План за четене на Библията

Основен / ден 100

Стар Завет

Второзаконие

7

Изгонването на много народи


1 Когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, в която отиваш, за да я притежаваш, и изгони много народи пред тебе: хети, гергесейци, аморейци, ханаанци, ферезейци, евейци и евусейци, седем народа по-големи и по-силни от тебе, 2 и когато Господ, твоят Бог, ги предаде на тебе да ги поразиш, тогава ги изтреби като на Бога обречени; да не сключваш договор с тях, нито да ги жалиш; 3 да не се жениш между тях и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да взимаш неговата дъщеря за своя син; 4 защото те ще отвърнат синовете ти от Мене, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби. 5 Но така да им направите: жертвениците им да разрушите, кумирите им да изпотрошите, ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън. 6 Понеже вие сте люде святи на Господа, вашия Бог, вас избра Господ, вашият Бог, да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята. 7 Господ не ви предпочете, нито ви избра за това, че сте по-многобройни от всичките други племена; защото вие сте най-малобройни от всичките племена. 8 Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар, Фараон. 9 И тъй, да знаеш, че Господ, твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го любят и спазват заповедите Му; 10 а на онези, които Го мразят, въздава лице в лице и ги изтребва; няма да забави наказанието на онзи, който го мрази, но ще му въздаде в лице. 11 Затова пази заповедите, повеленията и законите, които днес ти заповядвам, за да ги изпълняваш.
12 И ако слушате тези закони, и ги спазвате и изпълнявате, Господ, твоят Бог, ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти; 13 и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови и плода на утробата ти, и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и телетата от говедата ти и агнетата от овцете ти в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе. 14 Ще бъдеш благословен повече от всички племена; не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви. 15 Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички онези, които те мразят.
16 Затова да изтребиш всички племена, които Господ, твоят Бог, ти предава; окото ти да не ги пожали; и на боговете им да не служиш, защото това ще ти бъде примка. 17 И ако речеш в сърцето си: Тези народи са по-многобройни от мене, как ще мога да ги изгоня? – 18 да не се уплашиш от тях; да помниш добре какво направи Господ, твоят Бог, на Фараон и на всички египтяни: 19 големите изпитания, които очите ти видяха, знаменията и чудесата, силната ръка и издигнатата мишца, с които Господ, твоят Бог, те изведе. Така ще направи Господ, твоят Бог, на всички племена, от които ти се плашиш. 20 Още Господ, твоят Бог, ще изпрати и стършели върху тях, докато бъдат изтребени останалите, които са се скрили от тебе. 21 Да не се уплашиш от тях, защото Господ, твоят Бог, е сред тебе, Бог велик и страшен. 22 И Господ, твоят Бог, малко по малко ще прогонва тези народи пред тебе; не бива да ги изтребиш изведнъж, за да не се умножат сред тебе полските зверове. 23 Но Господ, твоят Бог, ще ти ги предаде и ще ги смути с голям смут, докато се изтребят. 24 Ще предаде и царете им в ръката ти и ще заличиш името им под небето; никой не ще може да устои пред тебе, докато не ги изтребиш. 25 Кумирите на боговете им изгаряйте с огън; да не пожелаеш да вземеш за себе си среброто или златото, което е върху тях, за да не бъде това за тебе примка, понеже това е мерзост за Господа, твоя Бог. 26 И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен на изтребление като нея; изцяло да я мразиш и изцяло да се отвращаваш от нея, защото е обречена на изтребление.
© Библейска лига - България

8

Да не забравяш Господа


1 Внимавайте да изпълнявате всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да живеете, да се умножите и да влезете да завладеете земята, за която се е клел Господ на бащите ви. 2 И да помниш целия път, по който Господ, твоят Бог, те е водил през тези четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти, дали ще спазиш заповедите Му или не. 3 И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, (която беше непозната за тебе и непозната за бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но човек живее с всяко слово, което излиза от устата на Господа. 4 Облеклото ти не овехтя на тебе, нито ногата ти отече през тези четиридесет години. 5 И знай в сърцето си, че както човек наказва сина си, така и Господ, твоят Бог, наказва тебе. 6 Затова да пазиш заповедите на Господа, твоя Бог, да ходиш в пътищата Му и да се боиш от Него. 7 Защото Господ, твоят Бог те води в добра земя, в земя богата с водни потоци, с източници и дълбоки извори, които извират в долини и планини; 8в земя богата с жито, ечемик, лозя, смокини и нарове; в земя, където не ще ядеш хляб оскъдно, и в която не ще си в нужда от нищо; 9 в земя, чиито камъни са желязо, и от чиито планини ще копаеш мед. 10 И когато ядеш и се наситиш, да благославяш Господа, твоя Бог, за добрата земя, която ти е дал.
11 Внимавай да не забравяш Господа, твоя Бог, и да не престъпваш заповедите Му, законите Му и повеленията Му, които днес ти заповядвам, 12 да не би, като ядеш и се наситиш, и построиш хубави къщи, и живееш в тях, 13 и като се умножат говедата ти и овцете ти, и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко, което имаш, 14 тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа, твоя Бог, Който те е извел от Египетската земя, от дома на робството; 15 Който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаше отровни змии, скорпиони и сухи безводни земи; Който ти извади вода от твърдата скала; 16 Който те храни в пустинята с манна, която не знаеха бащите ти, за да те смири и да те изпита, да ти направи добро в сетнините ти; 17 и да не би да речеш в сърцето си: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. 18 Но да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство, за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес. 19 Но ако забравиш Господа, твоя Бог, и отидеш след други богове, служиш им и им се поклониш, заявявам ви днес, че съвсем ще бъдете изтребени. 20 Ще бъдете изтребени както народите, които Господ изтреби пред вас, защото не послушахте гласа на Господа, вашия Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

12

Предупреждения и насърчения


1 Между това, като се събра едно многохилядно множество, дотолкова, че един други се тъпчеха, Той започна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. 2 Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. 3 Затова, каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на светло; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи, ще се прогласи от покрива. 4 А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да сторят. 5 Но ще ви предупредя от кого да се боите: Бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от Него да се боите. 6 Не продават ли се пет врабчета за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. 7 Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчетата. 8 И казвам ви: Всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели; 9 но ако се отрече някой от Мене пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели. 10 И на всеки, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости. 11 И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще отговорите, или какво ще кажете. 12 Защото Святият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.

Притчата за богатия неразумен човек


13 И някой си от множеството Му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството. 14 А Той му каза: Човече, кой Ме е поставил сред вас да съдя или да деля? 15 И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. 16 И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. 17 И той размишляваше в себе си: Какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. 18 И рече: Ето какво ще направя: Ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. 19 И ще река на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. 20 А Бог му рече: Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде? 21Т ака става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.

Не се безпокойте


22 Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. 23 Защото животът е повече от храната, и тялото – от облеклото. 24 Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито съкровищница, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците! 25 И кой от вас може с грижи да прибави и един лакът към ръста си? 26 И тъй, ако и най-малкото нещо не можете да сторите, защо се безпокоите за друго? 27 Разгледайте кремовете как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. 28 И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловерци! 29 И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и нямайте съмнения в умовете си; 30 защото всичко това търсят езичниците на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това. 31 Но търсете [Божието] царство и [всичко] това ще ви се прибави. 32 Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. 33 Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, и което молец не изяжда. 34 Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Бдете и бъдете готови


35 Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени; 36 и бъдете сами вие прилични на човеци, които чакат господаря си да се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. 37 Блажени ония слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. 38 И ако дойде на втората стража, или на третата стража, и ги намери така, блажени са ония слуги. 39 Но това да знаете, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. 40 Бъдете, и вие готови; защото в час, когато не мислите, Човешкият Син ще дойде.
41 Тогава Петър каза: Господи, само на нас ли казваш тази притча, или на всичките? 42 Господ каза: И тъй, кой е онзи верен и благоразумен настойник, когото господарят му ще постави над слугите си, да им дава навреме определената храна? 43 Блажен оня слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така. 44 Истина ви казвам, че ще го постави над всичкия си имот. 45 Но ако оня слуга рече в сърцето си: Господарят ми се забави, и започне да бие момчетата и момичетата, да яде, да пие и да се опива, 46 то господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните. 47 И оня слуга, който е знаел волята на господаря си, но не се е приготвил, нито е постъпил по волята му, ще бъде много бит. 48 А оня, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще изискват.

Не мир, а разделение


49 Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако вече се е запалил? 50 Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и колко се измъчвам, докато се извърши! 51 Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам ви, но по-скоро раздяла. 52 Защото отсега на татък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима. 53 Ще се разделят баща против син и син против баща; майка против дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха, и снаха против свекърва.

Тълкуване на времената


54 Казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали, и така става. 55 И когато духа южен вятър, казвате: Ще стане жега, и става. 56 Лицемерци! Лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? 57 А защо и от само себе си не съдите какво е право? 58 Защото, когато отиваш с противника си да се явиш пред управителя, постарай се по пътя да се помириш с него, да не би да те завлече при съдията и съдията да те предаде на служителя, и служителят да те хвърли в тъмница. 59 Казвам ти, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и най-последното петаче.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи