План за четене на Библията

Основен / ден 155

Стар Завет

1 Летописи

3

Синовете на Давид


1 А ето синовете, които се ро-диха на Давид в Хеброн: първородният беше Амнон от езреелката Ахиноам; вторият – Даниил от кармилката Авигея; 2 третият – Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият – Адония, син на Агита; 3 петият – Сефатия от Авитала; шестият – Итраам от жена му Егла. 4 Шестимата му се родиха в Хеброн, където царува седем години и шест месеца. В Ерусалим царува тридесет и три години 5 и тези му се родиха в Ерусалим: Сама, Совав, Натан и Соломон; тези четирима бяха от Витсавее, дъщеря на Амиил, 6 и също Евар, Елисама, Елифалет, 7 Ногах, Нефег, Яфия, 8 Елисама, Елиада и Елифалет – всичко девет. 9 Всички тези бяха Давидови синове заедно със синовете му от наложниците. И Тамар беше тяхна сестра.

Царете на Юда


10 А Соломонов син бе Ровоам; негов син – Авия; негов син – Аса; негов син – Йосафат; 11 негов син – Йорам; негов син – Охозия, негов син – Йоас; 12 негов син – Амасия; негов син – Азария, негов син – Йотам; 13 негов син – Ахаз; негов син – Езекия; негов син – Манасия; 14 негов син – Амон; негов син – Йосия.
15 А синовете на Йосия бяха: първородният – Йоанан; вторият – Йоаким; третият – Седекия; четвъртият – Селум.
16 Наследниците на Йоаким: Ехония, синът му, и Седекия, негов син.

Царската линия след плена


17 Потомците на Ехония; Салатиил – негов син, 18 Малхирам, Федая, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.
19 Федаеви синове: Зоровавел и Семей. Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломит. 20 Има още пет: Асува, Оел, Варахия, Асадия, и Юсав-Есед.
21 Потомците на Анания: Фелатия и Исая, и синовете на Рефая, на Арнан, на Авдия, на Сехания.
22 Потомците на Сехания; Семая и неговите синове: Хатуш, Игал, Вария, Неария и Сафат – шестима.
23 Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам – трима.
24 Елиоинаеви синове: Одая, Елиасив, Фелая, Акув, Йоанан, Далая и Анани – седмина.
© Библейска лига - България

4

Други потомци на Юда


1 Потомците на Юда: Фарес, Есрон, Харми, Ор и Совал. 2 Реая, Соваловият син, роди Яат; и Яат роди Ахумай и Лаад. Тези са семействата на сарайците. 3 И ето синовете на Етам: Езреел, Есма и Едвас; и името на сестра им бе Аселелфония. 4 Фануил беше Гедоровият баща, и Езер – Хусовият баща. Тези са потомците на Ор, първородния на Ефраат, Витлеемовия баща.
5 Асхор, Текоевият баща, имаше две жени: Хала и Наара. 6 Наара му роди Ахузам, Ефер, Темани и Ахастари; тези са потомците на Наара. 7 Синовете на Хала: Серет, Есуар и Етнан, 8 и Кос, който роди Анув, Совива и семействата на Ахарил, Арумовия син.
9 Явис беше най-почитан сред братята си; и майка му го нарече Явис, като казваше: Понеже го родих в скръб. 10 И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: Дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.
11 Хелув, Суевият брат, роди Мехир; той бе Естоновият баща. 12 А Естон роди Бет-Рафа, Фасея и Техина – основател на град Наас; тези са мъжете на Риха. 13 Кенезови синове: Готониил и Серая. Готониилови синове: Атат и Меонотай. 14 А Меонотай роди Офра. Серая роди Йоав – родоначалника на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци. 15 Синовете на Халев, Ефониевия син: Иру, Ила и Наам. Иловият син беше Кенез. 16 Ялелеилови синове: Зиф, Зифа, Тирия и Асареил. 17 Езраеви синове: Етер, Меред, Ефер и Ялон. Една от жените на Меред роди Мариам, Самай и Есва, Естемовия баща. 18 А жена му, юдейка, роди Яред – Гедоровия баща, Хебер – Соховия баща, и Екутиил – Заноевия баща. Тези са синовете на Вития, Фараоновата дъщеря, която взе Меред. 19 Синовете на Одиевата жена, сестра Нахамова, бяха: бащата на гармиеца Кеила и маахатеца Естемоа. 20 Симонови синове бяха: Амнон, Рина, Бен-Ханан и Тилон. Потомците на Иши: Зохет и Бен-Зохет.
21 Синовете на Шела, Юдовия син, бяха: Ир, баща на Лиха, и Лаада, баща на Мариса, и семействата от дома на тези, които работеха висон в Асвеевия дом, 22 Йоаким, мъжете на Хозива и Йоас, и Сараф, които владееха в Моав и в Ясувилехем. (Това е според стари записки.) 23 Те бяха грънчарите и жителите в Нетаим и в Гедира; там живееха, за да работят на царя.

Симеон


24 Симеонови синове бяха: Намуил, Ямин, Ярив, Зара и Саул; 25 неговият син Селум; неговият син Мавсам; неговият син Масма. 26 Потомците на Масма: синът му Амуил; неговият син Закхур; неговият син Семей. 27 Семей роди шестнадесет сина и шест дъщери; братята му обаче нямаха много деца, нито се умножи тяхното семейство както народа на Юда. 28 Те се заселиха във Вирсавее, Молада, Асар-Суал, 29 Вала, Есем, Толад, 30 Ватуил, Хорма, Сиклаг, 31Бет-Маркабот, Асар-Сусим, Бет-Вирей и в Саараим. Тези бяха техни градове до царуването на Давид. 32 И селищата им бяха: Етам, Аин, Римон, Тохен и Асан – пет града – 33 и всички села, които бяха около тези градове до Ваал. Това бяха местожителствата им. И те имаха това родословие. 34 Месовав, Ямлих, Йоса – син на Амасия, 35 Йоил, Иуй – синът на Йосивия, син на Серая, син на Асиил, 36 също Елиоинай, Яков, Есохая, Асая, Адиил, Есимиил, Веная 37 и Зиза – синът на Сифи, син на Алон, син на Едая, син на Симри, син на Семая. 38 Тези споменати по име, бяха главатари на семействата им. И домовете им нараснаха твърде много, 39 и те отидоха чак до прохода на Гедор на изток от долината, за да търсят паша за стадата си. 40 И намериха тлъста и добра паша; и земята бе широка, спокойна и мирна. По-рано там живееха Хамови потомци. 41 И тези, написани по име, дойдоха в дните на Юдовия цар Езекия и разрушиха шатрите им, и поразиха моавците, които намериха там, и ги погубиха така, че не остана ни един от тях до днес, и сами се заселиха на тяхното място, защото там имаше паша за стадата им. 42 И петстотин от тези Симеонови потомци отидоха в хълмистата земя Сеир, водени от Ишиевите синове: Фелатия, Неария, Рефая и Узиил, 43 та поразиха останалите от амаликчаните, които бяха оцелели, и се заселиха там, където са и до днес.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

14

Исус утешава Своите ученици


1 Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. 2 В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. 3 И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че, където съм Аз, да бъдете и вие. 4 И вие знаете закъде отивам и пътя [знаете].

Исус, Пътят към Отца


5 Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как да знаем пътя? 6 Исус му казва: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мене. 7 Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели. 8 Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. 9 Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ни Отца? 10 Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела. 11 Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ми поради самите дела. 12 Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца. 13 И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. 14 Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.

Исус обещава Святия Дух


15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. 16 И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас довека. 17 Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. 18 Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. 19 Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие ще Ме виждате; понеже Аз живея, и вие ще живеете. 20 В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас. 21 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си на него. 22 Юда (не Искариотски) му казва: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света? 23 Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го люби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. 24 Който не Ме люби, не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.
25 Това ви изговорих, докато още съм с вас. 26 А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 27 Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. 28 Чухте как Аз ви казах: Отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали, че отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене. 29 И сега ви казах това, преди да е станало, та, когато стане, да повярвате. 30 Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [тоя] свят. Той няма нищо в Мене; 31 но това става, за да познае светът, че Аз любя Отца и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи