План за четене на Библията

Хронологичен / ден 85

Стар Завет

Исус Навиев

12

Списък на победените царе


1 А ето царете на земята на изток от Йордан, към изгрев слънце, които израиляните поразиха, и чиято земя превзеха – от потока Арнон до Хермонската планина, и цялата равнина на изток: 2 аморейския цар Сихон, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е при брега на потока Арнон в средата на долината, половината Галаад до потока Ябок, който е граница на амонците, 3 и на изток чак до езерото Кинерет и до морето в равнината, Солено море, на изток до пътя към Бет-Есимот и на юг под Асдот-Фасга; 4 и съседния нему васански цар Ог, който беше от останалите исполини и живееше в Аштарот и в Едреи, 5 и който владееше Хермонската планина, Салха и целия Васан, до границите на гесурците и на мааханците, и половината Галаад, до границата на есевонския цар Сихон. 6 Тях поразиха Господният слуга Мойсей и израиляните; и Господният слуга Мойсей даде земята им за притежание на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе.
7 И ето царете на земята на запад от Йордан, които Исус и израиляните поразиха от Баал-Гад в Ливанската долина до планината Халак, която се простира към Сеир; и чиято земя Исус даде за притежание на Израилевите племена, както щяха да бъдат разделени: 8 в хълмистата земя, в равнините, в полето, в подгорията, в пустинята и в южната страна. Царете бяха от хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, а именно: 9 ерихонският цар, един; царят на Гай, град близо до Ветил, един; 10 ерусалимският цар, един; хебронският цар, един; 11 ярмутският цар, един; лахишкият цар, един; 12еглонският цар, един; гезерският цар, един; 13 девирският цар, един; гедерският цар, един; 14 хорманският цар, един; арадският цар, един; 15 ливанският цар, един; адуламският цар, един; 16 макиданският цар, един; ветилският цар, един; 17 тапфуанският цар, един; еферският цар, един; 18 афекският цар, един; ласаронският цар, един; 19 мадонският цар, един; хацорският цар, един; 20 симрон-меронският цар, един; ахсафският цар, един; 21 таанахският цар, един; магедонският цар, един; 22 кедешкият цар, един; царят на Йокнеам в Кармил, един; 23 царят на Дор в Нафат-Дор, един; царят на Гоим в Галгал, един; 24 тирзанският цар, един: всичко тридесет и един царе.
© Библейска лига - България

13

Още земя за превземане


1 А Исус беше стар, в напреднала възраст; и Господ му каза: Ти си стар, в напреднала възраст, а остава още много земя да се превзема.
2 Ето земята, която остава още: всички околности на филистимците и цялата Гесурска земя 3 от Сихор, който е към Египет, до границата на Акарон на север, която се счита на ханаанците – територията на петте филистимски владетели: на газяните, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и земята, която е на авейците; 4 на юг цялата земя на ханаанците и Меара, която е на сидонците, до Афек, до аморейските граници; 5 и земята на гевалците, и целият Ливан към изгрев слънце от Баал-Гад под Хермонската планина до прохода на Хамат. 6 Всички планински жители от Ливан до Мисрефот-Маим, всички сидонци Аз ще изтребя пред израиляните; а ти раздели тази земя в наследство на Израил, както съм ти заповядал. 7 Сега раздели тази земя в наследство на деветте племена и на половината от Манасиевото племе.

Поделяне на земята на изток от Йордан


8 А заедно с другата половина от Манасиевото племе, рувимците и гадците получиха наследството, което Мойсей им даде оттатък Йордан, на изток, както Господният слуга Мойсей им даде, 9 от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е сред долината, и цялата Медеванска равнина до Девон; 10 и всички градове на аморейския цар Сихон, който царуваше в Есевон до границите на амонците; 11 и Гаалад, и пределите на гесурците и на мааханците, и цялата Хермонска планина, и цял Васан до Салха; 12 цялото царство на Ог във Васан, който царуваше в Аштарот и в Едреи, и който бе оцелял от останалите исполини; защото тях Мойсей порази и изгони. 13 Обаче израиляните не изгониха гесурците и мааханците, и гесурците и мааханците живееха сред Израил, както живеят и до днес. 14 Само на Левиевото племе той не даде наследство; жертвите, принесени чрез огън на Господа, Израилевия Бог, са тяхно наследство, както им бе казал.
15 А Мойсей даде на племето на рувимците наследство според семействата им. 16 Пределите им бяха от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е сред долината, и цялата равнина до Медева, 17 Есевон и всичките му градове в равнината: Девон, Бамот-Баал, Бет-Баалмеон, 18 Яца, Кедимот, Мафаат, 19 Кириатаим, Сивма, Зарет-Саар на хълма Емак, 20 Бет-Пеор, Асдот-Фасга, Бет-Есимот 21 и всички градове в равнината, и цялото царство на аморейския цар Сихон, който царуваше в Есевон, когото Мойсей порази заедно с мадиамските първенци Еви, Рекем, Сур, Ур и Рева, Сихонови първенци, които живееха в онази земя. 22 И между убитите от тях израиляните убиха с меч Валаам, Веоровия син, чародееца. 23 А границата на рувимците беше Йордан и пределите му. Това е наследството на рувимците според семействата им – градовете им и техните села.
24 И на Гадовото племе, на гадците, Мойсей даде наследство според семействата им. 25 Пределът им беше Язир и всички галаадски градове, и половината от земята на амонците до Ароир, срещу Рава, 26 и от Есевон до Рамат-Масфа и Бетоним, и от Маханаим до границата на Девир, 27 и в долината Бет-Арам, Бет-Нимра, Сокхот и Сафон, останалото от царството на есевонския цар Сихон оттатък Йордан на изток, имайки за граница Йордан до края на езерото Кинерет. 28 Това е наследството на гадците според семействата им – градовете им и техните села.
29 Мойсей даде наследство и на половината от Манасиевото племе; и то стана притежание на половината от племето на манасийците според семействата им. 30 Пределът им беше от Маханаим, цял Васан, цялото царство на васанския цар Ог и всички заселища на Яир, които са във Васан – шестдесет града. 31 И половината от Галаад и Аштарот, и Едреи – градове на Оговото царство във Васан – се дадоха на потомците на Махир, Манасиевия син, на половината от Махировите потомци според семействата им.
32 Това са наследствата, които Мойсей раздели в Моавските полета оттатък Йордан, срещу Ерихон, на изток. 33 А на Левиевото племе Мойсей не даде наследство; Господ, Израилевият Бог, беше наследството им, както им беше казал.
© Библейска лига - България

14

Поделяне на земята на запад от Йордан


1 И ето наследствата, които израиляните взеха в Ханаанската земя, които им разделиха свещеникът Елеазар и Исус, Навиевият син, и началниците на бащините домове от племената на израиляните. 2 С жребий се раздели наследството на тези девет и половина племена, според както Господ беше заповядал чрез Мойсей. 3 Защото Мойсей беше дал наследството на двете и половина племена оттатък Йордан; но на левитите не даде наследство между тях. 4 Защото Йосифовите потомци бяха две племена: Манасиевото и Ефремовото; но на левитите не дадоха дял в тази земя, а само градове за живеене с пасбищата за добитъка им и за стоката им. 5 Както бе заповядал Господ на Мойсей, така сториха израиляните, като разделиха земята.
6 Тогава синовете на Юда дойдоха при Исус в Галгал. И Халев, синът на Ефони Кенезов, му каза: Ти знаеш какво е говорил Господ на Божия човек Мойсей за мен и за теб в Кадеш-Варни. 7 Аз бях на четиридесет години, когато Господният слуга Мойсей ме прати от Кадеш-Варни, за да разгледам земята; и му донесох известие както ми беше на сърце. 8 Братята ми обаче, които дойдоха с мен, обезсърчиха народа; но аз последвах напълно Господа, моя Бог. 9 Затова в същия ден Мойсей се закле: Земята, на която са стъпили нозете ти, непременно ще бъде наследство на теб и на потомците ти завинаги, защото ти напълно последва Господа, моя Бог. 10 И сега, ето, Господ ме е опазил жив, както каза, тези четиридесет и пет години, откакто Господ говори това на Мойсей, когато Израил ходеше по пустинята; и сега, ето, днес аз съм на осемдесет и пет години. 11 Но и днес аз съм тъй силен, както в деня, когато ме прати Мойсей; както беше тогава силата ми, така е и сега силата ми да воювам и да излизам и да влизам. 12 Затова дай ми тази хълмиста земя, за която Господ говори в онзи ден, защото ти чу в онзи ден, че имало там енакими и големи укрепени градове; та дано бъде Господ с мене и аз ще ги изгоня, както Господ каза. 13 Тогава Исус го благослови; и даде Хеброн за наследство на Халев, Ефониевия син. 14 Затова Хеброн стана притежание на Халев, син на Ефони Кенезов, както е и до днес, защото той последва напълно Господа, Израилевия Бог. 15 А отначало името на Хеброн беше Кириат-Арба; а Арба беше голям човек между енакимите.
И земята утихна от война.
© Библейска лига - България

15

Жребий за Юда


1 А на племето на Юдовите синове, според семействата им, се падна по жребий земята до Едомската граница; пустинята Цин на юг беше южният ѝ край.
2 И южната им граница беше от най-далечния край на Солено море – от залива, който се простира на юг, 3 и вървеше на юг до хълма Акрабим, преминаваше в Цин, възлизаше на юг към Кадеш-Варни, минаваше край Есрон, възлизаше до Адар, завиваше към Карка, 4 минаваше Асмон и излизаше при Египетския поток; и границата свършваше при морето. Това е южната им граница.
5 А източната граница беше Солено море до устието на Йордан. И границата на север започваше от залива на морето при устието на Йордан; 6 и границата възлизаше до Бет-Хогла, и минаваше на север от Бет-Араба; и границата възлизаше до камъка на Воан, Рувимовия потомък; 7 и от долината Ахор границата възлизаше към Девир и завиваше на север към Галгал срещу хълма Адумим, на юг от потока; после границата преминаваше към водата на Енсемес и свършваше до извора Рогил; 8 и границата възлизаше през долината на Еномовия син, на юг от Евус (това е Ерусалим); и границата се изкачваше до върха на хълма, който е на запад срещу Еномската долина, която е в северния край на долината на рефаимите; 9 и от върха на хълма границата минаваше до извора на водата Нефтоя и излизаше до градовете на Ефронската планина; и границата се отправяше към Баала, (която е Кириат-Еарим); 10 и от Баала границата завиваше на запад към Сеирската планина, и минаваше на север от планината Ярим (който е Хасалон), и слизаше до Бет-Шемеш, и минаваше през Тамна; 11 после границата излизаше на север от Акарон; и границата се отправяше към Сикрон, и минаваше през планината на Баала, и стигаше до Явнеил; и границата свършваше при морето.
12 А западната граница беше голямото море и пределите му.
Тези бяха границите околовръст на юдеите според семействата им.
13 И според заповяданото от Господа на Исус, той даде на Халев, Ефониевия син, за дял между юдеите града на Арба, Енаковия баща, който град е Хеброн. 14 И Халев изпъди оттам тримата Енакови сина: Шешай, Ахиман и Талмай – Енакови чада. 15 И оттам отиде против жителите на Девир (а името на Девир по-напред беше Кириат-Сефер). 16 И каза Халев: Който порази Кириат-Сефер и го превземе, на него ще дам дъщеря си Ахса за жена. 17 И го превзе Готониил, синът на Кенез, Халевовият брат; и той му даде дъщеря си Ахса за жена. 18 И като отиваше тя при Готониил, той я подучи да поиска от баща си нива; и тъй, като слезе от осела, Халев ѝ рече: Какво искаш? 19 А тя каза: Дай ми благословение; понеже си ми дал южна земя, дай ми и водни извори. И той ѝ даде горните извори и долните извори.
20 Това е наследството на племето на юдеите според семействата им.
21 А най-крайните градове на племето на юдеите към едомските граници на юг бяха: Кавсеил, Едар, Ягур, 22 Кина, Димона, Адада, 23 Кедеш, Хацор, Итнан, 24 Зиф, Телем, Ваалот, 25 Хацор-Адата, Кериот, Есрон (който е Хацор), 26 Амам, Сема, Молада, 27 Асаргада, Есемон, Бет-Пелет, 28 Асар-Суал, Вирсавее, Визиотия, 29 Баала, Иим, Асем, 30 Елтолад, Хесил, Хорма, 31 Сиклаг, Мадмана, Сансана, 32 Леваот, Саилеим, Аин и Римон; всички градове със селата си бяха двадесет и девет.
33 В равнината бяха: Ештаол, Цора, Асна, 34 Заноа, Енганим, Тапфуа, Инам, 35 Ярмут, Адулам, Сохо, Азека, 36 Сагарим, Адитаим, Гедира и Гедиротаим; четиринадесет града със селата им; 37 Сенан, Адаса, Мигдалгад, 38 Далаан, Масфа, Йоктеил, 39 Лахиш, Васкат, Еглон, 40 Хавон, Лахмас, Хитлис, 41 Гедирот, Бет-Дагон, Наама и Макида; шестнадесет града със селата им; 42 Ливна, Етер, Асан, 43 Ефта, Асена, Несив, 44 Кеила, Ахзив и Мариса; девет града със селата им; 45 Акарон и заселищата му със селата му; 46 от Акарон до морето всичките градове, които са близо при Азот, със селата им; 47 Азот и заселищата му със селата му, Газа и заселищата ѝ със селата ѝ, до Египетския поток и голямото море с пределите му.
48 А в хълмистите места: Шамир, Ятир, Сохо, 49 Дана, Кириат-Сана, (която е Девир), 50 Анав, Естемо, Аним, 51 Гошен, Олон и Гило; единадесет града със селата им; 52 Арав, Дума, Есан, 53 Янум, Бет-Тапуах, Афека, 54 Хумата, Кириат-Арба (която е Хеброн) и Циор; девет града със селата им; 55 Маон, Кармил, Зиф, Юта, 56 Езреел, Йокдеам, Заноа, 57 Акаин, Геваа и Тамна; десет града със селата им; 58 Алул, Бет-Цур, Гедор, 59 Маарат, Бет-Анот и Елтекон; шест града със селата им; 60 Кириат-Баал (който е Кириат-Еарим) и Рава; два града със селата им.
61 В пустинята: Бет-Араба, Мидин, Сехаха, 62 Нивсан, Града на Солта и Ен-Геди; шест града със селата им.
63 А юдеите не можеха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим; но евусейците живееха в Ерусалим с юдеите и така живеят до днес.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи