План за четене на Библията

Хронологичен / ден 94

Стар Завет

Съдии

13

Раждането на Самсон


1 И израиляните пак сториха зло пред Господа; и Господ ги предаде в ръката на филистимците за четиридесет години.
2 И имаше един човек от Цора, от Дановото племе, по име Маноах, чиято жена бе бездетна, която не раждаше. 3 И Ангел Господен се яви на жената и ѝ каза: Ето, сега си бездетна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш син. 4 Затова пази се сега да не пиеш вино или спиртно питие; и да не ядеш нищо нечисто. 5 Защото, ето, ще заченеш и ще родиш син; и бръснач да не мине през главата му, защото още от рождението си детето ще бъде назирей на Бога; и той ще започне да избавя Израил от ръката на филистимците. 6 Тогава жената отиде и каза на мъжа си: Един Божий човек дойде при мен, чието лице беше като лицето на Ангела Божий, много страшно; и аз не го попитах откъде е, нито Той ми каза името си. 7 Но ми каза: Ето, ще заченеш и ще родиш син; затова да не пиеш вино, нито спиртно питие и да не ядеш нищо нечисто; защото от рождението си до деня на смъртта си детето ще бъде назирей на Бога. 8 Тогава Маноах се помоли на Господа: Моля Те, Господи, нека дойде пак при нас Божия човек, когото си пратил, и нека ни научи какво да сторим с детето, което ще се роди. 9 И Бог послуша Маноаховия глас; и Ангелът Божий пак дойде при жената, както седеше на нивата; а мъжът ѝ Маноах не беше с нея. 10 И жената се завтече, и побърза да каже на мъжа си: Ето, яви ми се онзи човек, който дойде при мене завчера. 11 Тогава Маноах стана, отиде след жена си и, като дойде при човека, каза му: Ти ли си онзи човек, който е говорил на тази жена? И той рече: Аз. 12 И рече Маноах: Когато вече се сбъдне това, което ти каза, как трябва да се направлява детето и какво да прави то? 13 И Ангелът Господен рече на Маноах: Нека се пази жената от всичко, за което ѝ говорих; 14 да не яде от нищо, което произлиза от лозе, нито да пие вино или спиртно питие и да не яде нищо нечисто; всичко, което ѝ заповядах, нека спазва. 15 Тогава Маноах каза на Ангела Господен: Ще ни се да те задържим, за да ти сготвим яре. 16 Но Ангелът Господен каза на Маноах: И да ме задържиш, няма да ям от хляба ти; а ако искаш да направиш всеизгаряне, принеси го на Господа. (Защото Маноах не позна, че това беше Ангел Господен.) 17 Тогава Маноах каза на Ангела Господен: Как ти е името, за да те почетем, когато се сбъдне това, което каза? 18 А Ангелът Господен му рече: Защо питаш за името ми, то е тайно. 19 Тогава Маноах взе ярето и хлебния принос, и ги принесе жертва на Господа на камъка; и, като гледаха Маноах и жена му, Ангелът постъпи чудно; 20 защото, когато се издигна пламъкът от олтара към небето, то и Ангелът Господен се издигна в пламъка на олтара; а Маноах и жена му, като гледаха, паднаха по лице на земята.
21 Но Ангелът Господен не се появи вече пред Маноах и жена му; и тогава Маноах позна, че това е бил Ангел Господен. 22 И Маноах каза на жена си: Ще умрем, защото видяхме Бога. 23 А жена му рече: Ако Господ искаше да ни умори, нямаше да приеме всеизгаряне и хлебен принос от ръката ни, нито щеше да ни изяви всичко това, нито би ни съобщил такива неща в това време.
24 И жената роди син и нарече го Самсон; и детето порасна, и Господ го благослови. 25 И Господният Дух започна да го подбужда в Махане-Дан, между Цора и Ештаол.
© Библейска лига - България

14

Женитбата на Самсон


1 И Самсон слезе в Тамнат, и видя в Тамнат една жена от филистимските дъщери. 2 И отиде да извести на баща си и на майка си, казвайки: Видях в Тамнат една жена от филистимските дъщери; сега ми я вземете за жена. 3 А баща му и майка му рекоха: Няма ли някоя жена между дъщерите на братята ти или между целия ни народ, че отиваш да взимаш жена от необрязаните филистимци? А Самсон рече на баща си: Нея ми вземи; защото тя ми се хареса. 4 Но баща му и майка му не знаеха, че това беше от Господа, Който търсеше причина да застане против филистимците, защото по онова време те владееха Израил. 5 Тогава Самсон слезе с баща си и майка си в Тамнат; а като стигнаха до Тамнатските лозя, ето, един млад лъв ревеше против него. 6 И Господният Дух дойде със сила на него, и той го разкъса, както би разкъсал яре. И то без да има нещо в ръката си; но не каза нито на баща си, нито на майка си какво бе сторил. 7 И отиде, та говори с жената; и тя му се хареса. 8 И след няколко дни, като се върна да я вземе, той се отби от пътя, за да види трупа на лъва; и ето, рой пчели в лъвовия труп и мед. 9 И взе от него в ръцете си, та вървеше и ядеше, и като застигна баща си и майка си, даде и на тях и ядоха; но не им каза, че беше взел меда от лъвовия труп. 10 И баща му отиде при жената; и там Самсон направи угощение, защото така правеха момците. 11 И като го видяха, филистимците доведоха тридесет другари, за да бъдат с него.
12 И Самсон им каза: Сега ще ви предложа една гатанка. Ако можете да я отгатнете през седемте дни на угощението, аз ще ви дам тридесет ленени ризи и тридесет дрехи за премяна; 13 но ако не можете да я отгатнете, тогава вие ще ми дадете тридесет ленени ризи и тридесет дрехи за премяна. И те му казаха: Задай гатанката си да я чуем.
14 И той им рече:
От ядящия излезе ястие
и от силния излезе сладост.
До третия ден те не можаха да отгатнат гатанката. 15 Тогава на седмия ден казаха на Самсоновата жена: Предумай мъжа си да ни каже гатанката, иначе ще изгорим тебе и бащиния ти дом с огън. Затова ли ни поканихте, да ни оберете? 16 И тъй, жената на Самсон заплака пред него, като каза: Ти ме мразиш и не ме обичаш; задал си гатанка на онези, които са от людете ми, а на мене не я отгатваш. А той ѝ рече: Ето, нито на баща си, нито на майка си съм я отгатнал, та на тебе ли ще я отгатна? 17 Но тя плака пред него през седемте дни, в които ставаше угощението им; а на седмия ден ѝ я откри, защото му бе много досадила; и тя каза отговора на своите хора. 18 Тогава на седмия ден, преди да залезе слънцето, градските мъже му рекоха:
Кое е по-сладко от мед?
Кое е по-силно от лъв?
А той им каза: Ако не бяхте орали с моята телица, не бихте отгатнали гатанката ми. 19 И Господният Дух дойде със сила на него; и той слезе в Ашкелон, и изби тридесет мъже от тях и, като взе облеклата им, даде премените на онези, които отгатнаха гатанката. И гневът му пламна, и отиде в бащиния си дом.
20 А Самсоновата жена се омъжи за сватбения му приятел.
© Библейска лига - България

15

Самсон отмъщава на филистимците
1 И след известно време, когато се жънеше пшеницата, Самсон посети жена си с едно яре и рече: Ще вляза при жена си в стаята. Но баща ѝ не го остави да влезе. 2 И баща ѝ каза: Наистина аз си рекох, че ти съвсем си я намразил, затова я дадох на другаря ти. По-малката ѝ сестра не е ли по-хубава от нея? Вземи нея вместо другата. 3 А Самсон им каза: Този път ще бъда прав да сторя зло на филистимците. 4 И тъй, Самсон отиде, хвана триста лисици и, като взе главни, обърна опашка към опашка и сложи по една главня между две опашки. 5 И като запали главните, пусна лисиците из посевите на филистимците и изгори кръстците и непожънатите класове заедно с лозята и маслините. 6 Тогава филистимците рекоха: Кой стори това? И казваха: Самсон, зетят на тамнатеца, защото са дали жена му на другаря му. Затова филистимците дойдоха, та изгориха нея и баща ѝ с огън. 7 А Самсон им каза: Щом правите така, аз ще си отмъстя на вас и само тогава ще престана. 8 И ги порази с голямо клане надлъж и нашир; тогава слезе и седна в пролома на скалата Етам.
9 Тогава филистимците отидоха и разположиха стан в Юда, и се разпростряха в Лехи. 10 И юдеите им рекоха: Защо сте дошли против нас? И те казаха: Дойдохме да вържем Самсон, за да постъпим с него, както той постъпи с нас. 11 Затова три хиляди мъже от Юда слязоха в пролома на скалата Етам и рекоха на Самсон: Не знаеш ли, че филистимците ни станаха господари? Какво ни докара? А той им рече: Както ми сториха те, така им сторих и аз. 12 А те му рекоха: Дошли сме да те вържем, за да те предадем в ръката на филистимците. И Самсон им каза: Закълнете ми се, че няма да ме убиете. 13 А те приказваха с него и рекоха: Не, само ще те вържем и ще те предадем в ръката им; но да те убием, това няма да направим. И тъй, вързаха го с две нови въжета и го изведоха от пролома. 14 Когато дойде в Лехи, филистимците го посрещнаха с възклицание. А Господният Дух дойде със сила на него и въжетата, които бяха на ръцете му, станаха като лен, прегорен с огън, и връзките му като че ли се разтопиха от ръцете му. 15 И като намери оселова челюст, още прясна, простря ръката си и я взе, и уби с нея хиляда мъже. 16 Тогава каза Самсон:
С оселова челюст купища връз купища,
с оселова челюст убих хиляда мъже.
17 И като престана да говори, хвърли челюстта от ръката си; и се нарече онова място Рамат-Лехи.
18 А после той ожадня премного и извика към Господа: Ти даде чрез ръката на слугата Си това голямо избавление, а сега да умра ли от жажда и да падна в ръката на необрязаните? 19 Но Бог разцепи трапа, който е в Лехий, и вода излезе от него; и като пи, духът му се съвзе, и той се съживи; и нарече мястото, което е в Лехи, Ен-Хакоре, както се нарича и до днес.
20 И той съди Израил в дните на филистимците двадесет години.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи