План за четене на Библията

Основен / ден 113

Стар Завет

Второзаконие

31

Исус Навиев наследява Мойсей


1 След като Мойсей изговори тези думи на целия Израил, им каза: 2 На сто и двадесет години съм аз днес; не мога вече да излизам и да влизам; и Господ ми е казал: Няма да преминеш този Йордан. 3 Господ, твоят Бог, Той ще върви пред тебе; Той ще изтреби тези народи пред тебе и ти ще ги завладееш; и Исус ще върви пред тебе, както Господ говори. 4 И Господ ще им направи така, както направи на аморейските царе Сихон и Ог и на земята им, като ги изтреби. 5 Господ ще ги предаде на вас; и вие да им сторите според всичките заповеди, които съм ви заповядал. 6 Бъдете силни и смели, не бойте се, нито се страхувайте от тях; защото Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави.
7 Тогава Мойсей повика Исус и му каза пред целия Израил: Бъди силен и смел; защото ти ще въведеш тези люде в земята, за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде и ти ще им я разделиш за наследство. 8 Сам Господ ще върви пред тебе, Той ще бъде с тебе; не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави; не бой се, нито се страхувай.

Четене на закона


9 И Мойсей написа този закон и го предаде на свещениците, Левиевите потомци, които носеха ковчега на Господния завет, и на всички Израилеви старейшини. 10 Мойсей им заповяда: В края на всяка седма година, в годината, определена за опрощаване, в празника на шатроразпъването, 11 когато целият Израил се събира да се яви пред Господа, твоя Бог, на мястото, което Той избере, да прочиташ този закон пред целия Израил на всеослушанието им. 12 Събирай народа, мъжете, жените, децата и чужденеца, който е в градовете ти, за да чуят и да се научат, за да се боят от Господа, вашия Бог, и да внимават да изпълняват всички думи на този закон; 13 да чуят и чадата им, които не знаят, за да се научат да се боят от Господа, вашия Бог, дотогава, докато живеете в земята, в която преминавате през Йордан, за да я завладеете.

Предсказване на непокорството на Израил


14 Тогава Господ каза на Мойсей: Ето, наближава време да умреш; повикай Исус и представете се в шатъра за срещане, за да му дам заръка. И Мойсей и Исус дойдоха, и се представиха в шатъра за срещане. 15 И Господ се яви в шатъра в облачен стълб; и облачният стълб застана до входа на шатъра. 16 И Господ рече на Мойсей: Ето, ти ще заспиш с бащите си; а този народ ще се повдигне да блудства след чужди богове в земята, където отива и ще оставят Мене, и ще престъпят завета, който съм сключил с тях. 17 И в онзи ден гневът Ми ще пламне против тях, и Аз ще ги оставя, и ще скрия лицето Си от тях; и ще бъдат изтребени, и много злини и скърби ще ги сполетят; и ще кажат в онзи ден: Не ни ли сполетяха тези злини, понеже нашият Бог не е сред нас? 18 И в онзи ден Аз ще скрия от тях лицето Си заради всички злини, които ще сторят, като се обърнат към чужди богове. 19 И сега, запишете си тази песен и научете израиляните на нея; вложете я в устата им, тъй че тази песен да Ми бъде за свидетелство против израиляните.
20 Защото, като ги въведа в земята, за която съм се клел на бащите им, земя, където текат мляко и мед, и те ядат и се наситят, и затлъстеят, тогава ще се обърнат към чужди богове и ще им служат, а Мене ще отхвърлят с презрение и ще нарушат завета Ми. 21 И като ги сполетят много злини и скърби, тази песен ще говори против тях като свидетел, защото няма да се забрави от устата на потомството им; понеже Аз зная намеренията им още сега, преди да съм ги въвел в земята, за която съм се клел. 22 И тъй, Мойсей записа тази песен в същия ден и научи израиляните на нея. 23 А Господ заръча на Исус, Навиевия син: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш израиляните в земята, за която съм им се клел; и Аз ще бъда с тебе.
24 А когато Мойсей написа в книга думите на този закон отначало докрай, 25тогава Мойсей заповяда на левитите, които носеха ковчега на Господния завет: 26 Вземете тази Книга на закона и сложете я край ковчега на завета на Господа, вашия Бог; и там ще бъде за свидетелство против тебе. 27 Защото аз зная непокорството ти и твърдоглавието ти. Ето, докато съм още жив между вас днес, вие сте били непокорни на Господа; а колко повече ще бъдете, след като умра! 28 Съберете при мене всичките старейшини на племената си и първенците си, за да кажа тези думи на всеослушанието им и да призова небето и земята за свидетели против тях. 29 Понеже зная, че след смъртта ми непременно ще се развратите и отклоните от пътя, за който ви заповядах; и в идните дни злините ще ви застигнат, понеже ще вършите зло пред Господа и ще Го разгневявате с делата на ръцете си.

Песента на Мойсей


30 Мойсей изговори докрай, на всеослушание пред цялото Израилево общество, думите на тази песен:
© Библейска лига - България

32

1 Надай ухо, небе, и ще говоря,
и слушай, земьо думите на устата ми.
2 Учението ми ще се лее като дъжд,
речта ми ще падне като роса,
като дъждец по млади стръкове
и като пороен дъжд на трева.
3 Понеже ще провъзглася името на Господа,
отдайте величие на нашия Бог.
4 Той е канара;
делата Му са съвършени,
защото всичките Му пътища са прави:
Бог на верността е и няма неправда в Него;
справедлив и прав е Той.
5 Те се развратиха;
порокът им не подобава на Неговите чада;
те са поколение извратено и криво.
6 Така ли се отплащаш на Господа,
народе глупав и неразумен?
Не е ли Той Отецът ти, Който те е откупил?
Той, Който те е създал и утвърдил.
7 Спомни си предишните дни,
обмисли годините на много поколения;
попитай баща си и той ще ти извести,
старците си – и те ще ти кажат.
8 Когато Всевишният даваше наследство на народите,
когато разпръсна Адамовите потомци,
постави границите на племената
според броя на израиляните,
9 защото дял на Господа е Неговият народ,
Яков е падащото Му с жребий наследство.
10 Намери го в пуста земя.
Да! В пуста, дива и изпълнена с вой земя;
огради го, настани го,
опази го като зеницата на окото Си.
11 Както орел разбутва гнездото си,
трепери над пилетата си,
разпростира крилата си,
та ги поема и вдига ги на крилата си,
12 така Господ сам го води
и нямаше с него чужд бог.
13 Издигна го на високите места на света
и той яде плода на нивите;
и кърми го с мед от камък
и с масло от твърда скала;
14 с краве масло и с овче мляко,
с тлъстина от агнета
и от овни васански, и от козли,
с отбрана пшеница;
и ти пи вино – кръв гроздова.
15 А Ешурун затлъстя и ритна.
Затлъстял си, угоил си се,
надебелял си.
И забрави Бога, Който те създаде,
и презря канарата на спасението си.
16 С чужди богове Го раздразниха до ревнуване,
с мерзости Го раздразниха до гняв.
17 Принасяха жертви на бесове, не на Бога,
на богове, които не познаваха,
на нови богове, наскоро въведени,
от които бащите ви не се бояха.
18 А ти не помисли за канарата, която те роди,
и забрави Бога, Създателя твой.
19 Видя Господ и огорчи се,
защото Го разгневиха синовете Му и дъщерите Му;
20 и рече: Ще скрия лицето Си от тях,
ще видя каква ще бъде сетнината им,
защото те са поколение развратено,
чада, в които няма вярност.
21 Те Ме раздразниха до ревнуване
с онова, което не е Бог;
с кумирите си Ме разгневиха.
Затова и Аз ще ги раздразня до ревнуване с онези, които не са люде,
с народ несмислен ще ги разгневя.
22 Защото огън се накладе в гнева Ми
и ще пламне дори до дълбините на шеол;
ще пояде земята с плодовете ѝ
и ще изгори основите на планините.
23 Ще натрупам на тях зло, всичките Си стрели ще изстрелям върху тях.
24 Ще изтлеят от глад,
ще бъдат изпоядени от заразна болест
и от лют мор.
Зъби на диви зверове ще изпратя върху тях
и отрова от пълзящите по земята.
25 Отвън меч, а отвътре ужас ще погубва децата им – и младежа, и девицата,
бозайничето и белокосия старец.
26 Рекох: Разпръснал бих ги,
изличил бих спомена им сред човеците,
27 ако не се боях от гнева на неприятеля,
да не би да се възгордеят противниците им
и да кажат: Мощната ни ръка
направи всичко това, а не Господ.
28 Защото те са народ неразбран
и няма в тях разум.
29 О, да бяха мъдри да разбират това,
да помислеха за сетнината си!
30 Как би могъл един да прогони хиляда
и двама да обърнат в бяг десет хиляди,
ако Канарата им не ги е предала
и Господ не ги е предал!
31 Защото тяхната канара не е като нашата Канара;
и самите ни врагове нека съдят за това.
32 Понеже тяхната лоза е от Содомската лоза
и от Гоморските нивя,
гроздето им е грозде отровно,
гроздовете им са горчиви;
33 виното им е отрова змийска
и мъчителна отрова аспидова.
34 Това не е ли скрито у Мене?
Не е ли запечатано в съкровищата Ми?
35 На Мене принадлежи възмездието и въздаянието:
кракът им с време ще се подхлъзне,
защото близо е денят за погиването им
и приготвеното за тях връхлита.
36 Защото Господ ще съди народа Си
и ще пожали слугите Си,
когато види, че изчезва силата им
и че не остава никой – затворен или свободен.
37 И ще рече: Къде са боговете им?
Канарата, на която се уповаваха?
38 Които ядяха тлъстината на жертвите им,
пиеха виното на възлиянията им,
те нека станат и ви помогнат,
нека ви бъдат закрила.
39 Вижте сега, че това съм Аз, Аз съм
и освен Мене няма Бог;
Аз убивам и Аз съживявам,
Аз наранявам и Аз изцелявам;
и няма кой да се избави от ръката Ми.
40 Защото вдигам ръката Си към небето
и казвам: Заклевам се във вечния Си живот,
41 че ако изостря лъскавия Си меч
и ръката Ми го грабне за съд, ще въздам на противниците Си
и ще сторя възмездие на ненавистниците Си.
42 Ще упоя стрелите Си с кръв
и мечът Ми ще поглъща плът
с кръвта на убитите и на пленените,
начело с вражеските първенци.
43 Развеселете се, народи, с Неговия народ,
защото ще въздаде за кръвта на слугите Си
и ще стори възмездие на противниците Си,
и ще направи умилостивение за земята Си, за Своя народ.
44 И Мойсей дойде, той и Исус, Навиевият син, и изговори всички думи на тази песен на всеослушание пред народа. 45 И като свърши Мойсей да говори всички тези думи на целия Израил, рече им: 46 Обърнете сърцата си към всички тези думи, които днес ви заявявам, и заръчайте и на чадата си да внимават да изпълняват всички думи на този закон. 47 Защото за вас това не е празно нещо; понеже то е животът ви и с това ще се продължи животът ви на земята, в която минавате през Йордан, за да я завладеете.
48 В същия ден Господ говори на Мойсей, казвайки: 49 Изкачи се на тази Аваримска планина, планината Нево, която е в Моавската земя срещу Ерихон, и разгледай Ханаанската земя, която Аз давам за притежание на израиляните; 50 и умри на планината, на която се изкачваш, и прибери се при людете си, както брат ти Аарон умря на планината Ор и се прибра при людете си; 51 защото не Ми се покорихте между израиляните при водите на Мерива Кадеш в пустинята Цин, понеже не Ме осветихте сред израиляните. 52 Затова отсреща ще видиш земята, но в нея няма да влезеш, в земята, която давам на израиляните.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Коринтяни

1

1 Павел, с Божията воля приз ван да бъде апостол на Исуса Христа, и брат Состен – 2 до Божията църква в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призвани да бъдат светии заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, Който е и техен, и наш: 3 Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.
4 Винаги въздавам благодарения на моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса, 5 че се обогатихте чрез Него с всичко, с всяко слово и с всяко знание 6 (по който начин се потвърди свидетелстваното за Христа между вас), 7 така че вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос, 8 Който и докрай ще ви утвърждава, та да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос. 9 Верен е Бог, чрез Когото сте били призвани в общението със Сина Му Исуса Христа, нашия Господ.
10 Моля ви, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. 11 Защото някои от Хлоините домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри. 12 С това искам да кажа, че всеки от вас казва: Аз съм Павлов; а аз – Аполосов; а аз – Кифов; а пък аз – Христов. 13 Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте? 14 Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай, 15 да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име. 16 Кръстих още и Стефаниновия дом; освен тези, не помня да съм кръстил някой друг. 17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, а да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, за да не се лиши Христовият кръст от силата си.
18 Защото словото за кръста е глупост за тези, които погиват: а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. 19 Понеже е писано:
„Ще унищожа мъдростта на мъдрите,
и разума на разумните ще отхвърля.“
20 Къде е мъдрецът? Къде е книжникът? Къде е философът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? 21 Понеже в Божията премъдрост светът с мъдростта си не позна Бога, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. 22 Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост; 23 а ние проповядваме един разпнат Помазаник – за юдеите съблазън, а за езичниците – глупост; 24 но за самите призвани, и юдеи, и гърци – Христос, Божия сила и Божия премъдрост. 25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.
26 Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. 27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; 28 още и долните и презрените неща на света избра Бог, и онези, които не са нищо, за да унищожи тези, които са нещо, 29 за да не се похвали нито една плът пред Бога. 30 А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление; 31тъй че както е писано: „който се хвали, с Господа да се хвали“.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

21

1 Сърцето на царя е в ръката на Господа;
Той го насочва накъдето иска – като водни бразди.
2 Всичките пътища на човека са прави в неговите очи,
но Господ претегля сърцата.
3 Да върши човек правда и правосъдие,
е по-угодно на Господа, отколкото жертвоприношение.
4 Надменно око и горделиво сърце,
които са светилникът на нечестивите, е грях.
5 Мислите на трудолюбивите водят към изобилие,
а на всеки припрян – към оскъдност.
6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна суета;
които ги търсят, търсят смърт.
7 Грабителството на нечестивите ще ги съсипе,
защото отказват да вършат това, което е право.
8 Пътят на развратния човек е твърде крив,
а делото на чистия е право.
9 По-добре да живееш в ъгъл на покрива,
отколкото в широка къща със свадлива жена.
10 Душата на нечестивия желае зло;
ближният му не намира благоволение пред очите му.
11 Когато наказват присмивача, простият става по-мъдър;
и когато се поучава мъдрият, той придобива знание.
12 Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия,
Той съсипва нечестивите до унищожение.
13 Който запушва ушите си за вика на сиромаха,
ще викне и той, и няма да бъде чут.
14 Тайният подарък уталожва гнева;
а дарът в пазвата – силната ярост.
15 Радост е за праведния да раздава правосъдие,
но е мъка за онези, които вършат беззаконие.
16 Човек, който се отбие от пътя на разума,
ще стигне в събранието на мъртвите.
17 Който обича удоволствието, ще осиромашее;
който обича вино и масло, не забогатява.
18 Нечестивият ще бъде откуп за праведния,
и коварният – за праведния.
19 По-добре да живееш в пуста земя,
отколкото със свадлива и досадна жена.
20 Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия,
а безумният човек ги прахосва.
21 Който следва праведност и милост,
намира живот, праведност и чест.
22 Мъдрият превзема с пристъп града на мощните
и събаря силата, на която те се уповават.
23 Който въздържа устата си и езика си,
опазва душата си от смущения.
24 Присмивач се нарича онзи горделив и надменен човек,
който действа с високомерна гордост.
25 Желанието на ленивия го умъртвява,
защото ръцете му не искат да работят;
26 той се лакоми цял ден,
а праведният дава и не му се свиди.
27 Жертвата на нечестивите е мерзост –
още повече, когато я принасят за нечестива цел!
28 Лъжливият свидетел ще загине;
а думите на човек, който слуша истината, ще пребъдват.
29 Нечестив човек прави дръзко лицето си,
а праведният оправя пътищата си.
30 Няма мъдрост, няма разум,
няма план, който може да успее против Господа.
31 Конят се приготвя за деня на боя,
но избавлението е от Господа.
© Библейска лига - България