План за четене на Библията

Хронологичен / ден 74

Стар Завет

Второзаконие

11

Бой се от Господа


1 И тъй, люби Господа, твоя Бог, и пази винаги заръките Му, повеленията Му, законите Му и заповедите Му. 2 И признайте днес (защото не говоря на чадата ви, които не са познали и не са видели наказанието, нанесено от Господа, вашия Бог) величието Му, силната Му ръка и издигнатата Му мишца, 3 знаменията Му и делата, които извърши сред Египет против Фараон, египетския цар, и против цялата му земя, 4 и какво направи на войската на египтяните, на конете им и на колесниците им, когато ви гонеха – как направи да ги потопят водите на Червено море и как Господ ги погуби, та остават погубени и до днес, 5 и какво направи за вас в пустинята, докато дойдете на това място, 6 и какво направи на Датан и Авирон, синовете на Елиав, Рувимовия син, как земята отвори своята паст и ги погълна сред целия Израил със семействата им, шатрите им и всичко живо, което им принадлежеше; 7 защото вашите очи видяха всичките велики дела, които Господ извърши. 8 И тъй, пазете всичките заповеди, които днес ви заповядвам, за да бъдете дръзновени и да влезете да завладеете земята, към която отивате, за да я притежавате, 9 и да се продължат дните ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да я даде на тях и на потомството им, земя, в която текат мляко и мед. 10 Защото земята, в която влизаш, за да я притежаваш, не е като Египетската земя, от която излязохте, където сееше ти семето си и го напояваше с ногата си като в зеленчукова градина, 11 но земята, към която отивате, за да я притежавате, е земя богата с гори и долини, която пие вода от дъжда на небето, 12 земя, за която Господ, твоят Бог, се грижи. Очите на Господа, твоя Бог, са винаги върху нея, от началото на годината и до края на годината.
13 И ако слушате прилежно заповедите Му, които днес ви заповядвам, да любите Господа, вашия Бог, и да Му служите с цялотото си сърце и с цялата си душа, 14 тогава ще даде на земята ви дъжда на времето му – и ранния и късния, за да събираш житото си, виното си и дървеното си масло. 15 И ще даде трева на полетата ти за добитъка ти; и ще ядеш и ще се наситиш. 16 Внимавайте, да не би да се измами сърцето ви и да се отклоните, като служите на други богове и им се кланяте, 17 за да не пламне против вас гневът на Господа и Той да затвори небето, за да не вали дъжд и да не дава земята плода си, и скоро да бъдете изтребени от добрата земя, която Господ ви дава.
18 Вложете тези Негови думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си и нека бъдат като превръзка над очите ви. 19 Да учите на тях чадата си, като говорите за тях, когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. 20 Да ги изписваш по вратните стълбове на къщата си и по портите си, 21 за да се умножат дните ви и дните на чадата ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да им я даде, колкото време е небето над земята. 22 Понеже, ако пазите прилежно всички тези заповеди, които ви заповядвам и ги изпълнявате – да любите Господа, вашия Бог, да ходите във всичките Му пътища и да сте привързани към Него, 23 тогава Господ ще изгони пред вас всички тези народи и ще завладеете народи, по-велики и по-силни от вас. 24 Всяко място, където стъпи кракът ви, ще бъде ваше – от пустинята до Ливан, от реката, река Ефрат, до Западното море ще бъде пределът ви. 25 Никой не ще може да устои пред вас; Господ, вашият Бог, ще всява страх и трепет от вас по цялата земя, на която стъпвате, както ви е говорил.
26 Ето, днес поставям пред вас благословение и проклятие: 27благословение, ако слушате заповедите на Господа, вашия Бог, които днес ви заповядвам; 28и проклятие, ако не слушате заповедите на Господа, вашия Бог, но се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам, като следвате други богове, които не сте познавали.
29 А когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, към която отиваш, за да я притежаваш, тогава да положиш благословението на хълма Гаризин, а проклятието на хълма Гевал. 30 Не са ли те на запад от Йордан, зад пътя към залез слънце, в земята на ханаанците, които живеят в Араба срещу Галгал, при дъбовете Море? 31 Защото вие преминавате Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви дава; и ще я притежавате, и ще се заселите в нея. 32 И тъй, внимавайте да изпълнявате всичките повеления и закони, които днес поставям пред вас.
© Библейска лига - България

12

Само едно място за поклонение


1 Ето повеленията и законите, които трябва да внимавате да изпълнявате през цялото време, докато живеете на света, в земята, която Господ, Богът на твоите бащи, ти дава да притежаваш:
2 Да разорите всичките места, където народите, които ще завладеете, са служили на боговете си, по високите планини, по хълмовете и под всяко зелено дърво; 3и да съсипете жертвениците им, да строшите стълбовете им, да изгорите с огън ашерите им, да съсечете изваяните образи на боговете им и да изличите имената им от онова място.
4 А спрямо Господа, вашия Бог, да не постъпвате така; 5но да се обръщате към мястото, което Господ, вашият Бог, избере между всичките ви племена за Свое обиталище, за да установи там името Си и там да ходите; 6там да принасяте всеизгарянията си, жертвите си, десятъците си, възвишаемите приноси на ръцете си, оброците си, доброволните си приноси и първородните от говедата си и от овцете си; 7и там, пред Господа, вашия Бог, да ядете; и да се веселите, вие и децата ви, за всичко, излязло от ръцете ви и в каквото те е благословил Господ, твоят Бог. 8Да не правите, както ние днес правим тук – всеки, каквото му се вижда за добро. 9Защото още не сте дошли в почивката и в наследството, което Господ, вашият Бог, ви дава. 10Но когато преминете Йордан и се заселите в земята, която Господ, вашият Бог, ви дава да наследите, и ви успокои от всичките ви окръжаващи неприятели, за да живеете безопасно, 11тогава на мястото, което Господ, вашият Бог, избере, за да настани името Си там, принасяйте всичко, което ви заповядвам: всеизгарянията си, жертвите си, десятъците си, възвишаемите приноси на ръцете си и всички избрани оброци, които сте обрекли на Господа; 12и да се веселите пред Господа, вашия Бог, вие, синовете ви, дъщерите ви, слугите ви, слугините ви и левитът, който е отвътре портите ви (защото той няма дял, нито наследство с вас). 13Внимавай да не би да принасяш всеизгарянията си на което и да било място, което виждаш; 14но на мястото, което Господ избере в едно от племената ти, там да принасяш всеизгарянията си и там да правиш всичко, което ти заповядвам.
15 Можеш обаче да колиш и да ядеш месо във всичките си жилища, колкото желае душата ти, според колкото Господ, твоят Бог, те е благословил; нечистият и чистият могат да ядат от него – както от сърна и от елен. 16Само кръвта да не ядете; да я изливате на земята като вода. 17Не бива да ядеш в жилищата си десятъка от житото си или от виното си, или от дървеното си масло, или първородните от говедата си, или от овцете си, или който и да било от оброците, които си обрекъл, или доброволните си приноси, или възвишаемите приноси на ръцете си; 18но пред Господа, твоя Бог, да ги ядеш, на мястото, което Господ, твоят Бог, избере – ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е отвътре портите ти; и да се веселиш пред Господа, твоя Бог, за всичко, излязло от ръцете ви. 19Внимавай да не пренебрегваш левита дотогава, докогато живееш на земята си.
20 Когато Господ, твоят Бог, разшири пределите ти, както ти е обещал, а ти речеш: Ще ям месо, защото душата ми желае да яде месо, то можеш да ядеш месо, колкото желае душата ти. 21Ако е много далеч от тебе мястото, което Господ, твоят Бог, избере, за да установи името Си там, тогава да колиш от говедата и от овцете, които Господ ти е дал, както ти заповядах, и да ядеш в жилищата си колкото желае душата ти. 22Както се яде сърна и елен, така да ядеш и тези; нечистият и чистият могат еднакво да ядат от тях. 23Само строго да се пазиш да не ядеш кръвта; защото кръвта е животът и не бива да ядеш живота с месото. 24Да не я ядеш; да я изливаш на земята като вода. 25Да не я ядеш, за да бъде добре на тебе и на чадата ти след тебе, когато правиш онова, което е право пред Господа. 26Само колкото неща си посветил и оброците си да взимаш, та да отиваш на мястото, което избере Господ, 27и да принасяш всеизгарянията си, месото и кръвта върху олтара на Господа, твоя Бог. Кръвта на жертвите ти да се излива върху олтара на Господа, твоя Бог, а месото ти да ядеш.
28 Внимавай и слушай всички тези думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на тебе и на чадата ти след тебе довека, когато правиш онова, което е добро и право пред Господа, твоя Бог.
29 Когато Господ, твоят Бог, изтреби пред тебе народите, които отиваш да завладееш, и ти ги завладееш и се заселиш в земята им, 30внимавай да не попадаш в примка да ги последваш, когато бъдат изтребени пред тебе; и да не разпитваш за боговете им, като казваш: Как служат тези народи на боговете си, за да направя и аз така. 31Да не постъпваш така спрямо Господа, твоя Бог; защото те са извършили за боговете си всякакви мерзости, които Господ мрази; понеже за боговете си са изгаряли с огън и синовете си, и дъщерите си. 32Внимавайте да изпълнявате всичко, което ви заповядвам; да не прибавяш на него, нито да отнемаш от него.
© Библейска лига - България

13

Поклонение на други богове


1 Ако се издигне сред тебе пророк или съновидец и ти покаже знамение или чудо, 2 и се сбъдне знамението или чудото, за което той ти говори, казвайки: Да идем след други богове (които ти не си знаел) и да им служим, 3 да не слушаш думите на онзи пророк или на онзи съновидец, защото Господ, вашият Бог, ви изпитва, за да узнае дали любите Господа, вашия Бог, от цялото си сърце и от цялата си душа. 4 Господа, вашия Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да спазвате, Неговия глас да слушате, на Него да служите и към Него да сте привързани. 5 А онзи пророк или онзи съновидец да се умъртви, защото е проповядвал отстъпление от Господа, вашия Бог, Който ви е извел от Египетската земя, и ви е изкупил от дома на робството, за да те отклони от пътя, в който Господ, твоят Бог, ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото от себе си.
6 Ако родният ти брат или синът на майка ти, или синът ти, или дъщеря ти, или жената на сърцето ти, или приятелят, който ти е като душата ти, те изкуси тайно, като рече: Да идем и да служим на други богове, които нито ти си знаел, нито бащите ти, 7 измежду боговете на племената, които са около вас, близо при тебе или далеч от тебе, от единия край на света до другия, 8 да не се съгласиш с него, нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш, нито да го укриеш; 9 но непременно да го умъртвиш; твоята ръка първа да го убие, а после ръката на целия народ. 10 Да го убиеш с камъни, за да умре, защото е поискал да те отклони от Господа, твоя Бог, Който те изведе от Египетската земя, от дома на робството. 11 И цял Израил, като чуе, ще се побои и няма да прави повече такова зло сред тебе.
12 Ако в някой от градовете, които Господ, твоят Бог, ти дава, за да се заселиш в тях, чуеш, 13 че изсред тебе са се появили подлеци, които са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели, 14 тогава да издирваш, да изпитваш и добре да разузнаеш. И ако е истина, че такава мерзост е сторена сред тебе, 15 непременно да поразиш жителите на онзи град с острото на меча и с острото на меча да обречеш на изтребление него и всички, които са в него, и добитъка му. 16 Тогава, като събереш цялата плячка от него сред площада му, изцяло да изгориш с огън града и цялата плячка от него за Господа, твоя Бог; и той ще бъде могила развалини довека, за да не се съгради вече. 17 Нищо от обреченото на изтребление да не се залепи за ръката ти, за да се отвърне Господ от яростния Си гняв и да ти покаже милост, да те пожали и да те умножи, както се е клел на бащите ти, 18 ако слушаш гласа на Еова, твоя Бог, да спазваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам, да вършиш това, което е право пред Господа, твоя Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи