План за четене на Библията

Основен / ден 103

Стар Завет

Второзаконие

13

Поклонение на други богове


1 Ако се издигне сред тебе пророк или съновидец и ти покаже знамение или чудо, 2 и се сбъдне знамението или чудото, за което той ти говори, казвайки: Да идем след други богове (които ти не си знаел) и да им служим, 3 да не слушаш думите на онзи пророк или на онзи съновидец, защото Господ, вашият Бог, ви изпитва, за да узнае дали любите Господа, вашия Бог, от цялото си сърце и от цялата си душа. 4 Господа, вашия Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да спазвате, Неговия глас да слушате, на Него да служите и към Него да сте привързани. 5 А онзи пророк или онзи съновидец да се умъртви, защото е проповядвал отстъпление от Господа, вашия Бог, Който ви е извел от Египетската земя, и ви е изкупил от дома на робството, за да те отклони от пътя, в който Господ, твоят Бог, ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото от себе си.
6 Ако родният ти брат или синът на майка ти, или синът ти, или дъщеря ти, или жената на сърцето ти, или приятелят, който ти е като душата ти, те изкуси тайно, като рече: Да идем и да служим на други богове, които нито ти си знаел, нито бащите ти, 7 измежду боговете на племената, които са около вас, близо при тебе или далеч от тебе, от единия край на света до другия, 8 да не се съгласиш с него, нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш, нито да го укриеш; 9 но непременно да го умъртвиш; твоята ръка първа да го убие, а после ръката на целия народ. 10 Да го убиеш с камъни, за да умре, защото е поискал да те отклони от Господа, твоя Бог, Който те изведе от Египетската земя, от дома на робството. 11 И цял Израил, като чуе, ще се побои и няма да прави повече такова зло сред тебе.
12 Ако в някой от градовете, които Господ, твоят Бог, ти дава, за да се заселиш в тях, чуеш, 13 че изсред тебе са се появили подлеци, които са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели, 14 тогава да издирваш, да изпитваш и добре да разузнаеш. И ако е истина, че такава мерзост е сторена сред тебе, 15 непременно да поразиш жителите на онзи град с острото на меча и с острото на меча да обречеш на изтребление него и всички, които са в него, и добитъка му. 16 Тогава, като събереш цялата плячка от него сред площада му, изцяло да изгориш с огън града и цялата плячка от него за Господа, твоя Бог; и той ще бъде могила развалини довека, за да не се съгради вече. 17 Нищо от обреченото на изтребление да не се залепи за ръката ти, за да се отвърне Господ от яростния Си гняв и да ти покаже милост, да те пожали и да те умножи, както се е клел на бащите ти, 18 ако слушаш гласа на Еова, твоя Бог, да спазваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам, да вършиш това, което е право пред Господа, твоя Бог.
© Библейска лига - България

14

Чиста и нечиста храна


1 Вие сте чада на Господа, вашия Бог; да не правите резки по тялото си, нито да бръснете отпред главата си заради мъртвец. 2 Защото сте народ свят на Господа, вашия Бог, и вас избра Господ измежду всички племена, които са по лицето на земята, за да Му бъдете собствен народ.
3 Да не ядеш нищо нечисто. 4 Ето животните, които може да ядете: вол, овца и коза, 5 елен, сърна, бивол, дива коза, кошута, див вол и антилопа. 6 Всяко животно между четириногите, което има разцепено, разделено на две копито, и което преживя, него да ядете. 7 Но да не ядете от онези, които само преживят или които имат само раздвоено, разцепено копито, ка то камилата, заека и питомния заек; понеже те преживят, но нямат раздвоено копито, те са нечисти за вас; 8 и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е нечиста за вас; от месото на тези да не ядете, нито до трупа им да се допирате.
9 От всички, които са във водите, ето кои да ядете: всички, които имат перки и люспи; 10 а, които нямат перки и люспи, да не ядете, те са нечисти за вас.
11 От всички чисти птици можете да ядете. 12 А ето тези, които не бива да ядете: орел, гриф, морски орел, 13 пиляк, сокол, сипка по видовете ѝ, 14 всяка врана по видовете ѝ; 15 щраус, бухал, кукувица, ястреб по видовете му, 16 кукумявка, ибис, лебед, 17 пеликан, лешояд, рибар, 18щъркел, чапла по видовете ѝ, папуняк и прилеп. 19 Всички насекоми са нечисти за вас; не бива да се ядат. 20 От всички чисти птици можете да ядете.
21 Никакво умряло животно да не ядете; (на чужденеца, който е отвътре портите ти, можеш да го даваш да го яде или да го продаваш на чуждоземец;) защото вие сте народ свят за Господа, вашия Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.

Десятък


22 Да даваш десятък от всичките си произведения, които си посял, които нивата ти ражда всяка година. 23 И десятъка от житото си, от виното си и от маслото си, и първородните от говедата си и от овцете си да ядеш пред Господа, твоя Бог, на място, което Той ще избере, за да установи името Си там; за да се научиш да се боиш всякога от Господа, твоя Бог. 24 Но ако, когато те благослови Господ, твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, тъй че не можеш да ги пренасяш, понеже е много далеч от тебе мястото, което е избрал Господ, твоят Бог, за да установи името Си там, 25 тогава да разменяш десятъците си с пари и да вържеш парите в ръката си, и да идеш на мястото, което е избрал Господ, твоят Бог; 26 и да дадеш парите за каквото и да е нещо, което пожелае душата ти – за волове или за овце, или за вино, или за спиртни питиета, или за каквото и да е нещо, което пожелае душата ти; и там, пред Господа, твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш, ти и домът ти. 27 И да не пренебрегваш левита, който е отвътре портите ти, защото той няма дял, нито наследство с тебе.
28 В края на всяка трета година вземи всичкия десятък от произведенията си през онази година и го складирай отвътре градските си порти, 29 тъй, че левитът (който няма дял, нито наследство с тебе,) и чужденецът, и сирачето, и вдовицата, които живеят в градовете ти, да идват, да ядат и да се насищат; за да те благославя Господ, твоят Бог, във всички дела, които ще вършат ръцете ти.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

15

Притчата за изгубената овца


1 А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да Го слушат. 2 А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Тоя приема грешници и яде с тях. 3 И Той им каза тази притча: 4 Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената, докато я намери? 5 И като я намери, вдига я на рамената си радостен. 6 И като си дойде у дома, свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. 7 Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

Притчата за изгубената монета


8 Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата и не търси грижливо, докато я намери? 9 И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. 10 Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.

Притчата за блудния син


11 Каза още: Някой си човек имаше двама сина. 12 И по-малкият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. 13 И не след много дни по-малкият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там прахоса имота си с разпуснатия си живот. 14 И като пропиля всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение. 15 И отиде, та се присъедини към един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине. 16 И желаеше да се насити с рожковите, от които ядяха свинете; но никой не му даваше. 17 А като дойде на себе си, рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! 18 Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; 19 не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. 20 И стана, и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му, и го целуваше. 21 Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син. 22 Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и сложете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; 23 докарайте угоеното теле, та го заколете и нека ядем и се веселим; 24 защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И започнаха да се веселят. 25 А по-големият му син беше на нивата; и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и хора. 26 И повика един от слугите, и попита какво е това. 27 А той му каза: Брат ти си дойде и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. 28 И той се разсърди и не искаше да влезе; и баща му излезе, и го молеше. 29 А той в отговор рече на баща си: Ето, толкова години ти работя и никога не съм престъпил някоя твоя заповед; но пак на мене дори яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си; 30 а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле. 31 А той му каза: Синко, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. 32 Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

40

1 За диригента. Давидов псалом.
Чаках с търпение Господа;
и Той се наклони към мене,
и послуша вика ми.
2 Изведе ме из шеол, из тинята и калта
и постави на скала нозете ми, утвърди стъпките ми.
3 Сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог;
мнозина ще видят и ще се убоят, и ще се уповават на Господа.
4 Блажен онзи човек, който възлага упованието си на Господа
и не се обръща към горделивите, нито към онези, които коварно отстъпват.
5 Много са, Господи, Боже мой, чудесата, които си сторил;
и Твоите мисли за нас:
не е възможно да ги изложи някой пред Тебе;
ако бих поискал да ги изявя и разкажа,
те брой не биха имали.
6 Жертва и принос Ти не пожела;
отвори ми ушите:
всеизгаряне и принос за грях Ти не поиска.
7 Тогава рекох: Ето, дойдох;
(В свитъка на книгата е писано за мене;)
8 драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля;
да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми.
9 Прогласил съм правда в голямо събрание;
ето, не съм въздържал устните си;
Господи, Ти знаеш.
10 Правдата Ти не съм скрил в сърцето си;
верността Ти и спасението
Ти съм изявил;
не съм утаил Твоята милост и Твоята истина от голямо събрание.
11 Господи, не задържай милосърдните
Си дела към мене;
Твоята милост и Твоята истина нека ме пазят винаги;
12 защото са ме окръжили безбройни злини,
постигнаха ме беззаконията ми, та не мога да вдигна очите си;
те са по-многобройни от космите на главата ми
и сърцето ми отпадна.
13 Благоволи, Господи, да ме избавиш;
Господи, побързай да ми помогнеш.
14 Нека се посрамят и се смутят заедно всички
онези, които търсят душата ми, за да я погубят;
нека се обърнат назад и се опозорят
онези, които се наслаждават на злощастието ми.
15 Нека се смаят поради срама си
онези, които ми казват: О, хо-хо!
16 Нека се радват и се веселят в Тебе
всички, които Те търсят;
онези, които обичат спасението Ти
нека казват винаги: Да се величае Господ.
17 А аз съм сиромах и немощен,
но Господ се грижи за мене;
помощ моя и избавител мой си Ти;
Боже мой, да не се забавиш!
© Библейска лига - България