План за четене на Библията

Хронологичен / ден 77

Стар Завет

Второзаконие

21

Умилостивение при неизвестен убиец


1 Ако в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава да притежаваш, се намери някой убит, паднал на полето, и не се знае кой го е убил, 2 тогава старейшините ти и съдиите ти да излязат и измерятразстоянието до градовете, които са около убития; 3 и старейшините на града, който е най-близо до убития, да вземат телица, с която не е работено и която не е теглила ярем; 4 и старейшините на онзи град да докарат телицата в някоя долина, където има течаща вода, долина, която не е орана, нито засявана, и там, в долината, да отсекат врата на телицата. 5 Тогава да пристъпят свещениците, Левиевите потомци, (понеже тях избра Господ, твоят Бог, да Му служат и да благославят в Господнето име, и по тяхното решение да се съди всеки спор и всеки побой), 6 и всичките старейшини от онзи град, който е най-близо до убития, да умият ръцете си над закланата в долината телица 7 и да кажат: Нашите ръце не са пролели тази кръв, нито са видели проливането ѝ нашите очи; 8 бъди милостив, Господи, към народа Си Израил, който си изкупил, и не вменявай на народа Си Израил кръв, пролята без негова вина. И кръвта ще им се прости. 9 Така ще изличиш от себе си пролятата без твоя вина кръв, когато вършиш това, което е право пред Господните очи.

Женене за пленница


10 Когато излезеш да воюваш против неприятелите си, и Господ, твоят Бог, ги предаде в ръцете ти, и вземеш от тях пленници, 11 ако видиш между пленниците красива жена и като я залюбиш, пожелаеш да я вземеш за своя жена, 12 тогава да я заведеш у дома си; и тя да обръсне главата си, да изреже ноктите си, 13 и, като съблече дрехите, в които е била пленена, да седи у дома ти да оплаква баща си и майка си цял месец; и след това да влезеш при нея и да ѝ бъдеш мъж, и тя да ти бъде жена. 14 Но ако не останеш доволен от нея, тогава да бъде свободна – да я пуснеш да си върви; но да не я продаваш за пари, нито да я правиш робиня, защото си я унизил.

Правото на първородния


15 Ако има някой две жени – едната любима, а другата нелюбима и му народят деца – любимата и нелюбимата – и ако първородният син е на нелюбимата, 16 тогава в деня, когато дели имота си между синовете си, не бива да направи първороден сина на любимата вместо сина на нелюбимата, който е истинският първороден; 17 но да признае за първороден сина на нелюбимата и да му даде двоен дял от целия си имот, защото той е пръв плод на силата му; нему принадлежи правото на първородство.

Непокорният син


18 Ако има някой упорит и непокорен син, който не слуша думите на баща си или думите на майка си, и при все че те го наказват, той пак не ще да ги слуша, 19 тогава баща му и майка му да го хванат и да го заведат при старейшините на града му и при портата на местожителството му, 20 и да кажат на старейшините на града му: Този наш син е упорит и непокорен; не слуша думите ни; прахосник е и пияница. 21 Тогава всичките мъже от града му да го убият с камъни, та да умре; така да изличиш злото отсред себе си; и целият Израил ще чуе и ще се побои.

Разни закони


22 Ако някой извърши престъпление, което заслужава смърт, и бъде умъртвен, като го обесиш на дърво, 23 да не остане тялото му през цялата нощ на дървото, но непременно да го погребеш в същия ден; защото обесеният е проклет от Бога; така да не оскверниш земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство.
© Библейска лига - България

22

1 Когато видиш изгубени вола или овцата на брата си, да не затваряш очите си за тях; да ги върнеш при брата си. 2 И ако брат ти не е близо при тебе или ако не знаеш кой е, тогава ги прибери у дома си и да стоят при тебе, докато ги потърси брат ти; тогава да му ги дадеш. 3 Така да постъпваш и с осела му; така да постъпваш и с дрехата му; така да постъпваш и с всяко изгубено нещо на брат ти, което е изгубил и ти го намериш; не бива да затваряш очите си за тях.
4 Когато видиш осела на брат си или вола му, паднали на пътя, да не затваряш очите си за тях, а да му помогнеш да ги вдигне.
5 Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха; понеже всички, които правят така, са мерзост за Господа, твоя Бог.
6 Ако се случи птиче гнездо да бъде на пътя ти, на някое дърво или на земята и в него – пилета или яйца, и майката лежи на пилетата или на яйцата, да не вземеш майката заедно с малките. 7 Да пуснеш майката, а малките да вземеш за себе си; за да ти бъде добре и да се продължат дните ти.
8 Когато строиш нова къща, да направиш около покрива си ограда, за да не навлечеш на къщата си кръв, ако някой падне от покрива.
9 Да не сееш лозето си с разнородни семена, за да не се изгуби целият му плод – семето, което си сял, и плода на лозето.
10 Да не ореш с вол и осел заедно.
11 Да не обличаш дреха от вълна и лен, смесени заедно.
12 Да си правиш ресни по четирите краища на дрехата, с която се покриваш.

Разни закони


13 Ако някой вземе жена и след като легне с нея, я намрази 14 и я наклевети, и ѝ навлече лошо име, като рече: Ожених се за тази жена и като се доближих до нея, не я намерих девица, 15 тогава бащата и майката на момичето да вземат и да занесат доказателство за девствеността на момичето при градските старейшини при портата; 16 бащата на момичето да рече на старейшините: Дадох дъщеря си на този мъж за жена; но той я намрази, 17 и ето, наклевети я, като е казал: Не намерих дъщеря ти девица; но ето доказателството за девствеността на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини. 18 Тогава старейшините на онзи град да хванат мъжа и да го накажат, 19 като го глобят сто сребърни сикли; той да ги даде на бащата на момичето, защото е навлякъл лошо име на Израилева девица. И тя да му бъде жена; не бива да я напуска през целия си живот. 20 Но ако е истина това нещо и няма доказателство за девствеността на момичето, 21 тогава да изведат момичето пред вратата на бащиния ѝ дом, и мъжете от града ѝ да я убият с камъни, та да умре; защото е сторила безчестие в Израил, като е блудствала в бащиния си дом. Така да изличиш злото изсред себе си.
22 Ако се намери някой да лежи с омъжена жена, тогава и двамата да бъдат убити – мъжът, който е лежал с жената, и жената. Така да изличиш злото от Израил.
23 Ако някой намери в града някоя млада девица, сгодена за мъж, и лежи с нея, 24 тогава да изведете и двамата пред портата на онзи град и да ги убиете с камъни, та да умрат – момичето, защото не е извикала за помощ, като е била в града, и мъжа, защото е обезчестил жената на ближния си. Така да изличиш злото изсред себе си.
25 Но ако някой намери на полето сгодена девица и я изнасили, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да бъде убит; 26 а на девицата да не направиш нищо; в девицата няма грях, който заслужава смърт; защото това нещо е както когато някой се спусне върху ближния си и го убие, 27 понеже, като я е намерил на полето, сгодената девица е извикала, но не е имало кой да я отърве.
28 Ако някой намери млада несгодена девица и като я хване, я изнасили и ги намерят, 29 тогава той да даде на бащата на момичето петдесет сребърни сикли; и тя да му стане жена, понеже я е обезчестил; не бива да я напуска през целия си живот.
30 Никой да не взима жената на баща си, нито да поругава постелята на баща си.
© Библейска лига - България

23

Изключване от Господнето събрание


1 Онзи, който е скопен, или чийто детероден член е отрязан, да не влиза в Господнето събрание.
2 Никой незаконороден да не влиза в Господнето събрание; никой и от потомците му до десето поколение да не влиза в Господнето събрание.
3 Амонец и моавец да не влизат в Господнето събрание; потомците им и до десето поколение никога да не влизат в Господнето събрание; 4 защото не ви посрещнаха с хляб и вода по пътя, когато излизахте от Египет, и защото наеха против тебе Валаам, Веоровия син, от Петор в Месопотамия, за да те прокълне. 5 Но Господ, твоят Бог, не склони да послуша Валаам; а Господ, твоят Бог, промени проклятието в благословение за тебе, понеже Господ, твоят Бог, те обикна. 6 Да не им пожелаваш мир или благополучие през всичките си дни довека.
7 Да не се отвращаваш от едомец, защото ти е брат; да не се отвращаваш от египтянин, защото ти си бил пришълец в земята му. 8 Децата, които се родят от тях в третото поколение, нека влизат в Господнето събрание.
Нечистота в стана
9 Когато отиваш на война против неприятелите си, пази се от всякаква злина. 10 Ако има сред тебе човек, станал нечист от нещо, което му се е случило през нощта, нека излезе вън от стана и да не влиза в стана; 11 а привечер да се окъпе във вода и когато залезе слънцето, да влезе в стана. 12 Да имаш тъй също място вън от стана, където да излизаш по нужда; 13 и да имаш между оръжията си малка лопатка, та когато клекнеш вън, да се обърнеш и да изровиш с нея и да покриеш онова, което излиза от тебе. 14 Защото Господ, твоят Бог, върви през стана ти, за да те избавя и да предава неприятелите ти пред тебе; затова станът ти трябва да бъде свят, за да не види Господ нещо нечисто в тебе и да се отвърне от тебе.

Разни закони


15 Да не предадеш на господаря му слуга, който е избягал при тебе от господаря си. 16 При тебе да живее, сред вас, на мястото, което избере в някой твой град, където му е угодно: да не го притесняваш.
17 Да няма храмова блудница от Израилевите дъщери, нито храмов блудник от Израилевите синове. 18 Срещу никакъв оброк да не принасяш плата от блудница, нито плата от блудник в дома на Господа, твоя Бог, защото и двете са мерзост за Господа, твоя Бог.
19 Да не заемаш на брата си с лихва, било пари с лихва, храна с лихва, или каквото и да е друго нещо, което се заема с лихва. 20 На чужденеца можеш да заемаш с лихва, а на брата си да не заемаш с лихва, за да те благославя Господ, твоят Бог, във всичките ти начинания на земята, в която отиваш да я притежаваш.
21 Когато направиш оброк на Господа, твоя Бог, да не забавяш да го изпълниш, защото Господ, твоят Бог, ще го изиска от тебе и неизпълнението му ще ти се счете за грях. 22 Но ако се въздържаш от оброци, няма да ти се счита за грях. 23Каквото излиза от устните ти, спазвай го и го върши, както си го обрекъл на Господа, твоя Бог, тоест доброволния принос, който си обрекъл с устата си.
24 Когато влезеш в лозето на ближния си, можеш да ядеш грозде, колкото искаш, докато се наситиш; но в кошницата си да не слагаш.
25 Когато влезеш в засятата нива на ближния си, можеш с ръката си да откъснеш класове; но не бива да събираш със сърп сеитбата на ближния си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи