План за четене на Библията

Основен / ден 158

Стар Завет

1 Летописи

9

1 Така цял Израил се преброи по родословия; и ето, записани са в Книгата на Израилевите и Юдовите царе.

Заселниците на Ерусалим


А народът на Юда беше преселен във Вавилон заради беззаконията си.
2 А първите жители, които се настаниха в притежанията си, в градовете си, бяха някои израиляни, свещеници, левити и нетиними. 3 И в Ерусалим се заселиха от юдейците, от вениаминците, от ефремците и от манасийците тези: 4 Утай – синът на Амиуд, син на Омри, син на Имри, син на Вани, потомък на Фарес, Юдовия син. 5 От шелаевците: първородният Асая и синовете му; 6 от Заровите синове: Еуил и братята им – шестстотин и деветдесет. 7 От вениаминците: Салу – синът на Месулам, син на Одуя, син на Асенуя, 8 Евния – Ероамовият син, Ила – синът на Ози, Михриевия син и Месулам – синът на Сефатия, син на Рагуил, Евниевия син. 9 И братята им, според родословието им, наброяваха деветстотин петдесет и шест души; всички тези мъже бяха началници на бащини домове.
10 От свещениците: Едая, Йоярив, Яхин, 11 Азария – синът на Хелкия, син на Месулам, син на Садок, син на Мерайот, син на Ахитов – главен служител в Божия дом; 12 Адая – синът на Ероам, син на Пасхор, син на Малхия, и Маасай – синът на Адиил, син на Язира, син на Месулам, син на Месилемит, син на Имер. 13 И братята им, които бяха началници на бащините им домове, наброяваха хиляда седемстотин и шестдесет души, мъже много способни и отговорни за делото на службата в Божия дом. 14 От левитите: Семая – синът на Асув, син на Азрикам, син на Асавия, от Мерариевите потомци; 15 Ваквакар, Хереш, Галал и Матания – синът на Михей, син на Зехри, син на Асаф; 16 Авдия – синът на Семая, син на Галал, син на Едутун и Варахия – синът на Аса, син на Елкана, който се засели в селата на нетофатците. 17 Вратарите бяха: Селум, Акув, Талмон, Ахиман и братята им; Селум – техният началник. 18 Тези са и до днес вратари при източната царска порта. Тези бяха вратарите от лагера на левитите. 19 Селум – синът на Коре, син на Авиасаф, син на Корей, и събратята му от неговия дом (кореевците) бяха пазачи на входовете на скинията, точно както бащите им са били стражи на входа на Господния стан. 20 Преди началник над тях беше Финехас, Елеазеровият син, с когото бе Господ. 21 Захария, Меселемиевият син, беше пазач при входа на шатъра за срещане. 22 Всички онези, избрани за пазачи при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Те бяха преброени по родословие в селата си и бяха поставени на службата им от Давид и ясновидеца Самуил. 23 И така, те и потомците им надзираваха портите на Господния дом – на дома на скинията, като пазеха по ред. 24 Вратарите бяха на четирите страни: на изток, на запад, на север и на юг. 25 А братята им, които бяха по селата си, трябваше да идват от време на време и да споделят тяхната служба седем дни. 26 Четиримата главни вратари, които бяха левити, отговаряха за надзираването на стаите и съкровищата на Божия дом. 27 Те и нощуваха около Божия дом, защото грижата за него бе възложена на тях и те трябваше да го отварят всяка заран. 28 Някои от тях отговаряха за употребата на храмовите съдове; те ги брояха, когато ги внасяха и когато ги изнасяха. 29 Други бяха определени да се грижат за наредбата в скинията и за другите вещи, както и за чистото брашно, виното, дървеното масло, ливана и ароматите. 30 А някои от свещениците приготовляваха благоуханното миро. 31 А Мататия, който бе от левитите, първородният на корееца Селум, надзираваше печените в тава приноси. 32 Някои от братята им, от потомците на каатците, отговаряха за приготовлението на присъствените хлябове всяка събота. 33 А тези бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които живееха в стаите на храма и бяха свободни от друго служене, защото отговаряха за работата си ден и нощ. 34 Всички тези бяха началници на левитски домове, началници според родословието им; те живееха в Ерусалим.

Родословието на Саул


35 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха; 36а първородният му син бе Авдон, после Сур, Киш, Ваал, Нир, Надав, 37Гедор, Ахио, Захария и Миклот. 38Миклот роди Симеам; също и те се заселиха със събратята си в Ерусалим. 39Нир роди Киш; Киш роди Саул, а Саул роди Йонатан, Мелхисуа, Авинадав и Еш-Баал. 40Йонатановият син бе Мериб-Баал, а Мериб-Баал роди Михей. 41Михеевите синове бяха: Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз. 42Ахаз роди Яра, а Яра роди Алемет, Азмавет и Зимри; а Зимри роди Моса. 43Моса роди Виней; а негов син бе Рефая; негов син – Елеаса и негов син – Асил. 44Асил имаше шест сина, чиито имена са тези: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан. Тези бяха Асилови синове.
© Библейска лига - България

10

Саул се самоубива


1 А филистимците воюваха против Израил; и Израилевите мъже побягнаха от филистимците, и паднаха убити на хълма Гелвуе. 2 И в преследването филистимците настигнаха Саул и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Йонатан, Авинадав и Мелхисуа. 3 И като се засилваше боят против Саул, стрелците го улучиха и той беше наранен от стрелците. 4 Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, да не би да дойдат тези необрязани и да се поругаят с мене. Но оръженосецът му не искаше, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си и падна върху него. 5 И оръженосецът му като видя, че Саул умря, падна и той на меча си и умря. 6 Така умря Саул с тримата си синове; и целият му дом умря заедно с тях. 7 Тогава всички израиляни, които бяха в долината, като видяха, че войската побягна и че Саул и синовете му умряха, напуснаха градовете си и побягнаха; а филистимците дойдоха и се заселиха в тях.
8 А на другия ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саул и синовете му, паднали на хълма Гелвуе. 9 И като го съблякоха, взеха главата му и оръжията му и пратиха наоколо из Филистимската земя да разнесат известие за това на идолите си и на народа си. 10 И положиха оръжията му в капището на боговете си, а главата му приковаха в Дагоновото капище. 11 А когато чу цял Явис-Галаад за всичко, което са направили филистимците на Саул, 12 всичките му храбри мъже станаха, вдигнаха тялото на Саул и телата на синовете му, донесоха ги в Явис и погребаха костите им под дъба на Явис; и постиха седем дни. 13 Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господнето слово, което не опази, а още понеже се бе съвещавал със запитвачка на зли духове, 14 а до Господа не се допита; затова Той го умъртви и обърна царството към Давид, Есеевия син.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

17

Исус се моли за Себе Си


1 Това като изговори Исус, вдигна очите Си към небето и каза: Отче, наста на ча сът; прослави Сина Си, за да Те прослави Синът, 2 според както си Му дал власт над всяка плът да даде вечен живот на всички, които си Му дал. 3 А това е вечен живот, да познаят Тебе, Единия Истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил. 4 Аз Те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша. 5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.

Исус се моли за Своите ученици


6 Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово. 7 Сега знаят, че всичко, което си Ми дал, е от Тебе; 8 защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят, че от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил. 9 Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тези, които си Ми дал, защото са Твои. 10 И всичко Мое е Твое, Твоето Мое и Аз се прославям в тях. 11 Не съм вече в света, а тези са в света, и Аз ида при Тебе, Отче Святи, пази в името Си тези, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние. 12 Докато бях с тях, Аз пазех в Твоето име тези, които Ми даде; опазих ги и нито един от тях не погина, освен предаденияна погибел, за да се изпълни написаното. 13 А сега ида при Тебе; но докато съм още в света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си. 14 Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. 15 Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. 16 Те не са от света, както и Аз не съм от све та. 17 Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина. 18 Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света; 19 и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

Исус се моли за всички вярващи


20 И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, 21 да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. 22 И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; 23 Аз в тях и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и Мене. 24 Отче, желая където съм Аз, да бъдат с Мене и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света. 25 Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тези познаха, че Ти си Ме пратил. 26 И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

62

1 За диригента, по Едутун. Давидов псалом.
Душата ми тихо се уповава само на Бога,
от Когото е избавлението ми.
2 Само Той е канара моя и избавление мое,
и прибежище мое; няма да се поклатя.
3 Докога всички вие ще нападате човека,
за да го съборите като наведена стена и разклатен плет?
4 Съветват се само да го тласнат от висотата му;
обичат лъжата;
с устата си благославят, а в сърцето си кълнат. (Села.)
5 Но ти, о душе моя, тихо се уповавай само на Бога,
защото от Него очаквам помощ.
6 Само Той е канара моя и избавление мое,
и прибежище мое;
няма да се поклатя.
7 У Бога е избавлението ми и славата ми;
моята силна канара и прибежището ми е в Бога.
8 Уповавайте се на Него, люде на всяко време,
изливайте сърцата си пред Него;
Бог е нам прибежище. (Села.)
9 Наистина нископоставените човеци са лъх, а високопоставените – лъжа;
поставени на везни,
те всички са по-леки от лъх.
10 Не се уповавайте на насилие,
и не се надявайте суетно на грабителство;
богатство, ако се умножи, не прилепвайте към него сърцето си.
11 Едно нещо каза Бог, да,
две неща чух, –
че силата принадлежи на Бога,
12 и че на Тебе, Господи, принадлежи и милостта;
защото Ти даваш на всекиго според делата му.
© Библейска лига - България