План за четене на Библията

Хронологичен / ден 84

Стар Завет

Исус Навиев

9

Измамата на гаваонците


1 А когато чуха това, всичките царе отсам Йордан, в хълмистите места и в полетата, и по цялото крайбрежие на голямото море чак до Ливан – хети, аморейци, ханаанци, ферезейци, евейци и евусейци, 2 събраха се заедно да се бият с Исус и Израил.
3 А жителите на Гаваон, като чуха какво бе сторил Исус с Ерихон и Гай, 4 постъпиха хитро – отидоха и се престориха на посланици; натовариха ослите си със стари чували, с вехти, раздрани и кърпени мехове за вино; 5 сложиха вехти и кърпени обуща на нозете си и вехти дрехи на себе си, и всичкият им хляб за из път беше сух и плесенясал. 6 Те дойдоха при Исус в стана в Галгал и казаха на него и на Израилевите мъже: От далечна страна сме дошли; сега сключете договор с нас. 7 Но Израилевите мъже рекоха на евейците: Да не би да живеете близо до нас? Как тогава ще сключим договор с вас? 8 А те казаха на Исус: Твои слуги сме. И Исус им рече: Кои сте? И откъде идете? 9 А те му казаха: От много далечна земя са дошли слугите ти, в името на Еова, твоя Бог; защото чухме за славата Му и за всичко, което е извършил в Египет, 10 и за всичко, което е сторил на двамата аморейски царе, които бяха оттатък Йордан – на есевонския цар Сихон и на васанския цар Ог, който живееше в Аштарот. 11 Затова ни говориха старейшините ни и всички жители на нашата земя, казвайки: Вземете храна за из път, та идете да ги посрещнете и кажете им: Ваши слуги сме. И тъй, сега сключете договор с нас. 12 Този наш хляб беше топъл, когато го взехме от къщите си за храна в деня, когато тръгнахме, за да дойдем при вас; а ето, сега е сух и плесенясал. 13 Тези мехове за вино бяха нови, когато ги напълнихме, а ето, съдрани са; и тези наши дрехи и обущата ни овехтяха от много дългия ни път. 14 Тогава израиляните опитаха храната им; а до Господа не се допитаха. 15 Исус сключи мир с тях, и направи договор с тях, че ще се опази живота им; и началниците на обществото им се заклеха.
16 А три дни след като сключиха договор с тях, чуха, че им били съседи и живеели близо до тях. 17 И като пътуваха израиляните, пристигнаха в градовете им на третия ден. А градовете им бяха Гаваон, Хефира, Беерот и Кириат-Еарим. 18 Но израиляните не ги поразиха, защото началниците на обществото им се бяха заклели в Господа, Израилевия Бог. И цялото общество роптаеше против началниците. 19 Всичките началници обаче казаха на цялото общество: Ние им се заклехме в Господа, Израилевия Бог; и тъй, сега не можем да се допрем до тях.
20 Ето какво ще сторим с тях: ще запазим живота им, за да не падне Божият гняв на нас, поради клетвата, с която им се заклехме. 21 Началниците казаха още: Нека останат живи, но да бъдат дървосекачи и водоносци на цялото общество – както началниците им бяха говорили. 22 Тогава Исус ги свика, та им говори, казвайки: Защо ни излъгахте, като рекохте: Много далеч сме от вас, когато вие сте живеели близо до нас? 23 Сега да сте проклети: и никога няма да липсват от вас слуги, които да бъдат и дървосекачи, и водоносци за дома на моя Бог. 24 А те в отговор на Исус казаха: Понеже до слугите достигна вест, че Еова, твоят Бог, е заповядал на слугата Си Мойсей да ви даде цялата земя и да изтреби пред вас всички жители на земята, затова много се уплашихме от вас за живота си и сторихме това нещо. 25 Сега, ето, в ръцете ти сме; каквото ти се вижда добро и право да ни сториш, стори. 26 И той стори с тях така: избави ги от ръката на израиляните и не ги убиха. 27 И в същия ден Исус ги направи дървосекачи и водоносци на обществото и на олтара на Господа в мястото, което Той би избрал, каквито са и до днес.
© Библейска лига - България

10

Слънцето застава на едно място


1 А като чу ерусалимският цар Адониседек, че Исус превзел Гай и го обрекъл на изтребление и че както сторил на Ерихон и на царя му, така сторил на Гай и на царя му, и че жителите на Гаваон сключили мир с Израил и останали между тях, 2 уплашиха се много, той и народът му, защото Гаваон беше голям град, като един от царските градове, и защото беше по-голям от Гай, и всичките му мъже бяха силни. 3 Затова, ерусалимският цар Адониседек прати до хебронския цар Оам, до ярмутския цар Пирам, до лахишкия цар Яфия и до еглонския цар Девир да рекат: 4 Елате при мене и ми помогнете да поразим Гаваон, защото сключил мир с Исус и с израиляните. 5 И така, събраха се тези петима аморейски царе: ерусалимският цар, хебронският цар, ярмутският цар, лахишкият цар и еглонският цар, и отидоха, те и цялото им войнство, разположиха стана си пред Гаваон и воюваха против него. 6 Тогава гаваонците пратиха до Исус в стана при Галгал да кажат: Да не оттеглиш ръка от слугите си; скоро ела при нас и избави ни и помогни ни, защото се събраха против нас всичките аморейски царе, които живеят в хълмистите места. 7 И тъй, Исус потегли от Галгал, той и всички военни мъже с него, и всички силни и храбри мъже. 8 И Господ каза на Исус: Да не се убоиш от тях, защото ги предадох в ръката ти; никой от тях няма да устои пред тебе. 9 И Исус ги нападна внезапно, като беше пътувал цяла нощ от Галгал. 10 И Господ ги смути пред Израил; и Исус ги порази с голямо поражение в Гаваон, и ги гони нагоре към Веторон, и ги разбиваше до Азека и до Макида. 11 А като бягаха от Израил по склона на Веторон, Господ хвърляше по тях големи камъни от небето до Азека, та измряха; умрелите от каменната градушка бяха повече от онези, които израиляните убиха с меч.
12 Тогава, в деня, когато Господ предаде аморейците на израиляните, Исус говори на Господа, като каза пред очите на Израил:
Застани, слънце, над Гаваон
и ти, луна, над долината Аялон.
13 И слънцето застана, и луната се спря,
докато отмъщаваха людете на враговете си.
Това не е ли записано в Книгата на Праведния? Слънцето застана сред небето и не бързаше да залезе почти цял ден. 14 Такъв ден не е имало ни по-рано, ни после, когато Господ така да е слушал човешки глас; защото Господ воюваше за Израил.
15 След това Исус и цял Израил с него се върнаха в стана при Галгал.

Петимата аморейски царе са убити


16 А онези петима царе побягнаха и се скриха в пещерата при Макида. 17 И тъй, известиха на Исус, казвайки: Петимата царе са скрити в пещерата при Макида. 18 И Исус каза: Дотъркаляйте големи камъни до входа на пещерата и оставете там хора да пазят; 19 а вие не спирайте; гонете враговете си и поразете най-изостаналите от тях; не ги оставяйте да влязат в градовете си, защото Господ, вашият Бог, ги предаде в ръцете ви. 20 И когато Исус и израиляните ги поразиха с твърде голямо клане, докато ги изтребиха, а останалите от тях, които оцеляха, влязоха в укрепени градове, 21 тогава цялото войнство се върна благополучно в стана при Исус в Макида; никой не обели зъб против някого от израиляните. 22 Тогава Исус каза: Отворете входа на пещерата и доведете при мене онези петима царе от пещерата. 23 И сториха така – доведоха при него онези петима царе от пещерата: ерусалимския цар, хебронския цар, ярмутския цар, лахишкия цар и еглонския цар. 24 И като доведоха при Исус онези царе, Исус повика всички Израилеви мъже и каза на военачалниците, които бяха ходили с него: Приближете се, стъпете с нозете си върху вратовете на тези царе; и те се приближиха и стъпиха с нозете си върху вратовете им. 25 Исус им каза още: Не бойте се и не се страхувайте, бъдете силни и смели; понеже така ще стори Господ на всичките ви врагове, против които воювате. 26 А след това Исус ги порази, уби ги и ги обеси на пет дървета; и висяха на дърветата до вечерта. 27 А при залез слънце Исус заповяда, та ги снеха от дърветата, хвърлиха ги в пещерата, където се бяха крили, и при входа на пещерата сложиха големи камъни, които стоят там и до днес.
28 В същия ден Исус превзе Макида и порази нея и царя ѝ с меч; изтреби като обречени тях и колкото души имаше в нея, не остави оцелели; стори на макидския цар както бе сторил на ерихонския цар.

Завладяване на южните градове


29 След това Исус и цял Израил с него премина от Макида в Ливна и воюва против Ливна. 30 И Господ предаде и нея, и царя ѝ в ръката на Израил; и порази с меча си нея и колкото души имаше в нея; не остави оцелели в нея; и стори на царя ѝ, както бе сторил на ерихонския цар.
31 После Исус и цял Израил с него премина от Ливна в Лахиш, разположи стан срещу него и воюва против него. 32 И Господ предаде Лахиш в ръката на Израил; и превзеха го на втория ден, и поразиха с меча него и колкото души имаше в него, както бяха сторили в Ливна.
33 Тогава гезерският цар Орам дойде да помогне на Лахиш; но Исус поразяваше него и войнството му, докато не му остана ни един оцелял.
34 И от Лахиш Исус и цял Израил с него премина в Еглон, разположиха стан срещу него и воюваха против него; 35 и в същия ден го превзеха и го поразиха с меч; в същия ден Исус изтреби като обречени колкото души имаше в него, както бе сторил в Лахиш.
36 После Исус и цял Израил с него отиде от Еглон в Хеброн и воюваха против него; 37 и като го превзеха, поразиха с меч него, царя му, всичките му градове и колкото души имаше в него; не остави оцелели, както беше сторил в Еглон – изтреби него и колкото души имаше в него.
38 А след това Исус и цял Израил с него се върна в Девир и воюва против него; 39 и превзе него, царя му и всичките му градове; и поразиха ги с меч, и изтребиха колкото души имаше в него; не остави оцелели; стори на Девир и на царя му, както беше сторил в Хеброн и както бе сторил в Ливна и на царя ѝ.
40 Така Исус порази цялата хълмиста, южна и планинска земя, и подгорията, и всичките им царе; не остави оцелели, но изтреби всичко, което дишаше, както Господ, Израилевият Бог, беше заповядал. 41 Исус ги порази от Кадеш-Варни до Газа и цялата Гошенска земя до Гаваон. 42 Всички тези царе и земята им Исус превзе изведнъж, защото Господ, Израилевият Бог, воюваше за Израил. 43 Тогава Исус и цял Израил с него се завърна в стана при Галгал.
© Библейска лига - България

11

Поражението на северните царе


1 А хацорският цар Ябин, като чу това, прати вест до мадонския цар Йовав, до симвронския цар, до ахсафския цар 2 и до царете, които бяха на север в хълмистата и в планинската земя на юг от Кинерет, и в долината, и в Нафат-Дор на запад, 3 и до ханаанците, които бяха на изток и на запад, и до аморейците, хетите, ферезейците и евусейците в хълмистата земя, и до евейците под Хермон в земята Масфа. 4 И те, и всичките им войнства с тях, люде много, по множество колкото пясъка покрай морето, излязоха с твърде много коне и колесници. 5 И като се събраха всички тези царе, дойдоха и заедно разположиха стана си близо при водата Мером, за да се бият с Израил. 6 Тогава Господ каза на Исус: Да не се убоиш от тях, защото утре, около този час, Аз ще ги предам всички избити пред Израил; и ще прережеш жилите на конете им, и ще изгориш с огън колесниците им. 7 И тъй Исус и цялото му войнство с него излязоха внезапно против тях при водата Мером и ги нападнаха. 8 И Господ ги предаде в ръката на Израил; и те ги поразиха, и ги гониха до големия Сидон и до Мисрефот-Маим, и до долината на Масфа на изток, и ги поразяваха, докато не оставиха ни един оцелял от тях. 9 Исус им стори, както Господ му заповяда; преряза жилите на конете им и изгори с огън колесниците им.
10 В същото време Исус, като се върна, превзе Хацор и уби царя му с меч; защото по-рано Хацор държеше първенство между всички тези царства. 11 И колкото души имаше в него, убиха с меч и ги изтребиха като обречени; не остана жива душа; и изгори Хацор с огън. 12 Исус превзе и всичките градове на онези царе, всичките им царе хвана и ги уби с острото на меча; изтреби ги, както бе заповядал Господният слуга Мойсей. 13 Но Израил не изгори никой от градовете, построени върху хълмовете, освен един – Хацор; него Исус изгори. 14 Цялата плячка на тези градове и добитъка израиляните плениха за себе си, а всички хора убиваха с меч, докато ги изтребиха; не оставиха жива душа. 15 Както Господ беше заповядал на слугата Си Мойсей, така заповяда Мойсей на Исус, така и стори Исус; не престъпи нищо от онова, което Господ бе заповядал на Мойсей.
16 Така Исус превзе цялата онази хълмиста и цялата южна земя, и цялата Гошенска земя, равнината и полето, хълмистата и равна земя на Израил – 17от планината Халак, която отива към Сеир, до Баал-Гад в Ливанската долина под планината Хермон; и залови всичките им царе, порази ги и ги уби. 18Дълго време воюва Исус против всички тези царе. 19Нямаше град, който да сключи мир с израиляните, освен евейците, които живееха в Гаваон; те превзеха всичките с бой. 20Защото от Господа стана да се закоравят сърцата им и да излязат против Израил с бой, за да ги обрече Исус на изтребление, за да не им се окаже милост, а да ги изтреби, както Господ беше заповядал на Мойсей.
21 В онова време дойде Исус и изтреби енакимите от планинската земя – от Хеброн, от Девир, от Анав и от цялата Юдова хълмиста земя, и от цялата Израилева хълмиста земя; Исус ги обрече на изтребление заедно с градовете им. 22 Не останаха енакими в земята на израиляните; някои от тях останаха само в Газа, Гет и Азот. 23 Така Исус превзе цялата земя, според всичко, което Господ беше казал на Мойсей; Исус я даде на Израил за наследство, както бяха разделени по племената си. И земята утихна от война.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи