План за четене на Библията

Хронологичен / ден 78

Стар Завет

Второзаконие

24

1 Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не придобие благоволението му, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да ѝ напише разводно писмо и като го даде в ръката ѝ, да я изпрати от къщата си. 2 А тя, като излезе от къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж. 3 Но ако я намрази и вторият мъж, та ѝ напише разводно писмо и като го даде в ръката ѝ, я изпрати от дома си или ако умре вторият мъж, който я е взел за своя жена, 4 то първият ѝ мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство.
5 Ако някой се е оженил наскоро, да не отива на война и с нищо да не се натоварва; нека бъде свободен у дома си една година и нека весели жената, която си е взел.
6 Никой да не взема в залог мелница, нито горния ѝ камък; защото с това той взема живот в залог.
7 Ако се намери някой, че е откраднал човек от братята си, от израиляните, и го е направил роб или го е продал, тогава този крадец да умре; така да изличиш злото изсред себе си.
8 Внимавай при болестта проказа да спазваш добре и да изпълняваш всичко, каквото ви учат левитските свещеници; внимавайте да правите така, както съм им заповядал. 9 Помни какво направи Господ, твоят Бог, на Мариам по пътя, когато излязохте от Египет.
10 Когато заемаш нещо на ближния си, да не влизаш в къщата му, за да вземеш залог за него. 11 Вън да стоиш; и човекът, на когото заемаш, нека ти изнесе залога. 12 И ако човекът е сиромах, да не лягаш да спиш със залога му у тебе. 13 Да му върнеш залога при залез слънце, за да спи той с дрехата си и да те благослови; и това ще ти се счете за правда пред Господа, твоя Бог.
14 Да не онеправдаваш някой наемник, беден и сиромах, бил той от братята ти или от чужденците, които са в земята ти, в градовете ти. 15 В същия ден му дай заплатата, преди залез слънце, защото е сиромах и на нея се надява; за да не извика против тебе към Господа и това да ти се счете за грях.
16 Бащите да не се умъртвяват заради чадата, нито чадата да се умъртвяват заради бащите; всеки заради собствения си грях да бъде умъртвяван.
17 Да не изопачаваш съда на чужденеца, нито на сирачето и да не взимаш дрехата на вдовицата в залог; 18 но да помниш, че ти си бил роб в Египет и че Господ, твоят Бог, те е избавил оттам; затова ти и заповядвам да правиш това.
19 Когато жънеш на нивата си, ако забравиш някой сноп на нивата, да не се връщаш да го вземеш; нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата; за да те благославя Господ, твоят Бог, във всичките дела на ръцете ти. 20 Когато брулиш маслините си, да не претърсваш повторно клоните; останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. 21 Когато обираш лозето си, да не се връщаш да го прибираш; останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. 22 Помни, че ти си бил роб в Египетската земя; затова ти и заповядвам да правиш това.
© Библейска лига - България

25

1 Ако се появи разпра между човеци и дойдат пред съда, и съдиите ги съдят, тогава нека оправдаят правия и осъдят виновния. 2 И ако виновният е заслужил за бой, съдията да заповяда да го повалят долу и да му ударят ударите пред него, с брой според престъплението му. 3 Четиридесет удара може да му ударят, а не повече; да не би, като превишат и му ударят много повече от тези удари, брат ти да бъде унижен пред очите ти.
4 Да не вързваш устата на вола, когато вършее.
5 Ако живеят братя заедно и един от тях умре бездетен, жената на умрелия да не се омъжи вън от семейството му за чужд; братът на мъжа ѝ да влезе при нея и да я вземе за своя жена, и да изпълни към нея длъжността на девер. 6 И първородният, когото тя роди, да наследи името на умрелия брат, за да не се изличи името му от Израил. 7Но ако мъжът не желае да вземе жената на брат си, тогава братовата му жена да отиде пред градските порти при старейшините и да рече: Деверът ми отказва да възстанови името на брат си в Израил; не иска да изпълни към мене длъжността на девер. 8 Тогава старейшините на града му да го повикат и да му говорят; и ако той упорства и казва: Не желая да я взема, 9 тогава братовата му жена да пристъпи към него пред старейшините и като събуе обувката от крака му, да плюе на лицето му и да каже: Така ще се прави на човек, който не иска да съзижда дома на брат си. 10 И той да се нарича в Израил с името Бет-Халуц-Хаггаал.
11 Ако се сбият двама помежду си и жената на единия, като пристъпи да освободи мъжа си от ръката на този, който го бие, протегне ръката си и го хване за срамните му части, 12 тогава да отсечеш ръката ѝ; окото ти да не я пожали.
13 Да нямаш в торбата си различни теглилки – тежки и леки. 14 Да нямаш в къщата си различни ефи – голяма и малка. 15 Вярна и точна теглилка да имаш, вярна и точна ефа да имаш, за да се продължат дните ти на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава. 16 Защото всички, които вършат това, всички, които вършат неправда, са мерзост за Господа, твоя Бог.
17 Помни как постъпи с тебе Амалик по пътя, когато излязохте от Египет, 18 как те срещнаха на пътя и погубиха всички, останали подире ти от слабост, когато ти беше изтощен и уморен; и той не се побоя от Бога. 19 Затова, когато те успокои Господ, твоят Бог, от всички неприятели около тебе в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство да я притежаваш, заличи спомена за Амалик под небето; да не забравиш.
© Библейска лига - България

26

Първи плодове и десятък


1 Когато влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава за наследство и я завладееш, и се заселиш в нея, 2 тогава да вземеш най-първите от всички земни плодове, които събереш от земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, и като ги сложиш в кошница, да отидеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да установи името Си там. 3 Да отидеш при онзи, който е свещеник по онова време, и да му кажеш: Признавам днес пред Господа, твоя Бог, че влязох в земята, за която Господ се е клел на бащите ни, че ще ни я даде. 4 Тогава свещеникът да вземе кошницата от ръката ти и да я сложи пред олтара на Господа, твоя Бог. 5 А ти да проговориш, казвайки пред Господа, твоя Бог: Праотецът ми, когато беше скитник сириец, слезе в Египет, където се засели с малко на брой човеци, а там стана народ голям, силен и многочислен. 6 Но египтяните се отнасяха зле с нас и ни притесняваха, и ни товареха с тежка работа; 7 и когато извикахме към Господа, Бога на бащите ни, Господ, послуша гласа ни и погледна на унижението ни, труда ни и угнетението ни. 8 Господ ни изведе от Египет със силна ръка, с издигната мишца, с голям ужас, със знамения и с чудеса; 9 и ни въведе в това място, и ни даде тази земя, земя, където текат мляко и мед. 10 Затова, ето, донесох сега първите от плодовете на земята, която си ми дал Ти, Господи. Тогава да ги поставиш пред Господа, твоя Бог, и да се поклониш пред Господа, твоя Бог. 11 И да се развеселиш ти, левитът и пришълецът, който е сред вас, във всичките блага, които Господ, твоят Бог, е дал на тебе и на дома ти.
12 Когато в третата година, годината за плащане на десятъците, свършиш отделянето на всички десятъци на реколтата си и ги дадеш на левита, на пришълеца, на сирачето и на вдовицата, за да ядат в градовете ти и се наситят, 13 тогава да речеш пред Господа, твоя Бог: Изцяло изнесох от къщата си посветените десятъци и ги дадох на левита, на пришълеца, на сирачето и на вдовицата според всички заповеди, които си ми заповядал; аз не съм престъпил ни една от заповедите Ти, нито съм ги забравил; 14 не съм ял от десятъците във време на жалейката си, нито съм ги прахосвал за нечисто нещо, нито съм дал от тях за мъртвец; послушах гласа на Господа, моя Бог; сторих всичко, което си ми заповядал. 15 Погледни от святото Си жилище, от небето, и благослови народа Си Израил, и земята, която си ни дал, както си се клел на бащите ни, земя, където текат мляко и мед.

Нечистота в стана


16 Днес Господ, твоят Бог, ти заповядва да изпълняваш тези повеления и закони; затова пази ги и ги изпълнявай от цялото си сърце и от цялата си душа. 17 Днес ти си заявил, че Еова е твоят Бог и че ще ходиш в Неговите пътища, ще пазиш повеленията Му, заповедите Му и законите Му и ще слушаш Неговия глас; 18 а Господ днес е заявил, че ти ще бъдеш Негов собствен народ, както ти е обещал, за да спазваш всички Негови заповеди 19 и за да те постави по-високо от всички народи, които е създал, за похвала, за именитост и за слава, и за да сте народ свят на Господа, твоя Бог, както Той е говорил.
© Библейска лига - България

27

Олтарът на хълма Гевал


1 Тогава Мойсей с Израилевите старейшини заповяда на народа: Пазете всички заповеди, които днес ви заповядвам. 2 И в деня, когато преминете през Йордан в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, постави си големи камъни, измажи ги с вар 3 и напиши на тях всички думи на този закон, като преминеш Йордан, за да влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, земя, където текат мед и мляко, както ти е обещал Господ, Бог на бащите ти. 4 Затова, като преминете Йордан, поставете на хълма Гевал тези камъни, за които днес ви заповядвам, и измажете ги с вар. 5 И там да издигнеш олтар на Господа, твоя Бог, олтар от камъни. Желязно сечиво да не вдигнеш върху тях; 6 да издигнеш олтара на Господа, твоя Бог, от цели камъни и да принесеш на него всеизгаряния на Господа, твоя Бог; 7 да принесеш и примирителни жертви, да ядеш там и да се веселиш пред Господа, твоя Бог. 8 А на камъните да напишеш много ясно всички думи на този закон.

Проклятия от хълма Гевал


9 Тогава Мойсей с левитските свещеници говори на целия Израил, като каза: Мълчи и слушай, Израилю; днес вие станахте народ на Господа, вашия Бог. 10 Затова, слушай гласа на Господа, твоя Бог, и изпълнявай заповедите Му и повеленията Му, които днес ти заповядвам.
11 И Мойсей заръча на народа в същия ден: 12 Когато преминете Йордан, ето кои да застанат на хълма Гаризин, за да благословят народа: Симеон, Леви, Юда, Исахар, Йосиф и Вениамин; 13 и ето кои да застанат на хълма Гевал, за да прокълнат: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим. 14 Тогава левитите да проговорят и с висок глас да кажат на всички Израилеви мъже:
15 Проклет да е онзи, който направи изваян или излян кумир, мерзост за Господа, дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И целият народ в отговор да каже: Амин!
16 Проклет, който се присмива на баща си или на майка си. И целият народ да каже: Амин!
17 Проклет, който премести междите на ближния си. И целият народ да каже: Амин!
18 Проклет, който отбие слепия от пътя. И целият народ да каже: Амин!
19 Проклет, който изопачи отсъденото за пришълеца, сирачето и вдовицата. И целият народ да каже: Амин!
20 Проклет, който легне с жената на баща си, защото поругава постелята на баща си. И целият народ да каже: Амин!
21 Проклет, който се съвъкупи с каквото и да е животно. И целият народ да каже: Амин!
22 Проклет, който легне със сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си. И целият народ да каже: Амин!
23 Проклет, който легне с тъща си. И целият народ да каже: Амин!
24 Проклет, който скришно удари ближния си. И целият народ да каже: Амин!
25 Проклет, който приеме подарък, за да убие невинно лице. И целият народ да каже: Амин!
26 Проклет, който не подкрепя думите на този закон, като ги изпълнява. И целият народ да каже: Амин!
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи