План за четене на Библията

Хронологичен / ден 79

Стар Завет

Второзаконие

28

Благословения при послушание


1 Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и внимаваш да изпълняваш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ, твоят Бог, ще те въздигне над всички народи на света. 2 И всички тези благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог. 3 Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето. 4 Благословен ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти и плодът на добитъка ти, малките на воловете ти и малките на овцете ти; 5 благословен кошът ти и нощвите ти. 6 Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си. 7 Господ ще порази пред тебе неприятелите ти, които се надигат против тебе; по един път ще излизат против тебе, а по седем пътя ще бягат пред тебе. 8 Господ ще заповяда да дойде благословение на тебе в житниците ти и във всичките ти начинания и ще те благослови в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава. 9 Господ ще те утвърди като свят народ за Себе Си, както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа, твоя Бог, и ходиш в Неговите пътища. 10 И всичките племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господнето име и ще се боят от тебе. 11 Господ ще ти даде изобилие от блага в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, върху земята, за която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде. 12 Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му и да благославя всички дела на ръцете ти; и ти ще даваш назаем на много народи, а няма да вземаш назаем. 13 Господ ще те постави глава, а не опашка, та ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа, твоя Бог, които днес ти заповядвам да пазиш и изпълняваш. 14 От думите, които днес ти заповядвам, да не се отклоняваш надясно или наляво, за да отидеш след други богове да им служиш.

Проклятия при непослушание


15 Но ако не слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и не внимаваш да изпълняваш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тези проклятия ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе. 16 Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето. 17 Проклети ще бъдат кошът ти и нощвите ти; 18 проклет ще бъде плодът на утробата ти и плодът на земята ти, малките на воловете ти и малките на овцете ти. 19 Проклет ще бъдеш при влизането си и проклет ще бъдеш при излизането си. 20 Господ ще праща върху тебе проклятия, смущение и разорение във всичките начинания, които предприемаш, докато бъдеш изтребен и погинеш скоро, поради злите дела, чрез които си Ме оставил. 21 Господ ще изпрати върху тебе мор, докато те изтреби от земята, в която отиваш, за да я завладееш. 22 Господ ще те поразява с охтика, с треска, с огница, с възпаление, със суша, с изсушителен вятър и с мана; и ще те гонят, докато погинеш. 23 Небето над главата ти ще бъде като мед и земята под тебе като желязо. 24 Господ ще обръща дъжда на земята ти на прах и пепел; ще слиза на тебе от небето, докато бъдеш изтребен. 25 Господ ще направи да бъдеш поразяван пред неприятелите си; по един път ще излизаш против тях, а по седем пътя ще бягаш пред тях; и ще бъдеш разпилян по всички царства на света. 26 Трупът ти ще бъде храна за всички въздушни птици и за земните зверове; и не ще има кой да ги отпъжда. 27 Господ ще те поразява с египетски струпей, с кръвотечения, с краста и със сърбеж, от които да не можеш да се изцелиш. 28 Господ ще те поразява с умопобъркване, със слепота и с омайване на сърцето; 29 и ще ходиш пипнешком посред пладне, както слепият пипа в тъмнината, и не ще имаш успех в пътищата си; а ще бъдеш само притесняван и обиран всеки ден и не ще има кой да те избави. 30 Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще легне с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да ядеш от плода му. 31 Волът ти ще бъде заклан пред очите ти и няма да ядеш от него; оселът ти ще бъде грабнат пред тебе и няма да ти се върне; овцете ти ще бъдат дадени на неприятелите ти и не ще има кой да ги избави. 32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат дадени на друг народ и очите ти ще гледат и ще чезнат по тях всеки ден, но няма да има сила в ръката ти. 33 Народ, когото не познаваш, ще изяде плода на земята ти и на целия ти труд; и ти ще бъдеш винаги само притесняван и измъчван. 34 Ще полудееш, като гледаш това, което ще виждат очите ти. 35 Господ ще те поразява с лошо възпаление в колената и в краката, тъй че да не можеш да се изцелиш от петите до главата. 36 Господ ще заведе тебе и царя, когото поставиш над себе си, при народ, когото не си познал, нито ти, нито бащите ти; и там ще служиш на други богове, на дърво и камък. 37 И ще станеш за чудо, приказ, и поругание на всичките племена, между които Господ ще те отведе. 38 Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го изяждат. 39 Лозя ще засаждаш и обработваш, но вино няма да пиеш, нито ще събираш грозде, защото червей ще ги изяде. 40 Маслини ще имаш във всичките си предели, а с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват. 41 Синове и дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе, защото ще отиват в плен. 42 Всичките ти дървета и плода на земята ти скакалци ще поядат. 43 Чужденецът, който е всред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе; а ти ще падаш долу и по-долу. 44 Той ще ти дава назаем, а ти няма да му даваш назаем; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.
45 Всички тези проклятия ще дойдат върху тебе, ще те гонят и ще те застигат, докато бъдеш изтребен; защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и повеленията, които ти заповяда. 46 Това ще бъде завинаги знамение и чудо върху тебе и потомството ти. 47 Понеже не си служил на Господа, твоя Бог, с веселие и със сърдечна радост поради изобилието от всичко, 48 затова ще слугуваш на неприятелите си, които Господ ще прати против тебе, в глад, в жажда, в голота и в лишение от всичко; и Той ще сложи на шията ти железен ярем, докато те погуби. 49 Господ ще прати против тебе народ отдалеч, от земния край, като с орел ще връхлети; народ, чийто език не разбираш; 50 народ със свиреп поглед, който не ще почете стар, нито ще пожали млад; 51 и ще яде плода на добитъка ти и плода на земята ти, докато погинеш; който не ще ти остави ни жито, ни вино, ни масло, нито малките от воловете ти, нито малките от овцете ти, докато те погуби. 52 Ще те обсажда във всичките ти градове, докато по цялата ти земя се срутят високите ти и укрепени стени, на които се надяваш; и ще те обсажда във всичките ти градове по цялата земя, която Господ, твоят Бог, ти е дал. 53 И тогава, при обсадата и притеснението, с което ще те притесни неприятелят ти, ще ядеш плода на утробата си, месата на синовете си и на дъщерите си, които Господ, твоят Бог, ти е дал. 54 Изтънченият и изнежен мъж сред вас ще гледа с безмилостно око на брат си, на жената, която обича, и на останалите чада, които му оцелеят, 55 и няма да даде на ни един от тях от месото на чадата си, които ще яде; защото не ще му остане нищо при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни във всичките ти градове.
56 Изтънчената и изнежена жена сред вас, която не би дръзнала да допре земята със стъпалото на крака си поради изтънченост и изнеженост, ще гледа с безмилостно око на мъжа си, когото обича, на сина си, на дъщеря си 57 и на малкото си, което излиза измежду краката ѝ, и на чадата, които е родила, защото ще ги яде тайно, поради лишението от всичко при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни в градовете ти.
58 Ако не внимаваш да изпълняваш всички думи на този закон, които са написани в тази книга, и не се боиш от това славно и страшно име, ЕОВА ТВОЯ БОГ, 59 тогава Господ ще порази тебе и потомството ти с ужасни напасти, напасти големи и непрестанни и болести зли и непрестанни. 60 И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе; 61 още и всяка болест и всяка язва, ненаписана в книгата на този закон, Господ ще нанесе на тебе, докато бъдеш изтребен. 62 Ще останете малцина на брой – докато по множество бяхте като звездите на небето; защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог. 63 И както бе драго на Господа да ви струва добро и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви изтребва и да ви погубва; и ще бъдете изкоренени от земята, в която отивате, за да я завладеете. 64 Господ ще те разпръсне между всички племена от единия до другия край на света; и там ще служиш на други богове, които нито ти си познал, нито бащите ти, на дърво и камък ще служиш. 65 Но и сред тези народи не ще намериш покой, нито ще има почивка за стъпалото на крака ти; но там Господ ще ти даде тревожно сърце, помръкнали очи и изнемогваща душа. 66 Животът ти ще бъде в неизвестност пред тебе; и ти ще се боиш денем и нощем, и не ще бъдеш уверен за живота си. 67 Сутрин ще казваш: О, да мръкнеше! И вечер ще казваш: О, да съмнеше!, поради страха, с който в сърцето си ще се страхуваш и поради гледките, които с очите си ще виждаш. 68 И Господ ще те върне в Египет с кораби през пътя, за който ти казах: Вече няма да го видиш; и там ще се продавате на неприятелите си за роби и за робини; но не ще има кой да ви купува.
© Библейска лига - България

29

Подновяване на завета


1 Ето думите на завета, който Господ заповяда на Мойсей да сключи с израиляните в Моавската земя, освен завета, който сключи с тях в Хорив.
2 Мойсей повика целия Израил и им каза: Вие видяхте всичко, което направи Господ пред очите ви в Египетската земя на Фараон и на всичките му слуги, и на цялата му земя; 3 големите изпитания, които очите ви видяха, знаменията и онези големи чудеса; 4 но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате и уши, за да слушате. 5 А Аз ви водих четиридесет години по пустинята и дрехите ви не овехтяха на вас, и обущата ви не овехтяха на краката ви, 6 хляб не ядохте и вино и спиртни питиета не пихте, за да знаете, че Аз съм Господ, вашият Бог. 7 И когато дойдохте на това място, есевонският цар Сихон и васанският цар Ог излязоха против нас на бой; а ние ги поразихме, 8 завладяхме земята им и я дадохме за наследство на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе. 9 И тъй, пазете думите на този завет и изпълнявайте ги, за да успявате във всичко, което правите.
10 Днес вие всички стоите пред Господа, вашия Бог – началниците на племената ви, старейшините ви, надзирателите ви, всичките Израилеви мъже, 11 чадата ви, жените ви и чужденецът, който е сред стана ти – от дървосекача ти до водоносеца ти, – 12 за да встъпиш в завета на Господа, твоя Бог, и в клетвата, която Господ, твоят Бог, прави днес с тебе, 13 за да те утвърди днес за Свой народ и Той да ти бъде Бог, както ти е рекъл и както се е клел на бащите ти, на Авраам, на Исаак и на Яков. 14 И аз не правя този завет и тази клетва само с вас, 15 но както с онези, които днес стоят тук с нас пред Господа, нашия Бог, така и с онези, които днес не са тук с нас; 16 (защото вие знаете как живеехме в Египетската земя и как минахме сред народите, през които пропътувахме; 17 и видяхме мерзостите им и дървените им, и каменните, сребърните и златните кумири, които са между тях); 18 тъй че да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа, нашия Бог, за да иде да служи на боговете на онези народи; тъй че да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин, 19 та, когато чуе думите на тази клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да каже: Аз ще имам мир, макар да ходя с упорито сърце, и тъй, покрай сухото ще изгори и мокрото. 20 Бог няма да се смили над него, но изведнъж гневът на Господа и ревнивостта Му ще пламнат против този човек; и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне на него, и Господ ще изличи името му под небето. 21 Господ ще го отдели от всички Израилеви племена за погибел, според всичките проклятия на завета, написан в тази книга на закона. 22 А идещото поколение, чадата ви, които идват след вас и чужденецът, който дойде от далечна земя, когато видят напастите на онази земя и болестите, които Господ ѝ е нанесъл, ще кажат: 23 Цялата земя е изгорена със сяра и със сол, та нито се сее, нито произраства и никаква трева не никне на нея, както при съсипването на Содом и Гомор, на Адма и Цебоим, които Господ съсипа в гнева Си и в яростта Си. 24 Всички народи ще кажат: Защо направи Господ така на тази земя? Какво значи яростта на този голям гняв? 25 Тогава ще им кажат: Защото оставиха завета на Господа, Бога на бащите си, който Той сключи с тях, когато ги изведе от Египетската земя, 26 и отидоха, та служиха на други богове и им се поклониха, богове, които не знаеха и които Той не бе им дал. 27 Затова пламна яростта на Господа против тази земя, за да докара на нея всички проклятия, които са написани в тази книга. 28 И Господ ги изкорени от земята им с гняв, с ярост и с голямо негодувание и ги хвърли в друга земя, както е днес. 29 Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни довека, за да изпълняваме всичките думи на този закон.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи