План за четене на Библията

Хронологичен / ден 83

Стар Завет

Исус Навиев

5

Обрязването при Галгал


1 А когато всичките аморейс-ки царе, които бяха оттатък Йордан на запад, и всичките ханаански царе, които бяха при морето, чуха, че Господ е пресушил водата на Йордан пред израиляните, докато преминат, сърцата им се стопиха и не им остана повече кураж против израиляните.
2 В това време Господ каза на Исус: Направи си кремъчни ножове и обрежи пак израиляните, втори път. 3 И тъй, Исус си направи кремъчни ножове и обряза израиляните на Хълма на краекожията. 4 А ето причината, поради която Исус извърши обрязването: всички мъже, които излязоха от Египет – всички военни мъже – измряха в пустинята по пътя, след като бяха излезли от Египет. 5 Всички мъже, които излязоха, бяха обрязани, а всички мъже, които се родиха в пустинята по пътя, след като бяха излезли от Египет, не бяха обрязани. 6 Защото израиляните вървяха четиридесет години по пустинята, докато всички люде, военни мъже, излезли от Египет, бяха изтребени, защото не послушаха Господния глас, и на които Господ се кле, че не ще ги остави да видят земята, за която Господ се беше клел на бащите им, че ще ни я даде, земя, където текат мляко и мед. 7 А вместо тях Той издигна синовете им, които Исус обряза, защото бяха необрязани, понеже не бяха ги обрязвали по пътя. 8 И като се обрязаха всички люде, останаха на местата си в стана, докато оздравеят. 9 Тогава Господ каза на Исус: Днес отърколих от вас египетския позор. Затова, онова място се нарича Галгал, както се казва и днес.
10 А израиляните разположиха стан в Галгал и направиха пасхата на четиринадесетия ден от месеца, привечер, на Ерихонските полета. 11 И на сутринта след пасхата, в същия ден, ядоха безквасни хлябове от житото на земята и пържено жито.
12 А на другия ден, след като ядоха от житото на земята, манната престана; и израиляните нямаха вече манна, но през тази година ядяха от плодовете на Ханаанската земя.
13 И когато беше Исус при Ерихон, повдигна очи и видя, и ето, насреща му стоеше човек с измъкнат меч в ръка; и Исус пристъпи към него и му рече: Наш ли си или от враговете ни? 14 А той рече: Не, но за Военачалник на Господнето войнство сега дойдох аз. И Исус падна с лице на земята и се поклони, и му каза: Какво заповядва Господарят ми на слугата Си? 15 А Военачалникът на Господнето войнство рече на Исус: Събуй обущата си от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свято. И Исус така направи.
© Библейска лига - България

6

Падането на Ерихон


1 А Ерихон беше укрепен и зат-ворен заради израиляните; никой не излизаше и никой не влизаше. 2 И Господ каза на Исус: Ето, предадох в ръката ти Ерихон, царя му и силните му и храбри мъже. 3 Ходете около града, всички военни мъже, и обиколете града веднъж; така да правите шест дена. 4 И седем свещеника нека носят пред ковчега седем гръмливи тръби; и на седмия ден обиколете града седем пъти, и свещениците нека свирят с тръбите. 5 И когато засвирят продължително с гръмливата тръба, като чуете гласа на тръбата, целият народ да извика с гръмлив глас; и градската стена ще рухне до основи, и народът нека върви – всеки право напред.
6 Тогава Исус, Навиевият син, повика свещениците и им каза: Вдигнете ковчега на завета и седем свещеника нека носят седем гръмливи тръби пред Господния ковчег. 7 Рече на народа: Идете, обиколете града; а въоръжените нека минат пред Господния ковчег. 8 И тъй, след като говори Исус на народа, седемте свещеника, които носеха седемте гръмливи тръби пред Господа, вървяха и свиреха с тръбите; и ковчегът на Господния завет ги следваше. 9 И въоръжените вървяха пред свещениците, които свиреха с тръбите, и задната стража вървеше зад ковчега, докато свещениците продължаваха напред, свирейки с тръбите. 10 А Исус заповяда на народа: Да не викате, нито да се чуе гласът ви, нито да излезе дума от устата ви до деня, когато ви кажа да извикате; тогава извикайте. 11 И тъй, Господният ковчег обиколи града веднъж; и дойдоха в стана, и пренощуваха в него.
12 И на сутринта Исус стана рано и свещениците вдигнаха Господния ковчег. 13 И седемте свещеника, които носеха седемте гръмливи тръби, вървяха пред Господния ковчег и свиреха с тръбите; и пред тях вървяха въоръжените, а задната стража следваше Господния ковчег, докато свещениците продължаваха напред, свирейки с тръбите. 14 И тъй, на втория ден обиколиха града веднъж и се върнаха в стана; така правеха шест дена.
15 А на седмия ден станаха рано, на зазоряване, и обиколиха града седем пъти по същия начин; само този ден обиколиха града седем пъти. 16 И на седмия път, като свиреха свещениците с тръбите, Исус каза на народа: Извикайте, защото Господ ви предаде града. 17 И градът, и всичко, което е в него, ще бъде обречено на Господа; само блудницата Раав да остане жива, тя и всички, които са в къщата с нея, защото скри пратениците, които изпратихме. 18 Но вие във всеки случай се пазете от всичко обречено, да не би сами да се обречете, като вземете от обреченото, и така да нанесете проклятие върху стана на Израил и да го смутите. 19 Всичкото сребро и злато, и медните, и железните съдове са посветени на Господа; да се внесат в Господнята съкровищница.
20 И тъй, народът извика, когато свещениците засвириха с тръбите; и като чу народът тръбния глас, нададе народът гръмлив вик и стената рухна до основи; и людете влязоха в града, всеки право напред, и превзеха града. 21 И обрекоха на изтребление с меч всички в града – мъже и жени, млади и стари, говеда, овце и осли.
22 Тогава Исус каза на двамата мъже, които бяха оглеждали земята: Влезте в къщата на блудницата и изведете оттам жената и всичко, каквото има, както ѝ се заклехте. 23 И тъй, като влязоха младежите, съгледвачите, изведоха Раав, баща ѝ, майка ѝ, братята ѝ и всичко, каквото имаше; изведоха и всичките ѝ роднини и ги оставиха вън от Израилевия стан.
24 А града, и всичко в него изгориха с огън; само среброто и златото, и медните, и железните съдове оставиха в съкровищницата на Господния дом.
25 А блудницата Раав и бащиното ѝ семейство, и всичко, което имаше тя, Исус остави живи; и тя живее сред Израил до днес, защото скри пратениците, които Исус изпрати да огледат Ерихон.
26 В онова време Исус се закле, като каза: Проклет пред Господа онзи човек, който стане да съгради този град Ерихон; върху смъртта на първородния си син ще сложи основите му и върху смъртта на най-малкия си син ще постави портите му.
27 Така Господ беше с Исус; и славата му се прочу по цялата земя.
© Библейска лига - България

