План за четене на Библията

Основен / ден 10

Стар Завет

Йов

8

1 Тогава Шуахеца Билдад в отговор каза:
2 Докога ще говориш така
и думите на устата ти ще бъдат като силен вятър?
3 Бог изопачава ли правосъдието?
Или Всемогъщият изопачава правдата?
4 Ако са Му съгрешили чадата ти,
и Той ги е предал на последствията от беззаконието им;
5 ако ти прилежно би потърсил Бога,
ако би се помолил на Всемогъщия,
6 ако беше чист и праведен,
Той още сега би се събудил да работи за тебе
и би направил да благоденства праведното ти жилище.
7 И да е било скромно началото ти,
пак сетнините ти биха били благополучни.
8 Попитай, моля, предишните родове
и разбери изпитаното от бащите им;
9 (Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо,
тъй като дните на земята са сянка;)
10 няма ли те да те научат и да ти кажат,
и да произнесат думи от сърцата си?
11 Никне ли папирусът без тиня?
Расте ли тръстика без вода?
12 Докато е още зелена и неокосена,
изсъхва преди всяка друга трева.
13 Така са пътищата на всички, които забравят Бога;
и надеждата на нечестивия ще загине.
14 Надеждата му ще се пресече;
упованието му е паяжина.
15 Той ще се опре на къщата си, но тя не ще устои;
ще се хване за нея, но няма да издържи.
16 Той зеленее пред слънцето
и клончетата му се простират в градината му;
17 корените му се сплитат в грамадата камъни;
той гледа на камъните като на дом;
18 но пак, ако го изтръгне някой от мястото му,
тогава мястото ще се отрече от него, казвайки: не съм те видяло.
19 Ето, това е радостта на пътя му!
И от пръстта други ще поникнат.
20 Ето, Бог няма да отхвърли непорочния,
нито ще подпре ръката на злотворците.
21 Все пак ще напълни устата ти със смях
и устните ти с възгласи.
22 Онези, които те мразят, ще се облекат със срам;
и шатърът на нечестивите няма вече да съществува.
© Библейска лига - България

9

1 А Йов в отговор каза:
2 Наистина, зная, че това е така;
но как ще се оправдае човек пред Бога?
3 Ако поиска да се съди с Него,
не може да Му отговори за едно от хиляда.
4 Мъдро сърце и мощна сила има Бог.
Кой, като е упорствал против Него, е благоденствал?
5 Той премества планините и те не усещат,
когато ги е преобърнал в гнева Си.
6 Той поклаща земята от мястото ѝ,
тъй щото стълбовете ѝ треперят.
7 Той заповядва на слънцето и не изгрява;
и слага под печат звездите.
8 Той сам простира небесата
и стъпва на морските вълни.
9 Той прави съзвездията – Мечката, Ориона и Плеядите,
и скритите пространства на юг.
10 Той върши велики и неизследими дела,
и безбройни чудеса.
11 Ето, минава край мене и не Го виждам;
преминава и не Го съглеждам.
12 Ако грабне плячка, кой ще Му забрани?
Кой ще Му рече: Какво правиш?
13 Ако Бог не оттегли гнева Си,
горделивите помощници се повалят под Него,
14 колко по-малко бих могъл аз да Му отговоря
и да избера думите си, за да разисквам с Него!
15 Комуто, и праведен да бях, не бих могъл да отговоря,
но щях да моля за милост от Съдията си.
16 Ако извиках и ми отговореше,
нямаше да повярвам, че е послушал гласа ми.
17 Защото ме смазва с вихрушка
и умножава раните ми без причина.
18 Не ме оставя да си отдъхна,
но ме насища с горчивини.
19 Ако е дума за сила: Ето, Той е могъщ;
и ако е за съд, би казал: Кой ще Ми определи време да се съдя?
20 Даже ако се оправдавам, ще ме осъдят собствените ми уста;
ако съм невинен, Той ще ме обяви за виновен.
21 Макар и невинен, не бих зачитал себе си,
презрял бих живота си.
22 Все едно е;
затова казвам:
Той погубва и непорочния, и нечестивия.
23 Ако бичът Му покосява внезапно,
Той ще се присмива над изпитанията на невинните.
24 Земята е предадена в ръцете на нечестивите;
Той е покрил лицата на съдиите ѝ;
ако не е Той, тогава кой е?
25 А моите дни са по-бързи от бързоходец;
бягат, без да видят добро;
26 преминаха като леки кораби,
като орел, който се спуска върху лова.
27 Ако река: Ще забравя воплите си,
ще оставя жалеенето си и ще се утеша,
28 в ужас съм от всичките си скърби;
зная, че Ти няма да ме смяташ за невинен;
29 ако съм нечестив,
защо да се мъча напразно?
30 Ако се умия със снежна вода
и очистя със сапун ръцете си,
31 Ти пак ще ме хвърлиш в тинята,
така че и самите ми дрехи ще се гнусят от мене.
32 Защото Той не е човек, както съм аз, че да Му отговоря,
и да идем заедно на съд.
33 Няма посредник помежду ни,
който да сложи ръката си върху двама ни.
34 Нека оттегли от мене жезъла Си.
И ужасът Му да не ме плаши.
35 Тогава ще говоря и няма да се боя от Него;
защото сам по себе си не съм такъв.
© Библейска лига - България

