План за четене на Библията

Основен / ден 107

Стар Завет

Второзаконие

21

Умилостивение при неизвестен убиец


1 Ако в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава да притежаваш, се намери някой убит, паднал на полето, и не се знае кой го е убил, 2 тогава старейшините ти и съдиите ти да излязат и измерятразстоянието до градовете, които са около убития; 3 и старейшините на града, който е най-близо до убития, да вземат телица, с която не е работено и която не е теглила ярем; 4 и старейшините на онзи град да докарат телицата в някоя долина, където има течаща вода, долина, която не е орана, нито засявана, и там, в долината, да отсекат врата на телицата. 5 Тогава да пристъпят свещениците, Левиевите потомци, (понеже тях избра Господ, твоят Бог, да Му служат и да благославят в Господнето име, и по тяхното решение да се съди всеки спор и всеки побой), 6 и всичките старейшини от онзи град, който е най-близо до убития, да умият ръцете си над закланата в долината телица 7 и да кажат: Нашите ръце не са пролели тази кръв, нито са видели проливането ѝ нашите очи; 8 бъди милостив, Господи, към народа Си Израил, който си изкупил, и не вменявай на народа Си Израил кръв, пролята без негова вина. И кръвта ще им се прости. 9 Така ще изличиш от себе си пролятата без твоя вина кръв, когато вършиш това, което е право пред Господните очи.

Женене за пленница


10 Когато излезеш да воюваш против неприятелите си, и Господ, твоят Бог, ги предаде в ръцете ти, и вземеш от тях пленници, 11 ако видиш между пленниците красива жена и като я залюбиш, пожелаеш да я вземеш за своя жена, 12 тогава да я заведеш у дома си; и тя да обръсне главата си, да изреже ноктите си, 13 и, като съблече дрехите, в които е била пленена, да седи у дома ти да оплаква баща си и майка си цял месец; и след това да влезеш при нея и да ѝ бъдеш мъж, и тя да ти бъде жена. 14 Но ако не останеш доволен от нея, тогава да бъде свободна – да я пуснеш да си върви; но да не я продаваш за пари, нито да я правиш робиня, защото си я унизил.

Правото на първородния


15 Ако има някой две жени – едната любима, а другата нелюбима и му народят деца – любимата и нелюбимата – и ако първородният син е на нелюбимата, 16 тогава в деня, когато дели имота си между синовете си, не бива да направи първороден сина на любимата вместо сина на нелюбимата, който е истинският първороден; 17 но да признае за първороден сина на нелюбимата и да му даде двоен дял от целия си имот, защото той е пръв плод на силата му; нему принадлежи правото на първородство.

Непокорният син


18 Ако има някой упорит и непокорен син, който не слуша думите на баща си или думите на майка си, и при все че те го наказват, той пак не ще да ги слуша, 19 тогава баща му и майка му да го хванат и да го заведат при старейшините на града му и при портата на местожителството му, 20 и да кажат на старейшините на града му: Този наш син е упорит и непокорен; не слуша думите ни; прахосник е и пияница. 21 Тогава всичките мъже от града му да го убият с камъни, та да умре; така да изличиш злото отсред себе си; и целият Израил ще чуе и ще се побои.

Разни закони


22 Ако някой извърши престъпление, което заслужава смърт, и бъде умъртвен, като го обесиш на дърво, 23 да не остане тялото му през цялата нощ на дървото, но непременно да го погребеш в същия ден; защото обесеният е проклет от Бога; така да не оскверниш земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство.
© Библейска лига - България

22

1 Когато видиш изгубени вола или овцата на брата си, да не затваряш очите си за тях; да ги върнеш при брата си. 2 И ако брат ти не е близо при тебе или ако не знаеш кой е, тогава ги прибери у дома си и да стоят при тебе, докато ги потърси брат ти; тогава да му ги дадеш. 3 Така да постъпваш и с осела му; така да постъпваш и с дрехата му; така да постъпваш и с всяко изгубено нещо на брат ти, което е изгубил и ти го намериш; не бива да затваряш очите си за тях.
4 Когато видиш осела на брат си или вола му, паднали на пътя, да не затваряш очите си за тях, а да му помогнеш да ги вдигне.
5 Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха; понеже всички, които правят така, са мерзост за Господа, твоя Бог.
6 Ако се случи птиче гнездо да бъде на пътя ти, на някое дърво или на земята и в него – пилета или яйца, и майката лежи на пилетата или на яйцата, да не вземеш майката заедно с малките. 7 Да пуснеш майката, а малките да вземеш за себе си; за да ти бъде добре и да се продължат дните ти.
8 Когато строиш нова къща, да направиш около покрива си ограда, за да не навлечеш на къщата си кръв, ако някой падне от покрива.
9 Да не сееш лозето си с разнородни семена, за да не се изгуби целият му плод – семето, което си сял, и плода на лозето.
10 Да не ореш с вол и осел заедно.
11 Да не обличаш дреха от вълна и лен, смесени заедно.
12 Да си правиш ресни по четирите краища на дрехата, с която се покриваш.

Разни закони


13 Ако някой вземе жена и след като легне с нея, я намрази 14 и я наклевети, и ѝ навлече лошо име, като рече: Ожених се за тази жена и като се доближих до нея, не я намерих девица, 15 тогава бащата и майката на момичето да вземат и да занесат доказателство за девствеността на момичето при градските старейшини при портата; 16 бащата на момичето да рече на старейшините: Дадох дъщеря си на този мъж за жена; но той я намрази, 17 и ето, наклевети я, като е казал: Не намерих дъщеря ти девица; но ето доказателството за девствеността на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини. 18 Тогава старейшините на онзи град да хванат мъжа и да го накажат, 19 като го глобят сто сребърни сикли; той да ги даде на бащата на момичето, защото е навлякъл лошо име на Израилева девица. И тя да му бъде жена; не бива да я напуска през целия си живот. 20 Но ако е истина това нещо и няма доказателство за девствеността на момичето, 21 тогава да изведат момичето пред вратата на бащиния ѝ дом, и мъжете от града ѝ да я убият с камъни, та да умре; защото е сторила безчестие в Израил, като е блудствала в бащиния си дом. Така да изличиш злото изсред себе си.
22 Ако се намери някой да лежи с омъжена жена, тогава и двамата да бъдат убити – мъжът, който е лежал с жената, и жената. Така да изличиш злото от Израил.
23 Ако някой намери в града някоя млада девица, сгодена за мъж, и лежи с нея, 24 тогава да изведете и двамата пред портата на онзи град и да ги убиете с камъни, та да умрат – момичето, защото не е извикала за помощ, като е била в града, и мъжа, защото е обезчестил жената на ближния си. Така да изличиш злото изсред себе си.
25 Но ако някой намери на полето сгодена девица и я изнасили, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да бъде убит; 26 а на девицата да не направиш нищо; в девицата няма грях, който заслужава смърт; защото това нещо е както когато някой се спусне върху ближния си и го убие, 27 понеже, като я е намерил на полето, сгодената девица е извикала, но не е имало кой да я отърве.
28 Ако някой намери млада несгодена девица и като я хване, я изнасили и ги намерят, 29 тогава той да даде на бащата на момичето петдесет сребърни сикли; и тя да му стане жена, понеже я е обезчестил; не бива да я напуска през целия си живот.
30 Никой да не взима жената на баща си, нито да поругава постелята на баща си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

19

Бирникът Закхей


1 След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. 2 И ето, един чо век, на име Закхей, който беше началник на бирниците и богат, 3 искаше да види кой е Исус, но не можеше поради народа, защото беше нисък. 4 И завтече се напред, та се покачи на една черница, за да Го види; понеже щеше да мине през онзи път. 5 Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. 6 И той побърза да слезе, и прие Го с радост. 7 И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. 8 А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето отсега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четирикратно. 9 И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. 10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

Притчата за десетте мнаси


11 И като слушаха това, Той прибави една притча, защото беше близо до Ерусалим, и те си мислеха, че Божието царство веднага ще се яви. 12 Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне. 13 И повика десетима от слугите си, и даде им десет мнаси; и рече им: Търгувайте с това, докато дойда. 14 Но неговите граждани го мразеха и изпратиха след него посланици да кажат: Не щем този да царува над нас. 15 А като получи царската власт и се върна, заповяда да му повикат онези слуги, на които бе дал парите, за да узнае какво са припечелили чрез търгуване. 16 Дойде първият и рече: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси. 17 И рече му: Хубаво, добри слуго! Понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града. 18 Дойде и вторият и рече: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси. 19 А рече и на него: Бъди и ти над пет града. 20 Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа; 21 защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял. 22 Господарят му каза: Ще те съдя със собствените ти думи, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, задигам това, което не съм положил, и жъна, което не съм сял; 23 тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз, като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата? 24 И рече на присъстващите: Вземете от него мнасата и дайте я на този, който има десетте мнаси, 25 (Рекоха му: Господарю, той има вече десет мнаси!) 26 Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. 27 А онези мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене.

Тържественото влизане в Ерусалим


28 И като изрече това, Исус тръгна напред, възлизайки за Ерусалим.
29 И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и им рече: 30 Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате, ще намерите едно осле, вързано, което, никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте. 31 И ако някой ви попита: Защо го отвързвате? Кажете така: На Господа трябва. 32 И изпратените отидоха, и го намериха, както им беше казал. 33 И като отвързваха ослето, стопаните му рекоха: Защо отвързвате ослето? 34 А те казаха: На Господа трябва. 35 И докараха го до Исуса; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса. 36 И като минаваше Той, людете постилаха дрехите си по пътя. 37 И когато вече наближаваше да превали Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки: 38 Благословен Царят, Който иде в Господнето име; мир на небето и слава във висините! 39 А някои от фарисеите между народа Му рекоха: Учителю, смъмри учениците Си. 40 И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.
41 И като се приближи и видя града, плака за него, и каза: 42 Да беше знаел ти, да! Ти, поне в тоя [твой] ден, това, което служи за мира ти; но понастоящем е скрито от очите ти. 43 Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат могила около тебе, ще те обсадят, ще те стеснят отвред, 44 и ще те разорят, и ще избият жителите ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.

Исус в храма


45 И като влезе в храма, почна да изпъжда онези, които продаваха; и казваше им: 46 Писано е: „И домът ми ще бъде молитвен дом“, а вие го направихте „разбойнически вертеп“.
47 И поучаваше всеки ден в храма. А главните свещеници, книжниците и народните първенци се стараеха да Го погубят; 48 но не намираха какво да сторят, понеже всичките люде се вслушваха да Го чуят.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

20

1 Виното е присмивач, а спиртното питие – крамолник;
и който се увлича по тях, не е благоразумен.
2 Заплахата на царя е като рев на лъв;
който го дразни, съгрешава против своя живот.
3 Чест е за човека да страни от препирня;
а всеки безумен се впуска в раздори.
4 Ленивият не иска да оре поради зимата,
затова, когато потърси по жетва, не намира нищо.
5 Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода,
но разумен човек ще го извади.
6 Много човеци разгласяват всеки своята доброта,
но кой може да намери верен човек?
7 Праведният човек ходи в непорочността си –
блажени са чадата му след него.
8 Цар, който седи на съдебен престол,
с очите си пресява всяко зло.
9 Кой може да каже: Очистих сърцето си;
чист съм от греховете си?
10 Различни грамове и различни мерки –
и двете са мерзост пред Господа.
11 Даже и детето се познава по постъпките му –
делата му чисти ли са и прави ли са.
12 Ухо да слуша и око да гледа –
Господ е направил и двете.
13 Не обичай спането, да не осиромашееш;
отвори си очите и ще се наситиш с хляб.
14 Лошо е, лошо е! – казва купувачът,
а когато отмине, тогава се хвали с покупката.
15 Има злато и изобилие драгоценни камъни,
но устните, които изричат знание, са скъпоценно украшение.
16 Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд;
и я задръж в залог, ако го е направил за чужда жена.
17 Хляб, спечелен с лъжа, е сладък на човека,
но после устата му ще се напълнят с камъчета.
18 Намеренията се утвърждават чрез съвещание;
затова с мъдри съвети води война.
19 Клеветникът обхожда и открива тайни;
затова не се събирай с онзи, който ласкае с устните си.
20 Който злослови за баща си или за майка си,
светилникът му ще изгасне в най-мрачна тъмнина.
21 На имуществото, което бързо се придобива отначало,
сетнината не ще бъде благословена.
22 Да не речеш: Ще въздам за злото;
почакай Господа и Той ще те избави.
23 Различни грамове са мерзост пред Господа;
и неверните теглилки не са добри.
24 Стъпките на човека се насочват от Господа;
тогава как може да познае човек пътя си?
25 Примка е за човека да дава прибързано оброк
и след като се е обрекъл, тогава да се разкайва.
26 Мъдрият цар пресява нечестивите
и докарва върху тях колелото на вършачката.
27 Духът на човека е светилото Господне,
което изпитва вътрешния човек.
28 Милост и истина пазят царя
и той поддържа престола си с милост.
29 Славата на младите е силата им;
и украшението на старците са белите им коси.
30 Удари и рани очистват злото,
боят прочиства вътрешния човек.
© Библейска лига - България