7

Грехът на Ахан


1 Ала израиляните извършиха престъпление спрямо обреченото; защото Ахан, син на Харми, син на Завди, син на Зара от Юдовото племе, взе от обреченото и Господният гняв пламна против израиляните.
2 Исус прати мъже от Ерихон в Гай, който е близо до Бет-Авен, на изток от Ветил; и им каза: Изкачете се и огледайте земята. И тъй, мъжете се изкачиха и огледаха Гай. 3 И като се върнаха при Исус, казаха му: Да не се изкачи целият народ, но до две или три хиляди души да се изкачат и да поразят Гай; да не изморяваш целия народ да отива там, защото онези са малцина. 4 И така, изкачиха се там от народа около три хиляди души, но удариха на бяг пред гайските мъже. 5 И убиха от тях около тридесет и шест души, и ги прогониха от портата до Сиварим, и ги повалиха по надолнището; поради което сърцата на хората се стопиха и станаха като вода.
6 Тогава Исус раздра дрехите си и падна по лице на земята пред Господния ковчег, където лежа до вечерта – той и Израилевите старейшини; и посипаха с пепел главите си. 7 И рече Исус: Ах! Господи Еова, защо преведе този народ през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на аморейците да ни погубят? О, да бяхме били доволни и да си бяхме останали отвъд Йордан! 8 О, Господи, какво да кажа, като Израил обърна гръб пред враговете си? 9 И като чуят ханаанците и всички жители на земята, ще ни оградят и ще изличат името ни от земята; и какво ще сториш за великото Си име? 10 А Господ каза на Исус: Стани, защо си паднал така по лице? 11 Израил съгреши – те престъпиха завета Ми, за който им дадох заповед; те взеха от обреченото, откраднаха, излъгаха и сложиха откраднатото между своите вещи. 12 По тази причина израиляните не могат да устоят пред враговете си, но обръщат гръб и бягат, защото станаха обречени. И Аз не ще бъда с вас, ако не изтребите сред вас обреченото. 13 Стани, освети народа и кажи: Осветете се за утре, защото така говори Господ, Израилевият Бог: Нещо обречено има сред тебе, Израилю; не можеш да устоиш пред враговете си, докато не махнете обреченото от вас. 14 И тъй, приближете се утре племе по племе; и племето, което хване Господ, да се приближи семейство по семейство; и семейството, което хване Господ, да се приближи дом по дом; а домът, който хване Господ, да се приближи човек по човек. 15 И който бъде хванат с обреченото, ще бъде изгорен с огън, той и всичко, което има, понеже е престъпил Господния завет и понеже е сторил безумие в Израил.
16 Тогава Исус, като стана рано на сутринта, приведе Израил племе по племе; и хвана се Юдовото племе. 17 И като приведе Юдовите семейства, хвана се семейството на заровците. И като приведе семейството на заровците мъж по мъж, хвана се Завди. 18 А като приведе неговия дом човек по човек, хвана се Ахан, син на Харми, син на Завди, син на Зара от Юдовото племе. 19 Тогава Исус каза на Ахан: Сине мой, отдай сега слава на Господа, Израилевия Бог, и изповядай Му се; и кажи ми какво си сторил, не скривай от мене. 20 И Ахан в отговор на Исус каза: Наистина аз съгреших пред Господа, Израилевия Бог, като сторих така и така; 21 Когато видях между плячката една хубава Вавилонска дреха, двеста сикли сребро и една златна плоча, тежка петдесет сикли, пожелах ги и ги взех; и ето, те са скрити в земята всред шатъра ми и среброто е отдолу. 22 Исус изпрати пратеници, които се завтекоха в шатъра; и ето, откраднатото беше скрито в шатъра му, и среброто беше отдолу. 23 И взеха ги от шатъра и ги донесоха при Исус и при всички израиляни; и те ги положиха пред Господа. 24 Тогава Исус и цял Израил с него взеха Ахан, Заровия син, със среброто, дрехата и златната плоча, и синовете му, дъщерите му, говедата му, ослите му, овцете му, шатъра му и всичко, каквото имаше, и ги заведоха в долината Ахор. 25 И рече Исус: Защо ни навлече беда? Господ ще навлече беда на тебе днес. Тогава цял Израил го уби с камъни, после уби с камъни и останалите и ги изгори с огън. 26 После натрупаха върху Ахан голяма грамада камъни, която стои и до днес. Така се отвърна Господ от яростния Си гняв. Затова онова място се нарича и до днес Долина Ахор.
© Библейска лига - България

8

Разрушението на Гай


1 След това Господ каза на Исус: Не бой се и не се ужасявай; вземи със себе си всички военни мъже и стани, та се изкачи в Гай; ето, Аз предадох в ръката ти гайския цар, народа му, града му и земята му; 2 и да сториш на Гай и на царя му, както стори на Ерихон и на царя му, само плячката му и добитъка му пленете за себе си. Постави засада зад града.
3 Тогава Исус стана с всички военни мъже, за да отидат в Гай; и Исус избра тридесет хиляди мъже, силни и храбри, изпрати ги през нощта 4 и им заповяда: Гледайте да поставите засада зад града; да не се отдалечавате много от града и да бъдете всички готови; 5 а аз и всички, които са с мене, ще се приближим до града; и когато излязат против нас както преди, тогава ние ще побегнем от тях. 6 Те ще излязат след нас, докато ги отдалечим от града, защото ще си кажат: Те бягат от нас както преди. И така ще побегнем от тях. 7 Тогава вие станете от засадата и превземете града, защото Господ, вашият Бог, ще го предаде в ръката ви. 8И като превземете града, да запалите града, да сторите според Господнето повеление; ето, заповядах ви. 9 И тъй, Исус ги изпрати; и те отидоха в засада, като застанаха между Ветил и Гай, на запад от Гай; а Исус остана през онази нощ сред народа.
10 И Исус, като стана рано на сутринта и прегледа хората си, тръгна заедно с Израилевите старейшини за Гай. 11 И всичките военни мъже, които бяха с него, тръгнаха и се приближиха, дойдоха срещу града и разположиха стан на север от Гай; а между тях и Гай имаше долина. 12 И той взе около пет хиляди мъже, и ги постави в засада между Ветил и Гай, на запад от града. 13 И като наредиха хората – цялото войнство, което беше на север от града, и засадата му на запад от града – Исус отиде през онази нощ в долината. 14 А гайският цар, като видя това, побърза, той и всичките мъже на града, та станаха рано и в определен час излязоха на полето на бой против Израил; но той не знаеше, че има засада против него зад града. 15 А Исус и цял Израил се престориха на разбити пред тях и бягаха през пътя за пустинята. 16 И всичките мъже в Гай бяха свикани, за да ги гонят; и гониха Исус, и се отдалечиха от града. 17 Така в Гай и Ветил не остана човек, който да не излезе след Израил; и те оставиха града отворен, и гониха Израил. 18 Тогава Господ каза на Исус: Простри към Гай копието, което държиш в ръката си; защото ще предам града в ръката ти. И Исус простря към града копието, което държеше в ръката си. 19 И щом простря ръката си, мъжете от засадата станаха бързо от мястото си, втурнаха се изведнъж и влязоха в града, и го превзеха; и побързаха, та запалиха града. 20 А когато гайските мъже се огледаха назад, видяха, че дим се издига от града към небето; и нямаше накъде да бягат – ни тук, ни там – понеже израиляните, които бягаха към пустинята, се обърнаха назад срещу преследвачите. 21 А Исус и целият Израил, като видяха, че засадата е превзела града и че се издига дим от града, обърнаха се назад и поразиха гайските мъже. 22 Другите също излязоха от града против тях; и тъй, те се намериха всред израиляните, които бяха едните отсам, а другите оттатък; и израиляните ги поразиха, така че не оставиха никой от тях да живее или да побегне. 23 А царят на Гай хванаха жив и го доведоха при Исус. 24 И като изби Израил всичките жители на Гай в полето, в пустинята, където ги гонеха, и те всички паднаха от острото на меча, докато се изтребиха, тогава цял Израил се върна в Гай и го порази с острото на меча. 25 И всички паднали в онзи ден – мъже и жени – бяха дванадесет хиляди души, всички гайски жители. 26 Защото Исус не оттегли ръката си, с която бе прострял копието, докато не изтреби като обречени всички жители на Гай. 27 Само че Израил плени за себе си добитъка и плячката на онзи град, според словото, което Господ заповяда на Исус. 28 И така, Исус изгори Гай и го превърна в куп развалини за вечни времена, както е до днес. 29 А царя на Гай обеси на дърво и го остави да виси до вечерта; и като залезе слънцето, Исус заповяда да снемат трупа му от дървото, да го хвърлят пред градската порта и да натрупат върху него голяма грамада камъни, която стои и до днес.

Подновяване на завета на хълма Гевал


30 Тогава Исус издигна олтар на Господа, Израилевия Бог, на хълма Гевал, 31 както Господният слуга Мойсей беше заповядал на израиляните, според написаното в книгата на Мойсеевия закон – олтар от цели камъни, до които желязно сечиво не се бе допирало; и принесоха на него всеизгаряния на Господа, и пожертваха примирителни приноси. 32 И там, на камъните, написа препис от закона, който Мойсей бе написал пред израиляните.
33 И цял Израил, със старейшините му, първенците и съдиите му, чужденци и местни, застанаха отсам и оттам ковчега, срещу левитските свещеници, които държаха ковчега на Господния завет – половината към хълма Гаризин, а другата половина към хълма Гевал – както Господният слуга Мойсей беше заповядал преди да се благославя Израилевият народ. 34 И след това прочете всичките думи на закона, благословенията и проклятията, според всичко, каквото бе написано в Книгата на закона.
35 От всичко, което бе заповядал Мойсей, нямаше дума, която Исус да не прочете пред всичките събрани израиляни с жените, децата и чужденците, които живееха между тях.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи