План за четене на Библията

Хронологичен / ден 87

Стар Завет

Исус Навиев

19

Жребий за Симеон


1 Вторият жребий излезе за Симеон, за племето на симеонците според семействата им; и наследството им беше сред наследството на юдеите. 2 За свое наследство те имаха: Вирсавее (или Савее), Молада, 3 Асар-Суал, Вала, Асем, 4 Елтолад, Бетул, Хорма, 5 Сиклаг, Бет-Маркабот, Асар-Суса, 6 Бет-Лебаот и Саруен; тринадесет града със селата им; 7 Аин, Римон, Етер и Асан; четири града със селата им; 8 и всички села, които бяха около тези градове, до Баалат-Беер (южният Рамат). Това е наследството за племето на симеонците според семействата им. 9 От дела на юдеите се даде наследството на симеонците, защото делът на юдеите беше голям за тях; затова симеонците наследиха дял сред тяхното наследство.

Жребий за Завулон


10 Третият жребий излезе за завулонците според семействата им; и пределът на наследството им беше до Сарид; 11 и границата им отиваше на запад до Марала, и стигаше до Давасет, и до потока, който е срещу Йокнеам, 12 и от Сарид завиваше към изгрев слънце до границата на Кислот-Тавор, и отиваше към Даврат, и възлизаше към Яфия, 13 и оттам минаваше на изток в Гетефер, в Ита-Касин, и излизаше в Римон-Метоар и Нуя; 14 и от север границата завиваше към Анатот и свършваше в долината Ефтаил, 15 като обхващаше Катат, Наадал, Симрон, Идала и Витлеем; дванадесет града със селата им. 16 Това е наследството на завулонците според семействата им – тези градове със селата им.

Жребий за Исахар


17 Четвъртият жребий излезе за Исахар, за исахарците според семействата им. 18 Пределът им беше Езреел, Кесулот, Сунам, 19 Афераим, Сеон, Анахарат, 20 Равит, Кишион, Авес, 21 Ремет, Енганим, Енада и Бет-Фасис; 22 и границата достигаше Тавор, Сахасима и Бет-Шемеш; и границата им свършваше при Йордан; шестнадесет града със селата им. 23 Това е наследството за племето на исахарците според семействата им – градовете със селата им.

Жребий за Асир


24 Петият жребий излезе за племето на асирците според семействата им. 25 Пределът им беше Хелкат, Али, Бетен, Ахсаф, 26 Аламелех, Амад и Мисал и достигаше до Кармил на запад и до Сихор-Ливнат; 27 и границата им завиваше към изгрев слънце при Бет-Дагон и достигаше Завулон и долината Ефтаил на север от Бет-Емек и Наил, и излизаше при Хаул наляво, 28 и Еброн, Рехов, Амон и Кана до Голям Сидон; 29 и границата завиваше към Рама и към укрепения град Тир; и границата завиваше към Оса, и свършваше при морето край страната на Ахзив, 30 и Ама, Афек и Рехов; двадесет и два града със селата им. 31 Това е наследството за племето на асирците според семействата им – тези градове със селата им.

Жребий за Нефталим


32 Шестият жребий излезе за нефталимците, за нефталимците според семействата им. 33 Границата им беше от Елеф, от Алон близо при Цаананим, и Адами-Некев и Явнеил до Лакум, и свършваше при Йордан; 34 и границата завиваше на запад до Азнот-Тавор, и оттам излизаше при Укок, и достигаше Завулон на юг, а достигаше Асир на запад и Юда при Йордан към изгрев слънце. 35 А укрепените градове бяха: Сидим, Сер, Амат, Ракат, Кинерет, 36 Адама, Рама, Хацор, 37 Кедеш, Едреи, Енасор, 38 Ирон, Мигдалил, Орам, Бет-Анат и Бет-Шемеш; деветнадесет града със селата им. 39 Това е наследството за племето на нефталимците според семействата им – градовете със селата им.

Жребий за Дан


40 Седмият жребий излезе за племето на данците според семействата им. 41 Пределът, който те наследяваха, беше Цора, Ештаол, Ир-Шемеш, 42 Шаалабин, Аялон, Етла, 43 Елон, Тамната, Акарон, 44 Елтеко, Гиветон, Баалат, 45 Йехуд, Бене-Барак, Гетримон, 46 Меиаркон и Ракон с околността, която е срещу Йопия. 47 А пределът на данците не им стигаше; затова данците отидоха и воюваха против Лесем, и като го превзеха и го поразиха с меч, взеха го за притежание и се заселиха в него; и Лесем наименуваха Дан по името на праотеца си Дан. 48 Това е наследството за племето на данците според семействата им – тези градове със селата им.

Жребий за Исус Навиев


49 А като свършиха подялбата на земята според пределите ѝ, израиляните дадоха на Исус, Навиевия син, наследство сред себе си, 50 според Господнята заповед му дадоха града, който поиска – Тимнат-Серах в хълмистата част на Ефрем; и той съгради града и живееше в него.
51 Това са наследствата, които свещеникът Елеазар и Исус, Навиевият син, и началниците на бащините домове на племената на израиляните разделиха с жребий в Сило пред Господа, при входа на шатъра за срещане. Така те свършиха подялбата на земята.
© Библейска лига - България

20

Градове-прибежища


1 Тогава Господ говори на Исус, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Определете си прибежищни градове, за които съм ви казал чрез Мойсей, 3 за да прибягва там онзи убиец, който убие човек неволно, без умисъл; и те да ви бъдат прибежища от отмъстителя за кръвта. 4 И когато онзи, който побегне в един от тези градове, застане при входа на градската порта и разкаже случая си на всеослушание пред старейшините от онзи град, те нека го приемат в града при себе си и нека му дадат място, и той да живее между тях. 5 И ако отмъстителят за кръвта го подгони, те да не предават убиеца в ръката му, защото без умисъл е убил ближния си, без да го е мразел от преди. 6 И да живее в онзи град, докато се представи на съд пред обществото и до смъртта на онзи, който е първосвещеник по онова време; тогава убиецът да се върне и да отиде в града си и в дома си, в града, от който е побягнал. 7 И тъй, отделиха Кедеш в Галилея, в хълмистата земя на Нефталим; Сихем в хълмистата земя на Ефрем и Кириат-Арба (която е Хеброн) в хълмистата земя на Юда. 8 А оттатък Йордан срещу Ерихон, на изток, определиха Безер в пустинята, в равнината на Рувимовото племе, Рамот в Галаад от Гадовото племе и Голан във Васан от Манасиевото племе. 9 Тези бяха градовете, определени за всички израиляни и за чужденците, които живеят сред тях, тъй че всеки, който би убил някого неволно, да бяга там, за да не бъде убит от отмъстителя за кръвта, докато се представи пред обществото.
© Библейска лига - България

21

Градове за левитите


1 След това, началниците на левитските бащини домове дойдоха при свещеника Елеазар, при Исус, Навиевия син, и при началниците на бащините домове от племената на израиляните, 2 та им говориха в Сило, в Ханаанската земя, като казаха: Господ заповяда чрез Мойсей да ни се дадат градове за живеене и пасбищата им за добитъка ни. 3 И ето градовете с пасбищата им, които израиляните дадоха на левитите от наследството си според Господнята заповед:
4 Излезе жребият за семействата на каатовците; и потомците на свещеника Аарон, които бяха от левитите, получиха чрез жреби тринадесет града от Юдовото племе, от Симеоновото племе и от Вениаминовото племе.
5 А останалите Каатови потомци получиха чрез жребий десет града от семействата на Ефремовото племе, от Дановото племе и от половината на Манасиевото племе.
6 И Гирсоновите потомци получиха чрез жребий тринадесет града от семействата на Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от половината на Манасиевото племе във Васан.
7 Мерариевите потомци според семействата си получиха дванадесет града от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе.
8 Тези градове и пасбищата им израиляните дадоха чрез жребий на левитите, както Господ бе заповядал чрез Мойсей. 9 От племето на юдейците и от племето на симеонците дадоха тези градове, които по-долу се споменават по име, 10 и които Аароновите потомци получиха, бидейки от семействата на каатовците, които са от левитите; защото първият жребий се хвърли за тях: 11 дадоха им града на Арба, Енаковия баща (който е Хеброн), с пасбищата му около него, в Юдовата хълмиста земя; 12 (а нивите на града и селата му дадоха на Халев, Ефониевия син, за негова собственост;) 13 Хеброн с пасбищата му, прибежищния град за убийци, дадоха на потомците на свещеника Аарон, също и Ливна с пасбищата ѝ, 14 Ятир с пасбищата му, Естемой с пасбищата му, 15 Олон с пасбищата му, Девир с пасбищата му, 16 Аин с пасбищата му, Юта с пасбищата ѝ и Бет-Шемеш с пасбищата му; девет града от тези две племена; 17 а от Вениаминовото племе – Гаваон с пасбищата му, Гава с пасбищата ѝ, 18 Анатот с пасбищата му и Алмон с пасбищата му; четири града. 19 Всичките градове на Аароновите потомци, свещениците, бяха тринадесет града с пасбищата им.
20 И семействата на Каатовите потомци, левитите, които оставаха от Каатовите потомци, получиха градовете на своето по жребий притежание от Ефремовото племе. 21 Дадоха им прибежищния за убийци град Сихем с пасбищата му в хълмистата земя на Ефрем, също и Гезер с пасбищата му, 22 Кивзаим с пасбищата му и Веторон с пасбищата му; четири града; 23 от Дановото племе – Елтеко с пасбищата му, Гиветон с пасбищата му, 24 Аялон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; четири града; 25 а от половината на Манасиевото племе – Таанах с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; два града. 26 Всичките градове за семействата на останалите Каатови потомци бяха десет с пасбищата им.
27 А на Гирсоновите потомци от семействата на левитите дадоха от другата половина на Манасиевото племе, прибежищния за убийци град Голан във Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му; два града; 28 от Исахаровото племе – Кишион с пасбищата му, Даврат с пасбищата му, 29 Ярмут с пасбищата му и Енганим с пасбищата му; четири града; 30 от Асировото племе – Мисаал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му, 31 Хелкат с пасбищата му и Рехов с пасбищата му; четири града; 32 а от Нефталимовото племе прибежищния за убийци град Кедеш в Галилея с пасбищата му, Амот-Дор с пасбищата му, и Картан с пасбищата му; три града. 33 Всичките градове на гирсонците според семействата им бяха тринадесет града с пасбищата им. 34 И на семействата на Мерариевите потомци, останалите от левитите, дадоха от Завулоновото племе Йокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата ѝ, 35 Димна с пасбищата ѝ и Наалон с пасбищата му; четири града; 36 от Рувимовото племе – Безер с пасбищата му, Яца с пасбищата ѝ, 37 Кедимот с пасбищата му и Мефаат с пасбищата му; четири града; 38 а от Гадовото племе – прибежищния за убийци град Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му, 39 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му; всичко четири града. 40 Всичките градове, които дадоха чрез жребий на Мерариевите потомци според семействата им, на останалите от семействата на левитите, бяха дванадесет града.
41 Всичките градове на левитите сред владенията на израиляните бяха четиридесет и осем града с пасбищата им. 42 Тези градове бяха всеки с околните си пасбища; така бяха всички тези градове.
43 Така Господ даде на Израил цялата земя, за която беше се клел на бащите им, че ще им я даде; и я завладяха, и се заселиха в нея. 44 И Господ им даде спокойствие от всяка страна, точно както се беше клел на бащите им; и от всичките им врагове никой не можа да устои против тях; Господ предаде всичките им врагове в ръката им. 45 Не пропадна ни едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил на Израилевия дом; всички се сбъднаха.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи