План за четене на Библията

Основен / ден 154

Стар Завет

1 Летописи

1

Исторически сведения от Адам до Авраам


До синовете на Ной


1 Адам, Сит, Енос, 2 Каинан, Маалалеил, Яред, 3 Енох, Матусал, Ламех, 4 Ной, Сим, Хам и Яфет.

Яфетови синове


5 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас. 6 Гомерови синове: Ашкеназ, Дифат, и Тогарма. 7 Яванови синове: Елиша, Тарсис, Китим и Родамим.

Хамови синове


8 Хамови синове: Куш, Мицраим, Фут и Ханаан. 9 Кушови синове: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтека. Раамови синове: Шева и Дедан. 10 И Куш роди Нимрод; той пръв стана силен на земята. 11 Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите, 12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците) и кафторимите. 13 Ханаан роди първородния си Сидон и Хет, 14 и евусейците, аморейците, гергесейците, 15 евейците, арукейците, асенейците, 16 арвадците, цемарейците и аматейците.

Симови синове


17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Мосох. 18 Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер. 19 И на Евер се родиха двама сина: името на единия бе Фалек, защото в неговите дни се раздели земята; а името на брат му бе Йоктан. 20 А Йоктан роди Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах, 21 Адорам, Узал, Дикла, 22 Гевал, Авимаил, Шева, 23 Офир, Хавила и Йовав; всички те бяха Йоктанови синове.
24 Сим, Арфаксад, Сала, 25 Евер, Фалек, Рагав, 26 Серуг, Нахор, Тара, 27 Аврам, който е и Авраам.

Авраамовото потомство


28 Авраамови синове: Исаак и Исмаил.

Потомците на Агар


29 Ето техните поколения: първородният на Исмаил Навайот; после Кедар, Адвеил, Мавсам, 30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема, 31 Етур, Нафис и Кедма; това бяха Исмаиловите синове.

Потомците на Хетура


32 А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земран, Йоксан, Мадан, Мадиам, Есвок и Шуах. Йоксанови синове: Шева и Дедан. 33 Мадиамови синове: Ефа, Ефер, Енох, Авида и Елдаа; всички тези бяха потомци на Хетура.

Потомците на Сара


34 Авраам роди Исаак; а Исааковите синове бяха Исав и Израил.

Исавови синове


35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей; 36 Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи, Готом, Кенез; а от Тамна му се роди Амалик; 37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.
Сеирови синове в Едом
38 Сеирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан. 39 Лотанови синове: Хори и Омам, а сестра на Лотан бе Тамна; 40 Совалови синове: Алиан, Манахат, Гевал, Сефи и Онам. Севегонови синове: Ая и Ана: 41 Анов син Дисон. Дисонови синове: Амадан, Асван, Итран и Харан; 42 Асарови синове: Валаан, Заван и Акан. Дисанови синове: Уз и Аран.

Царете на Едом


43 А ето царете, които царуваха в Едомската земя, преди да се възцари цар над израиляните: Вела, Веоровият син, и името на града му бе Денава. 44 А като умря Вела, вместо него се възцари Йовав, Заровият син, от Боцра. 45 А като умря Йовав, вместо него се възцари Хусам от земята на теманците. 46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад, Вададовият син, който порази мадиамците на Моавското поле; и името на града му бе Авит. 47 А като умря Адад, вместо него се възцари Самла от Масрека. 48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул от Реховот при Ефрат. 49 А като умря Саул, вместо него се възцари Баал-Ханан, Ахворовият син. 50 А като умря Баал-Ханан, вместо него се възцари Адад; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Матред, Мезаавова внучка. 51 А като умря Адад, едомските главатари бяха: главатар Тамна, главатар Алиа, главатар Етет, 52 главатар Оливема, главатар Ила, главатар Финон, 53 главатар Кенез, главатар Теман, главатар Мивсар, 54 главатар Магедиил и главатар Ирам. Тези бяха едомските главатари.
© Библейска лига - България

2

Синовете на Израил
1 Ето синовете на Израил: Ру-вим, Симеон, Леви, Юда, Исахар, Завулон, 2 Дан, Йосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.
Юда
3 Юдови синове: Ир, Онан и Шела; тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, бе нечестив пред Господа и Той го умъртви. 4 И снаха му Тамар му роди Фарес и Зара. Всички Юдови синове бяха петима.
5 Фаресови синове: Есрон и Амул. 6 Зарови синове: Зимри, Етан, Еман, Халкол и Дара; всичко петима.
7 Хармиев син: Ахар, смутителят на Израил, който извърши престъпление относно обреченото. 8 Етанов син: Азария. 9 Синове, които се родиха на Есрон: Ерамеил, Арам и Халев.
Арам, син на Есрон
10 Арам роди Аминадав; а Аминадав роди Наасон – главатаря на Юдовите потомци. 11 А Наасон роди Салмон; Салмон роди Вооз; 12 Вооз роди Овид; Овид роди Есей; 13 а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама, 14 четвъртия Натанаил, петия Радай, 15 шестия Осем, и седмия Давид. 16 А техни сестри бяха Саруя и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Йоав и Асаил. 17 Авигея роди Амаса; а баща на Амаса беше исмаилецът Йетер.
Халев, син на Есрон
18 Халев, Есроновият син, роди синове от жена си Азува (и от Ериот): синовете ѝ бяха Есер, Совав и Ардон. 19 И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ор. 20 А Ор роди Ури; а Ури роди Веселеил. 21 И после Есрон влезе при дъщерята на Махир, Галаадовия баща; той я взе, като беше шестдесетгодишна, и тя му роди Сегув. 22 А Сегув роди Яир, който имаше двадесет и три града в Галаадската земя. 23 И Гесур и Арам превзеха от тях Яировите паланки с Кенат и селата му – шестдесет града. Всички тези бяха синове на Махир, Галаадовия баща. 24 А след като умря Есрон в Халев-Ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхор бащата на Текоа.
Ерамеил, син на Есрон
25 И синовете на първородния на Есрон, Ерамеил, бяха: първородният му Арам, Вуна, Орен, Осем и Ахия. 26 Ерамеил взе и друга жена, чието име бе Атара; тя бе майка на Онам. 27 А синовете на първородния на Ерамеил, Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер. 28 Синовете на Анам бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самай: Надав и Ависур. 29 И името на Ависуровата жена бе Авихаил, която му роди Ааван и Молид. 30 А Надавовите синове бяха: Селед и Апаим; Селед умря бездетен. 31 А синът на Апаима беше Иши; а синът на Иши – Сисан; а синът на Сисан, Аалай. 32 А синовете на Ядай, Самаевия брат бяха: Етер и Йонатан; Етер умря бездетен. 33 Синовете на Йонатан: Фалет и Заза. Тези бяха потомците на Ерамеил.
34 Сисан нямаше синове, а дъщери. Сисан имаше слуга египтянин на име Ярха; 35 и Сисан даде дъщеря си на слугата си Ярха за жена, и тя му роди Атай; 36 а Атай роди Натан; Натан роди Завад; 37 Завад роди Ефлал; Ефлал роди Овид; 38 Овид роди Иуй; Иуй роди Азария; 39 Азария роди Хелис; Хелис роди Елеаса; 40 Елеаса роди Сисамай; Сисамай роди Селум; 41 Селум роди Екамия; а Екамия роди Елисама.
Синовете на Халев
42 А синовете на Халев, Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Меша, който бе баща на Зиф, син на Мариса – баща на Хеброн. 43 Хебронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема. 44 А Сема роди Раам, Йоркоамовия баща; Рекем роди Самай. 45 И Самаевият син беше Маон; а Маон беше Бетцуровият баща. 46 Наложницата на Халев, Ефа, роди Харан, Моса и Газез. Харан роди Газез. 47 Ядаеви синове: Регем, Йотам, Гисан, Фелет, Ефа и Сагаф. 48 Наложницата на Халев, Мааха, роди Север и Тирхана; 49 роди още Сагаф, Мадмановия баща, и Сева, баща на Махвина и Гавая; а Халевова дъщеря бе Ахса.
50 Това бяха синовете на Халев. Синът на първородния на Ефрата, Ор: Совал, Кириат-Еаримовият баща, 51 Салма, Витлеемовият баща, и Ареф, Бетгадеровият баща. 52 А на Совал, Кириат-Еаримовия баща, синовете бяха Арое, половината от манахатците 53 и Кириат-Еаримовите семейства: етерците, футците, суматците и мисрайците. От тях произлязоха сарайците и ештаолците. 54 Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-Бет-Йоав, половината от манахатците, сарайците 55 и семействата на писарите, които живееха в Явис: тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Хамат, праотец на Рихавовия дом.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

13

Исус измива краката на Своите ученици


1 А преди празника на Пасхата Исус, знаейки, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби. 2 И когато беше готова вечерята (като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде), 3 като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете Му, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, 4 стана от вечерята, съблече мантията Си, взе кърпа и се препаса. 5 После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан. 6 И тъй, идва при Симон Петър. Той Му казва: Господи, Ти ли ще ми умиеш нозете? 7 Исус в отговор му рече: Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но после ще разбереш. 8 Петър Му каза: Ти няма да умиеш моите нозе довека. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мене. 9 Симон Петър Му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. 10 Исус му казва: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но е цял чист, и вие сте чисти, но не всички. 11 Защото Той знаеше онзи, който щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.
12 А като уми нозете им и си взе мантията, седна пак и им рече: Знаете ли какво ви сторих? 13 Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв. 14 И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. 15 Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас. 16 Истина, истина ви казвам: слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. 17 Като знаете това, блажени сте, ако го извършвате.

Исус предрича, че ще бъде предаден


18 Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се сбъдне Писанието: „Който яде хляба Ми, той вдигна своята пета против Мене“. 19 Отсега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че съм Аз това, което рекох. 20 Истина, истина ви казвам: който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.
21 Като рече това, Исус се развълнува в духа Си и заяви, казвайки: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде. 22 Учениците се споглеждаха помежду си, недоумявайки за кого говори. 23 А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, беше се облегнал на Исусовото лоно. 24 Затова Симон Петър му кимва и му казва: Кажи ни за кого говори. 25 А той, като се извърна към Исуса, попита Го: Господи, кой е? 26 Исус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залък и ще му го дам. И тъй, като натопи залък, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски. 27 И тогава, след залъка, Сатана влезе в него; и така, Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро. 28 А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това; 29 защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: Купи, каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите. 30 И тъй, като взе залъка, той веднага излезе; а беше нощ.

Исус предрича отричането на Петър


31 А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син, и Бог се прослави в Него; 32 и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави. 33 Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и както рекох на юдеите, така и на вас казвам сега: Където отивам Аз, вие не можете да дойдете. 34 Нова заповед ви давам: Да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. 35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си. 36 Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където отивам, не можеш сега да дойдеш след Мене, но после ще дойдеш. 37 Петър Му каза: Господи, защо да не мога да дойда след Тебе сега? Живота си ще дам за Тебе. 38 Исус отговори: Живота си ли за Мене ще дадеш? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е пропял, преди да си се отрекъл три пъти от Мене.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

27

1 Недей се хвали с утрешния ден,
защото не знаеш какво ще роди днешният.
2 Нека те хвали друг, а не твоите уста,
чужд, а не твоите устни.
3 Камъкът е тежък и пясъкът много тежи;
но гневът на безумния е по-тежък и от двете.
4 Яростта е жестока и гневът е като наводнение,
но кой може да устои пред завистта?
5 По-добре явно изобличение,
отколкото скрита любов.
6 Удари от приятел са искрени;
а целувки от неприятел – изобилни.
7 Наситената душа се отвръща и от медена пита,
а за гладната душа дори горчивото е сладко.
8 Каквото е птица, която напусне гнездото си,
такова е човек, който напусне дома си.
9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето,
така го весели и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
10 Не оставяй своя приятел, нито приятеля на баща си,
и не влизай в къщата на брат си в деня на своето злощастие;
по-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми,
за да имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява.
12 Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред и страдат.
13 Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд.
Да! Вземи залог от онзи, който поръчителства за чужда жена.
14 Който става рано и благославя ближния си на висок глас,
ще го сметнат за клетва.
15 Непрестанното капане в дъждовит ден
и жена крамолница са еднакви –
16 който би я обуздал, обуздал би вятъра
и би хванал дървено масло с десницата си.
17 Както желязото остри желязо,
така и човек изостря лицето на приятеля си.
18 Който пази смокинята, ще яде плода ѝ
и който се грижи за господаря си, ще бъде почитан.
19 Както водата отразява лицето,
така човешкото сърце отразява човека.
20 Както шеол и погибелта не се насищат;
така и човешките очи не се насищат.
21 Горнилото е за пречистване на среброто, а пещта – на златото;
а човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.
22 И да счукаш безумния в кутел като грухано жито,
безумието му пак няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си
и имай грижа за добитъка си,
24 защото богатството не е вечно –
и короната не трае из род в род.
25 Ако така правиш, то сеното ти се прибира, зеленината се явява,
и планинските билки се събират;
26 агнетата са дрехи за тебе,
и козлите – цената на полето;
27 ще има изобилие козе мляко за храна на тебе
и на домашните ти, и за прехрана на слугините ти.
© Библейска лига - България