План за четене на Библията

Основен / ден 120

Стар Завет

Исус Навиев

11

Поражението на северните царе


1 А хацорският цар Ябин, като чу това, прати вест до мадонския цар Йовав, до симвронския цар, до ахсафския цар 2 и до царете, които бяха на север в хълмистата и в планинската земя на юг от Кинерет, и в долината, и в Нафат-Дор на запад, 3 и до ханаанците, които бяха на изток и на запад, и до аморейците, хетите, ферезейците и евусейците в хълмистата земя, и до евейците под Хермон в земята Масфа. 4 И те, и всичките им войнства с тях, люде много, по множество колкото пясъка покрай морето, излязоха с твърде много коне и колесници. 5 И като се събраха всички тези царе, дойдоха и заедно разположиха стана си близо при водата Мером, за да се бият с Израил. 6 Тогава Господ каза на Исус: Да не се убоиш от тях, защото утре, около този час, Аз ще ги предам всички избити пред Израил; и ще прережеш жилите на конете им, и ще изгориш с огън колесниците им. 7 И тъй Исус и цялото му войнство с него излязоха внезапно против тях при водата Мером и ги нападнаха. 8 И Господ ги предаде в ръката на Израил; и те ги поразиха, и ги гониха до големия Сидон и до Мисрефот-Маим, и до долината на Масфа на изток, и ги поразяваха, докато не оставиха ни един оцелял от тях. 9 Исус им стори, както Господ му заповяда; преряза жилите на конете им и изгори с огън колесниците им.
10 В същото време Исус, като се върна, превзе Хацор и уби царя му с меч; защото по-рано Хацор държеше първенство между всички тези царства. 11 И колкото души имаше в него, убиха с меч и ги изтребиха като обречени; не остана жива душа; и изгори Хацор с огън. 12 Исус превзе и всичките градове на онези царе, всичките им царе хвана и ги уби с острото на меча; изтреби ги, както бе заповядал Господният слуга Мойсей. 13 Но Израил не изгори никой от градовете, построени върху хълмовете, освен един – Хацор; него Исус изгори. 14 Цялата плячка на тези градове и добитъка израиляните плениха за себе си, а всички хора убиваха с меч, докато ги изтребиха; не оставиха жива душа. 15 Както Господ беше заповядал на слугата Си Мойсей, така заповяда Мойсей на Исус, така и стори Исус; не престъпи нищо от онова, което Господ бе заповядал на Мойсей.
16 Така Исус превзе цялата онази хълмиста и цялата южна земя, и цялата Гошенска земя, равнината и полето, хълмистата и равна земя на Израил – 17от планината Халак, която отива към Сеир, до Баал-Гад в Ливанската долина под планината Хермон; и залови всичките им царе, порази ги и ги уби. 18Дълго време воюва Исус против всички тези царе. 19Нямаше град, който да сключи мир с израиляните, освен евейците, които живееха в Гаваон; те превзеха всичките с бой. 20Защото от Господа стана да се закоравят сърцата им и да излязат против Израил с бой, за да ги обрече Исус на изтребление, за да не им се окаже милост, а да ги изтреби, както Господ беше заповядал на Мойсей.
21 В онова време дойде Исус и изтреби енакимите от планинската земя – от Хеброн, от Девир, от Анав и от цялата Юдова хълмиста земя, и от цялата Израилева хълмиста земя; Исус ги обрече на изтребление заедно с градовете им. 22 Не останаха енакими в земята на израиляните; някои от тях останаха само в Газа, Гет и Азот. 23 Така Исус превзе цялата земя, според всичко, което Господ беше казал на Мойсей; Исус я даде на Израил за наследство, както бяха разделени по племената си. И земята утихна от война.
© Библейска лига - България

12

Списък на победените царе


1 А ето царете на земята на изток от Йордан, към изгрев слънце, които израиляните поразиха, и чиято земя превзеха – от потока Арнон до Хермонската планина, и цялата равнина на изток: 2 аморейския цар Сихон, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е при брега на потока Арнон в средата на долината, половината Галаад до потока Ябок, който е граница на амонците, 3 и на изток чак до езерото Кинерет и до морето в равнината, Солено море, на изток до пътя към Бет-Есимот и на юг под Асдот-Фасга; 4 и съседния нему васански цар Ог, който беше от останалите исполини и живееше в Аштарот и в Едреи, 5 и който владееше Хермонската планина, Салха и целия Васан, до границите на гесурците и на мааханците, и половината Галаад, до границата на есевонския цар Сихон. 6 Тях поразиха Господният слуга Мойсей и израиляните; и Господният слуга Мойсей даде земята им за притежание на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе.
7 И ето царете на земята на запад от Йордан, които Исус и израиляните поразиха от Баал-Гад в Ливанската долина до планината Халак, която се простира към Сеир; и чиято земя Исус даде за притежание на Израилевите племена, както щяха да бъдат разделени: 8 в хълмистата земя, в равнините, в полето, в подгорията, в пустинята и в южната страна. Царете бяха от хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, а именно: 9 ерихонският цар, един; царят на Гай, град близо до Ветил, един; 10 ерусалимският цар, един; хебронският цар, един; 11 ярмутският цар, един; лахишкият цар, един; 12еглонският цар, един; гезерският цар, един; 13 девирският цар, един; гедерският цар, един; 14 хорманският цар, един; арадският цар, един; 15 ливанският цар, един; адуламският цар, един; 16 макиданският цар, един; ветилският цар, един; 17 тапфуанският цар, един; еферският цар, един; 18 афекският цар, един; ласаронският цар, един; 19 мадонският цар, един; хацорският цар, един; 20 симрон-меронският цар, един; ахсафският цар, един; 21 таанахският цар, един; магедонският цар, един; 22 кедешкият цар, един; царят на Йокнеам в Кармил, един; 23 царят на Дор в Нафат-Дор, един; царят на Гоим в Галгал, един; 24 тирзанският цар, един: всичко тридесет и един царе.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Коринтяни

8

1 А относно идоложертвеното: Знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпроса! Но знанието възгордява, а любовта назидава. 2 Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал, както трябва да познава. 3 Но ако някой люби Бога, той е познат от Него. 4 И тъй, относно яденето на идоложертвено, знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на света, и че няма друг Бог, освен един. 5 Защото, ако и да има така наричани богове, било на небето или на земята (както има много богове, и господари много), 6 за нас има само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него. 7 Но това знание го няма у всички; и някои, като и досега имат съзнание за идолите, ядат месото като жертва на идолите; и съвестта им, като е слаба, се осквернява. 8 А това, което ядем, не ни приближава до Бога; нито, ако не ядем, губим нещо; нито, ако ядем, печелим нещо. 9 Но внимавайте да не би по някакъв начин тази ваша свобода да стане спънка за слабите. 10 Защото, ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в идолско капище, няма ли съвестта му да се одързости, ако е слаб, та и той да яде идоложертвено? 11 И поради твоето знание слабият погива, братът, за когото е умрял Христос. 12 А като съгрешавате така против братята и наранявате слабата им съвест, вие съгрешавате против Христа. 13 Затова, ако това, което ям, съблазнява брата ми, аз никога няма да ям месо, за да не съблазня брата си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

46

1 За диригента, на Кореевите синове. Песен за женски хор.
Бог е наше прибежище и сила,
винаги изпитана помощ в беди.
2 Затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила,
и планините се преместили всред моретата;
3 ако и да бучат и да се вълнуват водите им,
и планинитеда се тресат от надигането им. (Села.)
4 Има една река, чиито води веселят Божия град,
святото място, където обитава Всевишният.
5 Бог е всред него;
той няма да се поклати;
Бог ще му помогне, и то при зазоряване.
6 Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата;
издаде Той гласа Си;
земята се разтопи.
7 Господ на Силите е с нас;
прибежище е нам Якововият Бог. (Села.)
8 Елате и вижте делата на Господа,
какви опустошения е направил на земята.
9 Прави да престанат войните до края на земята;
строшава лък и сломява копие;
изгаря с огън колесници.
10 Замълчете и знайте, че Аз съм Бог;
ще се възвиша между народите,
ще се възвиша на земята.
11 Господ на силите е с нас;
прибежище наше е Якововият Бог. (Села.)
© Библейска лига - България