10

1 Душата ми се отегчи от живота ми;
затова ще се предам на оплакването си,
ще говоря в горестта на душата си.
2 Ще река на Бога: Недей ме осъжда;
покажи ми защо си против мене.
3 Добре ли Ти е да оскърбяваш
и да презираш делото на ръцете Си,
а да осветляваш плана на нечестивите?
4 Нима имаш телесни очи
или гледаш, както гледа човек?
5 Нима твоите дни са като дните на човека
или годините Ти – като човешки дни,
6 та търсиш беззаконие в мене
и издирваш грях в мене,
7 макар да знаеш, че не съм нечестив
и че никой не може да ме избави от ръката Ти?
8 Твоите ръце са ме образували и са ме изваяли;
и сега ще ме съсипеш ли?
9 Помни, моля, че като глина си ме образувал;
и в пръст ли ще ме възвърнеш?
10 Не си ли ме излял като мляко?
Не си ли ме съсирил като сирене?
11 С кожа и мускули си ме облякъл
и с кости и жили си ме оплел;
12 живот и благоволение си ми подарил,
и провидението Ти е запазило духа ми.
13 Но и това си криел в сърцето Си;
зная, че това е било в ума Ти –
14 че ако съгреша, наблюдаваш ме
и беззаконието ми няма да остане безнаказано.
15 Ако съм нечестив, горко ми!
И ако съм праведен, пак няма да вдигна главата си.
Пълен съм с позор;
и съм потънал в терзанието си,
16 надигам глава, но ме гониш като лъв
и отново се показваш страшен против мене.
17 Издигаш против мене други Свои свидетели
и увеличаваш гнева Си срещу мене;
едно след друго войнства ме нападат.
18 Защо тогава си ме извадил от утробата?
Аз бях издъхнал, преди да ме е виждало око!
19като че никога не съм бил;
от утробата – отнесен право в гроба.
20 Не са ли малко дните ми?
Престани и остави ме да си отдъхна малко,
21 преди да отида там, откъдето няма връщане,
в страната на мрака и на смъртната сянка,
22 в страната на мрака, като черна тъма,
страната на смъртната сянка, където е хаос,
където светлината е като тъма.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

10

Исус изпраща дванадесетте


1 И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
2 А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, негов брат; Яков Зеведеев и Йоан, негов брат; 3 Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей; 4 Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го и предаде.
5 Тези дванадесет души изпрати Исус и им заповяда: Не пътувайте към езичниците и в самарянски град не влизайте; 6 но по-добре отивайте при изгубените овце на Израилевия дом. 7 И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи. 8 Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте. 9 Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си, 10 нито торба за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана. 11 И в който и да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там оставайте, докато си отидете. 12 А когато влизате в дома, поздравявайте го. 13 И ако домът бъде достоен, нека дойде на него ва шият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас. 14 И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от оня град, отърсете праха от нозете си. 15 Истина ви казвам: По-леко ще бъде наказанието на Содомската и Гоморската земя в съдния ден, отколкото на оня град.
16 Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. 17 И пазете се от човеците, защото ще ви предават на събори и в синагогите си ще ви бият. 18 Да, и пред управители и царе ще ви извеждат заради Мене, за да свидетелствате на тях и на народите. 19 А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите; защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. 20 Защото не сте вие, които ще говорите, но Духът на Отца ви, Който ще говори във вас. 21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се надигнат против родителите си и ще ги умъртвят. 22 Ще бъдете мразени от всички поради Моето име; а който устои докрай, той ще бъде спасен. 23 А когато ви гонят от един град, бягайте в друг; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове, докато дойде Човешкият Син.
24 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата по-горен от господаря си. 25 Достатъчно е на ученика да бъде като учителя си и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му! 26 И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. 27 Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на светло; и което чуете на ухо, прогласете го от покривите. 28 Не бойте се от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от Онзи, Който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла. 29 Не продават ли се две врабчета за един асарий? И пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на Отца ви. 30 А на вас и космите на главата са всички преброени. 31 Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчетата. 32 И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Ми, Който е на небесата. 33 Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Ми, Който е на небесата.
34 Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч. 35 Защото дойдох да настроя
„човек против баща му,
дъщеря против майка ѝ
и снаха против свекърва ѝ;
36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му.“
37 Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. 38 И който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене. 39 Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си заради Мене, ще го намери.
40 Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. 41 Който приема пророк, защото е пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник, защото е праведник, награда на праведник ще получи. 42 И който напои един от тия малките само с една чаша студена вода, защото е Мой ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи