План за четене на Библията

Основен / ден 157

Стар Завет

1 Летописи

7

Исахар


1 А Исахаровите синове бяха: Тола, Пуа, Ясув и Симрон – четирима. 2 Толовите синове: Ози, Рефая, Ериил, Ямай, Евсам и Самуил – началници на бащиния си дом, дома на Тола – силни и храбри в поколенията им; през дните на Давид числото им бе двадесет и две хиляди и шестстотин. 3 Озиевият син: Езрая. Езраевите синове: Михаил, Авдия, Йоил и Есия. Всичките петима бяха началници. 4 Според поколенията им по бащините им домове, те имаха полкове войска за бой тридесет и шест хиляди души, защото имаха много жени и синове. 5 А събратята им от всички Исахарови семейства – силни и храбри – всички преброени според родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.

Вениамин


6 Вениаминови синове: Вела, Вехер и Едиаел. 7 Велови синове: Есвон, Ози, Узиил, Еримот и Ири – петима, началници на бащини домове. Като се преброиха според родословията си, бяха двадесет и две хиляди, тридесет и четирима силни и храбри мъже; 8 Вехерови синове: Земира, Йоас, Илиезер, Елиоинай, Омри, Еримот, Авия, Анатот и Аламет. Всички тези бяха Вехерови синове. 9 А броят на родословието им според поколенията им бе двадесет хиляди и двеста началници на бащини домове, силни и храбри мъже. 10 Едиаелов син: Валаан, Вааланови синове: Еус, Вениамин, Ехуд, Ханаана, Зитан, Тарсис и Ахисаар. 11 Всички тези Едиаелови синове бяха началници на бащини домове. Те бяха седемнадесет хиляди и двеста силни и храбри мъже, които можеха да излизат на война. 12 А Суфим и Уфим бяха Ирови потомци; а Ахиров син бе Усим.

Нефталим


13 Нефталимовите синове: Ясиил, Гуни, Есер и Селум – потомци на Вала.

Манасия


14 Манасиевите потомци: Асриил, беше негов потомък чрез наложницата му арамейка. Тя роди още Махир, Галаадовия баща. 15 Махир взе за жена сестрата на Уфим и Суфим, и името на сестра им бе Мааха. Името на втория потомък на Манасия бе Салпаад; а Саалпад имаше само дъщери. 16 А Махировата жена Мааха роди син и го нарече Фарес; а името на брат му бе Сарес, а синовете му бяха Улам и Раким. 17 Уламовият син бе Ведан. Тези бяха синовете на Галаад, сина на Махир, Манасиевия син. 18 А сестра му Амолехет роди Исуд, Авиезер и Маала. 19 Семидовите синове бяха: Ахиан, Сихем, Ликхи и Аниам.

Ефрем


20 Ефремовите потомци: Сутала, неговият син Веред, неговият син Тахат, неговият син Елеада, неговият син Тахат, 21 неговият син Завад, неговият син Сутала. Езер и Елеад бяха убити от гетски мъже, които се бяха родили в това място, защото слязоха да отнемат добитъка им. 22 А баща им Ефрем жали много дни и братята му дойдоха да го утешат. 23 После влезе при жена си, която зачена и роди син, и го нарече Берия, поради нещастието, което се бе случило в дома му; 24 (дъщеря му бе Сеера, която съгради долен и горен Веторон и Узен-Сеера) 2 5и Рефа бе негов син, също и Ресеф, и Тела – негов син, Тахан – негов син, 26 Ладан – негов син, Амиуд – негов син, Елисама – негов син, 27 Нави – негов син и Исус – негов син. 28 А притежанията им и жилищата им бяха: Ветил с околните му градове, на изток Нааран, на запад Гезер с околните му градове и Сихем с градовете му до Газа с градовете ѝ. 29 В пределите на Манасиевите потомци беше Бет-Шан с околните му градове, Таанах с градовете му, Магедон с градовете му и Дор с градовете му. В тях се заселиха потомците на Йосиф, Израилевия син.

Асир


30 Асировите синове: Емна, Есуа, Есуй и Берия, тяхна сестра беше Сера; 31 Бериевите синове бяха: Хебер и Малхиил, който е баща на Вирзавит. 32 Хебер роди Яфлет, Сомир и Хотам, и тяхната сестра Суя. 33 Яфлетови синове бяха: Фасах, Вимал и Асуат; тези бяха Яфлетовите синове; 34 Семировите синове бяха: Ахи, Рога, Ехува и Арам; 35 а синовете на брат му Елем: Софа, Емна, Селис и Амал. 36 Софови синове бяха: Суа, Арнефер, Соал, Бери, Емра, 37 Безер, Од, Сама, Силса, Итран и Беера. 38 Етеровите синове бяха: Ефони, Фасфа и Ара. 39 Уловите синове: Арах, Аниил и Рисия. 40 Всички тези бяха Асирови потомци – началници на бащини домове, отбрани, силни и храбри, отлични военачалници. И броят им според родословието им, за военна служба, възлизаше на двадесет и шест хиляди мъже.
© Библейска лига - България

8

Родословието на вениаминеца Саул


1 Вениамин роди първородния си Вела, втория Асвил, третия Аара, 2 четвъртия Ной, и петия Рафа. 3 Веловите синове бяха: Адар, Гера, Авиуд, 4 Ависуй, Нееман, Ахоа, 5 Гера, Сефуфан и Урам. 6 И ето Ехудовите синове, които бяха началници на бащините домове на онези, които живееха в Гава и бяха заведени в Манахат: 7 Нееман, Ахия и Гера, който ги заведе и роди Оза и Ахиуд. 8 А Саараим роди синове в Моавската земя, след като напусна жените си Усима и Ваара. 9 От жена си Одеса роди Йовав, Савия, Меша, Малхам, 10 Еус, Сахия и Мирма; тези бяха синовете му, началници на бащини домове. 11 А от Усима беше родил Авитов и Елфаал. 12 Елфааловите синове бяха: Евер, Мисаам, Самер (който съгради Оно, Лод и селата му) 13 и Берия, и Сема, които бяха началници на бащините домове на живеещите в Аялон и които изпъдиха гетските жители. 14 Ахио, Сасак, Еримот, 15 Зевадия, Арад, Адер, 16 Михаил, Еспа и Йоха бяха Бериеви синове. 17 Зевадия, Месулам, Езеки, Хебер, 18 Есмерай, Езлия и Йовав бяха Елфаалови синове. 19 Яким, Зехри, Завди, 20 Елиинай, Силатай, Елиил, 21 Адая, Берая и Симрат бяха Симееви синове. 22 Есфан, Евер, Елиил, 23 Авдон, Зехри, Анан, 24 Анания, Елам, Анатотия, 25 Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове. 26 Самсерай, Сеария, Готолия, 27 Яресия, Илия и Зехри бяха Ероамови синове. 28 Всички тези бяха началници на бащини домове, началници според родословието им; и те се заселиха в Ерусалим. 29 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха, 30 а първородният му син бе Авдон, после Сур, Киш, Ваал, Нир, Надав, 31 Гедор, Ахио, Захер 32 и Миклот, който роди Сама. Те също се заселиха близо до събратята си в Ерусалим. 33 А Нир роди Киш, Киш роди Саул, а Саул роди Йонатан, Мелхисуа, Авинадав и Еш-Баал. 34 Йонатановият син бе Мериб-Баал, а Мериб-Баал роди Михей. 35 А Михеевите синове бяха: Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз. 36 Ахаз роди Йоада, Йоада роди Алемет, Азмавет, и Зимри, а Зимри роди Моса; 37 Моса роди Винея; негов син бе Рафа; негов син – Елеаса, негов син – Асил. 38 Асил имаше шестима синове, чиито имена са тези: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан. Всички тези бяха Асилови синове. 39 Синовете на брат му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет. 40 Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък; те имаха много синове и внуци – всичко сто и петдесет. Всички тези бяха Вениаминови потомци.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

16

1 Това ви казах, за да не се съблазните. 2 Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. 3 И това ще сторят, защото не са познали нито Отца, нито Мене. 4 Но Аз ви казах тези неща, та когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас; 5 а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш? 6 Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.

Работата на Святия Дух


7 Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя. 8 И Той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд; 9 за грях, защото не вярват в Мене; 10 за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; 11 за съд, защото князът на тоя свят е осъден. 12 Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. 13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. 14Т ой Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. 15 Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето, като взема, ще ви известява.
16 Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите.

Тъгата на учениците ще се обърне на радост


17 Затова някои от учениците Му си казаха помежду си: Какво е това, което ни казва: още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите; и това: защото отивам при Отца? 18 И рекоха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем какво иска да каже. 19 Исус, като разбра, че желаят да Го питат, каза им: Затова ли се запитвате помежду си, защото казах: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите? 20 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост. 21 Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът ѝ; а когато роди детенцето, не помни вече мъките си поради радостта, че се е родил човек на света. 22 И вие сега сте наскърбени; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме. 23 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: каквото и да поискате от Отца в Мое име, Той ще ви го даде. 24 Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
25 Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца. 26 В онзи ден ще искате в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас; 27 защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз от Отца излязох. 28 Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца. 29 Казват учениците Му: Ето, сега ясно говориш и никаква притча не казваш. 30 Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш, и няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога. 31 Исус им отговори: Сега ли вярвате? 32 Ето, настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си, и Мене да оставите самичък; обаче не съм самичък, защото Отец е с Мене. 33 Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи