План за четене на Библията

Основен / ден 124

Стар Завет

Исус Навиев

19

Жребий за Симеон


1 Вторият жребий излезе за Симеон, за племето на симеонците според семействата им; и наследството им беше сред наследството на юдеите. 2 За свое наследство те имаха: Вирсавее (или Савее), Молада, 3 Асар-Суал, Вала, Асем, 4 Елтолад, Бетул, Хорма, 5 Сиклаг, Бет-Маркабот, Асар-Суса, 6 Бет-Лебаот и Саруен; тринадесет града със селата им; 7 Аин, Римон, Етер и Асан; четири града със селата им; 8 и всички села, които бяха около тези градове, до Баалат-Беер (южният Рамат). Това е наследството за племето на симеонците според семействата им. 9 От дела на юдеите се даде наследството на симеонците, защото делът на юдеите беше голям за тях; затова симеонците наследиха дял сред тяхното наследство.

Жребий за Завулон


10 Третият жребий излезе за завулонците според семействата им; и пределът на наследството им беше до Сарид; 11 и границата им отиваше на запад до Марала, и стигаше до Давасет, и до потока, който е срещу Йокнеам, 12 и от Сарид завиваше към изгрев слънце до границата на Кислот-Тавор, и отиваше към Даврат, и възлизаше към Яфия, 13 и оттам минаваше на изток в Гетефер, в Ита-Касин, и излизаше в Римон-Метоар и Нуя; 14 и от север границата завиваше към Анатот и свършваше в долината Ефтаил, 15 като обхващаше Катат, Наадал, Симрон, Идала и Витлеем; дванадесет града със селата им. 16 Това е наследството на завулонците според семействата им – тези градове със селата им.

Жребий за Исахар


17 Четвъртият жребий излезе за Исахар, за исахарците според семействата им. 18 Пределът им беше Езреел, Кесулот, Сунам, 19 Афераим, Сеон, Анахарат, 20 Равит, Кишион, Авес, 21 Ремет, Енганим, Енада и Бет-Фасис; 22 и границата достигаше Тавор, Сахасима и Бет-Шемеш; и границата им свършваше при Йордан; шестнадесет града със селата им. 23 Това е наследството за племето на исахарците според семействата им – градовете със селата им.

Жребий за Асир


24 Петият жребий излезе за племето на асирците според семействата им. 25 Пределът им беше Хелкат, Али, Бетен, Ахсаф, 26 Аламелех, Амад и Мисал и достигаше до Кармил на запад и до Сихор-Ливнат; 27 и границата им завиваше към изгрев слънце при Бет-Дагон и достигаше Завулон и долината Ефтаил на север от Бет-Емек и Наил, и излизаше при Хаул наляво, 28 и Еброн, Рехов, Амон и Кана до Голям Сидон; 29 и границата завиваше към Рама и към укрепения град Тир; и границата завиваше към Оса, и свършваше при морето край страната на Ахзив, 30 и Ама, Афек и Рехов; двадесет и два града със селата им. 31 Това е наследството за племето на асирците според семействата им – тези градове със селата им.

Жребий за Нефталим


32 Шестият жребий излезе за нефталимците, за нефталимците според семействата им. 33 Границата им беше от Елеф, от Алон близо при Цаананим, и Адами-Некев и Явнеил до Лакум, и свършваше при Йордан; 34 и границата завиваше на запад до Азнот-Тавор, и оттам излизаше при Укок, и достигаше Завулон на юг, а достигаше Асир на запад и Юда при Йордан към изгрев слънце. 35 А укрепените градове бяха: Сидим, Сер, Амат, Ракат, Кинерет, 36 Адама, Рама, Хацор, 37 Кедеш, Едреи, Енасор, 38 Ирон, Мигдалил, Орам, Бет-Анат и Бет-Шемеш; деветнадесет града със селата им. 39 Това е наследството за племето на нефталимците според семействата им – градовете със селата им.

Жребий за Дан


40 Седмият жребий излезе за племето на данците според семействата им. 41 Пределът, който те наследяваха, беше Цора, Ештаол, Ир-Шемеш, 42 Шаалабин, Аялон, Етла, 43 Елон, Тамната, Акарон, 44 Елтеко, Гиветон, Баалат, 45 Йехуд, Бене-Барак, Гетримон, 46 Меиаркон и Ракон с околността, която е срещу Йопия. 47 А пределът на данците не им стигаше; затова данците отидоха и воюваха против Лесем, и като го превзеха и го поразиха с меч, взеха го за притежание и се заселиха в него; и Лесем наименуваха Дан по името на праотеца си Дан. 48 Това е наследството за племето на данците според семействата им – тези градове със селата им.

Жребий за Исус Навиев


49 А като свършиха подялбата на земята според пределите ѝ, израиляните дадоха на Исус, Навиевия син, наследство сред себе си, 50 според Господнята заповед му дадоха града, който поиска – Тимнат-Серах в хълмистата част на Ефрем; и той съгради града и живееше в него.
51 Това са наследствата, които свещеникът Елеазар и Исус, Навиевият син, и началниците на бащините домове на племената на израиляните разделиха с жребий в Сило пред Господа, при входа на шатъра за срещане. Така те свършиха подялбата на земята.
© Библейска лига - България

20

Градове-прибежища


1 Тогава Господ говори на Исус, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Определете си прибежищни градове, за които съм ви казал чрез Мойсей, 3 за да прибягва там онзи убиец, който убие човек неволно, без умисъл; и те да ви бъдат прибежища от отмъстителя за кръвта. 4 И когато онзи, който побегне в един от тези градове, застане при входа на градската порта и разкаже случая си на всеослушание пред старейшините от онзи град, те нека го приемат в града при себе си и нека му дадат място, и той да живее между тях. 5 И ако отмъстителят за кръвта го подгони, те да не предават убиеца в ръката му, защото без умисъл е убил ближния си, без да го е мразел от преди. 6 И да живее в онзи град, докато се представи на съд пред обществото и до смъртта на онзи, който е първосвещеник по онова време; тогава убиецът да се върне и да отиде в града си и в дома си, в града, от който е побягнал. 7 И тъй, отделиха Кедеш в Галилея, в хълмистата земя на Нефталим; Сихем в хълмистата земя на Ефрем и Кириат-Арба (която е Хеброн) в хълмистата земя на Юда. 8 А оттатък Йордан срещу Ерихон, на изток, определиха Безер в пустинята, в равнината на Рувимовото племе, Рамот в Галаад от Гадовото племе и Голан във Васан от Манасиевото племе. 9 Тези бяха градовете, определени за всички израиляни и за чужденците, които живеят сред тях, тъй че всеки, който би убил някого неволно, да бяга там, за да не бъде убит от отмъстителя за кръвта, докато се представи пред обществото.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Коринтяни

12

1 При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. 2 Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се по немите идоли, както и да ви водеха. 3 Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! И никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Святия Дух.
4 Дарбите са различни; но Духът е същият. 5 Службите са различни; но Господ е същият. 6 Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. 7 А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. 8 Защото на един се дава чрез Духа слово на мъдрост, а на друг – слово на знание чрез същия Дух; 9 на друг – вяра чрез същия Дух, а пък на друг – изцелителни дарби чрез Единия Дух; 10 на друг – да върши велики дела, а на друг – да пророкува; на друг – да разпознава духовете; на друг – да говори разни езици; а пък на друг – да тълкува езици. 11 А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки поотделно, както Му е угодно.
12 Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, макар и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. 13 Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме. 14 Защото тялото не се състои от една част, а от много. 15 Ако ногата каже: Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. 16 И ако ухото каже: Понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. 17 Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слушането? Ако цялото тяло беше слушане, къде щеше да е обонянието? 18 Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както Му е било угодно. 19 И ако всички те бяха една част, къде щеше да е тялото? 20 Но сега те са много части, а едно тяло. 21 И окото не може да каже на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на нозете: Не сте ми потребни. 22 Напротив, тези части на тялото, които ни изглеждат по-слаби, са незаменими; 23 и тези части на тялото, които ни изглеждат с по-малка почит, на тях отдаваме повече почит; и неблагоприличните ни части получават по-голямо благоприличие. 24 А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на онази част, която не я притежава; 25 за да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга. 26 И когато една част страда, всичките части страдат с нея; или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. 27 А вие сте Христово тяло, и поотделно части от Него. 28 И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, последеятели на велики дела, после едни с изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управление, на говорене разни езици. 29 Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители ли са? Всички ли вършат велики дела? 30 Всички ли имат изцелителни дарби? Всички ли говорят езици? Всички ли тълкуват? 31 Копнейте за по-големите дарби.
А сега ще ви покажа един по-превъзходен път.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи