План за четене на Библията

Хронологичен / ден 76

Стар Завет

Второзаконие

17

1 Да не принасяш на Господа, твоя Бог, вол или овца с недостатък или с какъвто и да било недъг; понеже това е мерзост за Господа, твоя Бог.
2 Ако се намери сред вас, в някой от градовете ти, които Господ, твоят Бог, ти дава, мъж или жена да стори зло пред Господа, твоя Бог, като престъпи завета Му, 3 и отиде да послужи на други богове, и им се поклони – на слънцето или на луната, или каквото и да било от небесното множество – нещо, което съм забранил, 4 и ти се извести това, и чуеш, да разучиш добре. И ако е истина, ако е вярно, че такава мерзост се върши в Израил, 5 да изведеш вън от портите си мъжа или жената, които са сторили това зло, и да убиеш мъжа или жената с камъни, за да умрат. 6 По думите на двама или трима свидетели да се убива онзи, който е за смърт; но по думите само на един свидетел да не се убива. 7 Ръцете на свидетелите да бъдат първи върху него, за да го убият, и после ръката на целия народ. Така да изличиш злото изсред себе си.

Съд


8 Ако отвътре портите ти се появи някой спор, при който за тебе е много мъчно да отсъдиш между кръв и кръв, между съд и съд или между побой и побой, тогава да станеш и да отидеш на мястото, което ще избере Господ, твоят Бог, 9 и да идеш при левитските свещеници и при онзи, който е съдия по онова време, и да ги попиташ; и те ще ти кажат решението на съда. 10 А ти да постъпиш според присъдата, която ти кажат от мястото, което ще избере Господ; и да внимаваш да сториш всичко, което те научат. 11 Да постъпиш според изяснението на закона, както те научат, и според присъдата, която ти произнесат; да не се отклоняваш надясно или наляво от присъдата, която ти кажат. 12 А човекът, който би постъпил надменно, като не послуша свещеника, който стои да служи там пред Господа, твоя Бог, или не послуша съдията, този човек да умре; и така да изличиш злото от Израил. 13 Всичките люде, като чуят, ще се побоят, и не ще бъдат вече надменни.

Царят


14 Когато влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава и я завладееш, и се заселиш в нея, ако кажеш: Ще си поставя цар, както всички народи, които са около мене, 15 тогава да си поставиш за цар онзи, когото избере Господ, твоят Бог; от братята си да поставиш цар; не бива да поставяш над себе си чужденец, който не ти е брат. 16 Но той да не си събира много коне, нито да връща народа в Египет с цел да умножава конете; защото Господ ви е казал: Да не се връщате вече по онзи път. 17 Нито да си взема той много жени, за да не се отклони сърцето му; нито да трупа твърде много сребро и злато. 18 А когато седне на царския престол, нека си направи в една книга препис на този закон, от книгата, която е пред левитските свещеници. 19 Преписът да се намира при него; и да го чете през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа, своя Бог, да пази всичките думи на този закон и тези повеления, и да ги изпълнява; 20 за да не се надигне сърцето му над братята му и да не се отклонява от заповедта надясно или наляво; за да остане много години на царството си, той и чадата му, сред Израил.
© Библейска лига - България

18

Приноси за свещеници и левити


1 Нито левитските свещеници, нито цялото Левиево племе да има дял или наследство с Израил: нека се хранят с жертвите, принасяни чрез огън на Господа, и с Неговия дял. 2 Затова, да нямат наследство между братята си; тяхното наследство е Господ, както им е казал. 3 Ето какъв ще бъде делът, дължим на свещениците от народа, от онези, които принасят в жертва вол или овца: да дават на свещеника плешката, челюстите и вътрешностите. 4 На него да даваш и първите плодове от житото си, от виното си, от дървеното си масло и първото руно от овцете си. 5 Защото измежду всичките ти племена него избра Господ, твоят Бог, да стои да служи в името на Господа, той и потомците му завинаги.
6 И ако дойде левит от някой от градовете ти в целия Израил, където е живял, и по желание на душата си дойде на мястото, което избере Господ, 7 тогава да служи в името на Господа, своя Бог, както всичките му братя левити, които служат там на Господа. 8 Нека имат равни дялове да ядат, в прибавка към полученото от продажбата на бащиния му имот.

Мерзостите на народите


9 Когато влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, недей се учи да вършиш мерзостите на тамошните народи. 10 Да не се намира сред тебе, някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или омайник, 11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите; 12 защото всеки, който върши тези дела, е омразен на Господа и заради тези мерзости Господ, твоят Бог, ще прогонва тези народи пред тебе. 13 Съвършен да бъдеш пред Господа, твоя Бог.

Пророкът


14 Защото тези народи, които ще завладееш, слушат астролози и чародеи; но на тебе Господ, твоят Бог, не е позволил това.
15 Господ, твоят Бог, ще ти издигне изсред тебе, от братята ти, пророк, както е издигнал мене; Него слушайте, 16 защото това е, което ти поиска от Господа, твоя Бог, при Хорив в деня, когато се събрахте, като каза: Да не чуя вече гласа на Господа, моя Бог, и да не видя вече този голям огън, за да не умра. 17 Тогава Господ ми каза: Добро е това, което рекоха. 18 Аз ще им издигна изсред братята им пророк, както съм издигнал тебе, и ще вложа думите Си в устата Му; и Той ще им говори всичко, което Аз Му заповядвам. 19 А който не послуша думите Ми, които Той ще говори от Мое име, ще искам отговор от него.
20 Но пророк, който дръзне да каже от Мое име дума, която Аз не съм му заповядал да говори, или говори от името на други богове, този пророк да умре. 21 И ако речеш в сърцето си: Как ще познаем коя дума Господ не е казал? 22 Когато някой пророк говори от Господнето име и думите му не се сбъднат, нито се изпълнят, тези думи Господ не е говорил; пророкът ги е говорил по своя дързост; да не се боиш от него.
© Библейска лига - България

19

Градове-прибежища


1 Когато Господ, твоят Бог, погуби народите, чиято земя Господ, твоят Бог, ти е дал, и ти ги наследиш и се заселиш в градовете им и в къщите им, 2тогава да отделиш три града сред земята, която Господ, твоят Бог, ти дава да притежаваш. 3Да направиш път до тях и да разделиш на три части земята, която Господ, твоят Бог, ти е отредил да наследиш, за да прибягва там всеки убиец.
4 И ето правилото за убиеца, който може да побегне там и да остане жив: онзи, който без умисъл удари ближния си, когото по-напред не е мразел; 5който отиде с другаря си в гората да сече дърва и ръката му, като удари със секирата, за да отсече дървото, желязото изскочи от дръжката и улучи другаря му, та умре, такъв нека бяга в един от тези градове и ще остане жив; 6да не би отмъстителят за кръвта в гнева си да се втурне след убиеца и го настигне, (ако пътят е дълъг) и го убие, без той да е заслужил смърт, понеже не го е мразел преди това. 7Затова аз ти заповядвам: Отдели си три града; 8(а когато Господ, твоят Бог, разшири пределите ти, както се е клел на бащите ти, и ти даде цялата земя, както обеща да даде на бащите ти, 9ако пазиш и вършиш всичките тези заповеди, които днес ти заповядвам – да любиш Господа, твоя Бог, и да ходиш всякога в Неговите пътища, тогава към тези три града да прибавиш още три;) 10за да не се пролее невинна кръв в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава за наследство, и да няма върху тебе вина за кръв. 11Но човек ако има омраза към ближния си и го причака, спусне се към него, удари го и той умре, а той побегне в един от тези градове, 12тогава старейшините на града му да го хванат и да го предадат на отмъстителя за кръвта, за да умре. 13Окото ти да не го пожали, но да очистиш Израил от проливането на невинна кръв, за да ти бъде добре.
14 Да не местиш междите на ближния си, които дедите ти са поставили в наследството, което ще наследиш, в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, за да я притежаваш.

Свидетели


15 Само един свидетел да не се повдига против някого за каквото и да е беззаконие или за каквото и да е престъпление, с каквото той съгреши; а чрез думите на двама свидетели или чрез думите на трима свидетели да се установява дело.
16 Ако се повдигне лъжесвидетел против човека да свидетелства против него за беззаконие, 17тогава и двамата, между които е спорът, да застанат пред Господа, пред свещениците и съдиите, които са по онова време; 18и съдиите да разпитат подробно; и ако свидетелят е лъжесвидетел и свидетелства лъжливо против брата си, 19тогава да му сторите онова, което е намислил да стори на брата си; така да изтръгнеш злото из средата си. 20Защото другите, като чуят, ще се побоят и не ще вършат занапред такова зло сред тебе. 21Да не го пожали окото ти: живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога.
© Библейска лига - България

20

Излизане на бой


1 Когато излезеш на бой срещу неприятелите си и видиш коне, колесници и народ повече от тебе, да не се побоиш от тях; защото с тебе е Господ, твоят Бог, Който те е извел от Египетската земя. 2 И като влизаш в битка, свещеникът да се приближи и да говори на народа, като му каже: 3 Слушай, Израилю! Вие влизате в битка срещу неприятелите си; да не премалее сърцето ви; не бойте се, не се смущавайте и не се ужасявайте от тях; 4 защото Господ, вашият Бог, Той е, Който ходи с вас да се бие за вас срещу неприятелите ви, за да ви спаси. 5 И военачалниците нека говорят на народа, като рекат: Кой е построил нова къща и не я е посветил? Нека си иде и се върне у дома си, да не би да умре в боя и друг да я посвети. 6 И кой е насадил лозе и не е ял от плода му? Нека си иде и се върне у дома си, да не би да умре в боя и друг да яде плода му. 7 И кой се е сгодил за жена и не я е взел? Нека си иде и се върне у дома си, да не би да умре в боя и друг да я вземе. 8 Военачалниците да говорят още на народа, като рекат: Кой е страхлив и малодушен? Нека си иде и се върне у дома си, да не би да премалеят сърцата на братята му както неговото сърце. 9 И военачалниците, като свършат да говорят на народа, нека поставят пълководци над полковете за водители на народа.
10 Когато се приближиш при някой град, за да воюваш против него, предложи му мир. 11Ако ти отговори мирно и ти отвори портите, тогава всичките люде, които се намират в него, да ти станат поданици и да ти работят. 12Но ако не сключи мир с тебе, а воюва против тебе, тогава да го обсадиш; 13и когато го предаде Господ, твоят Бог, в ръцете ти, тогава да поразиш всичките му мъже с острото на меча; 14а жените, децата, добитъка и всичко, което се намира в града, цялата плячка от него, да вземеш за себе си; и да използваш плячката от неприятелите си, която Господ, твоят Бог, ти дава. 15Така да постъпваш с всички градове, които са много далеч от тебе, които не са от градовете на тукашните народи. 16А от градовете на тези народи, които Господ, твоят Бог, ти дава за наследство, да не оставиш жива душа, 17а да ги обречеш на изтребление: хети, аморейци, ханаанци, ферезейци, евейци и евусейци, както Господ, твоят Бог, ти заповяда; 18за да не ви научат да вършите всички мерзости, които те са вършили за боговете си, и така да съгрешите против Господа, вашия Бог.
19 Когато воюваш против някой град дълго време, за да го превземеш, да не унищожаваш дърветата му, нито да вдигаш на тях секира; да не ги отсичаш, защото от тях можеш да се храниш. Човек ли е полското дърво, че да се обсажда от тебе? 20 Само дърветата, които знаеш, че не дават храна, тях можеш да унищожаваш и изсичаш; и с тях да правиш кули против града, който ти се противи, докато го превземеш.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи