План за четене на Библията

Хронологичен / ден 86

Стар Завет

Исус Навиев

16

Жребий за Ефрем и Манасия


1 На Йосифовите потомци се падна по жребий земята от Йордан при Ерихон, към Ерихонските води на изток, пустинята, която възлиза от Ерихон през хълмистата страна до Ветил; 2 и границата се простираше от Ветил до Луз, и минаваше през околността на Архиатарот, 3 и слизаше на запад в околността на Яфлети до околността на долен Веторон и до Гезер, и свършваше при морето.
4 И Йосифовите потомци, племената на Манасия и Ефрем, взеха наследството си. 5 Пределът на ефремците, според семействата им, ето какъв беше: границата на наследството им към изток беше Атарот-Адар до горен Веторон 6 и на север от Михметат границата се простираше на запад; и границата завиваше на изток до Танат-Сило, и оттам преминаваше на изток от Янох; 7 и слизаше от Янох до Атарот и до Наарат, и стигаше до Ерихон, и свършваше при Йордан. 8 От Тапфуа границата отиваше на запад до потока Кана и свършваше при морето. Това е наследството на племето на ефремците според семействата им. 9 Имаше и градове, отделени за ефремците между наследството на манасийците – всички тези градове със селата им. 10 Но те не изгониха ханаанците, които живееха в Гезер; и ханаанците живееха между ефремците, както живеят и до днес, които ги задължиха да им работят принудително и да им плащат данък.
© Библейска лига - България

17

1 Хвърлен беше жребий и за племето на Манасия, защото той беше първородният на Йосиф. Колкото до Махир, Манасиевия първороден, баща на Галаад, понеже той беше храбър воин, затова Галаад и Васан станаха негови. 2 Така че хвърленият жребий беше за другите Манасиеви потомци според семействата им: за потомците на Авиезер, за потомците на Хелек, за потомците на Асриил, за потомците на Сихем, за потомците на Ефер и за потомците на Семида. Тези бяха мъжките чада на Йосифовия син Манасия според семействата им. 3 Обаче Салпаад, син на Ефер, син на Галаад, син на Махир, син на Манасия, нямаше синове, но дъщери; и ето имената на дъщерите му: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. 4 Те дойдоха пред свещеника Елеазар и пред Исус, Навиевия син, и пред първенците и казаха: Господ заповяда на Мойсей да ни даде наследство между братята ни. Затова според Господнето повеление той им даде наследство между братята на баща им. 5 И тъй, на Манасия се паднаха десет дяла, освен земята Галаад и Васан, която е оттатък Йордан; 6 защото дъщерите на Манасия получиха наследство между синовете му, а Галаадската земя беше на другите потомци на Манасия.
7 Манасиевата граница беше от Асир до Михметат, който е срещу Сихем; и границата се простираше надясно до жителите на Ентапфуа. 8 Земята на Тапфуа принадлежеше на Манасия; асамата Тапфуа, на Манасиевата граница, принадлежеше на ефремците. 9 И границата слизаше до потока Кана, на юг от потока. Тези градове между Манасиевите градове принадлежаха на Ефрем; и Манасиевата граница беше на север от потока и свършваше при морето. 10 Земята на юг беше на Ефрем, а на север от Манасия и морето беше границата му; и земите им допираха на север до Асир и на изток до Исахар. 11 И в земята на Исахар и Асир Манасия притежаваше Бет-Шан и заселищата му, Иблеам и заселищата му, жителите на Дор и заселищата му, жителите на Ендор и заселищата му, жителите на Таанах и заселищата му, и жителите на Маледон и заселищата му – три околии. 12 Но манасийците не можаха да изгонят жителите на тези градове, а ханаанците настояваха да живеят в онази земя. 13 А когато израиляните се закрепиха, те наложиха на ханаанците данък да им работят принудително, без да ги изгонят съвсем.
14 Тогава Йосифовите потомци говориха на Исус, казвайки: Защо даде ти да се хвърли само един жребий за нас и само един дял да наследим, след като сме много народ, понеже тъй ни е благословил Господ? 15 А Исус им каза: Ако сте много народ, изкачете се в леса и изсечете една част от него в земята на ферезейците и на рафаимите, щом хълмистата част на Ефрем е тясна за вас. 16 Но Йосифовите потомци казаха: Тази хълмиста част не е достатъчна за нас; при това всички ханаанци, които живеят в равнината, имат железни колесници, както онези, които са в Бет-Шан и заселищата му, така и онези, които са в Езреелската долина. 17 Тогава Исус говори на Йосифовия дом – на Ефрем и на Манасия – казвайки: Наистина вие сте много народ и имате голяма сила; не само един жребий ще имате; 18 и хълмистата част ще бъде ваша, макар че е залесена, защото ще я изсечете; ще бъде ваша до краищата си, понеже ще изпъдите ханаанците, при все че имат железни колесници и са силни.
© Библейска лига - България

18

Поделяне на останалата земя


1 След това цялото общество израиляни се събра в Сило, където и поставиха шатъра за срещане, защото земята вече беше завладяна от тях.
2 Обаче между израиляните останаха седем племена, които още не бяха взели наследството си. 3 И Исус каза на израиляните: Докога ще чакате, че не отидете да завладеете земята, която ви е дал Господ, Бог на бащите ви? 4 Изберете по трима мъже от всяко племе и аз ще ги пратя да огледат земята и да я опишат, както трябва да я наследят. После нека се върнат при мен. 5 Нека я разделят на седем дяла, като Юда остане в пределите си на юг и Йосифовият дом остане в пределите си на север. 6 И като опишете земята на седем дяла и донесете описанието тук при мен, аз ще хвърля жребий за вас тук пред Господа, нашия Бог. 7 Защото левитите нямат дял между вас, понеже Господнето свещенство е тяхно наследство; а Гад и Рувим, и половината от Манасиевото племе получиха оттатък Йордан, на изток, наследството си, което Господният слуга Мойсей им даде. 8 И тъй, мъжете станаха и отидоха; и на онези, които отидоха да опишат земята, Исус даде поръчка, като каза: Идете, обходете земята, за да я опишете и върнете се при мене; и аз ще хвърля жребий пред Господа за вас тук, в Сило. 9 Мъжете отидоха и обходиха земята, и я описаха в книга по градове, на седем дяла, и дойдоха при Исус в стана в Сило. 10 Тогава Исус хвърли жребий пред Господа за тях в Сило; и там Исус раздели земята на израиляните според дяловете им.

Жребий за Вениамин


11 Излезе жребият за племето на вениаминците по семействата им; и като излезе жребият, пределът имсе падна между юдеите и Йосифовите потомци. 12 На север границата им беше от Йордан; и границата отиваше към северната страна на Ерихон, и възлизаше през хълмистата земя на запад, и свършваше при Бет-Авенската пустиня. 13 И оттам границата отиваше към Луз, на юг от Луз (който е Ветил); и границата слизаше в Атарот-Адар до хълма, който е на юг от долни Веторон. 14 От там границата се простираше и завиваше към морето на юг, на юг от хълма, който е срещу Веторон, и свършваше при Кириат-Баал (който е Кириат-Еарим), град на юдеите. Това беше западната страна. 15 А южната страна беше от края на Кириат-Еарим, откъдето границата минаваше на запад и свършваше при водния извор Нефтоя; 16 и границата слизаше до края на хълма, който е срещу долината на Еномовия син, и който е на север от долината на рафаимите, и слизаше през долината на Еном до южната страна на Евус, и слизаше при извора Рогил, 17 и като се разпростираше от север, минаваше към Енсемес и излизаше в Галилот, който е срещу хълма Адумим, и слизаше при Камъка на Рувимовия син Воан, 18 и минаваше в страната, която е на север срещу Арава, и слизаше в Арава; 19 и границата минаваше на север от Бет-Хогла; и границата свършваше при северния залив на Солено море при южния край на Йордан. Това беше южната граница. 20 А границата му на изток беше Йордан. Това беше, според границите си околовръст, наследството на вениаминците според семействата им.
21 А градовете за племето на вениаминците по семействата им бяха: Ерихон, Бет-Хогла, Емек-Кесис, 22 Бет-Араба, Семараим, Ветил, 23 Авим, Фара, Офра, 24 Хефар-Амона, Афни и Гава; дванадесет града със селата им; 25 Гаваон, Рама, Беерот, 26 Масфа, Хефира, Моса, 27 Рекем, Ерфаил, Тарала, 28 Сила, Елеф, Евус (който е Ерусалим), Гаваот и Кириат; четиринадесет града със селата им. Това е наследството на вениаминците според семействата им.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи