План за четене на Библията

Основен / ден 11

Стар Завет

Йов

11

1 Тогава Софар Нааматеца в отговор каза:
2 Не трябва ли да се отговори на това многословие?
Бива ли да се оправдае словоохотлив човек?
3 Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста?
И когато ти се присмиваш, тебе никой ли да не засрами?
4 Защото ти казваш: Това, което говоря, е право
и аз съм чист пред Твоите очи.
5 Но да проговореше Бог
и да отвореше устата Си против тебе,
6 и да ти откриеше тайните на мъдростта,
защото истинската мъдрост има две страни!
Знай, че Бог изисква от тебе по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти.
7 Можеш ли да изследваш Божиите дълбочини?
Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?
8 Тези тайни са високи до небето;
какво можеш да сториш?
По-дълбоки са от шеол;
какво можеш да узнаеш?
9 Мярката им е по-дълга от земята,
и по-широка от морето.
10 Ако мине Той и заключи в окови и призове на съд,
то кой може да му забрани?
11 Защото Той разпознава измамниците,
Той вижда и нечестието, няма ли да му обърне внимание?
12 Но суетният човек ще стане мъдър,
когато дивото осле роди човек.
13 Ако отправиш сърцето си към Него,
и простреш към Него ръце,
14 и ако има беззаконие в ръката ти, и го отстраниш,
и не оставиш да обитава нечестие в шатрите ти,
15 тогава ще повдигнеш лицето си без петно,
да, утвърден ще бъдеш и няма да се боиш.
16 Защото ще забравиш скръбта си;
ще си я спомняш като води, които са се оттекли.
17 Животът ти ще бъде по-светъл от пладне;
и тъмнината ти ще стане като зора.
18 Ще бъдеш уверен, защото има надежда;
да, ще се озърнеш наоколо и ще си легнеш безопасно.
19 Ще легнеш и не ще има кой да те плаши;
дори мнозина ще търсят твоето благоволение.
20 А очите на нечестивите ще изтекат;
прибежище не ще има за тях;
и надеждата им ще бъде да издъхнат.
© Библейска лига - България

12

1 Тогава Йов в отговор каза:
2 Наистина вие сте тези люде,
и с вас ще умре мъдростта!
3 Но и аз имам разум, както и вие;
не съм по-долен от вас;
и тези работи кой не ги знае?
4 Станах за присмех на приятелите си,
човекът, който призоваваше Бога, и Той му отговаряше,
праведният, непорочният човек стана за присмех!
5 Този, чиито нозе са близо до подхлъзване,
е като презрян светилник в мисълта на благополучния.
6 Шатрите на разбойниците са в благоденствие
и тези, които предизвикват Бога, са в безопасност;
Бог докарваизобилие в ръцете им.
7 Но попитай сега животните и те ще те научат,
и въздушните птици – и те ще ти кажат;
8 или говори на земята и тя ще те научи,
и морските риби ще ти открият.
9 От всички тези кой не разбира,
че ръката на Господа е сторила това?
10 В Чиято ръка е животът на всяка твар
и дишането на цялото човечество.
11 Ухото не изпитва ли думите,
както небцето вкусва ястията?
12 Мъдростта е у белокосите, казвате вие,
и разумът – в дългия живот.
13 А у Бога е мъдростта и силата;
у Него са съветът и разумът.
14 Ето, Той събаря и не съгражда вече;
затваря човека и не му се отваря.
15 Ето, задържа водите и пресъхват;
пуска ги пак и изравят земята.
16 У Него е силата и мъдростта;
Негов е измаменият и измамникът.
17 Той отпраща съветниците да се скитат голи и боси
и прави съдиите глупави.
18 Разпасва пояса на царете
и опасва кръста им с въже.
19 Той отпраща първенците да се скитат голи и боси
и поваля силните.
20 Смълчава ползващите се с доверие
и взема ума на старейшините.
21 Излива презрение върху князете
и отслабва силата на яките.
22 Открива дълбоки неща из тъмнината
и изважда на видело мрачната сянка.
23 Умножава народите и ги погубва,
събира народите и ги разпилява.
24 Отнема разума на управниците на земните жители
и ги кара да се скитат по непроходима пустиня;
25 пипнешком ходят в мрака без виделина
и ги кара да залитат като пияни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

11

Исус и Йоан Кръстител


1 А Исус, когато свърши наставленията към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.
2 А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да Му кажат: 3 Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме? 4 Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Йоан това, което чувате и виждате: 5 Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието. 6 И блажен онзи, който не се съблазни поради Мене. 7 И когато те си отиваха, Исус започна да говори на народа за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюлявана? 8 Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тези, които носят меки дрехи, са в царски дворци. 9 Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. 10 Това е онзи, за когото е писано:
„Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
който ще устрои пътя Ти пред Тебе.“
11 Истина ви казвам: Между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител; обаче по-малкият в небесното царство е по-голям от него. 12 А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство насила се взема, и които се насилят, го грабват. 13 Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан; 14 и, ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде. 15 Който има уши [да слуша], нека слуша. 16 А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си: 17 Свирихме ви, и не играхте; ридахме, и не жалеехте. 18 Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше, и казват: Бяс има. 19 Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но мъдростта се оправдава от делата си.

Горко на непокаялите се градове


20 Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повечето от Неговите велики дела, загдето не се покаяха: 21 Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсаидо! Защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. 22 Но казвам ви: на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас. 23 И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? Не, до ада ще слезеш! Защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той и до днес би останал. 24 Но казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе.

Почивка за изморените


25 В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. 26 Да, Отче, защото така Ти се видя угодно. 27 Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и никой не познава Сина, освен Отец; нито познава някой Отца, освен Сина и онзи, комуто Синът би благоволил да Го открие. 28 Елате при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. 29 Вземете Моето иговърху си и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой за душите си. 30 Защото Моето игое благо, и Моето бреме е леко.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

3

1 Сине мой, не забравяй поуката ми,
а сърцето ти нека пази заповедите ми;
2 защото дългоденствие, години от живот
и мир ще ти прибавят те.
3 Милост и истина нека не те оставят;
вържи ги около шията си,
начертай ги на плочата на сърцето си,
4 така ще намериш благоволение и добро име
пред Бога и човеците.
5 Уповавай се на Господа от все сърце
и не се облягай на своя разум.
6 Във всичките си пътища признавай Него
и Той ще оправя пътеките ти.
7 Не имай себе си за мъдър;
бой се от Господа и бягай от зло.
8 Това ще бъде здраве за тялото ти
и храна за костите ти.
9 Почитай Господа с имота си
и с първите плодове от всичките си печалби.
10 Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие
и линовете ти ще преливат от ново вино.
11 Сине мой, не презирай наказанието от Господа
и да не ти дотяга, когато Той те изобличава,
12 защото Господ наказва онзи, когото люби,
както баща – сина, който му е мил.
13 Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост
и човек, който е придобил разум;
14 защото търговията с нея е по-изгодна от търговията със сребро
и печалбата от нея е по-скъпа от чисто злато.
15 Тя е по-скъпа от безценни камъни
и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.
16 Дългоденствие е в десницата ѝ,
а в левицата ѝ богатство и слава.
17 Пътищата ѝ са пътища приятни
и всичките ѝ пътеки – мир.
18 Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат,
и блажени са онези, които я държат.
19 Чрез мъдрост Господ положи основите на земята,
чрез разум утвърди небето.
20 Чрез Неговото знание се разтвориха бездните
и от облаците капе роса.
21 Сине мой, тези неща да не се отдалечават от очите ти;
пази здравомислие и разсъдливост;
22 те ще бъдат живот за душата ти
и украшение на шията ти.
23 Тогава ще ходиш безопасно в пътя си
и ногата ти не ще се спъне.
24 Когато лягаш, не ще се страхуваш;
да, ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.
25 Не ще се боиш от внезапен страх,
нито от бурята, когато нападне нечестивите,
26 защото Господ ще бъде твое упование
и ще пази ногата ти от примка.
27 Не отказвай добро от онези, които го заслужават,
когато е в твои ръце даим го сториш.
28 Не казвай на ближния си: Ела после.
Ще ти дам утре, –
когато имаш сега това, което му се иска.
29 Не замисляй зло против ближния си,
който доверчиво живее при тебе.
30 Не се карай с някого без причина –
когато не ти е навредил.
31 Не завиждай на насилник
и не избирай ни един от пътищата му,
32 защото Господ се гнуси от покварения,
а с праведния има общение.
33 Проклятие от Господа има в дома на нечестивия,
Той благославя жилището на праведните.
34 Той се присмива на присмивачите,
а на смирените дава благодат.
35 Мъдрите ще наследят слава,
а безумните ще отнесат срам.
© Библейска лига - България