майка си, както ти заповяда Господ, твоят Бог, за да се продължат дните ти и да благоденстваш на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.
17 Не убивай.
18 Не прелюбодействай.
19 Не кради.
20 Не свидетелствай против ближния си с лъжливо свидетелство.
21 Не пожелавай жената на ближния си; не пожелавай къщата на ближния си, ни нивата му, ни слугата му, ни слугинята му, ни вола му, ни осела му, нито каквото и да е нещо, което е на ближния ти.
22 Тези думи изговори Господ с гръмовен глас на планината към всички вас събрани, изсред огъня, облака и мрака; и друго не прибави. После ги написа на две каменни плочи, които даде на мене. 23 А като чухте гласа изсред тъмнината, когато планината гореше в огън, тогава вие, всичките началници на племената ви и старейшините ви, дойдохте при мене и казахте: 24 Ето, Господ, нашият Бог, ни показа славата Си и величието Си и чухме гласа Му изсред огъня; днес видяхме, че Бог говори с човека, и той остава жив. 25 А сега, защо да измрем? Този голям огън ще ни пояде, ако чуем още веднъж гласа на Господа, нашия Бог, ще измрем. 26 Защото кой от всички смъртни е чул гласа на живия Бог, говорещ изсред огъня, както ние чухме, и е останал жив? 27 Пристъпи ти и слушай всичко, което каже Господ, нашият Бог; и ти ни казвай всичко, което говори Господ, нашият Бог, и ние ще слушаме и ще изпълняваме. 28 И Господ чу думите ви, когато ми говорехте, и Господ ми каза: Чух думите, които тези люде ти говориха; добре рекоха всичко, което казаха. 29 О, да имаха такова сърце, че да се боят от Мене и винаги да спазват всичките Ми заповеди, за да благоденстват вечно, те и чадата им! 30 Иди, кажи им: Върнете се в шатрите си. 31 А ти остани тук при Мене и ще ти кажа всичките заповеди, повеления и закони, на които ще ги научиш, за да ги изпълняват в земята, която им давам за притежание. 32 Да внимавате да правите така, както Господ, вашият Бог, ви заповяда; да не се отклонявате ни надясно, ни наляво. 33 Да ходите по всичките пътища, които Господ, вашият Бог, ви е заповядал, за да живеете и да благоденствате, и да се продължат дните ви на земята, която ще притежавате.
© Библейска лига - България

6

Да възлюбиш Господа, твоя Бог


1 А ето заповедите, повелени-ята и законите, на които Господ, вашият Бог, заповяда да ви науча, за да ги изпълнявате в земята, в която отивате, за да я притежавате, 2 за да се боиш от Господа, твоя Бог, да спазваш всичките Му повеления и заповедите Му, които ти заповядвам, ти, синът ти и внукът ти през всичките дни на живота си, за да ти се продължат дните. 3 И тъй, слушай Израилю, и внимавай да ги изпълняваш, за да ти бъде добре и да се размножите много в земята, където текат мляко и мед, както Господ, Бог на бащите ти, ти е обещал.
4 Слушай, Израилю: Еова, нашият Бог, е един Господ; 5 и да възлюбиш Господа, твоя Бог, от цялото си сърце, от цялата си душа и с всичката си сила. 6 Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; 7 и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. 8 Да ги връзваш за знак на ръката си и да ти бъдат като превръзка над очите ти. 9 И да ги надписваш на вратните стълбове на къщата си и на портите си.
10 А когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, за която се е клел на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, и ти даде големи и хубави градове, които ти не си съградил, 11 и къщи, пълни с всякакви блага, които не си напълнил, и изкопани кладенци, които не си изкопал, лозя и маслини, които не си насадил – като ядеш и се наситиш, 12 внимавай да не забравиш Господа, Който те изведе от Египетската земя, от дома на робството. 13 От Господа, твоя Бог, да се боиш, Нему да служиш и в Неговото име да се кълнеш. 14 Да не следвате други богове от боговете на племената, които са около вас, 15 (защото Господ, твоят Бог сред тебе, е Бог ревнив), за да не пламне гневът на Господа, твоя Бог, против тебе и да те изтреби от лицето на земята.
16 Да не изпитвате Господа, вашия Бог, както го изпитвахте в Маса. 17 Да пазите прилежно заповедите на Господа, вашия Бог, наредбите Му и повеленията Му, които ти заповяда. 18 И да вършиш това, което е право и добро пред Господа, за да ти бъде добре и да влезеш и завладееш добрата земя, за която Господ се е клел на бащите ти, 19 като изгониш всичките си неприятели пред себе си, както Господ каза.
20 Когато в идните времена синът ти те попита: Какво значат наредбите, повеленията и законите, които Господ, нашият Бог, ви е заповядал? – 21 тогава да кажеш на сина си: Бяхме роби на Фараон в Египет; а Господ ни изведе от Египет със силна ръка; 22 и Господ показа пред очите ни големи и страшни знамения и чудеса над Египет, над Фараон и над целия му дом; 23 а нас изведе оттам, за да ни въведе в земята, за която се е клел на бащите ни, и да ни я даде. 24 Господ ни заповяда да изпълняваме всички тези повеления и да се боим от Господа, нашия Бог, за да ни бъде всякога добре и за да пази Той живота ни, както прави и днес. 25 И това ще ни се счита за правда, ако внимаваме да изпълняваме всички тези заповеди пред Господа, нашия Бог, както ни заповяда.
© Библейска лига - България

7

Изгонването на много народи


1 Когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, в която отиваш, за да я притежаваш, и изгони много народи пред тебе: хети, гергесейци, аморейци, ханаанци, ферезейци, евейци и евусейци, седем народа по-големи и по-силни от тебе, 2 и когато Господ, твоят Бог, ги предаде на тебе да ги поразиш, тогава ги изтреби като на Бога обречени; да не сключваш договор с тях, нито да ги жалиш; 3 да не се жениш между тях и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да взимаш неговата дъщеря за своя син; 4 защото те ще отвърнат синовете ти от Мене, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби. 5 Но така да им направите: жертвениците им да разрушите, кумирите им да изпотрошите, ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън. 6 Понеже вие сте люде святи на Господа, вашия Бог, вас избра Господ, вашият Бог, да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята. 7 Господ не ви предпочете, нито ви избра за това, че сте по-многобройни от всичките други племена; защото вие сте най-малобройни от всичките племена. 8 Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар, Фараон. 9 И тъй, да знаеш, че Господ, твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го любят и спазват заповедите Му; 10 а на онези, които Го мразят, въздава лице в лице и ги изтребва; няма да забави наказанието на онзи, който го мрази, но ще му въздаде в лице. 11 Затова пази заповедите, повеленията и законите, които днес ти заповядвам, за да ги изпълняваш.
12 И ако слушате тези закони, и ги спазвате и изпълнявате, Господ, твоят Бог, ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти; 13 и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови и плода на утробата ти, и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и телетата от говедата ти и агнетата от овцете ти в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе. 14 Ще бъдеш благословен повече от всички племена; не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви. 15 Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички онези, които те мразят.
16 Затова да изтребиш всички племена, които Господ, твоят Бог, ти предава; окото ти да не ги пожали; и на боговете им да не служиш, защото това ще ти бъде примка. 17 И ако речеш в сърцето си: Тези народи са по-многобройни от мене, как ще мога да ги изгоня? – 18 да не се уплашиш от тях; да помниш добре какво направи Господ, твоят Бог, на Фараон и на всички египтяни: 19 големите изпитания, които очите ти видяха, знаменията и чудесата, силната ръка и издигнатата мишца, с които Господ, твоят Бог, те изведе. Така ще направи Господ, твоят Бог, на всички племена, от които ти се плашиш. 20 Още Господ, твоят Бог, ще изпрати и стършели върху тях, докато бъдат изтребени останалите, които са се скрили от тебе. 21 Да не се уплашиш от тях, защото Господ, твоят Бог, е сред тебе, Бог велик и страшен. 22 И Господ, твоят Бог, малко по малко ще прогонва тези народи пред тебе; не бива да ги изтребиш изведнъж, за да не се умножат сред тебе полските зверове. 23 Но Господ, твоят Бог, ще ти ги предаде и ще ги смути с голям смут, докато се изтребят. 24 Ще предаде и царете им в ръката ти и ще заличиш името им под небето; никой не ще може да устои пред тебе, докато не ги изтребиш. 25 Кумирите на боговете им изгаряйте с огън; да не пожелаеш да вземеш за себе си среброто или златото, което е върху тях, за да не бъде това за тебе примка, понеже това е мерзост за Господа, твоя Бог. 26 И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен на изтребление като нея; изцяло да я мразиш и изцяло да се отвращаваш от нея, защото е обречена на изтребление.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи